Number of found documents: 446
Published from to

Využití Evropského jazykového portfolia ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ
Simona Dušková; vedoucí práce Martina Čeřovská
2012 - German
Bakalářská práce se zabývá využitím Evropského jazykové portfolia (EJP) ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ v Libereckém kraji a Kraji Vysočina. V teoretické části se zaměřuje na historii a důvody vzniku portfo-lia, popisuje jeho části a poukazuje na důležitost jeho využití při učení se cizímu jazyku. V praktické části je na základě dotazníků, předloženém učitelům vybraných škol, vytvořen přehled užití EJP ve výuce, je porovnávána míra a způsob jeho využití ve zvolených vyučovacích předmětech. Keywords: jazyková výuka; němčina; španělština Available to registered users in the Library of TUL
Využití Evropského jazykového portfolia ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ

Bakalářská práce se zabývá využitím Evropského jazykové portfolia (EJP) ve výuce německého a španělského jazyka na ZŠ a SŠ v Libereckém kraji a Kraji Vysočina. V teoretické části se zaměřuje na ...

Simona Dušková; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2012

Výuka němčiny pomocí všech smyslů v předškolním věku
Monique Polke; vedoucí práce Martina Čeřovská
2012 - German
Tato bakalářská práce se zabývá osvojováním cizího jazyka u dětí v předškolním věku se zapojením všech smyslů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V prvním části jsou definovány a vysvětleny základní pojmy a požadavky, zejména technické, které umožnují čtenáři lépe pochopit strukturu a myšlenku celé práce. Do této části spadají nejen lidské předpoklady pro úspěšné osvojovení jazyka, ale zároveň i didaktické principy a dalši aspekty procesu osvojování cizího jazyka v raném věku a význam smyslového vnímání. Praktická část se opírá o poznatky z teoretické části a je podložena výzkumem, který byl proveden ve dvou mateřských školách. Zvláštní pozornost byla věnována slovní zásobě. Cílem této práce je představit a objasnit některé strategie a metody úspěšného osvojování cizího jazyka v raném věku. Keywords: němčina; jazyková výuka; děti předškolního věku Available to registered users in the Library of TUL
Výuka němčiny pomocí všech smyslů v předškolním věku

Tato bakalářská práce se zabývá osvojováním cizího jazyka u dětí v předškolním věku se zapojením všech smyslů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V prvním části jsou definovány a ...

Monique Polke; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2012

Cizojazyčné aktivity vysokoškoláků v české a německé části Euroregionu Nisa-Neiße
Dagmar Hrehová; vedoucí práce Kamila Podrápská
2011 - German
Bakalářská práce seznamuje s výukou cizích jazyků v české a německé části Euroregionu Nisa. Je kladen důraz především na výuku jazyků sousedů. Po všeobecném teoretickém procesu analýzy kurikulárních dokumentů se v praktické části věnuje pozornost výuce cizích jazyků na Technické univerzitě v Liberci, Vysoké škole Zittau/Görlitz a Mezinárodním vysokoškolském institutu Zittau. Keywords: jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Cizojazyčné aktivity vysokoškoláků v české a německé části Euroregionu Nisa-Neiße

Bakalářská práce seznamuje s výukou cizích jazyků v české a německé části Euroregionu Nisa. Je kladen důraz především na výuku jazyků sousedů. Po všeobecném teoretickém procesu analýzy kurikulárních ...

Dagmar Hrehová; vedoucí práce Kamila Podrápská
Technická univerzita v Liberci, 2011

Filosofické a etické pojetí absurdna a lidské svobody u Alberta Camuse
Michal Kovář; vedoucí práce Naděžda Pelcová
2011 - German
Bakalářská práce se zabývá základními tématy děl Alberta Camuse, tedy pojmem absurdnaa lidské svobody. Nejvýznamnějším zdrojem jsou Camusovy eseje Mýtus o Sysifovi a Člověk revoltující, přičemž hlavní myšlenkou, ze které práce čerpá, je rozpor v myšlence samotného Boha, od které se odvíjí přesvědčení o absurditě světa. Práce se pak věnuje jak popisu absurdna samotného, tak i jeho vztahům k dalším tématum. Téma svobody je pak bráno právě s ohledem na absurditu světa. Poslední částí práce je etický pohled na tato témata spolu s popisem Camusových názoru na morálku obecně a shrnutím jeho rad týkajících se života. Keywords: občanská svoboda; absurdita; svoboda Available to registered users in the Library of TUL
Filosofické a etické pojetí absurdna a lidské svobody u Alberta Camuse

Bakalářská práce se zabývá základními tématy děl Alberta Camuse, tedy pojmem absurdnaa lidské svobody. Nejvýznamnějším zdrojem jsou Camusovy eseje Mýtus o Sysifovi a Člověk revoltující, přičemž hlavní ...

Michal Kovář; vedoucí práce Naděžda Pelcová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Chybovost ve výuce německého jazyka (gramatika)
Heidemarie Wiesnerová; vedoucí práce Martina Čeřovská
2011 - German
Bakalářská práce se zabývá problematikou chybovosti ve výuce cizích jazyků, přičemž je primárně zaměřena na výskyt interferenčních chyb v oblasti rekce slovesa. Teoretická část práce má za úkol nejprve shrnout poznatky týkající se lingvodidaktického problému chybovosti a dále pak pojednat o ligvistických jevech valence a rekce slovesa. Teoretické poznatky jsou ověřeny a doplněny praktickým testováním žáků středních škol a gymnázií v Libereckém kraji. Součástí práce je seznam problémových sloves a jejich rekce. Keywords: jazyková výuka; němčina Available to registered users in the Library of TUL
Chybovost ve výuce německého jazyka (gramatika)

Bakalářská práce se zabývá problematikou chybovosti ve výuce cizích jazyků, přičemž je primárně zaměřena na výskyt interferenčních chyb v oblasti rekce slovesa. Teoretická část práce má za úkol ...

Heidemarie Wiesnerová; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2011

Rozvoj kulturní výměny mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od 1. 5. 2004
Lenka Tlačbabová; vedoucí práce Ingo Stolper
2011 - German
Tato bakalářská práce se zaměřuje na sestavení přehledu rozvoje kulturní výměny mezi ČR a SRN od roku 2004. Zohledněny jsou při tom podmínky determinující vývoj česko-německé kulturní výměny ještě před samotným vstupem ČR do EU. Je podán přehled programů EU, na jejichž základě je umožněn další rozvoj česko-německé kulturní spolupráce, a přehled organizací, které podporují česko-německou kulturní výměnu, přičemž pozornost je věnována nadacím, fondům a ostatním organizacím vzniklým před rokem 2004 a po něm. Zhodnocen je vliv vstupu ČR do EU na rozvoj, resp. vznik těchto organizací a jejich aktivit. Závěrečná část obsahuje interview sledující otázky vývoje kulturní výměny vzhledem 2004. Keywords: kulturní spolupráce; Češi a Němci Available to registered users in the Library of TUL
Rozvoj kulturní výměny mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo od 1. 5. 2004

Tato bakalářská práce se zaměřuje na sestavení přehledu rozvoje kulturní výměny mezi ČR a SRN od roku 2004. Zohledněny jsou při tom podmínky determinující vývoj česko-německé kulturní výměny ještě ...

Lenka Tlačbabová; vedoucí práce Ingo Stolper
Technická univerzita v Liberci, 2011

Mittelniederdeutsch als Hansesprache
BERÁNKOVÁ, Iva; SPÁČILOVÁ, Libuše
2009 - German
Práce se zabývá střední dolní němčinou - jazykem, který používala severoněmecká hanza. V první části je popsán vývoj německé hanzy, její vznik, rozkvět i úpadek, a úloha Lübecku při vývoji střední dolní němčiny. V druhé části jsou představeny charakteristické rysy střední dolní němčiny a vytvoření lübecké normy. Na základě korpusu je ověřeno, že listiny vydané městskou radou v Lübecku odpovídají charakteristice jazyka prezentované v teoretické části. Hansa - a league originally constituted of merchants of various free German cities dealing abroad in the medieval period and later of the cities themselves. Its language was the middle low german. The influence of the growth of the Hanseatic League on the language and its expansion in the nothern Europe are the themes of this Bachelor thesis. Follows the linguistic part and the analysis of eight hanseatic documents dated 1466-1470. Keywords: Hansa; middle low german; Lübeck Available in the UPOL Library.
Mittelniederdeutsch als Hansesprache

Práce se zabývá střední dolní němčinou - jazykem, který používala severoněmecká hanza. V první části je popsán vývoj německé hanzy, její vznik, rozkvět i úpadek, a úloha Lübecku při vývoji střední ...

BERÁNKOVÁ, Iva; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Phraseologismen in deutschen Fernsehnachrichten
HAMZA, Jakub; KAŇOVSKÁ, Michaela
2009 - German
Tato práce zkoumá využití frazémů v německých televizních novinách. Hlavním cílem je nejdříve zjistit, do jaké míry se tyto lingvistické jednotky v tomto typu textu vyskytují. Potom je kladen důraz na podobnosti a tendence v jejich užívání. Tyto tendence jsou zkoumány z několika hledisek: podle druhu frazémů (klasifikace), podle jejich významu (sémantické pole) a rovněž podle jejich funkcí. V první části je problematika frazeologie pojednána teoreticky, ve druhé dochází pak k samotnému průzkumu. This work deals with the utilization of the phraseological units in German TV news. The main aim is to find out to which extent these linguistic units occur in this kind of text. Then the stress is laid on the similarities and tendencies in their usage. These tendencies are examined from different points of view: according to the kinds of the phraseological units (classification), according to their meaning (semantic fields), and also according to their functions. In the first part, the questions of phraseology are discussed on a theoretical level, in the second part the research alone takes place. Keywords: Phraseological unit; classification; function; semantic fields; phraseological units in the TV news; RTL Available in the UPOL Library.
Phraseologismen in deutschen Fernsehnachrichten

Tato práce zkoumá využití frazémů v německých televizních novinách. Hlavním cílem je nejdříve zjistit, do jaké míry se tyto lingvistické jednotky v tomto typu textu vyskytují. Potom je kladen důraz na ...

HAMZA, Jakub; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Phraseologismen in der Textsorte Buchrezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
ŠKOPÍKOVÁ, Jana; KAŇOVSKÁ, Michaela
2009 - German
Tato práce se zabývá klasifikací, modifikacemi a funkcemi frazeologizmů a chce především poukazát na jejich důležitou roli, kterou mají v tisku. Jádro práce tvoří korpus konkrétních frazeologismů, které se vyskytly ve 14 knižních rezencích v deníku Frankfurter Allgemeine. Tyto frazeologizmy pak slouží k samotnému rozboru modifikací a výzkumu jejich funkcí. This bachelor thesis deals with the classification, modifications and functions of idioms. Its aim is to mainly point out their important role that they have in the press. The corpus of idioms that occured in 14 book reviews in the newspaper Frankfurter Allgemeine forms the centre core of the work. These idioms were then used to analyse the modifications and to research their functions. Keywords: phraseology; idiom; classification; modification; function; corpus of idioms; book review Available in the UPOL Library.
Phraseologismen in der Textsorte Buchrezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Tato práce se zabývá klasifikací, modifikacemi a funkcemi frazeologizmů a chce především poukazát na jejich důležitou roli, kterou mají v tisku. Jádro práce tvoří korpus konkrétních frazeologismů, ...

ŠKOPÍKOVÁ, Jana; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Oskar Rosenfeld: Wozu noch Welt?
DUDÁŠOVÁ, Lucia; FIALOVÁ, Ingeborg
2009 - German
Táto práca sa zaoberá životom moravského autora Oskara Rosenfelda. Cieľom je predovšetkým zobrazenie činnosti Oskara Rosenfelda pred druhou svetovou vojnou, jeho s getom Lodz spojený životný osud ako aj jeho prínos do kultúrneho života. Vychádzajúc z denníka Oskara Rosenfelda "Wozu noch Welt: Aufzeichnungen aus dem Getto" popisuje táto práca život v gete Lodz z rôznych perspektív. Dôraz je kladený na každodenný život (či už duchovný alebo pracovný) a na kultúrny život v porovnaní s getom Terezín. Práca obsahuje aj obrazovú prílohu. The theme of this work is the life of Oskar Rosenfeld who as an outstanding literary personality of the twentieth century entered into the history of mankind as well as the history of the ghetto Lodz. Its object was to deal with Oskar Rosenfeld´s activities during the prewar years of the Second World War and subsequently his fortunes connected with the ghetto Lodz and his literary activities. The basis of this work was provided by Oskar Rosenfeld´s diary from the ghetto Lodz "Wozu noch Welt: Aufzeichnungen aus dem Getto Lodz." I put emphasis on the life in the ghetto Lodz as seen from different perspectives but especially on the everyday life of its Jewish inhabitants as well as its cultural life in comparison with the one of the ghetto Theresin. This work includes pictorial supplement which portrays Oskar Rosenfeld and some situations from the ghetto life. Keywords: Oskar Rosenfeld- a student; an outstanding literary personality; editor of "Wiener Morgenzeitung"; in leading position of "Neue Welt"; Prague period of Rosenfeld´s life; transportation to the ghetto Lodz; the history of the ghetto Lodz; content and formal features of Rosenfeld´s diary; daily life and cultural life in the ghetto Lodz in comparison with the cultural life in the ghetto Therezin. Available in the UPOL Library.
Oskar Rosenfeld: Wozu noch Welt?

Táto práca sa zaoberá životom moravského autora Oskara Rosenfelda. Cieľom je predovšetkým zobrazenie činnosti Oskara Rosenfelda pred druhou svetovou vojnou, jeho s getom Lodz spojený životný osud ako ...

DUDÁŠOVÁ, Lucia; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases