Number of found documents: 49
Published from to

Syntéza funkčních derivátů kyseliny malonové jako základních kamenů pro inhibitory elastasy
Hrušková, Marie; Opletalová, Veronika; Cahlíková, Lucie
2012 - German
Charles University in Prague Phaculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology Candidate: Lucie Brátová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of Diploma Thesis: The effect of acetylcholinesterases reactivators on the cholinesterases and cholinoreceptors This thesis is concerned with the effects of oximes on the muscarinic receptors. In the first half of the theoretical part there is a description of the autonomic nervous system, main receptors and action of acetylcholinesterase (AChE). The second part summarizes important nerve gases, organophosphate poisoning and its treatment and finally introduces oximes and their mechanisms of action. The practical part shows the metodology of experiments on the atria tissues in the rat. Both in vitro and in vivo procedures demonstrated effect of oximes on the M2 receptors and their antimuscarinic properties. The in vivo studies were focused on the two contradictory effects - the inhibition of AChE and the inhibition of muscarinic receptors by the very same compound. Universita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie Kandidát: Lucie Brátová Školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Název diplomové práce: Vliv reaktivátorů acetylcholinesterázy na cholinesterázy a cholinoreceptory Diplomová práce se zabývá efektem oximů na muskarinových receptorech. V první půlce teoretické části je popsán autonomní nervový systém, hlavní receptory a funkce acetylcholinesterázy. Druhá půlka shrnuje důležité nervové plyny, otravu organofosfáty a její léčbu. Závěrem představuje oximy a jejich mechanismus účinku. Praktická část popisuje metodiku experimentů na potkaních srdečních síních. Jak in vitro, tak in vivo studie prokázaly efekt oximů na M2 receptory a jejich antimuskarinové vlastnosti. In vivo experimenty byly zaměřeny na protichůdné účinky oximů - inhibice AChE vysokými koncentracemi oximu a inhibice muskarinových receptorů nízkými koncentracemi toho samého oximu. Available in a digital repository NRGL
Syntéza funkčních derivátů kyseliny malonové jako základních kamenů pro inhibitory elastasy

Charles University in Prague Phaculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology Candidate: Lucie Brátová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of Diploma Thesis: The effect ...

Hrušková, Marie; Opletalová, Veronika; Cahlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2012

Syntéza funkčních derivátů kyseliny malonové jako základních kamenů pro inhibitory elastasy
Hrušková, Marie; Opletalová, Veronika; Cahlíková, Lucie
2012 - German
Charles University in Prague Phaculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology Candidate: Lucie Brátová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of Diploma Thesis: The effect of acetylcholinesterases reactivators on the cholinesterases and cholinoreceptors This thesis is concerned with the effects of oximes on the muscarinic receptors. In the first half of the theoretical part there is a description of the autonomic nervous system, main receptors and action of acetylcholinesterase (AChE). The second part summarizes important nerve gases, organophosphate poisoning and its treatment and finally introduces oximes and their mechanisms of action. The practical part shows the metodology of experiments on the atria tissues in the rat. Both in vitro and in vivo procedures demonstrated effect of oximes on the M2 receptors and their antimuscarinic properties. The in vivo studies were focused on the two contradictory effects - the inhibition of AChE and the inhibition of muscarinic receptors by the very same compound. Universita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie Kandidát: Lucie Brátová Školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Název diplomové práce: Vliv reaktivátorů acetylcholinesterázy na cholinesterázy a cholinoreceptory Diplomová práce se zabývá efektem oximů na muskarinových receptorech. V první půlce teoretické části je popsán autonomní nervový systém, hlavní receptory a funkce acetylcholinesterázy. Druhá půlka shrnuje důležité nervové plyny, otravu organofosfáty a její léčbu. Závěrem představuje oximy a jejich mechanismus účinku. Praktická část popisuje metodiku experimentů na potkaních srdečních síních. Jak in vitro, tak in vivo studie prokázaly efekt oximů na M2 receptory a jejich antimuskarinové vlastnosti. In vivo experimenty byly zaměřeny na protichůdné účinky oximů - inhibice AChE vysokými koncentracemi oximu a inhibice muskarinových receptorů nízkými koncentracemi toho samého oximu. Available in a digital repository NRGL
Syntéza funkčních derivátů kyseliny malonové jako základních kamenů pro inhibitory elastasy

Charles University in Prague Phaculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology Candidate: Lucie Brátová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of Diploma Thesis: The effect ...

Hrušková, Marie; Opletalová, Veronika; Cahlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2012

Peter Handke a Wolfgang Bauer jako nejdůležitější představitelé avantgardy v Rakousku šedesátých let
Stejskal, Zdeněk; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
2012 - German
2. Summary Austrian avant-garde literature is nowadays considered an integral part of German literary history. Focusing on the avant-garde's early stage of the 1960s, the thesis seeks to look into (a) the conditions which gave rise to the progressive literature in the Austria of that time, and (b) its concrete manifestations in the works of the young authors. The opening part explains the origins of such a radical approach to form and content across literary genres. After 1945, Austrian culture and arts did not face the uncertain choice of literature in Germany, where another parting of the ways came in 1947, with the fundamentally different approaches between the West and the East. In Austria the initial debate was more efficient: the official policies clearly aimed at re-establishment of the modern and stable values as presented by the Austrian interwar great story-tellers such as Robert Musil and Hermann Broch. These efforts, however, were soon to become counterproductive. The conservative, and cumbersomely obsolete policies of the grand coalition between the social democratic SPÖ party and the newly established ÖVP party failed to provide fertile land for young authors, who grew up in the 1960s. It was these authors in particular who felt that the cultural and political atmosphere was extremely rigid,... 2. Resumé Rakouská avantgardní literatura je dnes považována za nedílnou součást německých literárních dějin. V této práci jsem se zabýval v první řadě ranou fází avantgardy v Rakousku 60.let 20.století. Mým cílem bylo najít odpověď na otázky, za jakých podmínek progresivní literatura v tehdejším Rakousku vůbec vznikala a jakým způsobem se poté v dílech mladých autorů konkrétně projevovala. Nejdříve bylo tedy nutno objasnit, kde se tak radikální pojetí formy a obsahu u všech literárních žánrů vzalo. Kultura a umění v Rakousku po roce 1945 se na rozdíl od literatury v Německu (od roku 1947 navíc rozdělené na diametrálně odlišné pojetí literatury v NSR a NDR) nenacházely na zcela ztraceném rozcestí. Debata v Rakousku nebyla tedy zpočátku tak bezradná; snahou státní politiky byla jednoznačně obnova moderních a stabilních hodnot, jak se projevovaly u významných vypravěčů meziválečné rakouské literatury Roberta Musila či Hermanna Brocha. Tato snaha se však ukázala brzy kontraproduktivní. Konzervativní, těžkopádná a zastaralá politika velké koalice mezi sociálnědemokratickou stranou SPÖ a nově založenou lidovou stranou ÖVP nebyla vhodnou úrodnou půdou pro mladé autory, kteří literárně dospívali v 60. letech. Především oni cítili, že kulturní i politické klima je silně nehybné, že literatura nepřinášela to, co by... Available in a digital repository NRGL
Peter Handke a Wolfgang Bauer jako nejdůležitější představitelé avantgardy v Rakousku šedesátých let

2. Summary Austrian avant-garde literature is nowadays considered an integral part of German literary history. Focusing on the avant-garde's early stage of the 1960s, the thesis seeks to look into (a) ...

Stejskal, Zdeněk; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2012

Hledání ženského já. Nová německá ženská literatura v sedmdesátých až devadesátých letech
Vydrželová, Pavlína; Tvrdík, Milan; Weinberg, Manfred
2012 - German
XII. Summary The present work is concerned with the book "shedding'' by verena stefan which gave rise to fiery discussions by critics as wel] as by readers. "[ am my other selť'164 should become the result of the search ťor a feminine I. The leitmotif of the whole book is the self-acceptance of the protagonist which had to be gained step by step, by eliminating the feeling about her own estranged body. At the end of the book the question remains whether this will be converted into a permanent victory. I tried to find out various aspects in Verena Stefan's first book. The focus lay in the analysis of possible acces§es to the new feminine identity. In the first part I concentrated on the formal and contextual aspects, in order to find out and define the characteristics of the new ťeminine literature. stefan's "shedding" launched many other publications which form part of the new German Femininist Literature. "shedding'o by verena stefan made the influence of the women's Movement visibie for the first time. Although "Shedding" is considered a landmark in the history of the new femininist literature, its influence was limited to only one curťent and not to all publications in this íield printed in the following period, as was erroneously said in other scientific documents on literature. A further role played by... Resumé Předložená práce se zabývá dílem Vereny Stefan 'oHáutungen"o které vyvolalo bouřlivou reakci, jak u kritiky, tak u jeho čtenářek. "Člověkem méhoživota jsem já"I59 by měl znítvýsledek hledání ženskéhojá. Ústředním motivem celého díla je postupně získávaný respekt protagonistky vůčisobě samotné a zastavení procesu odcizování se svému vlastnímu tělu. Zda se jedná o trvalévítězství,zůstávána konci knihy otevřené; Prvotinou Vereny Stefan jsem se zabýva|a hned z několika hledisek. Těžištěanalýzy spočívalov hledání možných způsobůpro nalezení nové ženskéidentity. Nejprve jsem zkoumala obsahové a formální aspekty díla, na jejichž zák\adě bych pak mohla rozpoznat a definovat atributy ženskéliteratury. ,,Háutungen" bylo inspirací pro mnoho dalšíchděl, které dnes řadíme do nové ženskéněmecké literatury. Teprve dílem Vereny Stefan ,,Háutungen" zaéa|být vliv ženského emancipačního hnutí na literaturu opravdu znatelný. ,,Háutungen" je velmi ěasto prezentováno jako zásadní milník novéženskéněmecké literatury, je důležitéovšem podotknout, žeovlivniio pouze jeden proud tohoto žár.rlt a ne všechna díla,jak se někdy mylně dočítámei v podkladech literární vědy. Dalšíúlohou, kterou tato kniha v feministicko-literárním diskurzu sehrála, bylo zahájeni diskuze o ženskéestetice a ženskémpsaní. Skutečnost,že,,Háutungen"... Available in a digital repository NRGL
Hledání ženského já. Nová německá ženská literatura v sedmdesátých až devadesátých letech

XII. Summary The present work is concerned with the book "shedding'' by verena stefan which gave rise to fiery discussions by critics as wel] as by readers. "[ am my other selť'164 should become the ...

Vydrželová, Pavlína; Tvrdík, Milan; Weinberg, Manfred
Univerzita Karlova, 2012

Hledání ženského já. Nová německá ženská literatura v sedmdesátých až devadesátých letech
Vydrželová, Pavlína; Tvrdík, Milan; Weinberg, Manfred
2012 - German
XII. Summary The present work is concerned with the book "shedding'' by verena stefan which gave rise to fiery discussions by critics as wel] as by readers. "[ am my other selť'164 should become the result of the search ťor a feminine I. The leitmotif of the whole book is the self-acceptance of the protagonist which had to be gained step by step, by eliminating the feeling about her own estranged body. At the end of the book the question remains whether this will be converted into a permanent victory. I tried to find out various aspects in Verena Stefan's first book. The focus lay in the analysis of possible acces§es to the new feminine identity. In the first part I concentrated on the formal and contextual aspects, in order to find out and define the characteristics of the new ťeminine literature. stefan's "shedding" launched many other publications which form part of the new German Femininist Literature. "shedding'o by verena stefan made the influence of the women's Movement visibie for the first time. Although "Shedding" is considered a landmark in the history of the new femininist literature, its influence was limited to only one curťent and not to all publications in this íield printed in the following period, as was erroneously said in other scientific documents on literature. A further role played by... Resumé Předložená práce se zabývá dílem Vereny Stefan 'oHáutungen"o které vyvolalo bouřlivou reakci, jak u kritiky, tak u jeho čtenářek. "Člověkem méhoživota jsem já"I59 by měl znítvýsledek hledání ženskéhojá. Ústředním motivem celého díla je postupně získávaný respekt protagonistky vůčisobě samotné a zastavení procesu odcizování se svému vlastnímu tělu. Zda se jedná o trvalévítězství,zůstávána konci knihy otevřené; Prvotinou Vereny Stefan jsem se zabýva|a hned z několika hledisek. Těžištěanalýzy spočívalov hledání možných způsobůpro nalezení nové ženskéidentity. Nejprve jsem zkoumala obsahové a formální aspekty díla, na jejichž zák\adě bych pak mohla rozpoznat a definovat atributy ženskéliteratury. ,,Háutungen" bylo inspirací pro mnoho dalšíchděl, které dnes řadíme do nové ženskéněmecké literatury. Teprve dílem Vereny Stefan ,,Háutungen" zaéa|být vliv ženského emancipačního hnutí na literaturu opravdu znatelný. ,,Háutungen" je velmi ěasto prezentováno jako zásadní milník novéženskéněmecké literatury, je důležitéovšem podotknout, žeovlivniio pouze jeden proud tohoto žár.rlt a ne všechna díla,jak se někdy mylně dočítámei v podkladech literární vědy. Dalšíúlohou, kterou tato kniha v feministicko-literárním diskurzu sehrála, bylo zahájeni diskuze o ženskéestetice a ženskémpsaní. Skutečnost,že,,Háutungen"... Available in a digital repository NRGL
Hledání ženského já. Nová německá ženská literatura v sedmdesátých až devadesátých letech

XII. Summary The present work is concerned with the book "shedding'' by verena stefan which gave rise to fiery discussions by critics as wel] as by readers. "[ am my other selť'164 should become the ...

Vydrželová, Pavlína; Tvrdík, Milan; Weinberg, Manfred
Univerzita Karlova, 2012

O chování tzv. "P-1-Glieder" v rámci negace v současné němčině
Cermanová, Petra; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
2012 - German
This doctor thesis On negation behaviour of so called "P-1-Glieder" in contemporary German deals with the topic of negation in german language. The goal is to present different types of negation that occur in contemporary German and analyse the negation behaviour of the so called P-1-Glieder (P-1 elements). The author shows how this topic is processed in the main grammar books of German language and in different monographies that deal with the negation in German. The most of the grammar books and monographies mention only two types of negation: sentence negation (Satznegation) and special negation (Sondernegation). Only the authors Nussbaumer / Sitta mention and describe in their essay other types of negation. These are: full sentence negation / full P-0 negation (volle Satznegation / volle P-0-Negation), reduced sentence negation / reduced P-0 negation (reduzierte Satznegation / reduzierte P-0- Negation), P-1 negation (P-1-Negation), so called floating, negation of compressed predicate (Negation des komprimierten Prädikats), so called "shrunk" negation (geronnene Negation) and special negation (Sondernegation). All these types are being also described in the other part of this thesis where the author is trying to give a concise, transparent and clear overview of these all types. According to the... Předkládaná rigorózní práce O chování tzv. "P-1-Glieder" v rámci negace v současné němčině pojednává o tématu negace v německém jazyce, přičemž autorka se soustředí na jednotlivé typy negace v současné němčine a věnuje zvláštní pozornost tzv. P-1-Glieder (P-1 členům) v rámci negace. Autorka práce ukazuje, jak je téma jednotlivých typů negace v němčině zpracováno v různých gramatikách a monografiích, které se tomuto tématu věnují, a dále jaké typy negace lze v odborné literatuře vůbec nalézt. Většina gramatik a vybraných monografií uvádí dva typy negace: větnou negaci (Satznegation) a parciální negaci (Sondernegation). V některých případech je možné nalézt různé pojmenování výše uvedených typů negace. Stručný a jasný přehled více typů negace v němčině nabízejí autoři Nussbaumer a Sitta ve své stati Negationstypen im Spannungsfeld von Satz- und Sondernegation. Uvedeny jsou následující typy negace: plná negace / plná P-0 negace (volle Satznegation / volle P-0-Negation), redukovaná větná negace / redukovaná P-0 negace (reduzierte Satznegation / reduzierte P-0-Negation), P-1 negace (P-1-Negation), tzv. floating, negace komrpimovaného predikátu (Negation des komprimierten Prädikats), tzv. "sražená" negace (geronnene Negation) a parciální negace (Sondernegation). Výše vyjmenované typy negace jsou popsány... Available in a digital repository NRGL
O chování tzv. "P-1-Glieder" v rámci negace v současné němčině

This doctor thesis On negation behaviour of so called "P-1-Glieder" in contemporary German deals with the topic of negation in german language. The goal is to present different types of negation that ...

Cermanová, Petra; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2012

O chování tzv. "P-1-Glieder" v rámci negace v současné němčině
Cermanová, Petra; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
2012 - German
This doctor thesis On negation behaviour of so called "P-1-Glieder" in contemporary German deals with the topic of negation in german language. The goal is to present different types of negation that occur in contemporary German and analyse the negation behaviour of the so called P-1-Glieder (P-1 elements). The author shows how this topic is processed in the main grammar books of German language and in different monographies that deal with the negation in German. The most of the grammar books and monographies mention only two types of negation: sentence negation (Satznegation) and special negation (Sondernegation). Only the authors Nussbaumer / Sitta mention and describe in their essay other types of negation. These are: full sentence negation / full P-0 negation (volle Satznegation / volle P-0-Negation), reduced sentence negation / reduced P-0 negation (reduzierte Satznegation / reduzierte P-0- Negation), P-1 negation (P-1-Negation), so called floating, negation of compressed predicate (Negation des komprimierten Prädikats), so called "shrunk" negation (geronnene Negation) and special negation (Sondernegation). All these types are being also described in the other part of this thesis where the author is trying to give a concise, transparent and clear overview of these all types. According to the... Předkládaná rigorózní práce O chování tzv. "P-1-Glieder" v rámci negace v současné němčině pojednává o tématu negace v německém jazyce, přičemž autorka se soustředí na jednotlivé typy negace v současné němčine a věnuje zvláštní pozornost tzv. P-1-Glieder (P-1 členům) v rámci negace. Autorka práce ukazuje, jak je téma jednotlivých typů negace v němčině zpracováno v různých gramatikách a monografiích, které se tomuto tématu věnují, a dále jaké typy negace lze v odborné literatuře vůbec nalézt. Většina gramatik a vybraných monografií uvádí dva typy negace: větnou negaci (Satznegation) a parciální negaci (Sondernegation). V některých případech je možné nalézt různé pojmenování výše uvedených typů negace. Stručný a jasný přehled více typů negace v němčině nabízejí autoři Nussbaumer a Sitta ve své stati Negationstypen im Spannungsfeld von Satz- und Sondernegation. Uvedeny jsou následující typy negace: plná negace / plná P-0 negace (volle Satznegation / volle P-0-Negation), redukovaná větná negace / redukovaná P-0 negace (reduzierte Satznegation / reduzierte P-0-Negation), P-1 negace (P-1-Negation), tzv. floating, negace komrpimovaného predikátu (Negation des komprimierten Prädikats), tzv. "sražená" negace (geronnene Negation) a parciální negace (Sondernegation). Výše vyjmenované typy negace jsou popsány... Available in a digital repository NRGL
O chování tzv. "P-1-Glieder" v rámci negace v současné němčině

This doctor thesis On negation behaviour of so called "P-1-Glieder" in contemporary German deals with the topic of negation in german language. The goal is to present different types of negation that ...

Cermanová, Petra; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2012

Ztvárnění přírody ve vybraných pohádkách ve sbírce Phantasus od Ludwiga Tiecka
Böhmová, Ellen; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
2011 - German
The representation of the nature in the chosen fairy tales from the collection Phantasus by Ludwig Tieck. This thesis deals with the depiction of nature which played an important role in German literature of the early Romanticism. The analysis is based on three fairytales from Phantasus by Ludwig Tieck, namely, on two »nature tales« Der blonde Eckbert and Der Runenberg and one later tale Die Elfen. The thesis is divided into two main parts. The first one-theoretical, introduces the author of the tales, the background of Phantasus's origin as well as some schools of thoughts and philosophies of the period which deal with various natural phenomena. The second, main part, is focused on concrete interpretation of tales from the point of view of different depictions and functions of nature. The results are analyzed and based on this analysis the main functions and forms of literary depiction of nature are specified. Ztvárnění přírody ve vybraných pohádkách ve sbírce Phantasus od Ludwiga Tiecka. Tato práce se zabývá ztvárněním přírody, která zaujímala v německé literatuře v období raného romantismu mimořádné postavení. Výchozím bodem této analýzy jsou vybrané tři pohádky ze sbírky Phantasus od Ludwiga Tiecka. Jedná se o dvě »přírodní pohádky« Der blonde Eckbert a Der Runenberg a jednu pozdější pohádku Die Elfen. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První teoretická část představuje autora pohádek, pozadí vzniku sbírky Phantasus a některé myšlenkové směry a filozofie té doby zabývající se různými fenomény přírody. Druhá, stěžejní část, se zabývá konkrétní interpretací pohádek z hlediska různých způsobů znázornění a funkcí přírody. Následné výsledky budou analyzovány a na jejich základě budou specifikovány nejdůležitější funkce přírody a způsoby jejího literárního ztvárnění. Available in a digital repository NRGL
Ztvárnění přírody ve vybraných pohádkách ve sbírce Phantasus od Ludwiga Tiecka

The representation of the nature in the chosen fairy tales from the collection Phantasus by Ludwig Tieck. This thesis deals with the depiction of nature which played an important role in German ...

Böhmová, Ellen; Tvrdík, Milan; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2011

Člověk a jeskyně v neolitu
Peša, Vladimír; Popelka, Miroslav; Svoboda, Jiří; Pavlů, Ivan
2011 - German
Men and Caves in the Neolithic Period Vladimír Peša ABSTRACT From the beginning of archaeological excavations in the 19th century up to the present day, caves as archaeological sites have most often been interpreted as longer- or shorter-term settlements, hideaways or shelters for herdsmen; other interpretations that are considered for caves are cult functions and shelters for social outcasts. I see the beginnings of these notions of universal functions for caves in two contexts. Up until the second half of the 20th century there was a predominant interest throughout most of Europe in Palaeolithic history, and an interpretive model of Palaeolithic cave settlement was subsequently applied to frequently less distinct or even different find situations dating to post-Mesolithic periods. Secondly, at the close of the 19th century caves in the general consciousness of society (i.e. including archaeological) were mainly thought of as warfare shelters or as cover from inclement weather during agricultural activities away from the settlement. Speculation on the greater importance of cult activities and the symbolism of caves doesn't appear with greater regularity in literature until the 1980s; and yet, the settlement impression of caves persists. Using the Neolithic period as an example, the submitted work attempts... Člověk a jeskyně v neolitu Vladimír Peša ABSTRAKT Jeskyně jako archeologická lokalita je od počátku archeologických výzkumů v 19. století až po současnost nejčastěji interpretována jako dlouhodobější či krátkodobější sídliště, útočiště nebo úkryt pastevců, a doplňkově jsou uvažovány i funkce kultovní, úkryt lidí vyloučených ze společnosti atd. Počátky této představy univerzální funkce jeskyní vidím ve dvou souvislostech. Až do druhé poloviny 20. století převládal ve větší části Evropy zájem o paleolitické dějiny a interpretační model paleolitického jeskynního sídliště byl následně aplikován na často méně výrazné, či dokonce odlišné nálezové situace postmezolitických období. Za druhé, na sklonku 19. století představovala jeskyně v obecném povědomí společnosti (tedy i archeologické) především místo válečných úkrytů nebo úkryt před nepohodou při mimosídlištních hospodářských aktivitách. Úvahy o větším významu kultovních aktivit a symboliky jeskyně se v literatuře objevují častěji teprve od 80. let 20. století, ale sídlištní představa jeskyní nadále přetrvává. Předkládaná práce se pokouší na příkladu období neolitu postihnout fenomén jeskynního využívání jak z širších souvislostí chronologických, tak funkční interpretace archeologických dokladů ve vztahu k přírodnímu charakteru jeskyní. Jeskynní lokality jsou... Available in a digital repository NRGL
Člověk a jeskyně v neolitu

Men and Caves in the Neolithic Period Vladimír Peša ABSTRACT From the beginning of archaeological excavations in the 19th century up to the present day, caves as archaeological sites have most often ...

Peša, Vladimír; Popelka, Miroslav; Svoboda, Jiří; Pavlů, Ivan
Univerzita Karlova, 2011

Člověk a jeskyně v neolitu
Peša, Vladimír; Popelka, Miroslav; Svoboda, Jiří; Pavlů, Ivan
2011 - German
Men and Caves in the Neolithic Period Vladimír Peša ABSTRACT From the beginning of archaeological excavations in the 19th century up to the present day, caves as archaeological sites have most often been interpreted as longer- or shorter-term settlements, hideaways or shelters for herdsmen; other interpretations that are considered for caves are cult functions and shelters for social outcasts. I see the beginnings of these notions of universal functions for caves in two contexts. Up until the second half of the 20th century there was a predominant interest throughout most of Europe in Palaeolithic history, and an interpretive model of Palaeolithic cave settlement was subsequently applied to frequently less distinct or even different find situations dating to post-Mesolithic periods. Secondly, at the close of the 19th century caves in the general consciousness of society (i.e. including archaeological) were mainly thought of as warfare shelters or as cover from inclement weather during agricultural activities away from the settlement. Speculation on the greater importance of cult activities and the symbolism of caves doesn't appear with greater regularity in literature until the 1980s; and yet, the settlement impression of caves persists. Using the Neolithic period as an example, the submitted work attempts... Člověk a jeskyně v neolitu Vladimír Peša ABSTRAKT Jeskyně jako archeologická lokalita je od počátku archeologických výzkumů v 19. století až po současnost nejčastěji interpretována jako dlouhodobější či krátkodobější sídliště, útočiště nebo úkryt pastevců, a doplňkově jsou uvažovány i funkce kultovní, úkryt lidí vyloučených ze společnosti atd. Počátky této představy univerzální funkce jeskyní vidím ve dvou souvislostech. Až do druhé poloviny 20. století převládal ve větší části Evropy zájem o paleolitické dějiny a interpretační model paleolitického jeskynního sídliště byl následně aplikován na často méně výrazné, či dokonce odlišné nálezové situace postmezolitických období. Za druhé, na sklonku 19. století představovala jeskyně v obecném povědomí společnosti (tedy i archeologické) především místo válečných úkrytů nebo úkryt před nepohodou při mimosídlištních hospodářských aktivitách. Úvahy o větším významu kultovních aktivit a symboliky jeskyně se v literatuře objevují častěji teprve od 80. let 20. století, ale sídlištní představa jeskyní nadále přetrvává. Předkládaná práce se pokouší na příkladu období neolitu postihnout fenomén jeskynního využívání jak z širších souvislostí chronologických, tak funkční interpretace archeologických dokladů ve vztahu k přírodnímu charakteru jeskyní. Jeskynní lokality jsou... Available in a digital repository NRGL
Člověk a jeskyně v neolitu

Men and Caves in the Neolithic Period Vladimír Peša ABSTRACT From the beginning of archaeological excavations in the 19th century up to the present day, caves as archaeological sites have most often ...

Peša, Vladimír; Popelka, Miroslav; Svoboda, Jiří; Pavlů, Ivan
Univerzita Karlova, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases