Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 505
Published from to

Madame Bovary a Anna Karenina - románová komparace
Branžovská, Anna; Listíková, Renáta; Ébert-Zeminová, Catherine
2020 - French
Keywords: Madame Bovary; Anna Karenina; manželská nevěra; vášeň; ruská a francouzská společnost; 2. pol. 19. stol; Madame Bovary; Anna Karenina; adultery; passion; Russian and French society; 2nd half of the 19th century Available in a digital repository NRGL
Madame Bovary a Anna Karenina - románová komparace

Branžovská, Anna; Listíková, Renáta; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2020

Starověcí Řekové v Galii
Patočka, Petr; Kalfiřtová, Eva; Listíková, Renáta
2020 - French
The objective of the thesis is to briefly map the history of the French territory during the periods of relations with ancient Greece. Most of this work is dedicated to the South and South-East of France (in French known as the Midi), as the Mediterranean coastline of today's France was the main area to be colonized by the ancient Greeks. The first chapter introduces the prehistoric inhabitants of France before making contact with ancient Greece. The thesis focuses on the period which begins with the Grecian colonisation of southern Gaul and ends with its conquest by ancient Rome. Later development of the Midi is outlined in the final chapter. The topic of the history of France in antiquity was subject to many studies in the twentieth century, however, most of them have been forgotten. Therefore, I would like to "revive" some of these studies in my thesis. Keywords - France, antiquity, ancient Greece, Phocaea, Massalia Cílem této bakalářské práce je stručné zmapování dějin francouzského území v dobách kontaktů s antickým Řeckem. Starověcí Řekové zde obývali především břehy Středozemního moře. Následující text je tudíž zaměřen především na jihovýchodní a jižní Francii neboli, jak říkají Francouzi, na oblast "Midi". První řádky jsou věnovány pravěkým obyvatelům Francie před setkáním s řeckou civilizací. Těžiště práce tvoří doba od počátku řecké kolonizace jižní Galie po její ovládnutí Římem. Další vývoj regionu Midi je stručně nastíněn v závěrečné kapitole. O starověkých dějinách Francie byla v minulém století napsána spousta knih a studií. Mnohé z nich jsou však dnes pozapomenuty. V této bakalářské práci bych některé z nich rád "oživil". Klíčová slova - Francie, antika, starověké Řecko, Fokaia, Massalia Keywords: Francie; antika; starověké Řecko; Fokaia; Massalia; France; antiquity; ancient Greece; Phocaea; Massalia Available in a digital repository NRGL
Starověcí Řekové v Galii

The objective of the thesis is to briefly map the history of the French territory during the periods of relations with ancient Greece. Most of this work is dedicated to the South and South-East of ...

Patočka, Petr; Kalfiřtová, Eva; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2020

Topos Prahy ve francouzské literatuře
Šimr, Patrik; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
2020 - French
This master thesis written in French language "Le topos de Prague dans la littérature francaise" is analysing literature pieces: Le Passant de Prague and Zone, Guillaume Apollinaire, L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera, HHhH, Laurent Binet, La vie brève de Jan Palach, Anthony Sitruk, Mémoires d'outre-tombe, René de Chateaubriand, Les Lettres, Prosper Mérimée and poem Charles Bridge from Cycle de Prague, Serge Patrice Thibodeau. In the main part of the work emphasis is placed on the use of the unique topos of Prague, the purpose of its selection, its role and function in the literary text, as well as intertextual interconnection with other works working with the motifs of Prague. In the introduction, a literary theoretical concept is defined and demonstrated on other examples than this capital city, as there are more definitions and ambiguity in the understanding of this concept could cause difficulties in interpreting the results of text analysis. The result of the work is a limited number, yet three centuries and several genres covering a set of francophone texts that work with the topos of Prague. This is at the end enriched of work with a didactic outline of the use of results, actually the topic of this work in general, in French language lessons in Czech schools. KEYWORDS topos;... Diplomová práce psaná ve francouzském jazyce "Le topos de Prague dans la littérature francaise" analyzuje literární texty: Le Passant de Prague a Zone, Guillaume Apollinaire, L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera, HHhH, Laurent Binet, La vie brève de Jan Palach, Anthony Sitruk, Mémoires d'outre-tombe, René de Chateaubriand, Les Lettres, Prosper Mérimée a báseň Karlův most z Cycle de Prague, Serge Patrice Thibodeau. Důraz je v hlavní části práce kladen na využití jedinečného toposu Prahy, účel jeho výběru, roli a funkci v literárním textu, stejně jako intertextuální provázanost s jinými díly pracujícími s motivem Prahy. V úplném úvodu práce je tento literárně teoretický pojem definován a demonstrován i na jiných příkladech, než je toto hlavní město, jelikož existuje více definicí a nejednoznačnost chápání tohoto pojmu by mohla způsobit obtíže při interpretaci výsledků analýzy textů. Výsledkem práce je množstvím omezený, přesto tři století a vícero žánrů pokrývající soubor frankofonních textů, které pracují s toposem Prahy, obohacený v závěru práce o didaktický nástin využití výsledků, potažmo tématu práce obecně, v hodinách francouzského jazyka na českých školách. KLÍČOVÁ SLOVA topos; Praha; francouzská literatura; Apollinaire; Kundera; Binet; Sitruk; Chateaubriand; Mérimée; Thibodeau; Keywords: topos; Praha; francouzská literatura; Apollinaire; Kundera; Binet; Sitruk; Chateaubriand; Mérimée; Thibodeau;; topos; Prague; french literature; Apollinaire; Kundera; Binet; Sitruk; Chateaubriand; Mérimée; Thibodeau; Available in a digital repository NRGL
Topos Prahy ve francouzské literatuře

This master thesis written in French language "Le topos de Prague dans la littérature francaise" is analysing literature pieces: Le Passant de Prague and Zone, Guillaume Apollinaire, L'insoutenable ...

Šimr, Patrik; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2020

Naturalismus ve francouzské a evropské literatuře
Krejčová, Alena; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
2020 - French
The diploma thesis Naturalism in French and European literature deals with the French literary movement naturalism. The first aim of the thesis is to determine the scope of naturalism and its influence on other European literatures and writers. The second aim is to conduct a research on the way naturalism is taught in Czech schools and to map to what extent the theoretical knowledge is reflected in school practice. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the literary naturalism as such, on its development and characteristics and it introduces French and European naturalist writers and their most important works. The thesis is interested in the influence of French naturalism on European literature. The practical part, or the research, is concerned with the teaching of the topic of the literary naturalism at Czech grammar schools. It examines the impact of this movement in the Czech context, the attitude of individual teachers and the amount of time devoted to this topic in the classes. The practical part also studies which writers are dealt with in the classes and which works are regardedas exemplary. The conclusion of this thesis summarises the results of the research and it offers recommendations on how to enrich and improve the teaching of the... Diplomová práce s názvem Naturalismus ve francouzské a evropské literatuře se věnuje francouzskému literárnímu směru naturalismu. Prvním cílem této práce je určit dosah a vliv francouzského naturalismu na ostatní evropské země a autory. Druhým cílem je udělat výzkum na téma výuky naturalismu v českém školství a zmapovat, do jaké míry se teoretické znalosti odráží ve školní praxi. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se čtenář seznámí s literárním naturalismem jako takovým, jeho vývojem, charakteristikou, představíme francouzské a evropské naturalistické autory a jejich klíčová díla. Práce se zajímá o vliv francouzského naturalismu na evropskou literaturu. Praktická část neboli výzkum se týká výuky literárního naturalismu na českých gymnáziích, bude zkoumat, jaký dopad má tento směr v českém prostředí, jak k výuce přistupují jednotliví učitelé, kolik času je výuce naturalismu věnováno, kteří autoři jsou v hodinách představeni a která díla považována za příkladná. Závěr této praktické části shrne výsledky průzkumu a poskytne doporučení, jak obohatit a zlepšit výuku tohoto literárního směru v českém školství. KLÍČOVÁ SLOVA naturalisme, littérature, Histoire, Zola, enseignement tchèque Keywords: naturalisme; littérature; Histoire; Zola; enseignement tchèque; Naturalism; literature; history; Zola; czech education Available in a digital repository NRGL
Naturalismus ve francouzské a evropské literatuře

The diploma thesis Naturalism in French and European literature deals with the French literary movement naturalism. The first aim of the thesis is to determine the scope of naturalism and its ...

Krejčová, Alena; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2020

Gesta a výuka FLE
Vondráčková, Kateřina; Klinka, Tomáš; Nováková, Sylva
2020 - French
The thesis La gestuelle en FLE concerns itself with non-verbal communication and usage of gestures in the French language teaching process. It consists of two main parts, theoretical and practical. Theoretical part is focused primarily on non-verbal communication, its types and function, verbal communication will also be mentioned for better understanding of the connection between the two types. In chapter focused on gesture we'll focus on body language, its position concerning the environment (proxemics), we will discuss facial expressions and movement of individual body parts (gestures). Important aspect is the voice, which is considered the middleman between verbal and non-verbal communication. In the chapter dedicated to pedagogical gesture we will focus on its types and function. Last chapter of the theoretical part concerns itself with the body and voice of the teacher, as those are indispensable in the language teaching process. During teaching, the teacher of a foreign language uses all means of communication, spoken word is accompanied or completely substituted by a specific gesture, which leads to better understanding on the side of student and also to elimination of student's mother tongue. Practical part is focused on observation and analysis of two French classes. The subject of... Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha, 2020 Bc. Kateřina Vondráčková Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra francouzského jazyka a literatury DIPLOMOVÁ PRÁCE La Gestuelle en FLE Gesture in French language teaching Gesta ve výuce francouzštiny Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Rok odevzdání: 2020 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma La Gestuelle en FLE vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. Praha, 22. července 2020 ............................................. Děkuji vedoucímu mé práce panu Mgr. Tomáši Klinkovi, Ph. D., za vedení, zájem, cenné připomínky a čas, který mi věnoval. Dále bych chtěla poděkovat Lucii Přenosilové za trpělivé čtení a technickou podporu při zpracování práce. Děkuji Rosalii Wernischové za ilustrace, Kryštofu Vondráčkovi za anglický překlad a Vojtěchu Vondráčkovi za fotografie. Svému manželovi pak děkuji za podporu během celého studia, bez které by tato práce vůbec nevznikla. ABSTRAKT Diplomová práce La gestuelle en FLE se... Keywords: verbální komunikace; neverbální komunikace; para-verbální komunikace; gesto; tělo učitele; hlas učitele; verbal communication; non-verbal communication; para-verbal communication; gesture; teacherś body; teacher's voice Available in a digital repository NRGL
Gesta a výuka FLE

The thesis La gestuelle en FLE concerns itself with non-verbal communication and usage of gestures in the French language teaching process. It consists of two main parts, theoretical and practical. ...

Vondráčková, Kateřina; Klinka, Tomáš; Nováková, Sylva
Univerzita Karlova, 2020

Ekolingvistický přístup k výuce cizích jazyků a hledání příběhů, kterými žijeme, v učebnicích francouzštiny jako cizího jazyka
Schlindenbuchová, Magdalena; Klinka, Tomáš; Jančík, Jiří
2020 - French
This thesis presents the link between the environment and Foreign Language Teaching (FLT) based on ecolinguistics, which defines the inextricability of the environment and language. The specific aim of this thesis is to demonstrate the importance of an ecolinguistic approach to FLT with an ecocritical discourse analysis of textbooks use to teach French as a foreign language. Using the ecolinguistic tool The Stories We Live by, the analysis aims to assess the extent to which the textbooks stimulate environmental awareness and ecological communicative competence. The research concerns two textbooks, Totem and Saison, and investigates the representation of the stories and their polarity from the perspective of deep ecology. The results show the textbooks to exhibit a general tendency towards ambivalent content. Moreover, the presence of explicit ecological reference in the content was evaluated and revealed, by the analysis, to be under-represented in the textbooks' content. The analyses are presented as model analyses for an ecolinguistic evaluation of textbooks, which could be used by teachers seeking an ecologically conscious textbook. The thesis also seeks to encourage further research into the ecological aspect of FLT, notably in textbooks. KEYWORDS ecolinguistics, stories we live by,... Tato práce představuje propojení výuky cizího jazyka s životním prostředím pomocí teorie ekolingvistiky, která vysvětluje neoddělitelnost jazyka od životního prostředí. Cílem této práce je ilustrovat význam ekolingvistického přístupu pro výuku cizích jazyků prostřednictvím ekokritické analýzy diskurzu provedené na učebnicích francouzštiny jako cizího jazyka. K této analýze byl využit ekolingvistický nástroj příběhy, kterými žijeme. Analýza zkoumala, do jaké míry učebnice podporují environmentální povědomí a ekologickou komunikativní kompetenci. Analýza se týkala dvou učebnic, Totem a Saison, ve kterých zkoumala typ reprezentace příběhů a polaritu příběhů z pohledu principů hlubinné ekologie. Výsledky ukazují tendenci učebnic směrem k ambivalentnímu obsahu. Přítomnost ekologické reference v obsahu učebnic, která byla také analyzována, se ukázala být celkově nedostatečná. Provedené analýzy byly prezentovány jako model pro potenciální evaluaci učebnic jednotlivými učiteli. Práce se snaží rovněž podpořit další výzkum ekologického aspektu ve výuce cizích jazyků a zejména v učebnicích. KLÍČOVÁ SLOVA ekolingvistika, příběhy, kterými žijeme, environmentální výchova, výuka francouzštiny, ekologická komunikativní kompetence, ekologické povědomí, učebnice Keywords: ekolingvistika; příběhy; kterými žijeme; environmentální výchova; výuka francouzštiny; ekologická komunikativní kompetence; ekologické povědomí; učebnice; ecolinguistics; stories we live by; environmental education; French as a foreign language; ecological communicative competence; environmental awareness; textbooks Available in a digital repository NRGL
Ekolingvistický přístup k výuce cizích jazyků a hledání příběhů, kterými žijeme, v učebnicích francouzštiny jako cizího jazyka

This thesis presents the link between the environment and Foreign Language Teaching (FLT) based on ecolinguistics, which defines the inextricability of the environment and language. The specific aim ...

Schlindenbuchová, Magdalena; Klinka, Tomáš; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2020

Obraz Napoleona Bonaparta v dílech Henryho Marie Beyle (Stendhal)
Kokeš, Kevin; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
2020 - French
(anglicky) The main objective of this BA thesis Image of Napoleon Bonaparte in the Works of Stendhal is to uncover on the basis of intertextual analysis of Stendhal's works a way of Stendhal's attitudes to Napoleon Bonaparte. Due to the complexity of Stendhal's character, diversity of genres he took interest in and specificity of era in which and about he was writing, we'll have to examine closely author's life which is the subject of our second chapter. The definition of historical novel and autobiography in relation to the veracity shall depict and make clear why the author has chosen these two specific genres, a consideration which we devolop mainly in the third chapter. The fourth chapter is devoted to the importance of historical context for Stendhal's novel creation. We pay particular attention to Stendhal's criticism of Bourbon Restoration and his Napoleonic idolatry, the strict opposition between those conflicting attitudes which is very typical for Stendhal's novels. The fifth chapter deals with particular examples of Stendhal's protagonists of The Red and the Black and The Charterhouse of Parma who are the supporting pillars of the contrast between the two eras mentioned above. In a certain manner, the fifth chapter is but an extension of the previous one with the difference that it... (česky) Tato práce s názvem Obraz Napoleona Bonaparta v dílech Stendhala si klade za cíl poodhalit na základě intertextuální analýzy Stendhalových děl způsob, s nímž autor přistupoval k osobě Napoleona Bonaparta. Vzhledem ke komplexitě Stendhalovy osobnosti, různorodosti žánrů, jimiž se zabýval a specifičnosti doby, v níž - a o níž - psal, budeme muset hlouběji rozebrat autorův život, čemuž věnujeme celou druhou kapitolu. Ve třetí kapitole se zaobíráme definicí žánrů historického románu a autobiografie a jejich vztahu k "pravdivosti", přičemž nastíníme, proč si autor tyto žánry vybral. Čtvrtá kapitola se celkově věnuje důležitosti dobového kontextu pro Stendhalovu románovou tvorbu, kde poukazujeme na přísnou opozici mezi kritikou Restaurace a napoleonskou idolatrií, svár, jenž je tolik příznačný pro celé Stendhalovo románové dílo. Pátá kapitola se zabývá již konkrétními příklady Stendhalových protagonistů Červeného a černého a Kartouzy parmské, kteří jsou nosnými pilíři kontrastu mezi výše zmíněnými epochami. Jistým způsobem pátá kapitola doplňuje a rozvíjí kapitolu předcházející, s tím rozdílem, že hledá motivaci hrdinů a zavádí nás až k samé osobě Napoleona. Šestou kapitolu jsme zařadily v naší práci poněkud stranou z důvodů povahy textů (Život Napoleona a Vzpomínky na Napoleona), které se... Keywords: romantismus|Napoléon Bonaparte|Stendhal|Červený a černý|Kartouza parmská|idolatrie|pravdivost; Romanticism|Napoléon Bonaparte|Stendhal|The Red and the Black|Charterhouse of Parma|Idolatry|Veracity Available in a digital repository NRGL
Obraz Napoleona Bonaparta v dílech Henryho Marie Beyle (Stendhal)

(anglicky) The main objective of this BA thesis Image of Napoleon Bonaparte in the Works of Stendhal is to uncover on the basis of intertextual analysis of Stendhal's works a way of Stendhal's ...

Kokeš, Kevin; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2020

Aspekty násilí na ženách. Zamyšlení dle Rity Segato a Judith Butler
Prieto Arrubla, Daniella; Maesschalck, Marc; Botbol-Baum, Mylène; Pence, Charles H.
2020 - French
This work aims to theorize the change that violence against women has experienced in recent war contexts, drawing primarily on texts by the South American anthropologist Rita Segato and the American philosopher Judith Butler. In the first part, in order to explain the basis of the habitual violence against women we outline the construction of the opposition between public space and private space as well as the expressive dimension of violence against women. From the consideration of testimonies and the observation of spaces in war, we see the change that violence has experienced recently and we then present, in a second part, the various economic, political and social dimensions that contribute to the spread and recrudescence of this violence. The expressive dimension that remains central from the beginning allows, finally, in the third part, to deepen in a reflection on the physical and political vulnerability which makes intelligible the mechanisms of violence against women today. Judith Butler, Rita Segato, Violence, New Wars, Feminism, Vulnerability, Violence against women Ce travail vise à proposer une théorisation sur le changement que la violence envers les femmes a vécu dans les contextes de guerre récents, en s'appuyant principalement sur les textes de l'anthropologue sud-américaine Rita Segato et la philosophe américaine Judith Butler. Dans la première partie, afin d'expliquer le fond de la violence de toujours envers les femmes on indague la construction de l'opposition entre l'espace publique et l'espace privée ainsi que la dimension expressive de la violence envers les femmes. À partir de la considération des témoignages et de l'observation des espaces en guerre on constate le changement que la violence a vécu récemment et on présente, en suite, dans une deuxième partie, des divers dimensions économiques, politiques et sociales qui contribuent à la propagation et á la recrudescence de cette violence. La dimension expressive qui demeure central depuis le début permet, finalement, dans la troisième partie, d'approfondir dans une réflexion sur la vulnérabilité physique et politique qui rendre intelligible les mécanismes de la violence envers les femmes aujourd'hui. Judith Butler, Rita Segato, Violence, Guerres récents, Féminisme, Vulnérabilité, Violence envers les femmes Available in a digital repository NRGL
Aspekty násilí na ženách. Zamyšlení dle Rity Segato a Judith Butler

This work aims to theorize the change that violence against women has experienced in recent war contexts, drawing primarily on texts by the South American anthropologist Rita Segato and the American ...

Prieto Arrubla, Daniella; Maesschalck, Marc; Botbol-Baum, Mylène; Pence, Charles H.
Univerzita Karlova, 2020

Pouštní mesianismus a otázka možnosti spravedlnosti v myšlení J. Derridy
Jalagonia, Vladimer; Maesschalck, Marc; Bonmarriage, Cécile; Lisse, Michel
2020 - French
The following text will try to thematize the link of the question of the possibility of justice with "desertic messianism" in the horizon of the concepts developed in the first works of Derrida. In this way, we will try to articulate the indecontructibility of justice by the notions (of arche- writing, of differance) which aimed at deconstructing the certain governing principles of the western thought by inscribing them in the movement (of substitution, temporalization, etc.) in relation to which they represented themselves as transcendent. In other words, the objective of the following text will consist in formulating the indeconstructibility of justice by departing from the requirements of deconstruction, because of which we will develop our reading around the paradoxical function of "without" already implied by the concept of "desertic messianism" ("messianic without messianism "). Keywords: Spectre, indecontructibility of justice, différance ; arche-writing, l'Autrui, the law, the right, messianism, without, desertic messianism. Le texte suivant essayera de thématiser le lien de la question de la possibilité de la justice avec le « messianisme désertique » dans l'horizon des concepts tels qu'ils sont élaborés dans les premières œuvres de Derrida; et de cette manière, nous tenterons d'articuler la relation de ce que Derrida appelait l'indécontructibilité de la justice avec les notions (d'archi-écriture, de différance) qui ne visaient qu'à déstructurer, démobiliser les points en les inscrivant dans le mouvement (de la substitution, de la temporalisation, etc.) par rapport auquel ils se représentaient comme transcendants et donc en tant que les principes réglant. Autrement dit, l'objectif consistera à formuler l'indéconstructibilité de la justice à partir de l'exigence de la déconstruction, pour lequel nous développerons notre lecture autour de la fonction paradoxale du « sans » déjà imbriqué dans le concept du « messianisme désertique » (« messianique sans messianisme »). Mots clés : Spectre, l'indécontructibilité de la justice, différance, l'archi-écriture, l'Autrui, le loi, le droit, messianisme, sans, messianisme désertique. Available in a digital repository NRGL
Pouštní mesianismus a otázka možnosti spravedlnosti v myšlení J. Derridy

The following text will try to thematize the link of the question of the possibility of justice with "desertic messianism" in the horizon of the concepts developed in the first works of Derrida. In ...

Jalagonia, Vladimer; Maesschalck, Marc; Bonmarriage, Cécile; Lisse, Michel
Univerzita Karlova, 2020

Rekonstrukce modelů starých měst: forma prezentace historie jako zábavy na velkých výstavách v Evropě (1890 - 1900)
Chazal, Elisa; Daniel, Ondřej; György, Eszter; Stanziani, Alessandro; Rainhorn, Judith
2020 - French
Keywords: Historical reconstitution ̶ Entertainment ̶ Attraction ̶ World Exhibitions ̶ Prague ̶ Budapest ̶ Paris Abstract: The circulation of a historical entertainment - the reconstructions of the 'Old cities' - during the world Exhibitions at the end of the 19th century constitutes the heart of this project. Combining imperial, national and local scales, these 'Old cities' exploit several dynamics. First, these historic entertainments resulted from the restructuring of the Western and Central European empires. Indeed, the permanent injunction of national questions - here Czech and Hungarian - into the Austro-Hungarian empire and the expansion with a universalist aim of the French empire interfered within the construction of the 'Old cities' and their educational vocations. However, these imperial and global dimensions came into reaction with national and local scales due to the promotion of local products - architectural, commercial - serving the cause of the host nation. Thus, the various adaptations of 'Old city' recorded the materialization of collective memories fabricated to correspond to the challenges of the re-composition of empires and national agendas. These time capsules, fixing the past of the host city for one or several centuries, were like commercial attractions with educational purposes.... Klíčová slova: rekonstrukce modelů ̶ zábava ̶ atrakce ̶ velké výstavy ̶ Praha ̶ Budapešť ̶ Paříž Abstrakt: V centru zájmu této práce je prezentace dějin jako zábavy, a to na příkladu rekonstrukce modelů starých měst na velkých univerzálních a národních výstavách konce 19. století. Modely starých měst kombinovaly imperiální, národní a místní rozměry a využívaly několika dynamik. Především, tato forma zábavy pramenila z restrukturalizace západoevropských a středoevropských říší. Přetrvávající odkaz k národní (zde české a maďarské) otázce v imperiálním Rakousko-Uhersku a univerzalistická koloniální expanze Francouzské říše zasáhly i do modelování starých měst a jejich vzdělávací funkce. Imperiální a globální dimenze však přicházely do kontaktu s národním a místním kontextem prostřednictvím propagace místních produktů, ať už architektonických nebo komerčních. Ty pak sloužily místním zájmům. Různé adaptace modelů starých měst tedy zaznamenaly materializaci kolektivních vzpomínek vytvořených tak, aby odpovídaly výzvám rekonstituce říší i jednotlivých národních agend. Tyto časové kapsle, které zakonzervovaly hostitelské město na jedno nebo více století, jsou podobné komerčním atrakcím vytvořeným pro vzdělávací účely. Ve skutečnosti pak nabízely vyprávění o "starých dobrých časech", které ilustrovalo každodenní... Keywords: Exposition universelle|Vieille ville|Divertissement|Attraction|Reconstitution historique|Prague|Budapest|Paris; World Exhibitions|Old Cities Models|entertainment|attraction|historic reconstructions|Prague|Budapest|Paris Available in a digital repository NRGL
Rekonstrukce modelů starých měst: forma prezentace historie jako zábavy na velkých výstavách v Evropě (1890 - 1900)

Keywords: Historical reconstitution ̶ Entertainment ̶ Attraction ̶ World Exhibitions ̶ Prague ̶ Budapest ̶ Paris Abstract: The circulation of a historical entertainment - the reconstructions of the ...

Chazal, Elisa; Daniel, Ondřej; György, Eszter; Stanziani, Alessandro; Rainhorn, Judith
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases