Number of found documents: 188
Published from to

Platby spojené s nájmem bytu a možnosti jejich zvyšování
2023 -
Předkládaná rigorózní práce pojednává o platbách spojených s nájmem bytu a možnostech jejich zvyšování se zvláštním důrazem na povinnost nájemce platit nájemné a právo a možnosti pronajímatele nájemné zvyšovat. Problematika institutu nájmu bytu je zákonodárcem relativně komplexně upravena v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle názoru autora je však problematice plateb spojených s nájmem bytu věnována v odborné literatuře menší pozornost, než jakou by si vzhledem ke své důležitosti zasloužila. Hlavním přínosem práce je proto dle autora ucelená publikace týkající se této problematice, ve které autor poskytuje výklad a možná východiska pro praxi k ustanovením, ohledně kterých nepanuje v odborných kruzích shoda. Keywords: pronajímatel; nájemce; nájem bytu; nájemné; smlouva o nájmu bytu; zvyšování nájemného; platby spojené s nájmem bytu; smluvní pokuta; jistota. Available in digital repository of ZČU.
Platby spojené s nájmem bytu a možnosti jejich zvyšování

Předkládaná rigorózní práce pojednává o platbách spojených s nájmem bytu a možnostech jejich zvyšování se zvláštním důrazem na povinnost nájemce platit nájemné a právo a možnosti pronajímatele nájemné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vývoj právní úpravy institutu oddlužení
2023 -
Práce se zaměřuje na vývoj právní úpravy oddlužení v ČR. Chronologickým srovnáním klíčových novel se pokoušíme zjistit, jak se institut oddlužení vyvíjel v čase a jaké jsou bariéry oddlužení pro zadlužené občany. Práce se zaměřuje i na budoucí vývoj oddlužení v ČR, zejména pak s ohledem na evropskou legislativu. Keywords: insolvence; oddlužení; konkurs; dlužník; věřitel; soud; novela; zákon; insolvenční správce; formuláře; evropská unie Available in digital repository of ZČU.
Vývoj právní úpravy institutu oddlužení

Práce se zaměřuje na vývoj právní úpravy oddlužení v ČR. Chronologickým srovnáním klíčových novel se pokoušíme zjistit, jak se institut oddlužení vyvíjel v čase a jaké jsou bariéry oddlužení pro ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Likvidace pozůstalosti
2023 -
Práce se zabývá tématem likvidace pozůstalosti, tedy procesem, který může nastat v případě, kdy dluhy zůstavitele převyšují hodnotu jeho majetku. Cílem práce je komplexně nastínit celý proces, a to od fáze předcházející nařízení likvidace až po postup navazující na vydání rozvrhového usnesení. Práce se také zabývá nejasně vymezenými fázemi řízení a pomocí úvah de lege ferenda navrhuje možnosti pro vyjasnění celého procesu, s čímž souvisí i zjednodušení činnosti soudního komisaře. V závěru se práce zaměřuje na komparaci s předchozí právní úpravou. Keywords: likvidace pozůstalosti; předlužená pozůstalost; dluhy; uspokojování věřitelů; pozůstalost; úmrtí Available in digital repository of ZČU.
Likvidace pozůstalosti

Práce se zabývá tématem likvidace pozůstalosti, tedy procesem, který může nastat v případě, kdy dluhy zůstavitele převyšují hodnotu jeho majetku. Cílem práce je komplexně nastínit celý proces, a to od ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Daňověprávní aspekty sportu v ČR
2023 -
Hlavním cílem rigorózní práce s názvem ?Daňověprávní aspekty sportu v ČR? je především poukázat na současnou legislativní situaci a zavedenou praxi v oblasti přímých daních a sportovního práva pomocí jednoho z nejpopulárnějších sportovních odvětví, fotbalu. Práce je členěna do tří samostatných kapitol. V první kapitole se věnuji primárně právu sportovnímu a jeho aktuální pozici v českém a slovenském právním řádu. První kapitola je dále obohacena o exkurz do struktury fotbalového prostředí na národní i mezinárodní úrovni. Druhá kapitola poskytuje přehled vybraných institutů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se kterými je ve zbylém textu pracováno. Těžištěm práce je kapitola třetí, která se věnuje jednotlivým praktickým aspektům z oblasti přímých daní a sportovního práva. Závěry z jednotlivých subkapitol třetí části mají za cíl poskytnout čtenáři ucelený pohled na aktuální situaci v oblasti zdaňování příjmů profesionálních sportovců v ČR a nabídnout možná řešení ?de lege ferenda?. Keywords: daň; sport; sportovní právo; daňové právo; daň z příjmů fyzických osob; závislá činnost; samostatně výdělečná činnost; sportovní činnost Available in digital repository of ZČU.
Daňověprávní aspekty sportu v ČR

Hlavním cílem rigorózní práce s názvem ?Daňověprávní aspekty sportu v ČR? je především poukázat na současnou legislativní situaci a zavedenou praxi v oblasti přímých daních a sportovního práva pomocí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vybrané otázky trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy
2023 -
Tato rigorózní práce komplexně pojednává o otázkách trestněprávní odpovědnosti ve sportu s přihlédnutím k odborné literatuře, stávající právní úpravě a za užití příslušné judikatury. Těžiště této práce spočívá ve snaze vymezit hranice odpovědnosti sportovce za sportovní úrazy. Po obecném vymezení vztahu sportu a práva se práce zaměřuje na obecné aspekty odpovědnosti za sportovní úrazy v obecném a historickém hledisku a též z hlediska pojetí této problematiky z pohledu doktrín převažujících v jednotlivých státech. V neposlední řadě se práce snaží objasnit úlohu sportovních pravidel v posuzování odpovědnosti za sportovní úrazy. Práce se v závěru snaží zjištěné poznatky aplikovat na oblast českého trestního práva a následně i zhodnotit vývoj české judikatury. Keywords: trestněprávní odpovědnost; soukromoprávní odpovědnost; sport; sportovní úrazy; sportovní právo; trestní právo; subsidiarita trestní represe; okolnosti vylučující protiprávnost; sportovní riziko Available in digital repository of ZČU.
Vybrané otázky trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy

Tato rigorózní práce komplexně pojednává o otázkách trestněprávní odpovědnosti ve sportu s přihlédnutím k odborné literatuře, stávající právní úpravě a za užití příslušné judikatury. Těžiště této ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Na cestě k vietnamské válce: Spojené státy a konflikt v Indočíně v letech 1945-1954
2023 -
Práce je analýzou zahraniční politiky Spojených států vůči Francouzské Indočíně, konkrétněji Vietnamu, v letech 1945-1954. V tomto období se pod třemi administrativami prezidentů Franklina D. Roosevelta, Harryho S. Trumana a Davida D. Eisenhowera formoval vztah Spojených států vůči Francouzské Indočíně. Od počátečního nepřímého angažmá po konci druhé světové války se v rámci nového konfliktu, studené války, přešlo na začátku 50. let k otevřené podpoře Paříže. Významným předělem bylo konání ženevská konference v roce 1954, která měla řešit otázku obnovy míru. Ačkoliv v této věci neuspěla, pro americkou zahraniční politiku se jednalo o zásadní předěl. Od tohoto bodu došlo k postupnému převzetí hlavní zodpovědnosti za vedení konfliktu od Francouzů. Tento směr vývoje později směřoval k americké intervenci ve Vietnamu v polovině šedesátých let, kdy ovšem, jak je cílem této práce, lze základy této budoucí ?amerikanizace? vietnamské války nalézt již ve sledovaném období. Keywords: ženeva; konference; 1945-1954; válka v indočíně; truman; roosevelt; eisenhower; dulles; dien bien phu; intervence; studená válka; united action Available in digital repository of ZČU.
Na cestě k vietnamské válce: Spojené státy a konflikt v Indočíně v letech 1945-1954

Práce je analýzou zahraniční politiky Spojených států vůči Francouzské Indočíně, konkrétněji Vietnamu, v letech 1945-1954. V tomto období se pod třemi administrativami prezidentů Franklina D. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Kritická analýza mezinárodní výměny daňových informací se zaměřením na automatickou výměnu
2023 -
Tato práce představuje kritickou analýzu právních nástrojů pro mezinárodní výměnu daňových informací se zaměřením na automatickou výměnu informací. Vzhledem k tomu, že automatická výměna informací je aktuálně nejvýznamnějším druhem výměny informací, je ji v této práci věnována největší pozornost. Mezinárodní výměna daňových informací je pak nejprve stručně představena jako celek, kdy klíčovou roli v tomto ohledu hrají daňové ráje, daňové úniky a jejich vzájemná souvislost. Následně je přistoupeno k samotné matérii výměny informací. Jako první je pojednáno o konkrétních druzích mezinárodní výměny daňových informací, které jsou vedle základního popisu doplněny rovněž o jejich zhodnocení z pohledu účinnosti v praxi. Následně je provedena analýza jednotlivých právních nástrojů umožňující výměnu informací, přičemž největší pozornost je věnována FATCA, Společnému standardu pro oznamování a směrnici DAC, jakožto třem hlavním systémům pro výměnu informací. Na výměnu informací je v této páci sice pohlíženo z nadnárodního hlediska, přesto je výklad v relevantních částech zasazen do kontextu právního řádu České republiky. Keywords: mezinárodní spolupráce v oblasti daní; mezinárodní výměna daňových informací; automatická výměna; fatca; společný standard pro oznamování; dac Available in digital repository of ZČU.
Kritická analýza mezinárodní výměny daňových informací se zaměřením na automatickou výměnu

Tato práce představuje kritickou analýzu právních nástrojů pro mezinárodní výměnu daňových informací se zaměřením na automatickou výměnu informací. Vzhledem k tomu, že automatická výměna informací je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Odpovědnost obce za újmy vzniklé při správě obecního majetku
2023 -
Rigorózní práce se zabývá odpovědností obce za újmy vzniklé při správě obecního majetku. Cílem této rigorózní práce je přinést ucelený a systematický pohled na předmětné téma, přičemž má být přiblížena především problematika odpovědnosti obcí, jako vlastníků pozemních komunikací, a též má být názorně vysvětleno její právní posuzování na konkrétních praktických případech. Rigorózní práce neměla od počátku ambice pokrýt všechny možné případy, s nimiž se obce mohou při správě svého majetku setkat. Lze se domnívat, že to ani není reálně možné, neboť jak vyplynulo z průzkumu, obce v České republice se setkávají s celkem unikátními případy, kdy po nich poškození požadují náhradu jim vzniklé újmy. Mnoho relevantních institutů je v rigorózní práci vysvětlováno na praktických příkladech. Keywords: občanskoprávní odpovědnost; obce; hlavní město praha; městské části hlavního města prahy; pozemní komunikace; závada ve sjízdnosti; závada ve schůdnosti; správa pozemních komunikací; porušení povinnosti; protiprávní stav; újma; kauzální nexus; zavinění; prevence; spoluúčast poškozeného na vzniklé újmě. Available in digital repository of ZČU.
Odpovědnost obce za újmy vzniklé při správě obecního majetku

Rigorózní práce se zabývá odpovědností obce za újmy vzniklé při správě obecního majetku. Cílem této rigorózní práce je přinést ucelený a systematický pohled na předmětné téma, přičemž má být ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Trestní proces na pozadí trestních řádů a trestní soudnictví v druhé polovině 19. století
2023 -
Rigorózní práce se zabývá trestním procesem v druhé polovině 19. století, kdy v rámci trestního práva procesního bylo vydáno několik trestních řádů, které jsou hlavním pilířem této práce. Novým poměrům byla přizpůsobena i soudní organizace a role státních zástupců, které práce rozebírá. Keywords: trestní proces; trestní řády; trestní soudnictví; státní zastupitelství; historický kontext; 19. století Available in digital repository of ZČU.
Trestní proces na pozadí trestních řádů a trestní soudnictví v druhé polovině 19. století

Rigorózní práce se zabývá trestním procesem v druhé polovině 19. století, kdy v rámci trestního práva procesního bylo vydáno několik trestních řádů, které jsou hlavním pilířem této práce. Novým ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Pohledávky okresních soudů a jejich vymáhání
2022 -
Rigorózní práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek okresních soudů. Práce podrobně rozebírá jednotlivé typy pohledávek soudů dle jejich exekučních titulů a rozebírá specifika vymáhání jednotlivých pohledávek s důrazem na vymáhání pohledávek postupem dle daňového řádu. Dále práce rozebírá konkrétní postupy jednotlivých okresních soudů při vymáhání pohledávek a porovnává úspěšnost, efektivitu a soulad se zákonem. Závěrem tato práce porovnává úpravu vymáhání pohledávek ve Slovenské republice. Keywords: vymáhání pohledávek; daňová exekuce; výkon rozhodnutí; správa okresního soudu Available in digital repository of ZČU.
Pohledávky okresních soudů a jejich vymáhání

Rigorózní práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek okresních soudů. Práce podrobně rozebírá jednotlivé typy pohledávek soudů dle jejich exekučních titulů a rozebírá specifika vymáhání jednotlivých ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases