Number of found documents: 43
Published from to

Fair Trade as an Alternative Approach to the Market
VAVROUŠKOVÁ, Tereza; LIVINGSTONE, David
2009 - English
Práce se zabývá popisem a fungování Fair Trade. Jejím úkolem je zdůraznit význam a roli maloobchodního prodeje v celém systému a zjistit, jak spravedlivý Fair Trade doopravdy je. Práce obsahuje průzkum cenovými politikami jednotlivých maloobchodních řetězců a jejich srovnání. Cílem práce je poukázat, jaké mají marže obchodníků dopad na veřejné mínění a přístup k Fair Trade. Práce je sestavena na základě převážně internetových zdrojů společností zabývajících se Fair Trade v kombinaci s názory spotřebitelů, expertů na trh a novinových článků. This thesis deals with description and function of Fair Trade on the world market. Aim of my research is to point out importance of retail in this system and find out whether Fair Trade is really fair, or just a fairer alternative to conventional trade. I researched how the corporations use or abuse Fair Trade and what impact this has had on public awareness and opinion. The sources I used were a combination of information directly from the web pages of Fair Trade organizations and retail companies in comparison to the opinions of consumers, journalists and marketing experts. The emphasis is devoted to the British market. Keywords: Fair Trade; Fairtrade; minimální garantovaná cena; prémiová cena; příplatek k ceně; principy Fair Trade; konvenční obchod; certifikace; zisková přirážka; cenová politika; Fair Trade; Fairtrade; Fairtrade Minimum Price; Fairtrade Premium social premium; Fair trade principles; conventional trade; Labelling; profit margin; price policies Available in the UPOL Library.
Fair Trade as an Alternative Approach to the Market

Práce se zabývá popisem a fungování Fair Trade. Jejím úkolem je zdůraznit význam a roli maloobchodního prodeje v celém systému a zjistit, jak spravedlivý Fair Trade doopravdy je. Práce obsahuje ...

VAVROUŠKOVÁ, Tereza; LIVINGSTONE, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

The Changing Role of English Monarchy since the Tudors
ADAMCOVÁ, Michaela; JELÍNKOVÁ, Ema
2009 - English
Tato bakalářská práce s názvem Anglická monarchie {--} Vývoj od Tudorovců dodnes, se zabývá tím, jak se vyvíjel vztah mezi panovníky a parlamentem od období vlády dynastie Tudorovců až dodnes. Jedná se hlavně o roli těchto dvou subjektů ve vládě a jejich měnící se pravomoci. Práce obsahuje 18 kapitol, které na sebe navazují dle časového sledu a snaží se vyzdvihnout nejdůležitější události daných období, které měly vliv na měnící se tvář monarchie. This thesis named The Changing Role of Monarchy since the Tudors deals with the fact how the relationship between the monarchs and the Parliament developed from the period of Tudor rule till nowadays. It focuses mostly on the role of these two subjects in the government and their changing powers. The thesis contains 18 chapters that follow one another according to the timeline and try to highlight the most important events of particular periods that had an influence on the changing face of the monarchy. Keywords: Anglikánská církev; katolíci; protestanti; Boží právo králů; panovník; reformace; parlament; pravomoci; autorita; konstituční monarchie; Church of England; Roman Catholics; Protestants; Divine Right of Kings; monarch; Reformation; Parliament; powers; authority; constitutional monarchy Available in the UPOL Library.
The Changing Role of English Monarchy since the Tudors

Tato bakalářská práce s názvem Anglická monarchie {--} Vývoj od Tudorovců dodnes, se zabývá tím, jak se vyvíjel vztah mezi panovníky a parlamentem od období vlády dynastie Tudorovců až dodnes. Jedná ...

ADAMCOVÁ, Michaela; JELÍNKOVÁ, Ema
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

The 1916 Irish Proclamation of the Republic and its Signatories
HRUŠOVSKÁ, Adela; SWENEY, Matthew
2009 - English
Práca sa venuje kľúčovým momentom írsko-anglického konfliktu na začiatku 20. storočia, konkrétne Veľkonočnému povstaniu a spísaniu deklarácie o írskej nezávislosti. Opisuje dokument deklarácie a kľúčové zmeny, ktoré priniesol do írskej spoločnosti. Práca tiež popisuje osobné životy ako aj politickú a literárnu kariéru jednotlivých signatárov deklarácie až po ich smrť popravením. V závere sa venuje spomienke na tieto udalosti v dnešných dňoch, ich pripomínaniu si, statusu, ktorý zaberajú signatári v dejinách Írska a ich významu pre dnešnú írsku spoločnosť. The work deals with information about the Easter Uprising in 1916 in Ireland. It also depicts the document of the Proclamation of the Independence and its influence and changes it brought to the Irish society. It also contains information about personal lives, but also political and literary careers of all signatories of the proclamation until their execution. The work also gives information about the commemoration of the Irish Uprising nowadays, about its influence on the Irish history and about the importance of the signatories for the Irish society in these days. Keywords: Veľkonočné povstanie; Deklarácia írskej nezávislosti; Patrick Pearse; James Connolly; Thomas MacDonagh; Joseph Mary Plunkett; Thomas Clarke; Sean MacDermott; Eamonn Ceannt; britsko-írsky konflikt; Írske republikánske bratstvo; Easter Uprising; Proclamation of the Irish Independence; Patrick Pearse; James Connolly; Thomas MacDonagh; Joseph Mary Plunkett; Thomas Clarke; Sean MacDermott; Eamonn Ceannt; Anglo-Irish Conflict; Irish Republican Brotherhood Available in the UPOL Library.
The 1916 Irish Proclamation of the Republic and its Signatories

Práca sa venuje kľúčovým momentom írsko-anglického konfliktu na začiatku 20. storočia, konkrétne Veľkonočnému povstaniu a spísaniu deklarácie o írskej nezávislosti. Opisuje dokument deklarácie a ...

HRUŠOVSKÁ, Adela; SWENEY, Matthew
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Characterising clinical isolates of Moraxella catarrhalis and compare them to type strain
MARŠÁLEK, Lukáš; KOLÁŘ, Milan; SAUER, Pavel
2009 - English
Charakterizace klinických izolátů M. catarrhalis za použití molekulárně biologických metod a variačních metod identifikace bakterií na základě fenotypových odlišností. Mezi tyto metody patří např. test rezistence na antibiotika, PCR, test růstových křivek, rozbor schopnosti autoaglutinace a další. Tyto experimenty byly vybrány na zakládě pokrytí co největšího spektra vlastností, a tudíž co nejlépe tyto izoláty charakterizovat. Characterization of the clinical isolates of M. catarrhalis using various techniques of molecular biology as well as bacterial identification methods based on phenotypic variations. Experiments such as antibiotic susceptibility test, PCR, growth curves and autoagglutination assays were included to best characterise the mentioned properties of the strains. Keywords: M. catarrhalis; růstové křivky; copB gen; pilQ gen; humA gen; SOD gen; test rezistence na antibiotika; autoaglutinace; oxidázový a katalázový test; M. catarrhalis; growth curves; copB gene; pilQ gene; humA gene; SOD gene; antibiotic sensitivity profile; autoagglutination; oxidase and catalase test Available in the UPOL Library.
Characterising clinical isolates of Moraxella catarrhalis and compare them to type strain

Charakterizace klinických izolátů M. catarrhalis za použití molekulárně biologických metod a variačních metod identifikace bakterií na základě fenotypových odlišností. Mezi tyto metody patří např. ...

MARŠÁLEK, Lukáš; KOLÁŘ, Milan; SAUER, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

The referendum on European Constitutional Treaty 1st June 2005 in the Netherlands: the underlying reasons for the rejection of the Treaty
HALOUZKOVÁ, Lucie; ZAPLETALOVÁ, Markéta
2009 - English
V mé práci se zabývám nizozemským odmítnutím Evropské ústavní smlouvy v referendu 1. června 2005. Důvody, které vedly k odmítnutí smlouvy, jsem zkoumala z širšího pohledu. Nizozemské "nee" je velmi komplikované a proto bylo pro analýzu nutné využít několik teorií. Cílem mé práce tedy bylo zhodnotit předpokládané důvody odmítnutí Evropské ústavní smlouvy v Holandsku a analyzovat skutečné důvody, které stály za šokujícím odmítnutím Evropské ústavy tradičně proevropskými Nizozemci Jelikož se jedná o široké téma, rozhodla jsem se toto referendum analyzovat nejprve pomocí konceptu voleb druhého řádu a issue voting. Poté jsem se věnovala problému nedostatku legitimity Evropské Unie a politické situaci v Nizozemsku kolem zkoumaného referenda. Jako poslední jsem se věnovala analýze kampaně, která referendum provázela a její možné dopady na voliče. V práci je analyzován přístup domácí politické reprezentace k Evropským tématům a k přípravě referenda. Dále je zde selhání vlády a celého pro-tábora, efektivně prezentovat Evropskou Unii, vést reálnou debatu a šířit kvalitní informace o Evropské integraci identifikováno jako hlavní důvod neúspěchu Evropské ústavní smlouvy v Nizozemí. V práci jsou tato tvrzení doložena příklady několika situací, které se v Nizozemsku před referendem udály. In my Thesis I deal with the Dutch rejection of the European Constitutional Treaty on 1st June 2005. I investigate reasons for rejection of the Treaty and attempt to see the issue in a broader view. The Dutch ``nee{\crq} as such is complex and a broader framework should be adopted for analysis. The aim of my thesis therefore is to review the anticipated motives of the rejection of the Constitutional Treaty in the Netherlands and analyze the reasons behind the shocking rejection of the European Constitution, which was supposed to increase legitimacy, by the pro-European Dutch. Regarding the broad nature of the topic I decided to focus on analyzing the issue firstly through second order election concept vs. issue voting concept. Secondly I deal with lack of a legitimacy of the European Union and the overall political situation in the Netherlands during that time. Thirdly I analyze the role of the campaigns in favor or against the European Constitution and their possible impact on the decision of the Dutch voters. Keywords: referendum; Evropská Ústavní smlouva; legitimita; volby druhého řádu; issue voting; Nizozemí; referendum; European Constitutional Treaty; legitimacy; second order election; issue voting; the Netherlands Available in the UPOL Library.
The referendum on European Constitutional Treaty 1st June 2005 in the Netherlands: the underlying reasons for the rejection of the Treaty

V mé práci se zabývám nizozemským odmítnutím Evropské ústavní smlouvy v referendu 1. června 2005. Důvody, které vedly k odmítnutí smlouvy, jsem zkoumala z širšího pohledu. Nizozemské "nee" je velmi ...

HALOUZKOVÁ, Lucie; ZAPLETALOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

The Influence of Eastern Cultures on the Poetry of Gary Snyder
MATĚJOVÁ, Ivana; SWENEY, Matthew
2009 - English
Matějová Ivana Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky The Influence of Eastern Cultures on the Poetry of Gary Snyder Matthew Sweney 81 904 znaků 1 příloha 17 titulů použité literatury klíčová slova: americká literatura americká poezie gary snyder ekologie východní náboženství a kultury Bakalářská práce analyzuje vlivy východních náboženství a kultur na poezii amerického básníka Garyho Snydera v jeho dvou sbírkách Štětování a Mýty a Texty. Matějová Ivana Faculty of Philosophy, Department of English and American Studies The Influence of Eastern Cultures on the Poetry of Gary Snyder Matthew Sweney 81 904 characters 1 appendix 17 titles of consulted and cited literature Bachelor's thesis provides an analysis of the influence of Eastern cultures and religions on the poetry of Gary Snyder in his two collections of poetry Riprap and Myths&Texts. Keywords: americká literatura; americká poezie; gary snyder; ekologie; východní náboženství a kultury; american literature; american poetry; gary snyder; ecology; eastern religions and cultures Available in the UPOL Library.
The Influence of Eastern Cultures on the Poetry of Gary Snyder

Matějová Ivana Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky The Influence of Eastern Cultures on the Poetry of Gary Snyder Matthew Sweney 81 904 znaků 1 příloha 17 ...

MATĚJOVÁ, Ivana; SWENEY, Matthew
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Markedness in English morphology
FIRN, Hana Elisabeth; PEPRNÍK, Jaroslav
2008 - English
Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat anglickou morfologickou příznakovost, poskytnout typy slovotvorných procesů a popsat je. Následně vyvořit seznam 500 neologismů, rozdělit je podle toho, kterým ze slovotvorných procesů byly vytvořeny, okomentovat je a zdůraznit nové trendy v anglické slovotvorbě. The aim of my Bachelor of Arts Thesis was to analyze the markedness in English morphology, provide with the types of word-formation processes and describe them. Consequently, to create a list of 500 neologisms, divide them according to the word-formation processes that had been used in order to create them, comment on them, and point out new trends in English wordformation. Keywords: slovotvorba; neologismy; word-formation; neologisms Available in the UPOL Library.
Markedness in English morphology

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat anglickou morfologickou příznakovost, poskytnout typy slovotvorných procesů a popsat je. Následně vyvořit seznam 500 neologismů, rozdělit je podle toho, ...

FIRN, Hana Elisabeth; PEPRNÍK, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Have Construction
MACUROVÁ, Markéta; VESELOVSKÁ, Ludmila
2008 - English
Tato bakalářská diplomová práce je zaměřena na zkoumání použití všech tří typů konstrukce se slovesem have: konstrukce obsahující sloveso ve tvaru {--}ing, minulého participia a infinitivu bez to. Cílem této práce je ověřit teoretické poznatky lingvistů na konkrétních příkladech získaných z korpusu (ICE-GB). The thesis is concerned with finding the difference in usage of all three types of the have construction: this one with a verb in {--}ing form, -ed participle and the bare infinitive. The aim of the work is to verify theories of linguists on the concrete sentences obtained from the corpus (ICE-GB). Keywords: Konstrukce s have; vazba zájmové účasti; komplexně tranzitivní doplnění slovesa; sekundární predikace; korpus; Have construction; construction of concerned participation; complex transitive complementation of verb; secondary predication; corpus Available in the UPOL Library.
Have Construction

Tato bakalářská diplomová práce je zaměřena na zkoumání použití všech tří typů konstrukce se slovesem have: konstrukce obsahující sloveso ve tvaru {--}ing, minulého participia a infinitivu bez to. ...

MACUROVÁ, Markéta; VESELOVSKÁ, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

The Question of Gender in the Works of Virginia Woolf
KÝTOVÁ, Kateřina; PRÁGER, Libor
2008 - English
Autor: Kateřina Kýtová Katedra anglistiky a amerikanistiky; Filozofická fakulta Název: The Question of gender in the Works of Virginia Wolf Vedoucí: PhDr. Libor Práger Počet znaků: 73 378 Počet titulů použité literatury: 23 Cílem mé bakalářské práce je otázka genderu v dílech Virginie Woolfové se zaměřením především na knihy Plavba, Noc a den, Paní Dallowayová, K majáku, Orlando, Tři guineje, Vlastní pokoj a esejích. Součástí práce je vliv životních zkušeností Woolfové na její osobnost, pohled na otázku genderu a tvorbu. Práce odhaluje pojetí maskulinity a feminity Virginie Woolfové a příbuzná témata. Na závěr je předložena syntéza získaných a analyzovaných poznatků. The aim of my thesis is to explore the question of gender in the works of Virginia Woolf with special focus on the novels The Voyage Out, Night and Day, Mrs Dalloway, To the Lighthouse, Orlando, Three Guineas, A Room of One´s Own and numerous essays. The influence of Woolf´f life experience on her view of gender and her work is included. The thesis demonstrates Woolf´s conception of feminity and masculinity and examines the related themes. In conclusion, the work suggests the synthesis of my findings. Keywords: gender; Virginie Woolfová; feminita; maskulinita; androgynie; celistvost; jednotnost; umění; nerovnováha; protiklady; interference; patriarchát; konvenčnost; manželství; domesticita; sebezáchova; sexualita; komunikace; gender; Virginia Woolf; feminity; masculinity; androgyny; integrity; wholeness; unity; art; imbalance; opposites; interference; patriarchy; conventionality; marriage; domesticity; self-preservation; sexuality; communication; self-reform Available in the UPOL Library.
The Question of Gender in the Works of Virginia Woolf

Autor: Kateřina Kýtová Katedra anglistiky a amerikanistiky; Filozofická fakulta Název: The Question of gender in the Works of Virginia Wolf Vedoucí: PhDr. Libor Práger Počet znaků: 73 378 ...

KÝTOVÁ, Kateřina; PRÁGER, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

The Comparison of Immigration Trends and Integration Policy in the Netherlands and France
PEČÍNKOVÁ, Lucie; OPRŠAL, Zdeněk; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
2008 - English
Available in the UPOL Library.
The Comparison of Immigration Trends and Integration Policy in the Netherlands and France

PEČÍNKOVÁ, Lucie; OPRŠAL, Zdeněk; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases