Number of found documents: 24
Published from to

Analýza společenské a sociální odpovědnosti ve firmě Zberné suroviny a.s.
Řezanková, Barbora; Vaněk, Jiří; Tomancová, Lucie
2011 - Slovak
Zámerom tejto bakalárskej práce je uskutočniť analýzu spoločenskej zodpovednosti v žilinskej spoločnosti Zberné suroviny a.s. Prvou časťou je časť teoretická, v ktorej je predstavená základná problematika CSR a takisto sú v nej stanovené hypotézy pre praktickú časť. Druhou časťou je časť praktická, v ktorej je najskôr spoločnosť predstavená a následne sú analyzované jej činnosti v rámci jednotlivých pilierov CSR. Na konci tejto časti sú situované plány spoločnosti do budúcna, vyhodnotenie krátkeho dotazníku a hypotéz a na koniec záverečné odporúčania. Keywords: CSR; piliere CSR; etika; komunikácia; stakeholders; etický kódex; Corporate Social Responsability; pillars of CSR; ethics; communication; code of ethics Available in the UTB Library.
Analýza společenské a sociální odpovědnosti ve firmě Zberné suroviny a.s.

Zámerom tejto bakalárskej práce je uskutočniť analýzu spoločenskej zodpovednosti v žilinskej spoločnosti Zberné suroviny a.s. Prvou časťou je časť teoretická, v ktorej je predstavená základná ...

Řezanková, Barbora; Vaněk, Jiří; Tomancová, Lucie
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza využívaní CRM ve společnosti ZELENKA
Porada, Juraj; Kozák, Vratislav; Zelenka, Roman
2011 - Slovak
Dobré vzťahy so zákazníkom majú v súčasnej dobe stále väčší význam pre organizácie, ktoré chcú v ekonomickom prostredí prosperovať. Je trendom tieto vzťahy zlepšovať, individualizovať a prinášať týmto vzťahom hodnotu aby sa s nich stali dlhotrvajúce vzťahy. Zavedenie CRM prináša nielen zlepšenie vzťahov so zákazníkmi ale aj okrem iného zefektívňuje obchodné procesy, zlepšuje imidž, vylepšuje vnútropodnikovú komunikáciu a dáva firmám náskok pred konkurenciou. V bakalárskej práci je spracovaná literárna rešerš vzťahujúca sa na CRM. Následne je analyzovaný súčasný stav CRM v spoločnosti ZELENKA. Nasleduje vymenovanie dôvodov prečo zaviesť CRM systém a sú popísané jeho výhody. CRM systém sa v súčasnosti v spoločnosti ZELENKA zavádza. Takže v práci je aj jeho popis a celkové zhodnotenie jeho prínosu. Keywords: CRM; informácie o zákazníkovi; filozofia CRM; obchodné procesy; software CRM; customer's information; CRM philosophy; business processes; CRM software Available in the UTB Library.
Analýza využívaní CRM ve společnosti ZELENKA

Dobré vzťahy so zákazníkom majú v súčasnej dobe stále väčší význam pre organizácie, ktoré chcú v ekonomickom prostredí prosperovať. Je trendom tieto vzťahy zlepšovať, individualizovať a prinášať týmto ...

Porada, Juraj; Kozák, Vratislav; Zelenka, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Společenská odpovědnost firem a jejich vzájemné porovnání v podmínkách ČR a SR
Rejdová, Katarína; Tomancová, Lucie; Matošková, Jana
2011 - Slovak
Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám porovnaním úrovne spoločenskej zodpovednosti firiem v ČR a na Slovensku. Práca obsahuje teoretický základ potrebný pre porozumenie problematiky, ďalej stručný pohľad do histórie spätej s touto problematikou, potom sú to prínosy, ktoré so sebou spoločensky zodpovedné podnikanie prináša, kritický pohľad na problematiku a moţné spôsoby merania úrovne spoločenskej zodpovednosti. V praktickej časti potrebné informácie zisťujem dotazníkovým prieskumom, ktorý tvoria dve časti: kvantitatívna a kvalitatívna časť. V kvantitatívnej časti elektronicky rozposielam dotazník do konkrétnych firiem v oboch štátoch. V kvalitatívnej časti realizujem osobný rozhovor v dvoch firmách v ČR a dvoch firmách na Slovensku. Keywords: spoločenská zodpovednosť firiem; Stakeholders; etika v podnikaní; Shareholders; prínosy CSR; Corporate Social Responsibility; Ethics in Business; Benefits of CSR Available in the UTB Library.
Společenská odpovědnost firem a jejich vzájemné porovnání v podmínkách ČR a SR

Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám porovnaním úrovne spoločenskej zodpovednosti firiem v ČR a na Slovensku. Práca obsahuje teoretický základ potrebný pre porozumenie problematiky, ďalej stručný ...

Rejdová, Katarína; Tomancová, Lucie; Matošková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza konkurenceschopnosti firmy Hygotrend s.r.o.
Nochtová, Lucia; Grycová, Michaela; Bejtkovský, Jiří
2011 - Slovak
Témou bakalárskej práce je konkurencieschopnosť firmy Hygotrend s.r.o. V teoretickej časti som spracovala poznatky z odbornej literatúry týkajúce sa konkurencie, konkuren-cieschopnosti a pojmov s nimi spojenými. V praktickej časti som sa zamerala na predsta-venie firmy a analýzu jej konkurencieschopnosti za pomoci SWOT analýzy, Porterovej analýzy a benchmarkingu. Na základe týchto analýz som v závere práce navrhla možné opatrenia vedúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy Hygotrend s.r.o. Keywords: konkurencia; konkurencieschopnosť; konkurenčná stratégia; SWOT analýza; benchmarking; competition; competitiveness; competitive strategy; SWOT analysis Available in the UTB Library.
Analýza konkurenceschopnosti firmy Hygotrend s.r.o.

Témou bakalárskej práce je konkurencieschopnosť firmy Hygotrend s.r.o. V teoretickej časti som spracovala poznatky z odbornej literatúry týkajúce sa konkurencie, konkuren-cieschopnosti a pojmov s nimi ...

Nochtová, Lucia; Grycová, Michaela; Bejtkovský, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza spokojenosti zákazníků firmy Dutaf Centrum, spol. s r.o.
Kalamenová, Lenka; Bočincová, Zuzana; Chovancová, Miloslava
2011 - Slovak
Cieľom bakalárskej práce je zistiť spokojnosť zákazníkov spoločnosti Dutaf Centrum, spol. s r.o. prostredníctvom dotazníkového šetrenia a na základe analýzy navrhnúť a spracovať odporúčania. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti boli spracované teoretické poznatky týkajúce sa poznávania zákazníka, jeho spokojnosti a marketingovej komunikácie. Praktická časť obsahuje predstavenie spoločnosti Dutaf Centrum, spol. s r.o. a spracovanie analýzy súčasného stavu spokojnosti zákazníkov. Na záver boli na základe výsledkov analýzy navrhnuté odporúčania vedúce k zvýšeniu a udržaniu spokojnosti zákazníkov. Keywords: spokojnosť zákazníkov; marketingová komunikácia; potreby zákazníka; customer satisfaction; marketing communication; customer needs Available in the UTB Library.
Analýza spokojenosti zákazníků firmy Dutaf Centrum, spol. s r.o.

Cieľom bakalárskej práce je zistiť spokojnosť zákazníkov spoločnosti Dutaf Centrum, spol. s r.o. prostredníctvom dotazníkového šetrenia a na základe analýzy navrhnúť a spracovať odporúčania. Práca je ...

Kalamenová, Lenka; Bočincová, Zuzana; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza marketingového mixu ve firmě Wainman Hawaii
Dírerová, Martina; Dobeš, Kamil; Sasínková, Martina
2011 - Slovak
Cílem bakalářské práce je charakterizovat problematiku marketingového mixu s bližším zaměřením na produkt v společnosti Wainman Hawaii v České republice. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zeměřená na charakteristiku jednotlivých složek marketingového mixu. Praktická část se zabývá spoločností Wainman Hawaii a její působení v České republice. Je tady znázorněna SWOT analýza a bližší definice produktu, ceny, způsobu distribuce a propagace společnosti. V neposlední řade sem v této části bakalářske práce vyhodnotila výsledky dotazníkového šetření, ktoré bylo zaměřeno na spokojenost zákazníků s analyzovanou značkou společnosti a navrhla určitá opatření, ktoré by mohli přispět k efektívnějšímu využití marketingového mixu. Keywords: marketingový mix; produkt; cena; distribuce; propagace; marketing mix; product; price; distribution; promotion Available in the UTB Library.
Analýza marketingového mixu ve firmě Wainman Hawaii

Cílem bakalářské práce je charakterizovat problematiku marketingového mixu s bližším zaměřením na produkt v společnosti Wainman Hawaii v České republice. Bakalářská práce se skládá z teoretické a ...

Dírerová, Martina; Dobeš, Kamil; Sasínková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Financování rekonstrukce odchovny zvířat v zemědělství z fondů Evropské unie
Ondrúš, Andrej; Polách, Jiří; Nejezchleba, Miroslav
2011 - Slovak
Bakalárska práca sa zameriava na oblasť regionálnej politiky Európskej únie, jej cieľov, prostriedkov a nástrojov zameraných na ich dosiahnutie. V teoretickej časti bližšie popisu-jem jednotlivé fondy EÚ a ich operačné programy. Ďalej sa zameriavam na fungovanie poľnohospodárskej politiky v rámci EÚ. Taktiež na možnosti a podmienky potrebné pre čerpanie finančnej pomoci v spomínanej oblasti. V závere teoretickej uvádzam postup pri získavaní dotácií z fondov EÚ. V praktickej časti sa snažím vypracovať projekt na finan-covanie rekonštrukcie odchovne zvierat. Charakterizujem spoločnosť Roľnícke družstvo Rudina, ciele projektu a posudzujem ekonomickú životaschopnosť podniku. Následne na-vrhujem spôsob financovania plánovanej investície a hodnotím prínosy v prípade úspešnosti projektu. Keywords: regionálna politika; štrukturálne fondy; operačný program; poľnohospodárska politika; projekt; Európska únia; regional policy; structural funds; operational programs; agricultural policy; project; European union Available in the UTB Library.
Financování rekonstrukce odchovny zvířat v zemědělství z fondů Evropské unie

Bakalárska práca sa zameriava na oblasť regionálnej politiky Európskej únie, jej cieľov, prostriedkov a nástrojov zameraných na ich dosiahnutie. V teoretickej časti bližšie popisu-jem jednotlivé fondy ...

Ondrúš, Andrej; Polách, Jiří; Nejezchleba, Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Hodnocení finančního zdraví společnosti na základě finanční analýzy
Lobotková, Petra; Kramná, Eva; Škodáková, Petra
2011 - Slovak
Bakalářská práce se zaměřuje na finanční zdraví společnosti KONŠTRUKTA - Industry, a.s. a její vývoj v letech 2006-2010. Celá práce je rozdělená do dvou hlavních častí. V teoretické části je zpracována literární rešerše, která se zaobírá hlavními metodami fi-nanční analýzy. Následně, v praktické části je společnost představena a provedena finanční analýza dané společnosti. Cílem mé práce je zhodnotit výsledky jednotlivých ukazovatelů a práce končí doporučeními pro zlepšení finančního zdraví společnosti KONŠTRUKTA - Industry, a.s. Keywords: finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztrát; výsledek hospodaření; likvidita; rentabilita; aktivita; zadluženost; aktiva; pasiva; výnosy; náklady; financial analysis; balance; profit and loss statement; balanced score; liquidity profitability; activity; insolvency; assets; liabilities; returns; costs Available in the UTB Library.
Hodnocení finančního zdraví společnosti na základě finanční analýzy

Bakalářská práce se zaměřuje na finanční zdraví společnosti KONŠTRUKTA - Industry, a.s. a její vývoj v letech 2006-2010. Celá práce je rozdělená do dvou hlavních častí. V teoretické části je ...

Lobotková, Petra; Kramná, Eva; Škodáková, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza marketingových aktivít podniku ELLUX Glück s.r.o.
Barbierik, Róbert; Pilík, Michal; Muchová, Simona
2011 - Slovak
Hlavnou úlohou bakalárskej práce je oboznámiť sa s marketingovými aktivitami spoločnosti ELLUX Glück s.r.o. , zanalyzovať ich a vyhodnotiť vedenie firmy v oblasti marketingu, prípadne pri zistení nedostatkov navrhnúť riešenie, ktoré by firme zabezpečili efektívnu marketingovú stratégiu. Teoretická časť sa zaoberá popísaním marketingu so snahou zamerania na výrobný podnik. Na konci teoretickej časti sú popísané marketingové analýzy, pomocou ktorých zistíme klady a zápory v oblasti marketingu spoločnosti. V praktickej časti je stručná charakteristika firmy, ale hlavnou časťou je aktuálna hospodárska situácia firmy s dôrazom na analýzu SWOT. Po konečnom zanalyzovaní prídu na rad odporúčania, ktoré by mali firme pomôcť s propagáciou ich výrobkov a samozrejme zvýšiť zisk. Keywords: marketing; analýza; aktivity; SWOT; BCG; hospodárska situácia; produkt; analysis; activities; the economic situation; product Available in the UTB Library.
Analýza marketingových aktivít podniku ELLUX Glück s.r.o.

Hlavnou úlohou bakalárskej práce je oboznámiť sa s marketingovými aktivitami spoločnosti ELLUX Glück s.r.o. , zanalyzovať ich a vyhodnotiť vedenie firmy v oblasti marketingu, prípadne pri zistení ...

Barbierik, Róbert; Pilík, Michal; Muchová, Simona
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Kontrola kvality ve výrobním podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
Cibulková, Denisa; Bartošíková, Romana; Čujan, Zdeněk
2011 - Slovak
Názov mojej bakalárskej práca je "Kontrola kvality ve výrobním podniku Vacuumschmelze, s.r.o.". Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teoretické východiská, ktoré objasňujú pojmy ako výroba, výrobný podnik, kvalita, kvalita výrobkov a kontrola kvality vo výrobnom podniku. Druhá časť zahŕňa charakteristiku podniku Vacuumschmelze, s.r.o. a sústredím sa na analýzu kontroly kvality výrobného procesu vo vybranom podniku. V poslednej časti bakalárskej práce, prostredníctvom teoretických poznatkov a dostupných informácií získaných priamo v podniku, hodnotím a navrhujem možné spôsoby zlepšenia kontroly kvality priamo v podniku. Keywords: kontrola; kvalita výroby; kontrola kvality; metódy kontroly kvality; control; quality production; quality control; quality control methods Available in the UTB Library.
Kontrola kvality ve výrobním podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.

Názov mojej bakalárskej práca je "Kontrola kvality ve výrobním podniku Vacuumschmelze, s.r.o.". Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teoretické východiská, ktoré objasňujú pojmy ako výroba, ...

Cibulková, Denisa; Bartošíková, Romana; Čujan, Zdeněk
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases