Number of found documents: 12107
Published from to

Prevence domácího násilí v evropském a mezinárodním právu
Krajíčková, Sabina; Svobodová, Magdaléna
2022 - Czech
Domestic violence legislation under European and international law Abstract This dissertation sets out to analyse domestic violence legislation both from an international legal perspective and, above all, from the perspective of relevant European law. By analysing this legislation, we will then evaluate whether the regulations currently in force are sufficient and actually offer effective tools to protect victims of violence. As the victims of domestic violence are mostly women, the first chapter focuses on the issue of violence against women, with particular focus on the specifics of gender-based violence and its manifestations, in particular sexual violence. In doing so, we will analyse how the affirmative consent principle is applied, as well as examining the matter of sex-based killings (femicide). For this purpose, this dissertation will pick up on the results of a data survey on violence against women in individual Member States, entitled Violence against women: an EU- wide survey, which was carried out in 2012 by the Human Rights Agency. Particular emphasis is placed on the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women (the Istanbul Convention), including a description of its ratification status and insight into some of its provisions which are proving rather... Prevence domácího násilí v evropském a mezinárodním právu Abstrakt Tato disertační práce si klade za úkol zanalyzovat právní úpravu na ochranu před domácím násilím, a to jak z mezinárodněprávní perspektivy, tak především z pohledu relevantních evropskoprávních norem. Cílem analýzy těchto předpisů je pak zhodnocení, zda je současná úprava pro oběti násilného jednání dostatečná a zda skutečně nabízí efektivní nástroje k jejich ochraně. Jelikož oběti domácího násilí tvoří převážně ženy, je první kapitola věnována samotné problematice násilí na ženách, a to především s ohledem na specifika genderově podmíněného násilí a jeho projevů zejména v podobě sexuálního násilí, včetně analýzy a aplikace principu souhlasného projevu vůle (affirmative consent) a vražd páchaných z důvodu pohlaví (femicida). Podkladem pro disertační práci byly pro tyto účely mimo jiné výsledky průzkumu v oblasti shromažďování dat o násilí na ženách v jednotlivých členských státech nazvaném Violence against women: an EU-wide survey, který v roce 2012 provedla Agentura pro lidská práva. Zvláštní důraz je kladen na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám (Istanbulská úmluva) včetně popisu okolností její ratifikace a zamyšlení se nad některými ustanoveními, jejichž aplikace může být pro některé ze zavázaných zemí... Keywords: Domácí násilí; Násilí na ženách; Genderově podmíněné násilí; Istanbulská úmluva; Domestic Violence; Violence against Women; Gender-based violence; Istanbul Convention Available in a digital repository NRGL
Prevence domácího násilí v evropském a mezinárodním právu

Domestic violence legislation under European and international law Abstract This dissertation sets out to analyse domestic violence legislation both from an international legal perspective and, above ...

Krajíčková, Sabina; Svobodová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2022

Makrocyklické komplexy lanthanoidů s fosfonátovými a fosfinátovými pendantními rameny
Procházková, Soňa
2022 - Czech
Imaging methods have become an integral part of diagnostic and therapeutic procedures in current medicine. Contrast agents based on metal complexes are often used to improve the final image. Complexes contain radioisotopes in nuclear medicine and gadolinium(III) ion in MRI. These complexes have to show high kinetic and thermodynamic stability and their preparation must not be time consuming. H4DOTA and its derivatives are convenient type of ligand for the formation of stable complexes. This work has focused on phosphonate and phosphinate derivatives of the ligand H4DOTA. The studied compounds can be divided into ligands containing only methylphosphinate/phosphonate (H4DO3APH, H5DO3APOH) and ligands with a second coordination center (H6DO3APIDA, H5DO3APPIN, H4DO3APAM, H8DO3APBP a H7DOTAMBP). The work has examined the possibilities of influencing the way and rate of complexation under different conditions. In order to approach the preparation conditions of radio complexes, kinetics measurements were performed not only under the metal ions excess, but also under the ligand excess. The aim was to compare the results of both types of measurements, which often showed to be different. A mechanism for the formation of various types of intermediates formed during complexation has been proposed. The... Zobrazovací metody se v dnešní medicíně staly nedílnou součástí diagnostických i terapeutických postupů. Pro zlepšení finálního obrazu se často využívají kontrastní látky založené na komplexech kovů - v nukleární medicíně s radioizotopy, při MRI hlavně s ionty gadolinitými. Tyto komplexy musí vykazovat vysokou kinetickou i termodynamickou stabilitu a zároveň jejich příprava nesmí být časově náročná. Jedním z vhodných typů ligandů pro tvorbu stabilních komplexů je ligand H4DOTA a od něj odvozené sloučeniny. Tato práce se zaměřuje na fosfonátové a fosfinátové deriváty ligandu H4DOTA. Studované látky lze rozdělit na ligandy obsahují pouze methylfosfinát/fosfonát (H4DO3APH, H5DO3APOH) a ligandy s druhým koordinačním centrem (H6DO3APIDA, H5DO3APPIN, H4DO3APAM, H8DO3APBP a H7DOTAMBP). Práce zkoumá možnosti ovlivnění způsobu a rychlosti komplexace za různých podmínek. Abychom se přiblížili podmínkám přípravy radiokomplexů, byla provedena kinetická měření nejen v nadbytku iontů kovu, ale i v nadbytku ligandu. Cílem bylo porovnat výsledky obou typů měření, které se ukázaly často velmi rozdílné. Byl navržen mechanismus vzniku různého typu meziproduktů vznikajících v průběhu komplexace. Rychlost komplexace dále ovlivňoval typ pendantního ramene na makrocyklu. Přidání kyselé skupiny jako dalšího slabě... Keywords: makrocyklické komplexy; MRI; PET; kinetika; potenciometrie; macrocyclic complexes; MRI; PET; kinetics; potentiometry Available in a digital repository NRGL
Makrocyklické komplexy lanthanoidů s fosfonátovými a fosfinátovými pendantními rameny

Imaging methods have become an integral part of diagnostic and therapeutic procedures in current medicine. Contrast agents based on metal complexes are often used to improve the final image. Complexes ...

Procházková, Soňa
Univerzita Karlova, 2022

Ostravská scéna v rozšířeném kontextu 80. a 90. let
Král, Jakub; Pech, Milan
2022 - Czech
As a result of the postmodern decentralization of thinking, the monolithic historical development is undermined and together with it the peripheral streams of artistic development are accepted. In the mid-eighties in the Czech republic two parallel regional art scenes were emerged in Ostrava and Usti nad Labem, which are characterized by a different approach to traditional artistic strategies. It seems that traditional disciplines in these regions are failing, and the artists due to the impossibility of continuous connection with previous historical development and the lack of institutional support opts for the intesified position towards the bases of the art itself and its affirmation. Artists in the 1980s and 1990s in Ostrava turned against the classic institutional activity in the form of orientation on the public space and criticism of the bases of modern autonomous artwork. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) V důsledku postmoderní decentralizace myšlení dochází k roztříštění monolitického dějinného vývoje a společně s tím i k uznání periferních proudů uměleckého vývoje. V Čechách tak v polovině osmdesátých let vznikají dvě paralelní regionální umělecké scény - v Ostravě a Ústí nad Labem, které se vyznačují jiným přístupem k tradičním uměleckým strategiím. Zdá se, že tradiční disciplíny v regionech selhávají a tamější umělci v důsledku nemožnosti spojitého navázání a neexistenci institucionální opory volí vyostřené pozice vůči základům uměleckého díla a jeho potvrzování. V Ostravě se tak umělci v osmdesátých a devadesátých letech obrátili proti klasickému institucionálnímu provozu - v podobě orientace na veřejný prostor, a ke kritice modernistických základů autonomního uměleckého díla. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: modernismus; postmodernismus; neoexpresionismus; novámalba; centrum; periferie; umělecká scéna; veřejný prostor; modernism; postmodernism; neoexpresionism; new painting,centre; periphery; art scene; public space Available in a digital repository NRGL
Ostravská scéna v rozšířeném kontextu 80. a 90. let

As a result of the postmodern decentralization of thinking, the monolithic historical development is undermined and together with it the peripheral streams of artistic development are accepted. In the ...

Král, Jakub; Pech, Milan
Univerzita Karlova, 2022

Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
Furková, Petra; Kopecký, Martin; Vedral, Josef
2022 - Czech
Generally biding regulations of a municipality issuing in order to ensure local matters of public order Abstract The work is focused on general binding regulations issued by municipalities to protect public order. However, public order is a concept that is not defined by legislation and is variable over time. Thus, each municipality, in order to protect it, regulates a different social activity that it believes is capable of disturbing public order in the municipality. However, municipalities do not always regulate the activities that can be regulated for the purpose of public order, or the rules they set exceed the limits set by law. The Constitutional Court makes an indispensable contribution to the specification of what can be regulated for the purpose of public order and in what way, as it is the only one entitled to annul an illegal municipal regulation. The thesis first focuses on the history of municipal lawmaking, the basic characteristics of generally binding regulations as legal regulations issued in an independent competence and, with the help of judicial case law, also on the definition of public order. Then the most extensive part of the thesis is devoted to the analysis of generally binding regulations on public order against the background of the so-called four-step test applied by the... Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku Abstrakt Práce je změřena na obecně závazné vyhlášky obcí vydávané k ochraně veřejného pořádku. Veřejný pořádek je však pojem, který není legislativou definován a je proměnlivý v čase. Každá obec tak za účelem jeho ochrany reguluje jinou společenskou činnost, o níž se domnívá, že je schopná veřejný pořádek v obci narušit. Ne vždy však obce usměrňují činnosti, které mohou být za účelem veřejného pořádku regulovány, případně jimi nastavená pravidla překračují hranice dané zákonem. Ke konkretizaci toho, co lze za účelem veřejného pořádku regulovat a jakým způsobem, pak nezastupitelně přispívá Ústavní soud, který se zabývá posouzením jejich zákonnosti a jako jediný je oprávněn nezákonnou obecní vyhlášku zrušit. Práce se nejprve zaměřuje na historii obecní normotvorby, základní charakteristiku obecně závazných vyhlášek jakožto právních předpisů vydávaných v samostatné působnosti a za pomoci soudní judikatury též na definování veřejného pořádku. Poté následuje nejrozsáhlejší část práce, která se věnuje analýze obecně závazných vyhlášek o veřejném pořádku na pozadí tzv. testu čtyř kroků, který Ústavní soud aplikuje při přezkumu jejich zákonnosti. Hlavní pozornost je přitom kladena na zkoumání toho, zda obec dodržela svou věcnou působnost, a dále na princip proporcionality... Available in a digital repository NRGL
Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku

Generally biding regulations of a municipality issuing in order to ensure local matters of public order Abstract The work is focused on general binding regulations issued by municipalities to protect ...

Furková, Petra; Kopecký, Martin; Vedral, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Rozhodnutí, zásah a nečinnosti správního orgánu v soudním řádu správním a volba žalobního typu
Peroutka, Jan; Vedral, Josef; Adamec, Martin
2022 - Czech
Decision, Unlawful Interference and Failure to Act under the Code of Administrative Justice and Types of Administrative Actions SUMMARY This thesis deals with the concepts of decision, failure to act and unlawful interference by which administrative authorities may unlawfully interfere in subjective public rights; and with types of legal actions that may be used to resists these acts and/or delays by administrative authorities, as well as the relationships between those and the possible choice. According to lawmakers, the introduction of different types of actions was intended to ensure that nobody was deprived of the right of access to court. This undoubtedly increased individual procedural guarantees; however, there still might have been cases where a lawsuit was dismissed solely on procedural grounds - i.e., choosing the incorrect type of action, as courts applied the doctrine of strict inadmissibility. The Supreme Administrative Court has reacted to this and, together with the Constitutional Court of the Czech Republic, overcame this doctrine. The primary objective of this thesis is to analyse how the current case law regarding the choice of action type is applied, whether it actually leads to the intended goal in all cases and whether there might be room for an overall review of the administrative... Rozhodnutí, zásah a nečinnost správního orgánu v soudním řádu správním a volba žalobního typu RESUMÉ Tato práce se zabývá pojmy rozhodnutí, nečinnost a zásah, kterými správní orgány mohou nezákonně zasahovat do subjektivních veřejných práv, dále žalobními typy, jimiž se proti těmto úkonům či otálení správních orgánů lze bránit, a též vzájemnými vztahy (volbou) mezi nimi. Zavedení jednotlivých žalobních typů mělo podle úvah zákonodárce zaručit, aby nikomu nebylo odňato právo na přístup k soudu. Ačkoli se tím procesní záruky jednotlivce bezesporu zvýšily, i přesto mohly nastat případy, kdy byla žaloba odmítnuta toliko z procesního důvodu - nesprávné volby žalobního typu, neboť soudy byla uplatňována doktrína jejich striktní nepropustnosti. Na to reagoval Nejvyšší správní soud a společně s Ústavním soudem tuto doktrínu překonal. Hlavním cílem této práce je analyzovat, jakým způsobem se aktuální judikatura týkající se volby žalobních typů uplatňuje, zda skutečně ve všech případech vede ke sledovanému cíli a zda není prostor pro celkovou revizi správního soudnictví. Tyto úvahy jsou rozděleny do šesti kapitol. V první kapitole rozebírám pojem rozhodnutí podle soudního řádu správního a jeho definiční znaky. Ve druhé kapitole se věnuji pojmu nečinnost podle soudního řádu správního a poukazuji na to, že se jedná o... Keywords: správní soudnictví; volba žalobního typu; rozhodnutí; nezákonný zásah; nečinnost správníhoorgánu; administrative justice; types of administrative actions; decision; unlawful interference; failureto act Available in a digital repository NRGL
Rozhodnutí, zásah a nečinnosti správního orgánu v soudním řádu správním a volba žalobního typu

Decision, Unlawful Interference and Failure to Act under the Code of Administrative Justice and Types of Administrative Actions SUMMARY This thesis deals with the concepts of decision, failure to act ...

Peroutka, Jan; Vedral, Josef; Adamec, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Funkční odpověď organismu na standardizovaný výkon u sportovních lezců
Gajdošík, Jan; Baláš, Jiří; Radvanský, Jiří
2022 - Czech
Title: Physiological responses on standardized climbing task in sport climbers Purpose: To determine the effect of height, wall angle, climbing speed and climbing ability on physiological responses in sport climbers. Methods: The study was divided into three parts. 75 sport climbers (36 female and 39 male) completed differing tests on climbing wall and motorized climbing ergometer. Perceived exertion was assessed on a scale suggested by Borg. Indirect calorimetry, venous blood samples and near-infrared spectroscopy were used to assess physiological response, hormonal response and muscle oxygen saturation, respectively. Results: Perceived exertions were higher when climbing to height as opposes to climbing low to the ground on the treadwall (+5,3%; P = 0,013; ηp 2 = 0,149) (Study 1A). The physiological response was higher on the climbing wall as opposed to the treadwall: V̇ O2 (+6%; P = 0,03; ηp 2 = 0,22), SF (+4%; P = 0,04; ηp 2 = 0,20), V̇ E (+9%; P = 0,01; ηp 2 = 0,30) a EC (+16%; P < 0,001; ηp 2 = 0,48). There was an interaction for climbing ability and post- climbing catecholamine concentration (P < 0,01, ηp 2 = 0,28) (Study 1B). With increasing climbing speed greater differences were found for V̇ O2 (P < 0,001, ηp 2 = 0,923) than for StO2 (P < 0,001, ηp 2 = 0,448). Between-subject effect... Název: Funkční odpověď organismu na standardizovaný lezecký výkon u sportovních lezců Cíle: Determinovat efekt výšky, sklonu cesty, rychlosti lezení a lezecké výkonnosti na funkční odezvu organismu při standardizovaném lezeckém zatížení. Metody: Práce byla rozdělena na tři dílčí studie, kterých se celkem zúčastnilo 75 sportovních lezců (36 žen a 39 mužů). Měření probíhala na lezecké stěně a na lezeckém ergometru. Míra vnímané intenzity byla hodnocena pomocí Borgovy škály. Nepřímá kalorimetrie byla použita pro stanovení fyziologické odpovědi, mezi sledované ukazatele patřila spotřeba kyslíku (V̇ O2), srdeční frekvence (SF), minutová ventilace (V̇ E) a energetická spotřeba (ES). Z krevních vzorků byla stanovena koncentrace katecholaminů. Tkáňová saturace kyslíkem (StO2) byla monitorována pomocí blízké infračervené spektroskopie. Výsledky: Vnímaná intenzita zátěže byla vyšší při lezení vysoko nad zemí ve srovnání s lezením nízko nad zemí (+5,3%; P = 0,013; ηp2 = 0,149) (Studie 1A). Fyziologická odpověď byla vyšší během lezení vysoko nad zemí ve srovnání s lezením nízko nad zemí pro V̇ O2 (+6%; P = 0,03; ηp2 = 0,22), SF (+4%; P = 0,04; ηp2 = 0,20), V̇ E (+9%; P = 0,01; ηp2 = 0,30) a ES (+16%; P < 0,001; ηp2 = 0,48). Po ukončení výkonu byla koncentrace katecholaminů vyšší u lezců nižší výkonnosti ve... Keywords: energetická náročnost; spotřeba kyslíku; srdeční frekvence; blízká infračervená spektroskopie; energy cost; oxygen uptake; heart rate; near-infrared spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Funkční odpověď organismu na standardizovaný výkon u sportovních lezců

Title: Physiological responses on standardized climbing task in sport climbers Purpose: To determine the effect of height, wall angle, climbing speed and climbing ability on physiological responses in ...

Gajdošík, Jan; Baláš, Jiří; Radvanský, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Teoretické aspekty vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti příjmových daní
Šmirausová, Petra; Marková, Hana
2022 - Czech
1 Theoretical aspects of tax avoidance in the field of income taxes Abstract in English The dissertation deals with the theoretical aspects of the controlled foreign company rules (CFC rules), which are the transposition of the Council Directive laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market (ATA Directive). It focuses on current issues of compliance of the Czech CFC rules with double tax treaties and with primary EU law, as well as the question of the ability of this legislation to achieve its purpose, which is to prevent tax avoidance. The purpose of the dissertation is to join the doctrinal discussion of conceptual problems associated with the CFC rules and at the same time to present conclusions that will enable the Czech tax policy makers to better deal with the legislation of this measure and achieve greater legal certainty in implementation of this measure. The argumentation presented in this dissertation leads to several theoretical and practical conclusions. First, it points to the fact that the Czech CFC rules are not entirely able to achieve its purpose and thus to prevent tax evasion. This dissertation identifies reasons of this problem which are (i) the scope of the CFC rules, which is not wide enough to cover all actions that are... 1 Teoretické aspekty vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti příjmových daní Abstrakt v českém jazyce Disertační práce se zabývá teoretickémi aspekty pravidel pro ovládané zahraniční společnosti (CFC pravidla), která představují transpoziční právní úpravu směrnice Rady (EU), kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (směrnice ATAD). Soustředí se přitom na aktuální otázky souladu české právní úpravy těchto pravidel se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění a s primárním právem EU a dále na otázku schopnosti této právní úpravy dosáhnout svého účelu, kterým je zamezení vyhýbání se zdanění. Smyslem disertační práce je připojit se k doktrinální diskusi o koncepčních problémech spojených s CFC pravidly a současně předložit závěry, které tvůrcům české daňové politiky umožní lépe se vypořádat s právní úpravou tohoto opatření a dosáhnout větší právní jistoty při jeho zakotvení. Argumentace předložená v této disertační práci vede k několika teoretickým a praktickým závěrům. Zaprvé poukazuje na skutečnost, že česká právní úprava CFC pravidel není zcela schopna dosáhnout svého účelu, a tedy zamezit vyhýbání se zdanění. Jako příčiny tohoto problému práce identifikuje (i) rozsah působnosti CFC pravidel, který není dostatečně široký na to,... Keywords: Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti; CFC; Projekt BEPS; Akce 3; ATAD; Controlled Foreign Company Rules; CFC; Project BEPS; Action 3; ATAD Available in a digital repository NRGL
Teoretické aspekty vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti příjmových daní

1 Theoretical aspects of tax avoidance in the field of income taxes Abstract in English The dissertation deals with the theoretical aspects of the controlled foreign company rules (CFC rules), which ...

Šmirausová, Petra; Marková, Hana
Univerzita Karlova, 2022

Multidisciplinární charakterizace interakcí mezi estrogenními hormony a jejich receptory při kapacitaci spermií.
Bosáková, Tereza
2022 - Czech
This doctoral thesis was focused on the multidisciplinary characterizatrion of interactions between hormones and their receptors during sperm capacitation, which is the final step in sperm maturation in mammals and the key event to achieve egg fertilization. Three oestrogenic hormones (17β-estradiol (E2), 17α-estradiol (αE2), 17α-ethynylestradiol (EE2)), which are part of environmental pollution, were selected for the study. These hormones are called endocrine disruptors as they can cause disorders of the hormonal system in animals, thereby adversely affecting physiological processes, including reproduction. A new analytical HPLC-MS/MS method was developed for monitoring of concentration changes of oestrogens (E2, αE2 and EE2) during time-dependent capacitation of mouse and rat sperm in vitro. For individual oestrogens, the concentration dependences of free, unbound hormone on the capacitation time were measured for three concentrations of individual hormones (200, 20 and 2 μg/L). The obtained concentration data were converted into values of relative concentrations, which were subjected to kinetic analysis. Kinetic models were proposed for the interaction of individual hormones with sperm, which were described by a system of differential equations with optimization of rate constants and molar... Tato disertační práce byla zaměřena na multidisciplinární charakterizaci interakcí mezi hormony a jejich receptory při kapacitaci spermií, která je finálním krokem maturace spermií u savců a je k oplození vajíčka klíčová. Pro studium byly vybrány tři estrogenní hormony (17β- estradiol (E2), 17α-estradiol (αE2), 17α-ethynylestradiol (EE2)), které jsou součástí znečištění životního prostředí. Tyto hormony, jsou nazývané jako endokrinní disruptory, neboť mohou vyvolat u živočichů poruchy hormonálního systému, a tím negativně ovlivnit fyziologické procesy včetně reprodukce. Nově vyvinutou analytickou HPLC-MS/MS metodou byly sledovány koncentrační změny daných estrogenů (E2, αE2 a EE2) během časově závislé kapacitace myších, resp. potkaních, spermií in vitro. Pro jednotlivé estrogeny byly definovány závislosti koncentrace volného, na spermie nevázaného hormonu na čase kapacitace pro tři vsádkové koncentrace jednotlivých hormonů (200, 20 a 2 μg/L). Získané koncentrační hodnoty byly převedeny na hodnoty relativních koncentrací, které byly podrobeny kinetické analýze. Pro interakci jednotlivých hormonů se spermiemi byly navrženy kinetické modely, které byly popsány systémem diferenciálních rovnic s optimalizací rychlostních konstant a molárního poměru. Optimalizace probíhala na základě hledání minima... Keywords: endokrinní disruptory; estrogenní hormony; kapacitace spermií; vysokoúčinná kapalinová chromatografie; tandemová hmotnostní spektrometrie; kinetická analýza; endocrine disrupting chemicals; oestrogen hormones; sperm capacitation; high-performance liquid chromatography; tandem mass spectrometry; kinetic analysis Available in a digital repository NRGL
Multidisciplinární charakterizace interakcí mezi estrogenními hormony a jejich receptory při kapacitaci spermií.

This doctoral thesis was focused on the multidisciplinary characterizatrion of interactions between hormones and their receptors during sperm capacitation, which is the final step in sperm maturation ...

Bosáková, Tereza
Univerzita Karlova, 2022

Diferenciace kvasinkových kolonií: Role vybraných transkripčních faktorů a metabolických proteinů
Plocek, Vítězslav
2022 - Czech
5 Abstract Although yeasts are unicellular microorganisms, they form complex multicellular formations such as biofilms and colonies under natural conditions. Within these structures, processes such as cell differentiation, specialization by particular cell populations and cell signalling, which are typical of multicellular organisms, take place. The literature introduction to this thesis summarizes current knowledge regarding the development of biofilms and colonies, in particular those of the model organism, Saccharomyces cerevisiae, and some selected regulations that are important for the formation of multicellular structures. In the results section, I focus on two lines of research. The first is directed towards mechanisms, involved in the formation of multicellular structures. In studying the formation of SLI biofilms (biofilms at the solid/liquid interface), we have documented the antagonistic role of the regulators CYC8 and TUP1 in their formation and have also described the effect of the presence of glucose on the development and stability of SLI biofilms of strain BR-F. During this study we[D1] have developed an imaging method that allows us to prepare and observe the internal structure (vertical cross-section) of SLI biofilms, as well as the growth of unattached cells, under physiological... 4 Abstrakt Kvasinky, ač se jedná o jednobuněčné mikroorganismy, v přirozených podmínkách vytvářejí složité mnohobuněčné útvary, jako jsou například biofilmy a kolonie. V rámci těchto útvarů následně probíhají děje, jako buněčná diferenciace, specializace jednotlivých buněčných populací a buněčná signalizace, typické pro mnohobuněčné organismy. V literárním úvodu této práce je shrnut přehled současných znalostí o vývoji biofilmů a kolonií, a to především druhu Saccharomyces cerevisiae, jako modelovém organismu, a některých vybraných regulací, které jsou důležité pro tvorbu mnohobuněčných struktur. Ve výsledkové části se zaměřuji na dva směry výzkumu. První z nich je směřován na mechanizmy podílející se na tvorbě mnohobuněčných struktur. Při studiu formování SLI biofilmů (biofilmů na rozhraní pevný povrch/kapalina) jsme zdokumentovali antagonistickou roli regulátorů CYC8 a TUP1 na jejich utváření a také jsme popsali vliv přítomnosti glukózy na vývoj a stabilitu SLI biofilmů kmene BR-F. Při této příležitosti jsme vyvinuli zobrazovací metodu, díky které jsme schopni za fyziologických podmínek připravit a pomocí mikroskopie pozorovat vnitřní strukturu (svislý průřez) SLI biofilmů i nárůstů neadherovaných buněk. Dále jsme popsali principy distribuce buněk při růstu obřích kolonií a zavedli model distribuce... Keywords: Saccharomyces cerevisiae; SLI biofilm; strukturovaná kolonie; hladká kolonie; buněčná diferenciace; FLO11; CYC8; TUP1; RTG dráha; Saccharomyces cerevisiae; SLI biofilm; structured colony; smooth colony; cell differentiation; FLO11; CYC8; TUP1; RTG pathway Available in a digital repository NRGL
Diferenciace kvasinkových kolonií: Role vybraných transkripčních faktorů a metabolických proteinů

5 Abstract Although yeasts are unicellular microorganisms, they form complex multicellular formations such as biofilms and colonies under natural conditions. Within these structures, processes such as ...

Plocek, Vítězslav
Univerzita Karlova, 2022

Advokátské spory v českém civilním procesu - Možnosti a meze jejich zavedení
Úlehlová, Simona; Smolík, Petr; Vyskočilová, Silvia
2022 - Czech
Title: Litigations in the Czech Civil Lawsuits, Possibilities and Bounds of their Implementation The submitted thesis deals with the problematics of litigations in the adversary civil legal proceedings. It processes the topic from the conceptual point of view since while this is not an institute that would be completely new for the Czech adjustment of the civil legal proceedings, it was not a part of it for more than 70 years. As of now it should be used according to the substantive intent of the Code of Civil Procedure. In the beginning of the thesis, the legal basis of the researched institute is presented from several levels which in summary offers a complex overview of litigations and possibilities of their implementation into the Czech civil legal proceedings. The second part of the thesis defines those possible applications of litigations using comparative method. The chapter compares the concept of compulsory representation by the lawyer especially from the historical and international point of view. At the end the chapter also offers the Czech industry comparison meaning definition of the management where the Czech legislation anchors the compulsory representation by an advocate. The two following chapters deal with both positive and negative affects which would the implementation of... Název: Advokátské spory v českém civilním p možnosti a meze jejich zavedení Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou advokátských sporů v civilním nalézacím sporném soudním řízení. Téma zpracovává z koncepčního pohledu, neboť ačkoli se nejedná o institut, který by byl českou úpravu civilního procesu zcela nový, více než 70 její součástí. Nyní však má být dle věcného záměru civilního řádu soudního opět využit. úvod práce je představen právní základ zkoumaného institutu, a to z vícero rovin, které v souhrnu nabízejí komplexní pohled na advokátské spory a možnosti jejich zavedení do českého civilního procesu. Druhá část práce tyto možnosti aplikace advokátských sporů vymezuje prostřednictvím komparativní metody. Kapitola srovnává pojetí povinného zastoupení advokátem zejména z historického a mezinárodního hlediska. Na závěr nabízí i českou oborovou komparaci, tj. vymezení řízení, kde i česká právní úprava zakotvuje povinné zastoupení advokátem. Následující dvě kapitoly se zabývají kladnými negativními dopady, které zavedení advokátských sporů mohl přinést, a to jak pro účastníky řízení resp. stát. hlavním výhodám zavedení tohoto institutu řadí práce profesionalizaci řízení, posílení procesní činnosti stran, dorovnání rovného postavení účastníků a v neposlední řadě urychlení a zefektivnění celého... Keywords: advokátské spory; sporné řízení; právo na přístup k soudu; litigations; adversary procedure; right to access to a court Available in a digital repository NRGL
Advokátské spory v českém civilním procesu - Možnosti a meze jejich zavedení

Title: Litigations in the Czech Civil Lawsuits, Possibilities and Bounds of their Implementation The submitted thesis deals with the problematics of litigations in the adversary civil legal ...

Úlehlová, Simona; Smolík, Petr; Vyskočilová, Silvia
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases