Number of found documents: 16
Published from to

Analýza systému kolektívneho vyjednávania v Českej republike
Karamanová, Eva,; Flek, Vladislav
2004 - Slovak
Práca sa zaoberá problematikou kolektívneho vyjednávania. Prvá časť sa snaží objasniť vplyv inštitucionálnej štruktúry na proces a výstupy kolektívneho vyjednávania. Druhá časť bližšie zoznamuje s prednosťami i úskaliami dvoch hlavných typov kolektívneho vyjednávania, tak, ako ich uplatňujú vyspelé západoeurópske štáty: so systémom sociálneho partnerstva nemecko-rakúskeho typu a s deregulovaným systémom britského typu. Získané poznatky následne uplatňujem v tretej časti pri analýze kolektívneho vyjednávania v Českej republike. Táto časť si všíma vplyvu externého prostredia a inštitucionálneho usporiadania na transakčné náklady s vyjednávaním spojené. Snaží sa zmapovať vývoj vyjednávania od jeho zahájenia po roku 1989. Hľadá podobnosti a odlišnosti od osvedčených spôsobov úpravy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a vysvetľuje ich možný dopad na ekonomiku zeme. Upozorňuje na diskontinuity v právnej úprave a navrhuje alternatívne riešenia daných problémov. Aj cez dramatický pokles odborovej organizovanosti v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, zostávajú odbory významným ekonomickým aktérom s reálnym dopadom na národné hospodárstvo. V českom prípade nadobúdajú významných právomocí, ale len malého dielu zodpovednosti. Do dnešnej doby sa im podarilo udržať si monopol na zastupovanie pracovných záujmov, avšak o kontinuite zamestnaneckých potrieb sa dá prinajlepšom pochybovať. Od hlavných typov kolektívneho vyjednávania sa český systém odlišuje natoľko, že ho nemožno zaradiť ani pod jeden z nich. Naviac, dodnes chýba dostatočná legislatívna úprava niektorých oblastí vyjednávania. This study concerns the problem of collective bargaining. The first part of the study attempts to describe the influence of institutional structure on the process and the outcomes of collective bargaining. The second part aims to make acquainted with the advantages and disadvantages of two the main types of collective bargaining in the form, the developed West European countries use them: with the system of social partnership of the German-Austrian type and with the deregulated system of the British type. Gained knowledges I assert in the third part by the analysis of the bargaining in the Czech Republic. This part deals with the influence of external environment and institutional structure of the relations on the transaction costs of the bargaining. It attempts to describe the evolution of the bargaining since it´s start after 1989. It searchs for the similarities and the differences from the good holt types of regulations of industrial relations and it explains their´s possible influence on the economy of the country. It warns from discontinuities in national law and it suggests alternative solutions of the problems. Through the dramatic decline in union membership during last years, unions stay as the relevant economic agent with the real influence on the economy. In the case of the Czech Republic get unions important rights but only a little responsibility. Till today unions have the monopoly to represent the labour but the continuity of the labour needs is at least questionable. The Czech system is very different from the main systems of collective bargaining and there is a lack of juridical regulation in some domains of collective bargaining. Keywords: Analýzy ekonomické; Česko; Práce bakalářské; Vyjednávání kolektivní Available in a digital repository NRGL
Analýza systému kolektívneho vyjednávania v Českej republike

Práca sa zaoberá problematikou kolektívneho vyjednávania. Prvá časť sa snaží objasniť vplyv inštitucionálnej štruktúry na proces a výstupy kolektívneho vyjednávania. Druhá časť bližšie zoznamuje s ...

Karamanová, Eva,; Flek, Vladislav
Univerzita Karlova, 2004

Teoretický odkaz diela J. A. Schumpetra
Balážiová, Linda,; Sojka, Milan
2004 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá predovšetkým prínosom J. A. Schumpetra k ekonomickej teórii. V úvode je popísaný jeho život, lebo životné udalosti mali často nezanedbateľný vplyv na Schumpetrovo ekonomické myslenie. Hlavná časť práce je venovaná priamo teoretickému odkazu Schumpetra na poli ekonomických vied. Druhá a tretia kapitola pojednávajú o roli podnikateľa a teórii inovácií. Záver tvorí teória tvorivej deštrukcie. Práca si kladie za cieľ zoznámiť čitateľa s významnou osobou Josepha Aloisa Schumpetra a zachytiť jeho najprínosnejšie ekonomické názory, postoje a ciele. This bachelor thesis concentrates especially on contribution of J. A. Schumpeter to an economic theory. His biography is placed in the opening chapter, because events in his life had an important effect on Schumpeters economic thinking. The core of this thesis is dedicated to Schumpeters contribution on a field of economical science. Second and third chapter describe the role of enterpreneur and the theory of innovation. The thesis ends with the theory of creative destruction. The aim of this work is to acquaint reader with the important person of Schumpeter and to describe his most important economical judgements, ideas and outlooks. Keywords: ekonomové; Práce bakalářské; Schumpeter, Joseph Alois, 1883-1950 Available in a digital repository NRGL
Teoretický odkaz diela J. A. Schumpetra

Táto bakalárska práca sa zaoberá predovšetkým prínosom J. A. Schumpetra k ekonomickej teórii. V úvode je popísaný jeho život, lebo životné udalosti mali často nezanedbateľný vplyv na Schumpetrovo ...

Balážiová, Linda,; Sojka, Milan
Univerzita Karlova, 2004

noTitle
Karamanová, Eva,
2004 - Slovak
Keywords: Analýzy ekonomické; Česko; Práce bakalářské; Vyjednávání kolektivní Available in a digital repository NRGL
noTitle

Karamanová, Eva,
Univerzita Karlova, 2004

noTitle
Matejašák, Milan,
2004 - Slovak
Keywords: Analýzy ekonomické; Česko; Investice zahraniční; Práce bakalářské; Rok 1993-2003; Slovensko Available in a digital repository NRGL
noTitle

Matejašák, Milan,
Univerzita Karlova, 2004

noTitle
Jánošíková, Katarína,
2003 - Slovak
Keywords: Ekonomika slovenská; Investice zahraniční; Práce bakalářské; Privatizace; Studie případová Available in a digital repository NRGL
noTitle

Jánošíková, Katarína,
Univerzita Karlova, 2003

Zahraničné investície a corporate governance
Jánošíková, Katarína,; Kouba, Karel
2003 - Slovak
Práca sa zaoberá mechanizmami corporate governance v podniku počas ekonomickej transformácie na Slovensku. Cieľom práce je prostredníctvom analytického rámca a prípadovej štúdie podniku Východoslovenské železiarne, a.s. popísať vývoj a fungovanie inštitúcií corporate governance na úrovni podniku a analyzovať vplyv zahraničných investícií na corporate governance. Rozdielny vývoj popisovaného podniku v dvoch obdobiach, spojený s prítomnosťou dvoch rôznych typov zahraničnej investície, vytvoril priestor pre porovnávanie jednotlivých aspektov corporate governance a analýzu pôsobenia zahraničných investícií na ne. The paper is dealing with corporate governance mechanisms in a company during the period of economic transformation in the Slovak republic. The aim of the paper is by means of the analytical framework and the case study of the company Východoslovenské železiarne, a.s. to describe the development and functioning of the corporate governance institutions at the company level and to analyse the influence of foreign investments on corporate governance. Different development of the company in two consecutive periods afforded opportunity for a comparison of particular aspects of corporate governance and an analysis of impact of foreign investments on these aspects. Keywords: Ekonomika slovenská; Investice zahraniční; Práce bakalářské; Privatizace; Studie případová Available in a digital repository NRGL
Zahraničné investície a corporate governance

Práca sa zaoberá mechanizmami corporate governance v podniku počas ekonomickej transformácie na Slovensku. Cieľom práce je prostredníctvom analytického rámca a prípadovej štúdie podniku ...

Jánošíková, Katarína,; Kouba, Karel
Univerzita Karlova, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases