Number of found documents: 50
Published from to

Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti
Kubalík Pavel; Štefaniak Frederik; Daňhel Martin
2018 - Slovak
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza a návrh inteligentného zrkadla pomocou počítača Raspberry Pi. Práca sa zaoberá analýzou riešení a návrhom webovej aplikácie. V analytickej časti sa venujem rozboru dotykových displejov a rozboru zrkadlových plôch. Webová aplikácia slúži na zobrazovanie dát z internetu a ovládanie zariadení v domácnosti.The main goal of this bachelor thesis is analysis and design of a smart mirror using the Raspberry Pi platform. The thesis covers analysis of possible solutions and design of a web application. In the analysis I researched various touchscreens and reflective surfaces. The web application provides a simple way for the smart mirror to display data form the internet and provides controls for home appliances to the user. Keywords: Raspberry Pi,inteligentné zrkadlo,dotykový displej,LCDdisplej,periferie,zrkadlo,GPIO; Raspberry Pi,smart mirror,touchscreens,LCD screen,peripherals,mirror,GPIO Available at various departments of the ČVUT.
Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza a návrh inteligentného zrkadla pomocou počítača Raspberry Pi. Práca sa zaoberá analýzou riešení a návrhom webovej aplikácie. V analytickej časti sa ...

Kubalík Pavel; Štefaniak Frederik; Daňhel Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů
Bauer Jan; Janík Filip; Karlovský Petr
2018 - Slovak
Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ovládaniu prostredníctvom bezdrátových sietí a mnoho ďaľších. Tieto požiadavky často nútia návrhára siahnuť po riešeniach, ktoré spájajú svet typickej silnoprúdovej elektrotechniky a počítačových systémov. Práca sa zaoberá Raspberry Pi a jeho uplatnením v rámci riešení týchto výziev. Cieľom je preskúmať možnosti tejto platformy, ako aj popísať spôsob práce s ňou, jej charakteristiky a poskytnúť komplexný pohľad na ňu. Získané znalosti sú následne aplikované na modelovej aplikácii, ktorá využíva Raspberry Pi a mikrokontroler Arduino pre riadenie pohonu v jednoduchom robotovi.Requirements upon modern electrical drive systems go beyond their regulation. They are quickly expanding to accommodate collecting data, integration within larger systems, connectivity via wireless networks and more. These requirements often result in need to use solutions which lay somewhere between traditional power engineering and computer systems. The topics explored in this thesis are concerned with application of Raspberry Pi as a solution to these problems. The target is to explore the characteristics and capabilities of the platform and describe processes needed to utilize them, to provide a complex perspective. Acquired skills are applied to a model application, consisting of Raspberry Pi and an Arduino microcontroller, as a means to manipulate movement of a simple robot. Keywords: RaspberryPi,Arduino,multithreading,Linux,embedded systémy; RaspberryPi,Arduino,embedded systems,multithreading,Linux Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů

Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ...

Bauer Jan; Janík Filip; Karlovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu
Hunka Jiří; Machala Filip; Halaška Ivan
2018 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať riešenie pre zautomatizovanie opravy odpovedí typu transformácia konceptuálneho modelu do zjednodušeného relačného zápisu. Pre tento účel som navrhol a následne implementoval samostantnú aplikáciu, ktorá využíva možnosti jazyka Python a jeho knižníc. Aplikácia realizuje prevod odpovedí do štandardizovaného formátu JSON a ich následnú opravu. Pre komunikáciu používa rozhranie API. Táto bakalárska práca sa dotýka všetkých krokov softwarového vývoja: analýzy, návrhu, implementácie a testovania.The main purpose of this bachelor's thesis was to design and implement solution for automatization of correction answers of type transformation to simplified relational notation. I have designed and implemented application for this purpose, that use possibilities of Python programming language and it's libraries. Application also converts answers to standardized JSON format. It communicates through API. This bachelor's thesis include all steps of software development: analysis, design, implementation and testing. Keywords: Databázové systémy,lexikálna analýza,syntaktická analýza,parsovanie,API,PLY,Flask,zjednodušený relačný zápis,JSON; Database systems,lexical analysis,syntactic analysis,parsing,API,PLY,Flask,simplified ralational notation,JSON Available at various departments of the ČVUT.
Automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať riešenie pre zautomatizovanie opravy odpovedí typu transformácia konceptuálneho modelu do zjednodušeného relačného zápisu. Pre tento účel ...

Hunka Jiří; Machala Filip; Halaška Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Spolehlivá záloha dat na optická média
Černý Viktor; Pivovarník František; Kokeš Josef
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát na optické média a ob-novou dát z poškodených optických diskov. Popisuje rôzne metódy zálohovania a typy optických diskov. Ďalej rieši problém obnovy dát z dvoch rovnakých, ale rôzne poškodených optických diskov. Tento problém riešime implementáciou knižnice jazyka C a jednoduchého nátroja, ktorý pracuje s knižnicou.This thesis focuses on data backup to optical media and data restoration from corrupted optical media. It describes various methods of data backup and various types of optical discs. It also resolves problem of data restoration from two identical, but differently corrupted optical discs. This problem is solved by implementation C library and small utility which works with this library. Keywords: knižnica,zálohovanie,obnova dát,optické média,Linux,C; library,backup,data restoration,optical media,Linux,C Available at various departments of the ČVUT.
Spolehlivá záloha dat na optická média

Táto práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát na optické média a ob-novou dát z poškodených optických diskov. Popisuje rôzne metódy zálohovania a typy optických diskov. Ďalej rieši problém ...

Černý Viktor; Pivovarník František; Kokeš Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Městský dům, Holešovice
Rothbauer Zdeněk; Zámborský Ján; Slabá Alena
2018 - Slovak
Jedná sa o polyfunkčný dom v Holešoviciach, na rohu ulíc Na Maninách a Jateční. Objekt obsahuje prenajímatelné priestory a byty v rôznych dispozíciách.It is a polyfunctional house in Holešovice, on the corner of the streets Na Maninách and Jateční. The object includes a rentable spaces and apartments in different dispositions. Keywords: Polyfunkčný dom Holešovice; Polyfuncitonal housing Holešovice Available at various departments of the ČVUT.
Městský dům, Holešovice

Jedná sa o polyfunkčný dom v Holešoviciach, na rohu ulíc Na Maninách a Jateční. Objekt obsahuje prenajímatelné priestory a byty v rôznych dispozíciách.It is a polyfunctional house in Holešovice, on ...

Rothbauer Zdeněk; Zámborský Ján; Slabá Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rozpoznávání vzorů a anomálií v časových řadách
Mařík Radek; Cibuľa Matej; Krbálek Milan
2018 - Slovak
Rozpoznávanie vzorov a anomálií v časových radoch či sekvenciách je v sučasnosti aktívnou oblasťou výzkumu. Vačšina prác v odbore je venovaná sekvenciám vektorov reálnych čísiel alebo sa sústreďuje len na rozpoznávanie udalostí v jednodimenzionálnych sekvenciách. Táto práca predstavuje úvod do teórie skrytých Markovových modelov a aplikuje nové metódy, vhodné pre spracovanie binárnych či kategorických mnohodimenzionálnych radov, kde je možné všetky zložky chápať ako rozne prejavy rovnakého systému. Navrhované metódy sú následne aplikované na datasete vezírov a ich titulov z obdobia 4. až 6. dynastie starovekého Egypta.Pattern and anomaly detection in time series or sequences is an active field of research. Most of the works in the field are dedicated to multivariate sequences of real numbers or they focus only on pattern recognition in simple sequences. This work introduces hidden Markov models and applies new methods which are suitable for processing of binary or categorical multivariate sequences in which individual clements are considered to be expressions of the same system. Subsequently, proposed methods are applied in analysis of the dataset of viziers and their titles of the fourth to sixth dynasty of ancient Egypt. Keywords: binárne sekvencie,časové rady,skryté Markovove modely; binary sequences,hidden Markov models,time series Available at various departments of the ČVUT.
Rozpoznávání vzorů a anomálií v časových řadách

Rozpoznávanie vzorov a anomálií v časových radoch či sekvenciách je v sučasnosti aktívnou oblasťou výzkumu. Vačšina prác v odbore je venovaná sekvenciám vektorov reálnych čísiel alebo sa sústreďuje ...

Mařík Radek; Cibuľa Matej; Krbálek Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv orientace výztuže na porušování vláknových kompozitů
Čižmárová Elena; Ondruška Samuel; Kadlec Martin
2018 - Slovak
Táto bakalárska práca je zameraná na skúmanie spojitosti medzi orientáciou vláken a porušovaním vláknových kompozitov. V literárnej časti sú popísané všeobecné vlastnosti kompozitných materiálov, výroba a základy ich porušovania. Experimentálna časť je zameraná na skúmanie poškodzovania kompozitných materiálov pomocou ťahovej a ohybovej skúšky. Okrem vyhodnotenia mechanických vlastností sú skúmané aj mikroštruktúrne zmeny materiálu.Bachelor´s thesis is focused on connection between fibers´ orientation and damage of fiber composite materials. In literary part are described general properties of composite materials, manufacturing and rudiments of its damage mechanism. Experimental part is focused on observation of damage mechanism of composite materials by tensile test and flexural test. Besides evaluation of mechanical properties, there are also observed changes in microstructure of material. Keywords: Vláknové kompozitné materiály,polyméry,sklené vlákna,uhlíkové vlákna,vplyv orientácie vláken na poškodzovanie kompozitov,trojbodová ohybová skúška,ťahová skúška; Fiber reinforced composites,polymers,glass fiber,carbon fiber,influence of filler orientation on damage of fiber composites,three-point flexure test,tensile test Available at various departments of the ČVUT.
Vliv orientace výztuže na porušování vláknových kompozitů

Táto bakalárska práca je zameraná na skúmanie spojitosti medzi orientáciou vláken a porušovaním vláknových kompozitov. V literárnej časti sú popísané všeobecné vlastnosti kompozitných materiálov, ...

Čižmárová Elena; Ondruška Samuel; Kadlec Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids
Vybíralík František; Čerňanová Katarína; Králík Tomáš
2018 - Slovak
Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze Microgrids sietí. Jedna kapitola je venovaná popisu a definícii Microgrids sietí. Ďalšia kapitola sa zaoberá popisom zdrojov elektrickej energie a popisuje možnosti akumulácie elektrickej energie. Posledná časť práce sa venuje ekonomickej analýze Microgrid siete. V rámci tejto analýzy je spracovaná prípadová štúdia, ktorá analyzuje využitie vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v rámci priemyslového podniku. V poslednej časti práce je táto prípadová štúdia ekonomicky zhodnotená pomocou metód hodnotenia investícií, konkrétne pomocou čistej súčasnej hodnoty, vnútorného výnosového percenta a doby návratnosti.The aim of this thesis is to accomplish a technical and economic analysis of the operation of Microgrids. The first chapter is a brief overview of the legislation in force. Another part of the thesis deals with the technical analysis of Microgrids. One chapter is devoted to the description and definition of Microgrids. Another chapter deals with the description of electricity sources and describes the possibilities of accumulation of electricity. The main part of the thesis is dedicated to the economic analysis of the Microgrid network. In this analysis is processed case study that analyzes the utilization of high-efficiency cogeneration in a factory. In the last part of the thesis, this case study is economically evaluated using Net Present Value method, Internal Rate of Return method and Payback Period method. Keywords: Microgrids,kogeneračná jednotka,legislatívne podmienky,prípadová štúdia; Microgrids,cogeneration unit,legislation,case study Available at various departments of the ČVUT.
Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids

Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze ...

Vybíralík František; Čerňanová Katarína; Králík Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů
Bielčík Jaroslav; Moravcová Zuzana; Broz Michal
2017 - Slovak
Na Relativistickom urýchľovači ťažkých jadier RHIC v Brookhanveskom národnom laboratóriu a na Veľkom hadrónovom urýchľovači LHC v CERN sa skúma stav hustej a horúcej jadrovej hmoty, tzv. kvark-gluónovej plazmy, pomocou rôznych metód. Medzi tie patrí napríklad rozbor jadrového modifikačného faktoru získaného z výťažkov pôvabných hadrónov. Na zlepšenie pomeru signálu k pozadiu je možné použiť alternatívne metódy pri analýze týchto častíc - napríklad pomocou viacrozmernej analýzy dát, ktorá je naimplementovaná v balíčku TMVA v programe ROOT. Tento program optimalizuje výberové kritéria a tým zlepší signál. V tejto práci je popísaný postup rekonštrukcie D^? mezónov, pričom optimalizácia prebehla pomocou TMVA. Analyzované dáta pochádzajú zo zrážiek zlata Au+Au z detektoru STAR na urýchľovači RHIC z roku 2014 pri energii 200 GeV na nukleónový pár.The Relativistic Heavy Ion Collider RHIC at the Brookhaven National Laboratory and the Large Hadron Collider LHC at CERN study a state of matter of an extremely high temperature and density, the so-called Quark-Gluon Plasma. One of the methods of studying its properties is the analysis of Nuclear modification factor obtained from the charm hadrons production. To improve the signal-to-background ratio of these particles, it is possible to analyse them alternatively-for example with the multivariate data analysis techniques implemented in the TMVA package within the ROOT framework. This program optimalizes selection criteria and improves the signal. In this thesis, the reconstruction of D^? mesons is described, with optimalization by the TMVA. Analysed data are from Au+Au collisions recorded by the STAR detector at RHIC from the year 2014 at energy 200 GeV per nucleon pair. Keywords: kvark-gluónova plazma,pôvabné hadróny,TMVA,STAR,RHIC; quark-gluon plasma,charm hadrons,TMVA,STAR,RHIC Available at various departments of the ČVUT.
Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů

Na Relativistickom urýchľovači ťažkých jadier RHIC v Brookhanveskom národnom laboratóriu a na Veľkom hadrónovom urýchľovači LHC v CERN sa skúma stav hustej a horúcej jadrovej hmoty, tzv. ...

Bielčík Jaroslav; Moravcová Zuzana; Broz Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Měření neutrálního plynu v zařízeních pro termojadernou fúzi
Varju Jozef; Škerlik Matej; Jeřáb Martin
2017 - Slovak
Pre mnohé priemyselné, či vedecko-výskumné aplikácie je dôležité vákuum. Jeho vytvorenie a meranie. V tejto bakalárskej práci sa zameriavam na opísanie základných pojmov spojených s vákuom, stavbu vákuovej aparatúry pre dosiahnutie vysokého vákua a jeho následné zmeranie. Hlavným cieľom tejto práce bolo postaviť nepriamy vákuový ionizačný manometer typu Bayard-Alpert. K poskytnutému torzu (kovové vlákna v sklenenej banke) pripojiť elektrické komponenty a následne premerať chovanie merky pri rôznych nastaveniach zdrojov napätia pri rôznych tlakoch. Na základe toho určiť optimálne parametre a pripraviť ju na reálne použitie vo vákuových aparatúrach.For many industrial or scientific-research applications, vacuum is important. Its creation and measurement. In this bachelor thesis I focus on describing the basic concepts associated with vacuum, the construction of a vacuum apparatus for achieving high vacuum and its subsequent measurement. Main objective of this thesis was to build an indirect Bayard-Alpert ionization manometer. To the provided torque (metallic filaments in a glass bank) connect the electrical components and then to measure the behavior of the manometer at different voltage settings at different pressures. Based on this, determine optimal parameters and prepare it for real use in vacuum appliances. Keywords: vákuum,manometer,výveva; vacuum,manometer,pump Available at various departments of the ČVUT.
Měření neutrálního plynu v zařízeních pro termojadernou fúzi

Pre mnohé priemyselné, či vedecko-výskumné aplikácie je dôležité vákuum. Jeho vytvorenie a meranie. V tejto bakalárskej práci sa zameriavam na opísanie základných pojmov spojených s vákuom, stavbu ...

Varju Jozef; Škerlik Matej; Jeřáb Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases