Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 19
Published from to

Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané otázky
Klimková, Eva; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
2008 - Polish
The aim of the present essay, "The Concept of Human Being in Polish and Czech Phraseology: Selected Areas," is to show the rich thesaurus of expressions that carry contents linked to human treats of character, emotions, and psychological states. In Chapter I, "The Subject of Phraseology," I provide an outline of the significance of phraseology, of its history and of the present state of research in Poland. The most important linguists that focus on this branch of linguistics are cited here, such as S. Skorupka, A. M. Lewicki, A. Pajdzinska, S. Baba, B. Rejakowa, M. Basaj, and D. Rytel. I explain the meaning of the stylistic process called "de-phraseologizing". ílem mé práce pod titulem "Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané okruhy" je ukázat bohatou zásobu možných způsobů vyjádření informací týkajících se charakterových vlastností, emocí a psychických stavů člověka. V první části - "Předmět frazeologie" - jsem představila význam frazeologie, nástin dějin a stav vědeckého výzkumu frazeologie v Polsku. Uvedla jsem jména nejznámějších jazykovědců zabývajících se tímto odvětvím lingvistiky (S. Skorupka, A. M. Lewicki, A. Pajdzinska, S. Baba, B. Rejakowa, M. Basaj, D. Rytel). Vysvětlila jsem smysl stylistického procesu zvaného defrazeologizace. Ve druhé kapitole pod titulem "Zdroje frazémů" jsem vyjmenovala nejstarší slovníky polského jazyka, které zaznamenávají ustálená frazeologická spojení. Popsala jsem metody obohacování frazeologické zásoby, druhy inspirací a motivací k tvoření frazémů a také vlivy jakým podléhaly polské a české frazémy. Available in a digital repository NRGL
Člověk ve světle polské a české frazeologie - vybrané otázky

The aim of the present essay, "The Concept of Human Being in Polish and Czech Phraseology: Selected Areas," is to show the rich thesaurus of expressions that carry contents linked to human treats of ...

Klimková, Eva; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
Univerzita Karlova, 2008

Problematika zázraku v mimokřesťanských náboženstvích
Adamczyk, Piotr; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
2007 - Polish
This thesis deals with the question of miracles in non Christian religions. The idea of a miracle forms an essential part of all religions, i.e. not only in Christianity. In all faiths unusual divine interference exists. The first chapter deals with the miracle from the point of view of Catholic theology, specifically the conception of the miracle in the work of St. Augustin and St. Thomas Aquinas. Besides that, it also contains the contemporary definition of a miracle. In the second chapter a description is given of the conception of a miracle in the Old and New Testament. In the third chapter we find a presentation of ethnical faiths with their conception of a miracle (if relevant), which were performed by kings, magicians and witchmen. In the fourth chapter the question of miracle is related to two universal religions, i.e. Buddhism and Islam. These universal religions influenced the history of religion and were therefore elaborated upon separately. We should comprehend a miracle as a divine sign, which belongs to the basic conceptions of this term and does not only exist in Christianity. The history of religion confirms that in all faiths, which were studied, exist divine signs, which could be interpreted as miracles. Key words: - miracle - miracle in non-Christian religions - miracle in the... Resumé "Problematika zázraku v nekřesťanských náboženstvích" Piotr Adamczyk Tato diplomová práce pojednává o otázce zázraků v nekřesťanských náboženstvích. Pojem zázrak je podstatnou částí všech náboženství, tj. i křesťanského. Ve všech náboženstvích existují neobvyklé božské zásahy. První kapitola se zabývá zázrakem z hlediska katolické teologie, zejména pojetí zázraku v díle Sv. Augustina a Sv. Tomáše Akvinského. Mimo to se v této kapitole nachází současná definice zázraku. V druhé kapitole se nachází popis pojetí zázraku v Novém a Starém zákoně. Třetí kapitola prezentuje etnická náboženství s jejich pojetím zázraků, které vykonávali panovníci, šamani a jogíni. Čtvrtá kapitola pojednává o otázce zázraku ve vztahu k dvěma univerzálním náboženstvím, tj. buddhismus a islám, která ovlivnila dějiny náboženství a z tohoto důvodu byla samostatně pojednána. Měli bychom pochopit zázrak jako božské znamení, které patří k základnímu pojetí tohoto termínu a které neexistují pouze v křesťanství. Dějiny náboženství potvrzují, že ve všech náboženstvích, které byly prezentovány, existují božská znamení, která by mohla být interpretována jako zázrak. Available in a digital repository NRGL
Problematika zázraku v mimokřesťanských náboženstvích

This thesis deals with the question of miracles in non Christian religions. The idea of a miracle forms an essential part of all religions, i.e. not only in Christianity. In all faiths unusual divine ...

Adamczyk, Piotr; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
Univerzita Karlova, 2007

Mezináboženský dialog a misijní působení Církve
Wojdyła, Stefan; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
2007 - Polish
Résumé "The Interreligious Dialogue And Missionary Aktivity of the Church" by Stefan Wojdyla This thesis deals with the interreligious dialogue and the missionary activity of the Church. The main goal of this work is to point out the relationship between the dialogue and missionary activity, i.e. whether these two are interrelated or not. The first chapter explains basic terms, such as dialogue, religion, interreligious dialogue and missionary activities in relation to the dialogue. The second chapter gives a description of the dialogue between Christianity and Judaism. The third chapter deals with the dialogue between Christianity and Islam. The fourth and last chapter is concerned with the dialogue between Christianity and Buddhism. The Catholic Church enhances a connection between the interreligious dialogue and its missionary activity. This desire was formulated in the conciliar documents Ad Gentes and Nostra Aetate. A sincere dialogue is connected with missionary activity, because Christianity entails a desire to share Christian faith with other people. Interreligious dialogue must be the fundament of Christian missionary activity, otherwise it does not respond with the Christian identity: one cannot exist without the other. In this sense it can be stated that missionary activities and interreligious... Resumé "Mezináboženský dialog a misijní působení Církve" Stefan Wojdyla Tato diplomová práce pojednává o mezináboženském dialogu a misijní činnosti Církve. Tato práce chce poukázat na vztah mezi dialogem a misijní činností, tj. zda toto souvisí či nikoliv. První kapitola vysvětluje základní pojmy, jako například dialog, náboženství, mezináboženský dialog a misijní činnost ve vztahu k dialogu. Druhá kapitola podává popis dialogu mezi křesťanstvím a judaismem. Třetí kapitola pojednává o dialogu mezi křesťanstvím a islámem. Čtvrtá a poslední kapitola se zabývá dialogem mezi křesťanstvím a buddhismem. Katolická církev propojuje mezináboženský dialog a misijní činnost. Tato touha byla formulována II. vatikánským koncilem v dokumentech Ad Gentes a Nostra Aetate. Opravdový dialog je propojený s misijní činností, protože křesťanství chce sdílet víru s jinými lidmi. Mezináboženský dialog má být základem křesťanské víry, jinak neodpovídá křesťanské identitě: jedno nemůže existovat bez druhého. V tomto pohledu můžeme říci, že misijní činnosti a mezináboženský dialog se prolínají, i když nejsou totožné. Nemůžeme volit jedno a opomíjet druhé. Tento způsob dialogu, jako součást misijní činnosti Církve má svůj zdroj v Bohu, což znamená, že dialog patří ke křesťanskému povolání. Available in a digital repository NRGL
Mezináboženský dialog a misijní působení Církve

Résumé "The Interreligious Dialogue And Missionary Aktivity of the Church" by Stefan Wojdyla This thesis deals with the interreligious dialogue and the missionary activity of the Church. The main goal ...

Wojdyła, Stefan; Pelc, Bogdan; Ryšková, Mireia
Univerzita Karlova, 2007

Dva obrazy světa v písňových textech Karla Kryla a Jacka Kaczmarskiho
Pergelová, Klára; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
2007 - Polish
Available in a digital repository NRGL
Dva obrazy světa v písňových textech Karla Kryla a Jacka Kaczmarskiho

Pergelová, Klára; Kostecka, Anna; Rusin Dybalska, Renata
Univerzita Karlova, 2007

Dramatická a esejistická tvorba Zbigniewa Herberta
Novotná, Jarmila; Pajak, Aleksandra; Poslední, Petr
2006 - Polish
Available in a digital repository NRGL
Dramatická a esejistická tvorba Zbigniewa Herberta

Novotná, Jarmila; Pajak, Aleksandra; Poslední, Petr
Univerzita Karlova, 2006

Soubor publikovaných referátů, vědeckých zpráv a článků :
Leczykiewicz, Tadeusz
2002 - Polish
Keywords: vojenství; mezinárodní bezpečnost; bezpečnostní politika; vězeňství; vojenské školství Available in the NTK library.
Soubor publikovaných referátů, vědeckých zpráv a článků :

Leczykiewicz, Tadeusz
Národní technická knihovna, 2002

noTitle
Sachno, Sergiusz
1970 - Polish
Available in a digital repository NRGL
noTitle

Sachno, Sergiusz
Univerzita Karlova, 1970

Wybrane problemy współczesnej młodziezy akademickiej
Sachno, Sergiusz
1970 - Polish
Available in a digital repository NRGL
Wybrane problemy współczesnej młodziezy akademickiej

Sachno, Sergiusz
Univerzita Karlova, 1970

Reformacijna nauka o predestynacji
Jelínek, Emil,
1936 - Polish
Available in a digital repository NRGL
Reformacijna nauka o predestynacji

Jelínek, Emil,
Univerzita Karlova, 1936

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases