Number of found documents: 100
Published from to

Ochrana Proti Průmyslové Špionáže
Pambo, Arao Minamau; Laucký, Vladimír; Jašek, Roman
2009 - English
Moje práce je zaměřena na špionáži či umění špionáže jak ji vypracovávat a provádět v praxi. Jeho metody, prostředky, cíle a opatření proti jsou zde popsány také. Údaje jsou čerpány z publikovaných zpráv ve sdělovacích prostředcích, výzkum komerčních databází, literatury a výše uvedené, jakož i autorovy osobní názory. Keywords: Espionage; Espionage methods; Espionage targets; Commercial Espionage; Commercial Intelligence; Competitive Intelligence; HUMINT; TECHINT; SIGINT; MANSIT; OSINT; ACINT; GEOINT; IMINT; PHOTINT; RADINT; Countermeasures; Operational Security; Špionáže; Špionážních metod; Špionážních cílů; Obchodní špionáže; Obchodní zpravodajství; Konkurenční zpravodajství; Protiopatření; Provozní bezpečnost Available in the UTB Library.
Ochrana Proti Průmyslové Špionáže

Moje práce je zaměřena na špionáži či umění špionáže jak ji vypracovávat a provádět v praxi. Jeho metody, prostředky, cíle a opatření proti jsou zde popsány také. Údaje jsou čerpány z publikovaných ...

Pambo, Arao Minamau; Laucký, Vladimír; Jašek, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Analýza přístupů jednotlivých států k problematice kreativního průmyslu
Nguyen Thanh, Hieu; KLOUDOVÁ, Jitka; Březinová, Olga
2009 - English
Bakalářská práce je založena na teorií nové ekonomiky, kreativní ekonomiky. Analyzuje definice a podporu od státu v jednotlivých zemích k problematice kreativního průmyslu. Bakalářská práce vysvětluje a překládá informace o kreativním průmysl a jeho vlivu v Hongkongu, Čině, Singapuru a ve Velké Británii. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části vyjadřuji teoretické poznatky zaměřené na kreativní průmysl a jeho sou-vislost. V praktické části analyzuji přístupy jednotlivých států k problematice kreativního průmyslu. Na závěr navrhuji doporučení pro rozvoj kreativního průmyslu. Keywords: kreativní třída; kreativní ekonomika; kreativity; kreativní průmysl; Creative class; creative economy; creative industry; creativity Available in the UTB Library.
Analýza přístupů jednotlivých států k problematice kreativního průmyslu

Bakalářská práce je založena na teorií nové ekonomiky, kreativní ekonomiky. Analyzuje definice a podporu od státu v jednotlivých zemích k problematice kreativního průmyslu. Bakalářská práce vysvětluje ...

Nguyen Thanh, Hieu; KLOUDOVÁ, Jitka; Březinová, Olga
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Barack Obama's Election Campaigning 2008
Zezulková, Markéta; Bačuvčík, Radim; Chvojka, Jiří
2009 - English
Barack Obama je prvním afro-americkým prezidentem Spojených Států Amerických. Ve volebním klání 2008 porazil v primárkách Hillary R. Clinton, členku velmi vlivné politické rodiny, a během hlavní prezidentské volby amerického válečného hrdinu a miláčka médií Johna McCaina. Odborníci, média i široká veřejnost se shodují, že se jednalo o historické volby, jejichž průběh a všeobecný dopad se bude studovat po mnoho let. Doposud o Obamově kampani nevyšly příliš důvěryhodné a obecné výzkumy a analýzy, stejně tak dostupná literatura postrádá objektivitu autorů. Nicméně na první pohled je jasné, že Obama a jeho tým předvedli excelentní volební kampaň a potvrdili obecné mínění o důležitosti amerických prezidentských kampaní pro sféru marketingových komunikací a politického marketingu. A to je téma, o kterém pojednává tato bakalářská práce. Teoretická část se zaměřuje na popis politického a volebního systému v USA a na obecné vlastnosti amerických prezidentských volebních kampaní s cílem vytvořit dostatečnou půdu pro pochopení analyticko-praktické části. Praktická část sleduje obecně nepopíratelné vlastnosti Obamovy kampaně, jakou jsou na-příklad finanční zdroje, délka kampaně Hlavním cílem je však vyvodit pomocí ana-lýzy dostupných zdrojů klíčové aspekty vedoucí k Obamově vítězství a prohlášení voleb 2008 za historické především z pohledu marketingově komunikačního. Barack Obama a jeho tým objevili a velice jasně demonstrovali možné využití webu 2.0 a mobilních telefonů jako efektivního nástroje ke komunikaci s voliči, jejich mobilizaci a přeměnil je v nezastavitelnou volební mašinu. Předznamenali tak novou éru volebních kampaní a využití internetu v marketingových komunikacích. Obama byl prohlášen Advertising Age Marketérem roku 2008 nejen díky využití internetu, ale celkovému vedení kampaně. Barack Obama operoval již známými volebními strate-giemi, kterým dal jim nový rozměr. Obamův tým vytvořil kampaň, která z Obamy a jeho rodiny udělala ikonu doby a v určitých fázích vyvolávala davové šílenství. Díky skvělému PR a mediální agendě setting předvedli celému světu nevídané divadlo. Obama v sobě skýtá velký potenciál čestného, inteligentního, striktního a především nezkaženého politika, milého, sympatického, milují-cího otce a obyčejného, ale při tom charismatického Američana. A to vše jeho tým bravurně prodal. Ovšem bez ohledu na to, co pohled na Obamu jako mesiáše, hrdinu a spasitele bude pro něj a jeho kariéru znamenat v budoucnu. Nicméně Obama si vybral do týmu ty nejlepší ve svém oboru. Všichni pracovali a vedli kampaň pod jednou hlavní zásadou postavenou na Obamově osobním vystupování; být neustále klidný a neprojevovat nejen negativní emoce, ale téměř žádné. Tým odhadnul touhu amerického národa po změně a víru v americký sen a šťastný konec. Díky dobře vybudované organizaci a spolupráci Obamova managementu byli členové schopni podniknout rezolutní kroky, které by se mohly na první pohled zdát jako nebez-pečný hazard. Odmítnutí peněz z veřejných prostředků spolu s omezeními z toho plynou-cích byl opovážlivý krok, který od vzniku tohoto státního fondu ještě žádný kandidát neu-dělal. Avšak Obama a jeho tým předvedli skvělý fundraising a získali dostatek prostředků pro vedení jedinečné kampaně. A navíc to vše dokázali velmi rychle a efektivně prezento-vat veřejnosti. Keywords: Politický a volební systém v USA; volební kampaně ve Spojených státech; marketingové komunikace a polický marketing v amerických volebních kampaních; volby 2008; volební kampaň Baracka Obamy; strategie orientace na kandidáta; profesionalita volebního štábu; US political system; election campaigning in the United States of America; marketing communications and political marketing in US election campaigns; election 2008; Barack Obama's election campaign; candidate-centred campaign strategy; professionalism of campaign staff Available in the UTB Library.
Barack Obama's Election Campaigning 2008

Barack Obama je prvním afro-americkým prezidentem Spojených Států Amerických. Ve volebním klání 2008 porazil v primárkách Hillary R. Clinton, členku velmi vlivné politické rodiny, a během hlavní ...

Zezulková, Markéta; Bačuvčík, Radim; Chvojka, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Sales Performance Analysis of Private Label and Branded Cereal Products in Sainsbury's plc
Ševců, Michaela; Hernandez, Carlos; Světlík, Jaroslav
2009 - English
Na pozadí současné nestabilní situace ve světovém hospodářství a ekonomice Velké Británie, která ovlivňuje trh s potravinami, maloobchody a spotřebitele, se ve své práci zaměřuji na trh cereálních výrobků. Za pomoci ukazatelů nákupního chování, běžně používaných v průzkumu trhu, analyzuji, jak si nejdůležitější britské maloobchodní řetězce a zejména Sainsbury's vedly v prodeji značkových cereálních výrobků a výrobků vlastních značek v roce 2008. Rozborem celé situace a zjištěním problémů navrhuji firmě Sainsbury's, na co by se měla zaměřit a jak změnit strategii, aby dosáhla lepších prodejů v této kategorii. Tato analýza je založená na množství grafů a tabulek obsahujících data společnosti TNS Worldpanel. Keywords: cereálie; značka; vlastní značka; výrobek; potraviny; trh; maloobchod; nakupující; cereals; brand; Private Label; product; grocery; market; retailer; shopper Available in the UTB Library.
Sales Performance Analysis of Private Label and Branded Cereal Products in Sainsbury's plc

Na pozadí současné nestabilní situace ve světovém hospodářství a ekonomice Velké Británie, která ovlivňuje trh s potravinami, maloobchody a spotřebitele, se ve své práci zaměřuji na trh cereálních ...

Ševců, Michaela; Hernandez, Carlos; Světlík, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Tesco's new strategy within Fairtrade sector
Břečková, Tereza; Šišák, Vlastimil; Světlík, Jaroslav
2009 - English
Ve své bakalářské práci 'Nová strategie Fairtrade sektoru firmy Tesco', kterou jsem si zvolila s pomocí svého vedoucího marketingové firmy TNS, kde jsem vykonávala svou roční praxi v oddělení retailerů, se zaměřuji na analýzu Fairtrade produktů z pohledu firmy Tesco, které se stalo nejrozšířenějším maloobchodním řetězcem ve Velké Británii. Své poznatky a výsledky aplikuji v podobě názorných grafů a tabulek pro lepší přehled a orientaci. V závěru zhodnotím daný trh a navrhnu vhodnou strategii, která má pomoci zvýšit objem tržeb a zájem o tuto kategorii. Keywords: marketingový výzkum; retailing; retailingový proces výzkumu; Fairtrade; market research; the retailing research process Available in the UTB Library.
Tesco's new strategy within Fairtrade sector

Ve své bakalářské práci 'Nová strategie Fairtrade sektoru firmy Tesco', kterou jsem si zvolila s pomocí svého vedoucího marketingové firmy TNS, kde jsem vykonávala svou roční praxi v oddělení ...

Břečková, Tereza; Šišák, Vlastimil; Světlík, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Creation of the advisory centre in Karviná district arranging work in Scotland with a use of EU funds
Juřenová, Štěpánka; Macinnes, Percy; Šedová, Hana
2008 - English
Cílem bakalářské práce je porovnat situaci na trhu práce v okrese Karviná a v oblasti Inner Moray Firth; poté vyčlenit cílovou skupinu znevýhodněných uchazečů o zaměstnání a následně vypracovat návrh na projekt, který bude podporovat migraci této skupiny za účelem rozvoje jejich schopností. Teoretická se zabývá obecnou teorií trhu práce, Evropským Sociálním Fondem a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Praktická část se skládá z analýz trhu práce v okrese Karviná a v oblasti Inner Moray Firth. V poslední části jsem vypracovala návrh projektu financovaný z Evropského Sociálního Fondu. Keywords: trh práce; nezaměstnanost; aktivní politika zaměstnanosti; úřad práce; Evropský Sociální Fond; Operační program Lidské Zdroje a Zaměstnanost; migrace; labour market; unemployment; active employment policy; labour office; European Social Fund; The Human Resources and Employment Operational Programme; migration Available in the UTB Library.
Creation of the advisory centre in Karviná district arranging work in Scotland with a use of EU funds

Cílem bakalářské práce je porovnat situaci na trhu práce v okrese Karviná a v oblasti Inner Moray Firth; poté vyčlenit cílovou skupinu znevýhodněných uchazečů o zaměstnání a následně vypracovat návrh ...

Juřenová, Štěpánka; Macinnes, Percy; Šedová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Analysis of project "Action for Mountain Woodlands" in Highland Birchwoods in 2008
Ďurečková, Daniela; Skácel, Václav; Šedová, Hana
2008 - English
Predmetom tejto bakalárskej práce je zobraziť projektovú činnost v charitatívnej (neziskovej) organizácii Highland Birchwoods. Organizácia sa zaoberá projektovou činnosťou v enviromentálnej oblasti, hlavne oblasti lesníctva, životného prostredia a biodiverzity, a tiež rozvojom poľnohospodárstva a vidieka od počiatku jej vzniku v roku 1992, preto má veľa skúseností so získavaním potrebných finančných dotácií. Práca mapuje finančné dotácie nie len z regionálnych a národných dotačných mechanizmov, ale tiež z Európskych fondov, ktoré Highland Birchwoods využívala v minulosti, a naďalej úspešne využíva. Špeciálne zameranie tejto práce je na aktuálny projekt "Action for Mountain Woodlands'q. Analýza tohto projektu ukáže jeho súčasný stav a v závere vyústi k návrhu, ktoré by firma mohla využiť k lepšiemu a úspešnejšiemu finančnému riadeniu tohto projektu. Keywords: príroda; projekt; dotácia; charitatívna; nezisková organizácia; rozpočet; environment; project; grant; charitable; non-profitable organisation; budget Available in the UTB Library.
Analysis of project "Action for Mountain Woodlands" in Highland Birchwoods in 2008

Predmetom tejto bakalárskej práce je zobraziť projektovú činnost v charitatívnej (neziskovej) organizácii Highland Birchwoods. Organizácia sa zaoberá projektovou činnosťou v enviromentálnej oblasti, ...

Ďurečková, Daniela; Skácel, Václav; Šedová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Analýza projektového řízení P730001b ve firmě Continental v porovnání s projektovým řízením v automobilovém průmyslu
Pala, David; Pilík, Michal; Bill, Karel
2008 - English
První část práce obsahuje zhodnocení teoretických poznatků, lepší pochopení projektového řízení, projektových manažerů, procesů a procedur ve vztahu k automobilovému průmyslu. Ve druhé, analytické části představuji obě společnosti, jejich produkty. Jádrem je analýza projektového řízení v obou společnostech. Analýza je prováděna u obou společností na jednom z klíčových bodů procesu. V závěru jsou uvedeny doporučení pro zlepšení součas-ného stavu na základ porovnání obou společností. Keywords: projektové řízení; projekt; automobilový průmysl; proces; procedura; P730001b; PEP; klíčový bod; analýza; zamražení designu; fáze; milníky; brány; project management; project; automotive industry; process; procedure; key point; analyze; design freeze; phases; milestones; gates Available in the UTB Library.
Analýza projektového řízení P730001b ve firmě Continental v porovnání s projektovým řízením v automobilovém průmyslu

První část práce obsahuje zhodnocení teoretických poznatků, lepší pochopení projektového řízení, projektových manažerů, procesů a procedur ve vztahu k automobilovému průmyslu. Ve druhé, analytické ...

Pala, David; Pilík, Michal; Bill, Karel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Motivace zaměstnanců v Hospůdce na Drakenu
Kratochvílová, Helena; Pilík, Michal; Kressová, Petra
2008 - English
Bakalářská práce je rozdělená na dvě části - teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je popsat existující teorie motivace a pomocí nich zdůraznit důležitost motivace zaměstnanců. V praktické části se věnuji motivaci zaměstnanců v Hospůdce na Drakenu. Hlavním cílem praktické části mé bakalářské práce je seznámení se s motivačními nástroji, které používá tento podnik a také posouzení jejich vhodnosti a účinnosti. Keywords: management; motivace; Maslow; jednotlivé motivační faktory; dotazník; motivation; particular factors of motivation; questionnaire Available in the UTB Library.
Motivace zaměstnanců v Hospůdce na Drakenu

Bakalářská práce je rozdělená na dvě části - teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je popsat existující teorie motivace a pomocí nich zdůraznit důležitost motivace zaměstnanců. V praktické ...

Kratochvílová, Helena; Pilík, Michal; Kressová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Women characters in books of the Brontë sisters
Hanzalová, Zdeňka; Janasová, Helena; Vaculíková, Vlasta
2008 - English
Hlavním záměrem této práce nebylo pouze přiblížit život a dílo sester Brontëových, ale vysvětlit a zdůraznit, proč díla sester Brontëových patří mezi klasická díla anglické literatury. Každá ze sester Brontëových měla svůj osobitý styl psaní a vytvořila nezapomenutelné hrdinky jako svědky tehdejší doby, společnosti, konvencí a hodnot. Keywords: Jana Eyrová; Shirley; Willette; Na Větrné Hůrce; Tajemná Paní Grahamová; Agnes Grey; Jane Eyre; Wuthering Heights; The Tenant of Wildfell Hall Available in the UTB Library.
Women characters in books of the Brontë sisters

Hlavním záměrem této práce nebylo pouze přiblížit život a dílo sester Brontëových, ale vysvětlit a zdůraznit, proč díla sester Brontëových patří mezi klasická díla anglické literatury. Každá ze sester ...

Hanzalová, Zdeňka; Janasová, Helena; Vaculíková, Vlasta
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases