Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 24
Published from to

Žena ve volební kampani. Jazykové utváření obrazu ženy navzdory stereotypům.
Plasová, Anna; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2015 - Polish
The thesis focuses on the analysis of the process of creating a political image in the course of an election campaign, offering a case study of Magdalena Ogórek's candidacy during the Polish presidential election of 2015. The analysis is preceded by a theoretical introduction which lays down the groundwork for subsequently reporting the empirical findings. The following central terms and concepts are covered: political marketing (especially in the context of post-1989 Poland), political image (with an emphasis on the process of its creation and the parties involved), political language (again, particularly in the context of contemporary Poland), and the notion of stereotype (both linguistic and non-linguistic, with an emphasis on stereotypes about women). The empirical results are reported in three sections which offer different perspectives on the phenomenon under scrutiny. The first part investigates how Magdalena Ogórek herself, her team and PR consultants created her image as a candidate. The second part presents an analysis of the influence that her political opponents had on her political image. The third and final part concerns itself with Magdalena Ogórek's media image, as created by the Polish media during the campaign. The empirical research is based on material collected from the website... Práce se soustředí na analýzu procesu vytváření politické image v průběhu volební kampa- ně na příkladu kandidatury Magdaleny Ogórek v prezidentských volbách v Polsku v roce 2015. Analýze předchází teoretická část vyjasňující nejdůležitější pojmy a koncepty, o něž se opírá provedený výzkum. Probrány jsou termíny politický marketing (zejména v kontextu Polska po roce 1989) politická image (s důrazem na proces její tvorby a subjekty, které se na tom podílejí), jazyk politiky (rovněž s ohledem na současné polské reálie) a stereotyp (jazykový i nejazykový, s důrazem na stereotypy o ženách). Praktická část byla rozdělena na tři oddíly, které představují analyzovaný jev z růz- ných stran. První část se věnuje tomu, jak image Magdaleny Ogórek vytvářela sama kandidátka, její volební štáb a PR poradci. Druhá část obsahuje analýzu vlivu, jaký měli na politickou image kandidátky její političtí konkurenti. Třetí část se zabývá mediálním obrazem Magdaleny Ogórek vytvořeným polskými médii během kampaně. K výzkumu byly použity materiály pocházející z internetových stránek kandidátky, nahrávky jejích vystoupení v televizi a rádiu a články z tisku pocházející z řady různých zdrojů. Jednotlivé části práce vytvářejí plastický obraz umožňující porozumět dynamice vytvá- ření politické image během volební kampaně, a... Keywords: językowe kreowanie wizerunku; stereotyp; kampania wyborcza; język polityki; image creation through language; stereotype; election campaign; political language Available in a digital repository NRGL
Žena ve volební kampani. Jazykové utváření obrazu ženy navzdory stereotypům.

The thesis focuses on the analysis of the process of creating a political image in the course of an election campaign, offering a case study of Magdalena Ogórek's candidacy during the Polish ...

Plasová, Anna; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2015

Postmoderní tendence v bulharské dramaturgii posledních dvaceti let
Wasiak, Anna; Kouba, Miroslav; Poslední, Petr
2012 - Polish
Keywords: literatura bułgarska; dramat; Apokalipsa; Gospodinow; postmodernizm; Bulgarian Literature; drama; Apocalypse; Gospodinov; Postmodernism Available in digital repository of UPCE.
Postmoderní tendence v bulharské dramaturgii posledních dvaceti let

Wasiak, Anna; Kouba, Miroslav; Poslední, Petr
Univerzita Pardubice, 2012

Občanská Platforma - Právo a Spravedlnost. Jazykový obraz kolektivního politického protivníka na základě prezidentské kampaně v r. 2005
Kontšek, Martin; Rusin Dybalska, Renata; Kaleta, Petr
2011 - Polish
The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part includes pieces of knowledge of political comunication, language of politics and linguistic picture of the world. I will also present the political scene in Poland in the year 2005 and the political parties - Platforma Obywatelska and Prawo i Sprawiedliwość. The practical part contains an analysis of selected materials referring to the picture of a collective political opponent. Key words: Law and Justice, Civic Platform, linguistic picture of the world, language of politics, collective political opponent, election campaign, coalition talks Diplomová práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje poznatky týkající se politické komunikace, jazyka politiky a jazykového obrazu světa. Představím rovněž politickou scénu v Polsku v roce 2005 a politické strany - Platforma Obywatelska a Prawo i Sprawiedliwość. Praktická část práce obsahuje analýzu vybraných materiálů, týkajících se obrazu kolektivního politického protivníka. Klíčová slova: Právo a Spravedlnost, Občanská platforma, jazykový obraz světa, jazyk politiky, kolektivní politický protivník, volební kampaň, koaliční rozhovory Available in a digital repository NRGL
Občanská Platforma - Právo a Spravedlnost. Jazykový obraz kolektivního politického protivníka na základě prezidentské kampaně v r. 2005

The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part includes pieces of knowledge of political comunication, language of politics and linguistic picture of the world. I ...

Kontšek, Martin; Rusin Dybalska, Renata; Kaleta, Petr
Univerzita Karlova, 2011

Przekaźniki relays 2011
Micros
2011 - Polish
Keywords: relé Available in the NTK library.
Przekaźniki relays 2011

Micros
Národní technická knihovna, 2011

Optoelektronika 2010
Micros
2010 - Polish
Keywords: elektronické prvky; LED-diody; fototranzistory; žárovky Available in the NTK library.
Optoelektronika 2010

Micros
Národní technická knihovna, 2010

Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané otázky
Klimková, Eva; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
2008 - Polish
The aim of the present essay, "The Concept of Human Being in Polish and Czech Phraseology: Selected Areas," is to show the rich thesaurus of expressions that carry contents linked to human treats of character, emotions, and psychological states. In Chapter I, "The Subject of Phraseology," I provide an outline of the significance of phraseology, of its history and of the present state of research in Poland. The most important linguists that focus on this branch of linguistics are cited here, such as S. Skorupka, A. M. Lewicki, A. Pajdzinska, S. Baba, B. Rejakowa, M. Basaj, and D. Rytel. I explain the meaning of the stylistic process called "de-phraseologizing". ílem mé práce pod titulem "Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané okruhy" je ukázat bohatou zásobu možných způsobů vyjádření informací týkajících se charakterových vlastností, emocí a psychických stavů člověka. V první části - "Předmět frazeologie" - jsem představila význam frazeologie, nástin dějin a stav vědeckého výzkumu frazeologie v Polsku. Uvedla jsem jména nejznámějších jazykovědců zabývajících se tímto odvětvím lingvistiky (S. Skorupka, A. M. Lewicki, A. Pajdzinska, S. Baba, B. Rejakowa, M. Basaj, D. Rytel). Vysvětlila jsem smysl stylistického procesu zvaného defrazeologizace. Ve druhé kapitole pod titulem "Zdroje frazémů" jsem vyjmenovala nejstarší slovníky polského jazyka, které zaznamenávají ustálená frazeologická spojení. Popsala jsem metody obohacování frazeologické zásoby, druhy inspirací a motivací k tvoření frazémů a také vlivy jakým podléhaly polské a české frazémy. Available in a digital repository NRGL
Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané otázky

The aim of the present essay, "The Concept of Human Being in Polish and Czech Phraseology: Selected Areas," is to show the rich thesaurus of expressions that carry contents linked to human treats of ...

Klimková, Eva; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
Univerzita Karlova, 2008

Problematika zázraku v mimokřesťanských náboženstvích
Adamczyk, Piotr; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
2007 - Polish
This thesis deals with the question of miracles in non Christian religions. The idea of a miracle forms an essential part of all religions, i.e. not only in Christianity. In all faiths unusual divine interference exists. The first chapter deals with the miracle from the point of view of Catholic theology, specifically the conception of the miracle in the work of St. Augustin and St. Thomas Aquinas. Besides that, it also contains the contemporary definition of a miracle. In the second chapter a description is given of the conception of a miracle in the Old and New Testament. In the third chapter we find a presentation of ethnical faiths with their conception of a miracle (if relevant), which were performed by kings, magicians and witchmen. In the fourth chapter the question of miracle is related to two universal religions, i.e. Buddhism and Islam. These universal religions influenced the history of religion and were therefore elaborated upon separately. We should comprehend a miracle as a divine sign, which belongs to the basic conceptions of this term and does not only exist in Christianity. The history of religion confirms that in all faiths, which were studied, exist divine signs, which could be interpreted as miracles. Key words: - miracle - miracle in non-Christian religions - miracle in the... Resumé "Problematika zázraku v nekřesťanských náboženstvích" Piotr Adamczyk Tato diplomová práce pojednává o otázce zázraků v nekřesťanských náboženstvích. Pojem zázrak je podstatnou částí všech náboženství, tj. i křesťanského. Ve všech náboženstvích existují neobvyklé božské zásahy. První kapitola se zabývá zázrakem z hlediska katolické teologie, zejména pojetí zázraku v díle Sv. Augustina a Sv. Tomáše Akvinského. Mimo to se v této kapitole nachází současná definice zázraku. V druhé kapitole se nachází popis pojetí zázraku v Novém a Starém zákoně. Třetí kapitola prezentuje etnická náboženství s jejich pojetím zázraků, které vykonávali panovníci, šamani a jogíni. Čtvrtá kapitola pojednává o otázce zázraku ve vztahu k dvěma univerzálním náboženstvím, tj. buddhismus a islám, která ovlivnila dějiny náboženství a z tohoto důvodu byla samostatně pojednána. Měli bychom pochopit zázrak jako božské znamení, které patří k základnímu pojetí tohoto termínu a které neexistují pouze v křesťanství. Dějiny náboženství potvrzují, že ve všech náboženstvích, které byly prezentovány, existují božská znamení, která by mohla být interpretována jako zázrak. Available in a digital repository NRGL
Problematika zázraku v mimokřesťanských náboženstvích

This thesis deals with the question of miracles in non Christian religions. The idea of a miracle forms an essential part of all religions, i.e. not only in Christianity. In all faiths unusual divine ...

Adamczyk, Piotr; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
Univerzita Karlova, 2007

Mezináboženský dialog a misijní působení Církve
Wojdyła, Stefan; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
2007 - Polish
Résumé "The Interreligious Dialogue And Missionary Aktivity of the Church" by Stefan Wojdyla This thesis deals with the interreligious dialogue and the missionary activity of the Church. The main goal of this work is to point out the relationship between the dialogue and missionary activity, i.e. whether these two are interrelated or not. The first chapter explains basic terms, such as dialogue, religion, interreligious dialogue and missionary activities in relation to the dialogue. The second chapter gives a description of the dialogue between Christianity and Judaism. The third chapter deals with the dialogue between Christianity and Islam. The fourth and last chapter is concerned with the dialogue between Christianity and Buddhism. The Catholic Church enhances a connection between the interreligious dialogue and its missionary activity. This desire was formulated in the conciliar documents Ad Gentes and Nostra Aetate. A sincere dialogue is connected with missionary activity, because Christianity entails a desire to share Christian faith with other people. Interreligious dialogue must be the fundament of Christian missionary activity, otherwise it does not respond with the Christian identity: one cannot exist without the other. In this sense it can be stated that missionary activities and interreligious... Resumé "Mezináboženský dialog a misijní působení Církve" Stefan Wojdyla Tato diplomová práce pojednává o mezináboženském dialogu a misijní činnosti Církve. Tato práce chce poukázat na vztah mezi dialogem a misijní činností, tj. zda toto souvisí či nikoliv. První kapitola vysvětluje základní pojmy, jako například dialog, náboženství, mezináboženský dialog a misijní činnost ve vztahu k dialogu. Druhá kapitola podává popis dialogu mezi křesťanstvím a judaismem. Třetí kapitola pojednává o dialogu mezi křesťanstvím a islámem. Čtvrtá a poslední kapitola se zabývá dialogem mezi křesťanstvím a buddhismem. Katolická církev propojuje mezináboženský dialog a misijní činnost. Tato touha byla formulována II. vatikánským koncilem v dokumentech Ad Gentes a Nostra Aetate. Opravdový dialog je propojený s misijní činností, protože křesťanství chce sdílet víru s jinými lidmi. Mezináboženský dialog má být základem křesťanské víry, jinak neodpovídá křesťanské identitě: jedno nemůže existovat bez druhého. V tomto pohledu můžeme říci, že misijní činnosti a mezináboženský dialog se prolínají, i když nejsou totožné. Nemůžeme volit jedno a opomíjet druhé. Tento způsob dialogu, jako součást misijní činnosti Církve má svůj zdroj v Bohu, což znamená, že dialog patří ke křesťanskému povolání. Available in a digital repository NRGL
Mezináboženský dialog a misijní působení Církve

Résumé "The Interreligious Dialogue And Missionary Aktivity of the Church" by Stefan Wojdyla This thesis deals with the interreligious dialogue and the missionary activity of the Church. The main goal ...

Wojdyła, Stefan; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
Univerzita Karlova, 2007

Dva obrazy světa v písňových textech Karla Kryla a Jacka Kaczmarskiho
Pergelová, Klára; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
2007 - Polish
Available in a digital repository NRGL
Dva obrazy světa v písňových textech Karla Kryla a Jacka Kaczmarskiho

Pergelová, Klára; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
Univerzita Karlova, 2007

Dramatická a esejistická tvorba Zbigniewa Herberta
Novotná, Jarmila; Pajak, Aleksandra; Poslední, Petr
2006 - Polish
Available in a digital repository NRGL
Dramatická a esejistická tvorba Zbigniewa Herberta

Novotná, Jarmila; Pajak, Aleksandra; Poslední, Petr
Univerzita Karlova, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases