Number of found documents: 4051
Published from to

Analýza nákladů a výnosů produktových skupin obchodní společnosti
Surovčák, Petr; Popesko, Boris; Hurta, Josef
2011 - Czech
Tato bakalářská práce nazývající se Analýza nákladů a výnosů produktových skupin obchodní společnosti si klade za cíl analyzovat náklady a výnosy dvou porovnatelných hospodářských středisek v rámci jednoho podniku. Bakalářská práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje rozbor literárních pramenů zabývající se problematikou podnikových nákladů. Praktická část zahrnuje charakteristiku podniku, analýzu výnosů a nákladů, analýzu bodu zvratu a pohled na náklady v ekonomickém pojetí. Na základě výsledků analýz jsou závěrem navrženy doporučení pro zlepšení v oblasti řízení nákladů. Keywords: hospodářské středisko; analýza nákladů; variabilní náklady; fixní náklady; přímé náklady; nepřímé náklady; bod zvratu; economic profit centre; costs analyses; variable costs; fixed costs; direct costs; indirect costs; break-even point Available in the UTB Library.
Analýza nákladů a výnosů produktových skupin obchodní společnosti

Tato bakalářská práce nazývající se Analýza nákladů a výnosů produktových skupin obchodní společnosti si klade za cíl analyzovat náklady a výnosy dvou porovnatelných hospodářských středisek v rámci ...

Surovčák, Petr; Popesko, Boris; Hurta, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy Plastika, a.s.
Zmeškalová, Jana; Porvazník, Ján; Krenar, Petr
2011 - Czech
Předmětem bakalářské práce je analyzovat systém odměňování a motivace zaměstnanců ve firmě PLASTIKA a.s. Cílem této práce je na základě teoretických konceptů a provedené analýzy zhodnotit tento systém a navrhnout možnosti řešení, které by vedly ke zlepšení. Celá práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a zabývá se obecným výkladem motivace zaměstnanců. Druhá část je praktická a je zaměřena na zhodnocení tohoto systému ve firmě. Pro získání vypovídajících informací byl použit průzkum formou dotazníkového šetření. Na základě zjištěných výsledků byly identifikovány problematické oblasti a byla navržena doporučení ke zlepšení současné situace. Keywords: Odměňování; motivace; motivační systém; zaměstnanci; zaměstnanecké benefity; SWOT analýza; Remuneration; motivation; motivation system; employees; employee benefits; SWOT analysis Available in the UTB Library.
Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy Plastika, a.s.

Předmětem bakalářské práce je analyzovat systém odměňování a motivace zaměstnanců ve firmě PLASTIKA a.s. Cílem této práce je na základě teoretických konceptů a provedené analýzy zhodnotit tento systém ...

Zmeškalová, Jana; Porvazník, Ján; Krenar, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Program rozvoje obce Jablůnka
Vizinová, Edita; Hubáčková, Veronika; Machů, Jiří
2011 - Czech
Cílem bakalářské práce je zpracovat Program rozvoje obce Jablůnka. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem teoretické části je zpracovat teoretické poznatky v oblasti strategického plánování na municipální úrovni. Praktická část je zaměřena na socioekonomickou analýzu obce Jablůnka. Na základě socioekonomické analýzy je vypracována SWOT analýza, která spočívá v definování silných a slabých stránek obce, jejích příležitostí a ohrožení. Poté jsou stanoveny jednotlivé strategické cíle, priority a opatření. Na závěr je navržen katalog projektů. Keywords: obec; program rozvoje obce; strategické plánování; socioekonomická analýza; SWOT analýza; katalog projektů; municipality; municipal development program; strategic planning; socioeconomic analysis; SWOT analysis; project catalogue Available in the UTB Library.
Program rozvoje obce Jablůnka

Cílem bakalářské práce je zpracovat Program rozvoje obce Jablůnka. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem teoretické části je zpracovat teoretické poznatky v oblasti strategického ...

Vizinová, Edita; Hubáčková, Veronika; Machů, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Veřejný ochránce práv v České republice a evropský ombudsman
Horák, Martin; Večeřa, Miloš; Jurníková, Jana
2011 - Czech
Cílem mé bakalářské práce je srovnání českého a evropského ombudsmana. V teoretické části se nejprve zabývám obecným vymezením instituce ombudsman. Dále se zaměřím na českého a evropského ombudsmana. U obou těchto institucí popíšu stručně jejich konstitu-ování, ustanovení do funkce a funkční období. Posléze uvedu jejich pravomoci, působnost a činnost, tedy to, čím se zabývají. V praktické části jsem analyzoval činnosti českého a evropského ombudsmana. V rámci této kapitoly jsem nejdříve srovnával vývoj počtu obdržených podnětů u obou institucí od vzniku až po rok 2009, posléze strukturu stížností z hlediska působnost a dále pak počet vyřízených stížností, zahájených šetření a zjištěných pochybení za rok 2009. Keywords: český veřejný ochránce práv; evropský ombudsman; ochránce; pravomoc; působnost; stížnost; podnět; czech ombudsman; european ombudsman; competence; scope; complaint; motion Available in the UTB Library.
Veřejný ochránce práv v České republice a evropský ombudsman

Cílem mé bakalářské práce je srovnání českého a evropského ombudsmana. V teoretické části se nejprve zabývám obecným vymezením instituce ombudsman. Dále se zaměřím na českého a evropského ombudsmana. ...

Horák, Martin; Večeřa, Miloš; Jurníková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Využití statistických metod v marketingovém výzkumu
Valigurová, Romana; Klímek, Petr; Ježík, Jan
2011 - Czech
Tématem mé bakalářské práce je využití statistických metod v marketingovém výzkumu. Rozhodla jsem se provést marketingový výzkum na téma nová cateringová společnost ve Zlíně. Tento průzkum jsem provedla pomocí dotazníkového šetření, na které jsem aplikovala vybrané statistické metody. Teoretická část zahrnuje poznatky z odborné literatury, které se vztahují k marketingu a statistice. V praktické části jsem se zaměřila na samotný dotazník a jeho šetření. Výpočty statistických metod využité v marketingovém výsledku jsem nejdříve zpracovala sama a poté jsem provedla kontrolu se statistickým softwarem. Keywords: marketing; marketingový výzkum; dotazník; statistické metody; software XLStatistics; marketing research; questionnaire survey; statistical methods Available in the UTB Library.
Využití statistických metod v marketingovém výzkumu

Tématem mé bakalářské práce je využití statistických metod v marketingovém výzkumu. Rozhodla jsem se provést marketingový výzkum na téma nová cateringová společnost ve Zlíně. Tento průzkum jsem ...

Valigurová, Romana; Klímek, Petr; Ježík, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu
Hromadová, Dagmar; Kovářík, Michal; Novák, Petr
2011 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podmínek pro založení nového podnikatelského subjektu. Hlavním cílem práce bylo vytvořit přehledný postup povinností, které předcházejí vzniku nového podnikatelského subjektu a vybrat pro začínajícího podnikatele nejvhodnější právní formu podnikání. Součástí práce je SWOT analýza budoucího podnikatele. Práce dále obsahuje porovnání ekonomických subjektů dle právních forem podnikání ve Zlínském kraji a jeho okresech. Keywords: podnik; podnikatel; osobní společnost; kapitálová společnost; sociální pojištění; zdravotní pojištění; daň z příjmů; účetnictví; Business; Entrepreneur; Partnership; Limited Lability Society; Social Insurance; Health Iinsurance; Income Tax; Accounting Available in the UTB Library.
Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podmínek pro založení nového podnikatelského subjektu. Hlavním cílem práce bylo vytvořit přehledný postup povinností, které předcházejí vzniku nového ...

Hromadová, Dagmar; Kovářík, Michal; Novák, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Výzkum marketingových aktivit státních galerií České republiky a doporučení pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně
Bělotová, Jana; Pilík, Michal; Horňáková, Ladislava
2011 - Czech
Bakalářská práce ?Výzkum marketingových aktivit státních galerií České republiky a doporučení pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně? se skládá ze dvou hlavních částí. V první teoretické části se autorka věnuje tématu arts managementu a neziskovým organizacím. V praktické části je představena Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, její návštěvníci a zároveň jsou prezentovány výsledky marketingového výzkumu. Na konci práce autorka navrhuje řešení některých odvětví. Původní teze, že marketingové aktivity organizací tohoto segmentu jsou výrazně méně rozvinuté než u ostatních subjektů na trhu, se částečně potvrdila. Mimo to autorka zaznamenala jistý posun od postojů dob minulých, kdy měly organizace tendence se před svými návštěvníky spíše uzavírat, než aby se projevily interaktivně a své zákazníky si získaly. Keywords: analýza návštěvníků; arts marketing; dotazník; KGVUZ; komunikační plán; marketingová komunikace; marketingový výzkum; neziskový sektor; značka; Arts Marketing; Brand; Communication Plan; Marketing Communication; Marketing Research; Non-profit Sector; Visitor Analysis; Questionnaire Available in the UTB Library.
Výzkum marketingových aktivit státních galerií České republiky a doporučení pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně

Bakalářská práce ?Výzkum marketingových aktivit státních galerií České republiky a doporučení pro Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně? se skládá ze dvou hlavních částí. V první teoretické části ...

Bělotová, Jana; Pilík, Michal; Horňáková, Ladislava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza konkurenceschopnosti firmy D print
Dyják, Zdeněk; Vydrová, Janka; Mandincová, Zuzana
2011 - Czech
Moje bakalářská práce je psána na téma analýza konkurenceschopnosti firmy Dprint, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, tedy na teoretickou a praktickou část. V první části je možno najít teoretické poznatky k sestavování dílčích analýz ? Porterovy analýzy, SWOT analýzy a BCG analýzy. Druhá část potom zahrnuje analýzy sestavené ze skutečných dat přímo na tělo zmíněné firmy. Následuje zhodnocení současného stavu a moje návrhy a doporučení pro zlepšení současné konkurenceschopnosti. Keywords: analýza konkurenceschopnosti; konkurenceschopnost; konkurenční strategie; Porter; Porterova analýza pěti konkurenčních sil; SWOT analýza; BCG matice; analysis of competitiveness; competitiveness; competitive strategy; Porter's analysis; SWOT analysis; BCG analysis Available in the UTB Library.
Analýza konkurenceschopnosti firmy D print

Moje bakalářská práce je psána na téma analýza konkurenceschopnosti firmy Dprint, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, tedy na teoretickou a praktickou část. V první části je možno najít ...

Dyják, Zdeněk; Vydrová, Janka; Mandincová, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY a.s.
Pospíšilová, Renata; Popesko, Boris; Hromková, Ludmila
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a jejich řízením ve vybrané stavební společnosti. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů, které se vztahují k danému tématu, a které jsou využity v praktické části. V praktické části je provedena analýza nákladů z různých hledisek, jejich řízení, zejména popis systému kalkulace ve společnosti. V závěru práce je zhodnocen současný systém řízení nákladů a uvedeno doporučení. Keywords: analýza nákladů; fixní a variabilní náklady; bod zvratu; krycí příspěvek; kalkulace; přímé a nepřímé náklady; řízení nákladů; cena; stavebnictví; stavební zakázka; cost analysis; fixed and variable costs; break-even point; contribution margin; calculation; direct and indirect costs; cost management; price; construction; construction contract Available in the UTB Library.
Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY a.s.

Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a jejich řízením ve vybrané stavební společnosti. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů, které se vztahují k danému tématu, a které jsou využity v ...

Pospíšilová, Renata; Popesko, Boris; Hromková, Ludmila
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza trhu s nemovitostmi ve Zlínském kraji
Mlčoch, Petr; Otrusinová, Milana; Raška, Zdeněk
2011 - Czech
Cílem této bakalářské práce je co nejpřesněji analyzovat současný stav na trhu s nemovitostmi ve Zlínském kraji. Teoretická část má sloužit k pochopení základních pojmů, rozdílu mezi hodnotou a cenou, rozdílných typů cen, charakteru trhu nemovitostí a jeho fungování. Důležitá je pak tvorba databází potřebných k vyhotovení analýz a jejich vyhodnocení. Praktická část již obsahuje kompletní analýzu trhu s bytovými jednotkami ve Zlínském kraji, která vychází z vlastní vytvořené databáze současných nabídkových cen realitních kanceláří. Keywords: Nemovitost; kupní cena; nabídková cena; trh s nemovitostmi; lokální trh; Real estate; purchase price; offering price; real estate market; local market Available in the UTB Library.
Analýza trhu s nemovitostmi ve Zlínském kraji

Cílem této bakalářské práce je co nejpřesněji analyzovat současný stav na trhu s nemovitostmi ve Zlínském kraji. Teoretická část má sloužit k pochopení základních pojmů, rozdílu mezi hodnotou a cenou, ...

Mlčoch, Petr; Otrusinová, Milana; Raška, Zdeněk
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases