Number of found documents: 4750
Published from to

Analýza zadluženosti obcí a její regulace
Trnková, Iva; Sobotka, Martin
2009 - Czech
Cílem bakalářské práce je analyzovat zadlužení obcí v České republice a její regulace. První kapitola je věnována municipalitě, municipální ekonomice a jejímu hospodaření. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na majetek municipality a na její orgány. Dále pokračují kapitoly s názvy územní rozpočet a finanční závazky obcí. Druhá část práce je zaměřena na zadluženost obcí v České republice, na ukazatele zadluženosti. V posledních dvou kapitolách je analyzována zadluženost vybraných měst a je provedeno jejích srovnání. Keywords: municipalities; indebtedness; monitoring; indicator of debit service; regulation of debit; obce; Zadluženost; monitoring; ukazatel dluhové služby; regulace zadluženosti Available in the UPCE Library.
Analýza zadluženosti obcí a její regulace

Cílem bakalářské práce je analyzovat zadlužení obcí v České republice a její regulace. První kapitola je věnována municipalitě, municipální ekonomice a jejímu hospodaření. Další dvě kapitoly jsou ...

Trnková, Iva; Sobotka, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

Porovnání vlastností přestavníků
Mrtka, Václav; Kunhart, Milan
2009 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přestavování výměn v železniční dopravě. V úvodní části bude provedeno seznámení s historií zabezpečovacího zařízení na železnici. V části druhé se zaměřím na popis několika přestavníků světových výrobců. Hlavní důraz je kladen na mechanické provedení, elektrické součásti přestavníku, možné zdroje poruch a snadnost údržby. Budou vybrány přestavníky různých výrobců, odlišné konstrukce. V závěru provedu srovnání vlastností vybraných přestavníků. Keywords: Switch-points machines; switches; points; electric motors; local controls; remote kontrols; přestavníky; výměny; výhybky; elektromotory; místní obsluhy; dálkové obsluhy Available in the UPCE Library.
Porovnání vlastností přestavníků

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přestavování výměn v železniční dopravě. V úvodní části bude provedeno seznámení s historií zabezpečovacího zařízení na železnici. V části druhé se zaměřím ...

Mrtka, Václav; Kunhart, Milan
Univerzita Pardubice, 2009

Alternativní a rehabilitační metody využívané v léčbě bolesti
Šplíchalová, Michaela; Holubová, Marie; Taliánová, Magda
2009 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na bolest a její léčbu pomocí rehabilitačních a alternativních metod. Na tyto metody je bakalářská práce zaměřena proto, že jako první volbu k odstranění bolesti doporučují lékaři často farmakologické způsoby, ale bohužel se zapomíná na to, že bolest se dá (alespoň u některých pacientů) vyléčit i jinak. Práce se skládá z části teoretické, ve které se zmiňuji o bolesti a jejích typech, popisuji reakce na bolest, její hodnocení a léčbu. Dále popisuji jednotlivé typy rehabilitačních a alternativních metod léčby bolesti. Výzkumná část sestává z grafického rozpracování informací, získaných pomocí dotazníku. Zabývá se jmenovanými metodami, které jsou klientům nejčastěji ordinované a jaký je jejich účinek. Keywords: PAIN; rehabilitation; acupuncture; acupressure; bolesti; rehabilitace; akupunktura; akupresura Available in the UPCE Library.
Alternativní a rehabilitační metody využívané v léčbě bolesti

Bakalářská práce je zaměřena na bolest a její léčbu pomocí rehabilitačních a alternativních metod. Na tyto metody je bakalářská práce zaměřena proto, že jako první volbu k odstranění bolesti ...

Šplíchalová, Michaela; Holubová, Marie; Taliánová, Magda
Univerzita Pardubice, 2009

Puritáni v Severní Americe 17. a 18. století: Od otců poutníků po americkou revoluci
Mach, Ivo; Mrázek, Miloš
2009 - Czech
Tato práce se zabývá puritánskými "náboženskými experimenty" uskutečňovanými na americkém kontinentě a podílem puritánských myšlenek při vytváření "prostoru vhodného pro revoluční události". Puritánské hnutí sleduji od jeho počátků. Krátce se zabývám anglickou reformací, která připravila vhodné podmínky pro konstituci puritánských idejí a vznik puritánského hnutí. Vyzvednut je moment dělení hnutí na různé frakce, které svým samostatným vývojem nabyly specifických charakteristik, jež se promítly do povahy jednotlivých kolonií. Keywords: puritanism; USA - the history; USA - the history of religion; Great awakening; American revolution; puritanismus; USA - dějiny; USA - náboženství; První velké probuzení; Americká revoluce Available in digital repository of UPCE.
Puritáni v Severní Americe 17. a 18. století: Od otců poutníků po americkou revoluci

Tato práce se zabývá puritánskými "náboženskými experimenty" uskutečňovanými na americkém kontinentě a podílem puritánských myšlenek při vytváření "prostoru vhodného pro revoluční události". ...

Mach, Ivo; Mrázek, Miloš
Univerzita Pardubice, 2009

Azidosloučeniny jako složky hnacích hmot
Künzel, Martin; Jalový, Zdeněk
2009 - Czech
Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o organických látkách obsahujících azidoskupinu využitelných jako energetické aložky a plastifikátory střelivin. Nalezené azidolátky jsou zhodnoceny zvlášť podle svých fyzikálně-chemických vlastností a podle proveditelnosti výroby ve větším než laboratorním měřítku. Na závěr jsou některé z dosud syntetizovaných azidolátek doporučeny jako výhodné a zároveň dostupné složky střelivin. Keywords: azidolátky; azidace; plastifikátory; střeliviny; katalyzátory fázového přenosu; azido compound; azidation; plasticizers; propellants; phase-transfer catalysts Available in the UPCE Library.
Azidosloučeniny jako složky hnacích hmot

Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o organických látkách obsahujících azidoskupinu využitelných jako energetické aložky a plastifikátory střelivin. Nalezené azidolátky jsou zhodnoceny zvlášť podle ...

Künzel, Martin; Jalový, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2009

Využití multimediálních prvků v elektronických podkladech pro výuku
Richtermocová, Zuzana; Držková, Markéta; Syrový, Tomáš
2009 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou využití multimédií ve výuce, především na Katedře polygrafie a fotofyziky. Keywords: Multimédia; výukové programy; počítačová animace; Multimedia; Education Available in the UPCE Library.
Využití multimediálních prvků v elektronických podkladech pro výuku

Bakalářská práce se zabývá problematikou využití multimédií ve výuce, především na Katedře polygrafie a fotofyziky.

Richtermocová, Zuzana; Držková, Markéta; Syrový, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2009

Ekologické řešení povrchových předúprav karosérií v automobilovém průmyslu
Procházka, Aleš; Veselý, David; kovové materiály
2009 - Czech
Práce se zabývá studiem předúprav kovových povrchů před následnými operacemi povrchových ochran. Keywords: předúpravy povrchu; surface pretreatment Available in the UPCE Library.
Ekologické řešení povrchových předúprav karosérií v automobilovém průmyslu

Práce se zabývá studiem předúprav kovových povrchů před následnými operacemi povrchových ochran.

Procházka, Aleš; Veselý, David; kovové materiály
Univerzita Pardubice, 2009

Náhradní mechanismy komunikace po totální laryngektomii
Šaldová, Aneta; Škvrňáková, Jana
2009 - Czech
Moje bakalářská práce se zabývá problematikou náhradních mechanismů komunikace po totální laryngektomii. Teoretická část obsahuje základní údaje o anatomii a fyziologii hrtanu a hlasivek. V další části jsem se zabývala nádory hrtanu, jejich příčinami, příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí. Dále jsem se věnovala náhradním mechanismům komunikace, foniatrii a ošetřovatelské péči o nemocné po totální laryngektomii, do které jsem zahrnula předoperační přípravu a pooperační péči. Na závěr teoretické části jsem zahrnula dispenzární a foniatrickou péči u nemocných po totální laryngektomii. Praktická část je složena z výzkumu, který probíhal v Pardubické krajské nemocnici, a. s. a jeho následného vyhodnocení. Keywords: anatomy of larynx; carcinoma of larynx; laryngectomy; compensatory mechanisms of communication; Nursing care; voice; anatomie hrtanu; karcinomy hrtanu; laryngektomie; náhradní mechanismy komunikace; Ošetřovatelská péče; hlas Available in digital repository of UPCE.
Náhradní mechanismy komunikace po totální laryngektomii

Moje bakalářská práce se zabývá problematikou náhradních mechanismů komunikace po totální laryngektomii. Teoretická část obsahuje základní údaje o anatomii a fyziologii hrtanu a hlasivek. V další ...

Šaldová, Aneta; Škvrňáková, Jana
Univerzita Pardubice, 2009

Účetní a daňové odpisy
Laudová, Ludmila; Sejkora, František
2009 - Czech
Cílem bakalářské práce je vymezit pojmy účetní a daňové odpisy a jejich vliv na výsledek hospoaření a základ daně. V teoretické části je věnována pozornost charakteristice a rozdělení dlouhodobého majetku z obou hledisek odpisování a zejména účetním a daňovým odpisům a způsobům odpisování. Praktická část je zaměřena na konkrétní metody odpisování dlouhodobého majetku a jejich porovnání a vyhodnocení. Keywords: účetní odpisy; daňové odpisy; dlouhodobý hmotný majetek; dlouhodobý nehmotný majetek; metody odpisování; daň z příjmů; accounting depreciations; tax depreciations; long-term tangible assets; long-term intangible assets; methods of depreciation; income tax Available in the UPCE Library.
Účetní a daňové odpisy

Cílem bakalářské práce je vymezit pojmy účetní a daňové odpisy a jejich vliv na výsledek hospoaření a základ daně. V teoretické části je věnována pozornost charakteristice a rozdělení dlouhodobého ...

Laudová, Ludmila; Sejkora, František
Univerzita Pardubice, 2009

Vývoj nadací a nadačních fondů na pomoc dětem na území České republiky
Mrázková, Veronika; Moravcová, Ilona; Kocanda, Martin
2009 - Czech
Práce se zabývá neziskovým sektorem, konkrétně nadacemi a nadačními fondy. Jejich charakteristikou, vznikem, zánikem, právním postavením, historií a vývojem. Podstatou práce je komparace pěti nadací na pomoc dětem na území České republiky z historicko srovnávacího hlediska. Součástí práce je i doplňující výzkum s cílem zjistit, jak se občané České republiky angažují v rámci pomoci chudým, nemocným a handicapovaným dětem a jaký mají k nadacím vůbec postoj. Keywords: histories; non-profit sectors; foundations; endowment funds; legislation; historie; neziskové sektory; nadace; nadační fondy; legislativa Available in the UPCE Library.
Vývoj nadací a nadačních fondů na pomoc dětem na území České republiky

Práce se zabývá neziskovým sektorem, konkrétně nadacemi a nadačními fondy. Jejich charakteristikou, vznikem, zánikem, právním postavením, historií a vývojem. Podstatou práce je komparace pěti nadací ...

Mrázková, Veronika; Moravcová, Ilona; Kocanda, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases