Number of found documents: 12949
Published from to

Předběžná opatření ve věcech průmyslových práv
Marešová, Markéta; Sedláček, Miroslav; Střeleček, Tomáš
2024 - Czech
Interim measures in industrial rights matters Abstract The topic of this rigorous thesis is interim measures in industrial rights matters. Interim measures represents a procedural institution which contributes to the effective enforcement of industrial rights. The rigorous thesis provides a comprehensive overview of the legal regulation of interim measures, its assessment, in particular with regard to its constitutional conformity, and the identification of problems in application practice, focusing on the specific area of industrial property. The thesis is divided into six systematically organized parts. The first part brings a historical excursion back to the 18th century, where the origins of today's interim measures can be found, leading up to the significant amendments that have been made up to the present day, and the possible future of the code of civil procedure is also mentioned. The second part of the thesis already deals with the current legal regulation of interim measures, where the concept, essence and purpose of interim measures are defined in particular. In the third part of the thesis, the legal regulation in the field of enforcement of industrial rights is presented, individual industrial rights are defined and their relationship with unfair competition is also outlined, because in... Předběžná opatření ve věcech průmyslových práv Abstrakt Tématem předkládané rigorózní práce jsou předběžná opatření ve věcech průmyslových práv. Předběžné opatření představuje procesní institut, který přispívá k efektivnímu vymáhání průmyslových práv. Rigorózní práce poskytuje ucelený přehled právní úpravy předběžných opatření, její hodnocení zejména s ohledem na její ústavní konformitu a vytyčení problémů v aplikační praxi, přičemž se zaměřuje na specifickou oblast průmyslového vlastnictví. Práce je členěna do šesti systematicky řazených částí. První část přináší historický exkurz až do 18. století, ve kterém lze najít počátky dnešních předběžných opatření, který vede až po významné novely, které byly do současnosti provedeny, a je také zmíněna možná budoucnost občanského soudního řádu. Druhá část práce už se zabývá současnou právní úpravou předběžných opatření, kdy jsou zejména vymezeny pojem, podstata a účel předběžných opatření. Ve třetí části práce je představena právní úprava v oblasti vymáhání průmyslových práv, jsou definována jednotlivá průmyslová práva a také je vytyčen jejich vztah s nekalou soutěží, neboť v praxi není ničím výjimečným souběh právních úprav průmyslových práv a nekalé soutěže. Čtvrtá část práce se již zaměřuje na podmínky řízení o předběžném opatření a rozebírá předpoklady pro... Keywords: předběžné opatření; průmyslová práva; předběžné řízení; interim measure; industrial rights; interim procedure Available in a digital repository NRGL
Předběžná opatření ve věcech průmyslových práv

Interim measures in industrial rights matters Abstract The topic of this rigorous thesis is interim measures in industrial rights matters. Interim measures represents a procedural institution which ...

Marešová, Markéta; Sedláček, Miroslav; Střeleček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Mechanismus vasodilatačního účinku 4-methylkatecholu ex vivo
Kuzdřalová, Kateřina; Pourová, Jana; Smutná, Lucie
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Kateřina Kuzdřalová Supervisor: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: The mechanism of vasodilation effect of 4-methylcatechol ex vivo Keywords: rat, aorta, flavonoids, 4-methylcatechol, vascular smooth muscle, vasodilation Flavonoids belong to the group of polyphenolic bioactive substances found abundantly in plants, fruits and vegetables. Thanks to their pharmacological and biochemical effects, they play a crucial role for human health, especially in the prevention of numerous diseases - metabolic syndrome, osteoporosis, atherosclerosis and also diseases of a cardiovascular system. The aim of the diploma thesis was to determine the mechanism of the vasorelaxant effect of one of the most important metabolites of flavonoids - 4-methylcatechol. For the research we used a standardized ex vivo method on isolated Wistar rat aortic rings. We were able to confirm the vasodilatory effects of 4-methylcatechol. We also confirmed the fact that the flavonoid metabolite directly affects a vascular smooth muscle. Furthermore, we found that the tested compound potentiates the vasodilatory activity of sodium nitroprusside and forskolin, and that vasodilation depends on the activity of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Kateřina Kuzdřalová Školitel: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: Mechanismus vasodilatačního účinku 4-methylkatecholu ex vivo Klíčová slova: potkan, aorta, flavonoidy, 4-methylkatechol, hladký cévní sval, vasodilatace Flavonoidy jsou řazeny do skupiny polyfenolických bioaktivních látek vyskytujících se hojně v rostlinách, ovoci a zelenině. Díky svým farmakologickým i biochemickým účinkům hrají klíčovou roli pro lidské zdraví, především v prevenci řady chorob - metabolický syndrom, osteoporóza, ateroskleróza a také onemocnění kardiovaskulárního systému. Cílem diplomové práce bylo zjistit mechanismus vasorelaxačního účinku jednoho z důležitých metabolitů flavonoidů - 4-methylkatecholu. Pro výzkum byla využita standardizovaná ex vivo metoda na izolovaných kroužcích aorty potkana kmene Wistar. Podařilo se nám potvrdit vasodilatační účinky 4-methylkatecholu. Potvrdili jsme také fakt, že metabolit flavonoidů přímo ovlivňuje hladký cévní sval. Dále jsme zjistili, že námi testovaná sloučenina potencuje vasodilatační aktivitu nitroprusidu sodného a forskolinu a že vasodilatace závisí na aktivitě napěťově řízených membránových kanálů Kv, zejména podtypu Kv7. Naopak jsme vyloučili přímý... Keywords: 4-methylkatechol; ex vivo; céva; vasodilatace; mechanismus; 4-methyl catechol; ex vivo; vessel; vasodilation; mechanism Available in a digital repository NRGL
Mechanismus vasodilatačního účinku 4-methylkatecholu ex vivo

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Kateřina Kuzdřalová Supervisor: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Kuzdřalová, Kateřina; Pourová, Jana; Smutná, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Studium interakcí vybraných cílených léčiv s ABC lékovými transportéry
Svobodová, Markéta; Hofman, Jakub; Čečková, Martina
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Markéta Svobodová Supervisor: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title od diploma thesis: Study on interactions of selected targeted drugs with ABC drug transporters Cancer is one of the most common causes of death and its incidence is constantly increasing. Treatment mainly includes a combination of drug therapy, surgery and radiotherapy. A new approach, with huge potential, is the use of targeted anti-tumor therapy. This approach is based on specific interaction with tumor cells that reduces the negative effects occuring in conventional chemotherapy. Despite intensive research, we still face insufficient response to treatment. The main cause of therapy failure is the emergence of multidrug resistance (MDR) and the formation of metastases. The MDR phenomenon is most often associated with the overexpression of ATP binding cassette (ABC) transporters. These are responsible not only for the excessive efflux of anticancer drugs from cells, but also mainly affect their pharmacokinetics. Inhibition of these transporters increases the intracellular concentration of the cytostatic and provide the ability to modulate MDR. Therefore, one of the aims of this work was to investigate the inhibitory activity of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Markéta Svobodová Školitel: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název diplomové práce: Studium interakcí vybraných cílených léčiv s ABC lékovými transportéry Nádorová onemocnění patří mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí a jejich výskyt se neustále zvyšuje. Léčba zahrnuje především kombinaci medikamentózní terapie s chirurgickou léčbou a radioterapií. Jedním z novějších přístupů s obrovským potenciálem je použití tzv. cílené protinádorové léčby, která specificky interaguje s nádorovými buňkami, čímž omezuje negativní dopady klasické chemoterapie. I přes nepřetržitý intenzivní výzkum nových přístupů v terapii se stále potýkáme s nedostatečnou odpovědí na léčbu. Hlavní příčinou selhání terapie je zejména vznik mnohočetné lékové rezistence (MDR) a tvorba metastáz. MDR fenomén souvisí nejčastěji s nadměrnou expresí ATP binding cassette (ABC) transportérů, které jsou zodpovědné nejen za nadměrný eflux protinádorových léčiv z buněk, ale také zásadním způsobem ovlivňují jejich farmakokinetiku. Inhibicí těchto transportérů dochází ke zvýšení intracelulární koncentrace cytostatika a možnosti modulovat MDR. Právě proto bylo jedním z cílů této práce prozkoumat inhibiční aktivitu třech nízkomolekulárních... Available in a digital repository NRGL
Studium interakcí vybraných cílených léčiv s ABC lékovými transportéry

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Markéta Svobodová Supervisor: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title od diploma thesis: Study on ...

Svobodová, Markéta; Hofman, Jakub; Čečková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Role lékových transportérů v aktivaci pregnanového X receptoru
Kejvalová, Kateřina; Smutná, Lucie; Pourová, Jana
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Kateřina Kejvalová Supervisor: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Title of diploma thesis: The role of drug transporters in activation of pregnane X receptor The nuclear pregnane X receptor (PXR) is involved in maintaining the homeostasis of endogenous substances as well as in regulation of excretion of exogenous substances. PXR activation regulates the expression of transport and biotransformation enzymes I. and II. phase. Due to the high flexibility of PXR ligand binding domain, it can be activated by a wide range of xenobiotics. Including e.g., rifampicin, well-known PXR agonist causes clinically significant drug-drug interactions. However, rifampicin is not stable under physiological conditions and degradation occurs (into rifampicin quinone, 25-desacetylrifampicin, 3-formylrifamycin SV and rifampicin N-oxide). The aim of our experiments was to compare the interspecies activation of PXR (human, monkey, mouse and rat) by rifampicin and its derivatives. Hence, gene reporter experiments were performed using the HepG2 cell line. Statistically significant results in PXR activation were observed for human hPXR and monkey oPXR for all rifampicin derivatives except 25- desacetylrifampicin. Similarity... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Kateřina Kejvalová Školitel: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Název diplomové práce: Role lékových transportérů v aktivaci pregnanového X receptoru Nukleární pregnanový X receptor (PXR) se podílí na udržování homeostázy endogenních látek, ale také na regulaci exkrece látek exogenních. Aktivací PXR dochází k regulaci exprese transportních proteinů a biotransformačních enzymů I. a II. fáze. Vzhledem k vysoké flexibilitě ligand vázající domény PXR, může být aktivovaný širokou škálou různých xenobiotik. Mezi takové látky spadá např. rifampicin, který jakožto modelový agonista PXR způsobuje klinicky významné lékové interakce. Rifampicin však není za fyziologických podmínek stabilní a dochází ke vzniku degradačních produktů (rifampicin chinon, 25-desacetylrifampicin, 3-formylrifamycin SV a rifampicin N-oxid). Cílem našich experimentů bylo porovnat mezidruhovou aktivaci PXR rifampicinu a jeho derivátů u člověka, opice, myši a potkana. K tomuto účelu byly provedené gene reporter experimenty s využitím HepG2 buněčné linie. Statisticky významné výsledky v aktivaci PXR byly pozorovány u lidského hPXR a opičího oPXR u všech derivátů rifampicinu s výjimkou 25-desacetlyrifampicinu. Podobnost v aktivaci hPXR a oPXR... Available in a digital repository NRGL
Role lékových transportérů v aktivaci pregnanového X receptoru

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Kateřina Kejvalová Supervisor: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Title of diploma thesis: The ...

Kejvalová, Kateřina; Smutná, Lucie; Pourová, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Vliv LDL-aferézy na parametry agregace krevních destiček, koagulaci krve a účinek standardních léčiv.
Černotová, Veronika; Mladěnka, Přemysl; Čečková, Martina
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Černotová Supervisor: prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Consultant: Lukáš Konečný, MSc. Title of diploma thesis: The influence of LDL-apheresis on aggregation of blood platelets, blood coagulation and the effect of standard drugs LDL-apheresis is a method that removes LDL-cholesterol (LDL-C) from the blood. It is used to treat familial hypercholesterolemia (FH), a genetic disorder causing high LDL-C levels and an early development of cardiovascular diseases. Blood platelets and coagulation system play an important role in these diseases and their activity is also affected by lipids. The aim of this thesis was to analyze possible differences in platelet aggregation and blood coagulation in patients suffering from FH. Two methods of treatment in this group were compared - lipid apheresis and PCSK9Ab (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 monoclonal antibodies). The observed parameters were also compared with age-matched healthy volunteers. Our cohort consisted of 15 patients and 15 healthy donors. Six patients were treated with lipid apheresis and also PCSK9Ab, six subjects only with PCSK9Ab. Platelet aggregation was measured with an impedance aggregometer using 7 different... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Veronika Černotová Školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultant: Mgr. Lukáš Konečný Název diplomové práce: Vliv LDL-aferézy na parametry agregace krevních destiček, koagulaci krve a účinek standardních léčiv LDL-aferéza je metoda, která specificky odstraňuje LDL-cholesterol (LDL-C) z cirkulující krve. Využívá se především u familiární hypercholesterolemie (FH), která způsobuje zvýšenou hladinu LDL-C, což je spojeno s předčasným rozvojem kardiovaskulárních onemocnění. Významnou roli u těchto onemocnění hraje aktivita trombocytů a koagulačního systému, a ty jsou také ovlivněny hladinami lipidů. Tato práce testovala možné rozdíly v agregaci trombocytů a koagulaci krve u pacientů s FH. Byl porovnán účinek lipidové aferézy a moderních hypolipidemik PCSK9i (protilátek proti proprotein konvertase subtilisin/kexin typu 9). Sledované parametry pak byly srovnány se vzorky věkově odpovídajících zdravých dobrovolníků. Celkem bylo sledováno 15 pacientů a 15 zdravých dobrovolníků. Šest pacientů podstupovalo lipidovou aferézu a zároveň bylo léčeno PCSK9i, stejný počet pak byl léčen pouze PCSK9i. Agregace destiček byla stanovena pomocí impedanční agregometrie za použití sedmi různých induktorů a... Keywords: koagulace; agregace; krevní destička; kyselina acetylsalicylová; heparin; antikoagulancia; antiagregancia; protidestičkový; familiární hypercholesterolemie; LDL-aferéza; coagulation; aggregation; blood platelet; acetylsalicylic acid; heparin; anticoagulant; antiaggregant; anti-platelet; familial hypercholesterolemia; LDL-apheresis Available in a digital repository NRGL
Vliv LDL-aferézy na parametry agregace krevních destiček, koagulaci krve a účinek standardních léčiv.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Černotová Supervisor: prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Consultant: Lukáš ...

Černotová, Veronika; Mladěnka, Přemysl; Čečková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Mezinárodní obchodní mediace v kontextu Singapurské úmluvy o mediaci
Vrábel Porteš, Veronika; Pauknerová, Monika
2024 - Czech
International Commercial Mediation in the Context of the Singapore Convention Abstract The thesis deals with the topic of mediation in private international law, focusing on the enforceability of mediation agreements arising from international commercial disputes. The thesis is focused on the Singapore Convention, which was signed in August 2019, and marginally on the related UNCITRAL Model Law on Mediation. Although the success of the Singapore Convention will depend largely on the political actions and motivations of individual states, in order for it to be used by private actors, an analysis of the construction of the international norm in question is necessary. The aim of this work is to answer the question whether the regulation of mediation in international commercial law has its justifiable importance. In order to answer this question, the an analysis of the current legislative framework and the conditions for the performance of mediation agreements in international conventions and other international source sis performed, in relation to the EU and the Czech law. At the same time, unclear issues of the legislation in question are highlighted, also with regard to the transposition of EU regulations into Czech legislation, and possible ways of bridging them. A comparison of the sources of legislation... Mezinárodní obchodní mediace v kontextu Singapurské úmluvy o mediaci Abstrakt Diplomová práce pojednává o tématu mediace v mezinárodním právu soukromém, se zaměřením na vykonatelnost mediačních dohod vyplývajících z mezinárodních obchodních sporů. Práce je zpracována se zaměřením na Singapurskou úmluvu, která byla podepsána v srpnu roku 2019, a okrajově také na související Vzorový zákon UNCITRAL o mediaci. Přestože bude úspěšnost Singapurské úmluvy záležet převážně na politických krocích a motivaci jednotlivých států, proto, aby mohla být používána soukromými subjekty je nezbytná analýza konstrukce zmiňované mezinárodní normy. Cílem předkládané práce je odpovědět na otázku, zda má úprava mediace v mezinárodním obchodním právu svůj opodstatněný význam. Pro zodpovězení uvedené otázky je v práci provedena analýza současného legislativního rámce a podmínek pro výkon mediačních dohod v mezinárodních úmluvách a dalších mezinárodních pramenech, v právu EU a ČR. Zároveň je upozorněno na nejasné otázky předmětných právních předpisů, a to i s ohledem na transpozici unijních předpisů do české právní úpravy, a případných způsobů jejich překlenutí. Je provedena komparace pramenů právní úpravy jednotlivých unijních předpisů a předpisů České republiky, dále je analyzován rozsah působnosti Singapurské úmluvy a její... Keywords: obchodní mediace; Singapurská úmluva o mediaci; přímý výkonmediačních dohod; commercial mediation; Singapore Convention; directenforcement Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní obchodní mediace v kontextu Singapurské úmluvy o mediaci

International Commercial Mediation in the Context of the Singapore Convention Abstract The thesis deals with the topic of mediation in private international law, focusing on the enforceability of ...

Vrábel Porteš, Veronika; Pauknerová, Monika
Univerzita Karlova, 2024

Náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení
Klatovský, Jakub; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
121 Compensation of immaterial damage in criminal proceedings - Abstract The topic of this rigorous thesis is compensation for immaterial damage in criminal proceedings. This topic is mainly related to the question of fulfilling the conditions for its compensation and determining its amount. This thesis deals with the victim's entitlement to claim compensation for immaterial damage and a series of related issues, especially in relation to the determination of the amount of the claim for compensation for immaterial damage. The application and quantification of the injured party's claim in monetary form is considerably more complicated than in the case of compensation for material damages, and therefore this issue requires increased attention. The purpose of this thesis is to point out the procedural procedure of making a claim by the injured party in adhesion proceedings, the decision-making practice of the Supreme Court and the Constitutional Court, which often come into conflict with each other, and at the same time to put forward my own proposals for possible changes to the current wording of the Criminal Procedure Code. This rigorous thesis is divided into six chapters, each chapter dealing with a selected aspect of the issue of compensation for immaterial damage in criminal proceedings. The first... 118 Náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení - Abstrakt Tématem této rigorózní práce je náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení. S tímto tématem souvisí zejména otázka splnění podmínek pro její náhradu a určení její výše. Tato práce se zabývá oprávněním poškozeného na uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy a řadou souvisejících otázek, zejména potom ve vztahu ke zjištění výše nároku na náhradu nemajetkové újmy. Uplatnění a vyčíslení nároku poškozeného v penězích je totiž značně komplikovanější než v případě náhrady majetkové škody, a proto je této otázce nutné věnovat zvýšenou pozornost. Účelem této práce je poukázat na procesní postup při uplatnění nároku ze strany poškozených v adhezním řízení, rozhodovací soudní praxi ze strany Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, jenž se v rámci rozhodovací praxe často dostávají do vzájemného střetu, a současně předložit vlastní návrhy na možnou úpravu současného znění trestního řádu. Tato rigorózní práce je rozdělena celkem na šest kapitol, kdy každá kapitola pojednává o vybraném aspektu problematiky náhrady nemajetkové újmy v rámci trestního řízení. První kapitola se věnuje významu náhrady nemajetkové újmy. Současně popisuje účel právní úpravy náhrady nemajetkové újmy v rámci adhezního řízení, za který lze považovat zajištění práv poškozených a ochranu před... Keywords: Nemajetková újma; Trestní řízení; Poškozený; Immaterial damage; Criminal proceedings; Injured person Available in a digital repository NRGL
Náhrada nemajetkové újmy v trestním řízení

121 Compensation of immaterial damage in criminal proceedings - Abstract The topic of this rigorous thesis is compensation for immaterial damage in criminal proceedings. This topic is mainly related ...

Klatovský, Jakub; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem
Šmejc, Marek; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
78 The Means of Criminal Law Dealing With Organized Crime Abstract The rigorous thesis explores the phenomenon of organized crime, examining it from criminological, criminal law, and historical perspectives in the introduction. Within the initial pages, the thesis delves into the concept of organized crime, considering various expert opinions. However, attempts to conceptually or empirically capture the phenomenon face numerous challenges due to its complexity and diverse forms. The thesis consistently emphasizes the importance of the topic, stemming from the serious threat to public interest posed by organized crime and ongoing international and national debates on the need to improve tools to combat it. The author also examines the current legal regulations, both domestic and international. The conclusion of the second chapter particularly focuses on the criminal offense of participation in an organized criminal group. Another chapter is dedicated to categorizing tools to combat organized crime into legal, institutional, and political categories. The author then delves into selected criminal law tools to combat organized crime, focusing on some of the most problematic instruments, where skepticism among certain experts is often justified. These controversial institutions of criminal procedural law,... 77 Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem Abstrakt Rigorózní práce pojednává o fenoménu organizovaného zločinu, přičemž v úvodu práce je tento fenomén zkoumán z hlediska kriminologického, trestněprávního a samozřejmě rovněž z hlediska historického. V rámci úvodních stránek se práce zabývá pojmem organizovaného zločinu, přičemž zde bylo zohledněno několik odborných názorů, avšak snahy o zachycení jevu organizovaného zločinu pojmově, natož pak empiricky, naráží pro mnohotvárnost a zvláštnosti jevových forem na četné obtíže. Opakovaně je zde upozorňováno na důležitost tohoto tématu, která vychází jednak ze závažného ohrožení veřejného zájmu, které organizovaný zločin představuje, a také z probíhajících mezinárodních i vnitrostátních debat o nutnosti zlepšení nástrojů k jeho potlačení. Dále se autor zabýval platnou právní úpravou, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní. V závěru druhé kapitoly je pak zvláště věnována pozornost trestnému činu účasti na organizované zločinecké skupině. Další kapitola rigorózní práce je pak zaměřena na rozdělení nástrojů boje s organizovaným zločinem na právní, institucionální a politické. Následně se autor zabýval vybranými trestněprávními nástroji boje s organizovaným zločinem, přičemž se jednalo zejména o některé nejproblematičtější nástroje, resp. takové... Keywords: organizovaný zločin; organizovaná zločinecká skupina; agent; spolupracující obviněný; trestní odpovědnost právnických osob; organised crime; organised criminal group; undercover agent; cooperating defendant; corporate criminal liablitity Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem

78 The Means of Criminal Law Dealing With Organized Crime Abstract The rigorous thesis explores the phenomenon of organized crime, examining it from criminological, criminal law, and historical ...

Šmejc, Marek; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Kriminalizace útoků na informační systémy
Stanková, Pavla; Vokoun, Rudolf
2024 - Czech
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE The Criminalization of Cyberattacks on Information Systems ABSTRACT This master thesis deals with the issue of criminalization of attacks on information systems. The topicality of the topic is supported by the rapid development of information and communication technologies and the shift of everyday activities to the virtual environment. Nowadays, cybercrime poses a growing danger not only to individuals but also to the state. The aim of this thesis is to introduce cyberattacks and to classify them criminally. Furthermore, attention is concentrated on the procedural aspect of attacks, in particular on their detection, investigation and the procedure of international cooperation. The transnational and international framework in the fight against cybercrime is not omitted. The thesis seeks to identify what problematic aspects domestic legislation faces and what future developments in the field of cybercrime can be expected. The introductory section explains the basic terms that are used extensively in the thesis. Subsequently, key international instruments in the fight against cybercrime are introduced. The focus is on introducing the different types of cyberattacks and their subsequent criminal classification. The subsequent part introduces the procedural level of the... NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ČESKÉM JAZYCE Kriminalizace útoků na informační systémy ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou kriminalizací útoků na informační systémy. Aktuálnost tématu je podržena rapidním vývojem informačních a komunikačních technologií a přesunem každodenních aktivit do virtuálního prostředí. V současné době kybernetická kriminalita představuje rostoucí nebezpečí nejenom pro jednotlivce, ale také pro stát. Cílem práce je představit kybernetické útoky a trestněprávně je klasifikovat. Dále je pozornost koncentrována na procesněprávní stránku útoků, zejména na jejich odhalování, vyšetřování a postup při mezinárodní spolupráci. Opomenut není ani nadnárodní a mezinárodní rámec v boji proti kybernetické kriminalitě. Snahou práce je zjistit jakým problematickým aspektům čelí tuzemská právní úprava a jaký budoucí vývoj v oblasti kyberzločinu lze očekávat. Úvodní část objasňuje základní pojmy, se kterými práce hojně pracuje. Následně jsou představeny klíčové mezinárodní instrumenty v boji proti kybernetické kriminalitě. Těžiště je věnováno představení jednotlivých druhů kybernetických útoků a jejich následné trestněprávní klasifikaci. Navazující část přibližuje procesní rovinu problematiky, přičemž vymezená část obsahuje taktéž poznatky z kriminologie, jako je typologie pachatelů a jejich... Keywords: kybernetická kriminalita; kyberútok; kyberprostor; cybercrime; cyberattack; cyberspace Available in a digital repository NRGL
Kriminalizace útoků na informační systémy

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE The Criminalization of Cyberattacks on Information Systems ABSTRACT This master thesis deals with the issue of criminalization of attacks on information ...

Stanková, Pavla; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2024

Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů
Kodýmová, Kateřina; Bohuslav, Lukáš
2024 - Czech
1 Criminal liability in healthcare with focus on an analysis of Czech and Slovak court rulings Abstract This master's thesis deals with the issue of criminal liability of healthcare workers. The aim of this thesis is to create a comprehensive overview of the Czech legislation of the relevant part of criminal law and individual institutes of medical law and to present related case law. Slovak legislation is used for comparison. The thesis consists of six parts, the first chapter is focused on the legal regulation of medical law and its international and national sources. It also deals with types of legal liability of healthcare professionals such as civil, labour, administrative and disciplinary liability. The second and one of the most extensive chapters approaches criminal liability and its necessary conditions. It describes the current concept of crime in more detail as well as the analysis of the necessity of the principle of subsidiarity of criminal repression. It also includes legal regulation of criminal liability of legal entities. The third chapter is dedicated to a cardinal concept - lex artis as an appropriate level of expertise, which contains a number of obligations that every healthcare worker must comply with. The process of proving criminal liability of medical workers in criminal proceedings... 1 Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků. Jejím cílem je vytvořit ucelený přehled české právní úpravy relevantní části trestního práva a jednotlivých institutů zdravotnického práva a představit související judikaturu. Pro komparaci je užita slovenská právní úprava. Práce se skládá z šesti částí. V první kapitole je pozornost zaměřena na právní úpravu zdravotnického práva a její mezinárodní a vnitrostátní prameny. Zabývá se také jednotlivými druhy odpovědnosti, jež mohou zdravotnické pracovníky za jejich protiprávní jednání postihnout. Druhá kapitola je jednou z nejrozsáhlejších a věnuje se trestní odpovědnosti jako takové a předpokladům jejího naplnění. Blíže přibližuje současné pojetí trestného činu a rozbor potřebnosti zásady subsidiarity trestní represe. Zahrnuje také právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob. Třetí kapitola se zabývá klíčovým pojmem lex artis jakožto náležité odborné úrovně, jež v sobě obsahuje celou řadu povinností, které musí každý zdravotnický pracovník dodržovat. Jako související problematika je předneseno dokazování trestní odpovědnosti zdravotnických pracovníků v trestním řízení zejména prostřednictvím... Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost ve zdravotnictví se zaměřením na analýzu rozhodovací praxe českých a slovenských soudů

1 Criminal liability in healthcare with focus on an analysis of Czech and Slovak court rulings Abstract This master's thesis deals with the issue of criminal liability of healthcare workers. The aim ...

Kodýmová, Kateřina; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases