Number of found documents: 20122
Published from to

Aplikace reverzního inženýrství pro účely antropomorfních testovacích zařízení
Svatý Zdeněk; Jana Marešová; Svoboda Josef
2022 -
Tato diplomová práce je věnována tématu návrhu modelu dolní končetiny nárazové figuríny. Práce se zabývá historií nárazových figurín a jejich vývojem až do současnosti. V práci jsou zmíněny použité technologie jako fotogrammetrie, 3D skenování a 3D tisk. Hlavním tématem práce je reverzní návrh modelu dolní končetiny pro nárazové zkoušky a vytvoření formy pro následné vyrobení dolní končetiny figuríny pro případnou dodatečnou instrumentaci. Celý model je tvořen v softwaru Geomagic Desing X.This thesis focuses on the design model of the lower limb of the anthropomorphic testing device. The work deals with history of anthropomorphic testing devices and their development to the present. Used technologies such as photogrammetry, 3D scanning and 3D printing are also briefly described in the thesis. The main focus of the work is on reverse engineering and design of model of the lower limb and creation of a mould for the possible creation of the lower limb with an aim to enable further instrumentation. The whole workflow was performed in Geomagic Design X software. Keywords: Dolní končetina; nárazová figurína; reverzní inženýrství; fotogrammetrie; 3D skenevání; 3D tisk; Geomagic Design X; Leg; crash test dummy; reverse engineering; photogrammetry; 3D scan; 3D print; Geomagic Design X Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace reverzního inženýrství pro účely antropomorfních testovacích zařízení

Tato diplomová práce je věnována tématu návrhu modelu dolní končetiny nárazové figuríny. Práce se zabývá historií nárazových figurín a jejich vývojem až do současnosti. V práci jsou zmíněny použité ...

Svatý Zdeněk; Jana Marešová; Svoboda Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/55
Honc Tomáš; Iveta Schelleová; Bolehovská Zdeňka
2022 -
Diplomová práce se zabývá možností zvýšení bezpečnosti na silnici I/55 v úseku od mimoúrovňové křižovatky silnice I/55, dálnice D2 a silnice II/425 po mimoúrovňovou křižovatku silnic I/55 a I/70 se zaměřením na křižovatky. V rámci práce je analyzována nehodovost jak na křižovatkách, tak v mezikřižovatkových úsecích. Následně je proveden směrový průzkum na vybraných křižovatkách k zjištění křižovatkových pohybů. Po zhodnocení průzkumu jsou navrženy projekční úpravy ke zvýšení bezpečnosti na křižovatkách. Dále je řešena nehodovost na mezikřižovatkových úsecích s možnými návrhy na zvýšení bezpečnosti.The subject of the diploma thesis is focused on the possibility of increasing safety on road I/55 between an intersection formed by the road I/55, highway D2 and road I/425 and an intersection formed by roads I/55 and I/70. The thesis analyses the road traffic accident rate at both intersections and sections between them. At selected intersections, a traffic analysis is conducted to determine the intersection traffic intensity. After the evaluation of the research, new solutions are proposed with the main aim to increase safety. Furthermore, the accident rate at sections between intersections are being addressed with possible proposals to increase safety as well. Keywords: Silnice I/55; křižovatka; mezikřižovtkový úsek; nehodovost; bezpečnost; průzum; Road I/55; intersection; section between intersection; road traffic accident rate; safety; traffic analysis Available in digital repository of ČVUT.
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/55

Diplomová práce se zabývá možností zvýšení bezpečnosti na silnici I/55 v úseku od mimoúrovňové křižovatky silnice I/55, dálnice D2 a silnice II/425 po mimoúrovňovou křižovatku silnic I/55 a I/70 se ...

Honc Tomáš; Iveta Schelleová; Bolehovská Zdeňka
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě
Horák Tomáš; Adéla Bačová; Chocholáč Jan
2022 -
Předmětem diplomové práce „Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě“ je analýza současného stavu odpadového hospodářství v daném bytovém domě, návrh řešení jeho nedostatků pomocí smart technologie a následně zhodnocení toto řešení.The subject of the diploma thesis “Implementation of smart waste management in an apartment house” is the analysis of the current state of waste management system in the apartment house, the smart technology solution proposal and the subsequent evaluation of this proposal. Keywords: odpadové hospodářství; logistika odpadového hospodářství; Internet of Things; ultrazvukové senzory; monitorování odpadu; naplněnost odpadových nádob; waste management; logistics of waste management; Internet of Things; ultrasounds sensor; waste monitoring; waste level in container Available in digital repository of ČVUT.
Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě

Předmětem diplomové práce „Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě“ je analýza současného stavu odpadového hospodářství v daném bytovém domě, návrh řešení jeho nedostatků pomocí smart ...

Horák Tomáš; Adéla Bačová; Chocholáč Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Rozšíření kontejnerového překladiště Metrans v Ústí nad Labem
Štěrba Roman; Kateřina Hranická; Chum Jan
2022 -
Předmětem diplomové práce „Rozšíření kontejnerového překladiště METRANS v Ústí nad Labem“ je analyzovat současný stav kontejnerového překladiště, infrastruktury, přepravních výkonů a překládky a na základě těchto analýz navrhnout rozšíření terminálu a tím zvýšit přepravní výkon a množství překládek.The subject of the diploma thesis "Extension of the METRANS container transhipment depot in Ústí nad Labem" is to analyze the current state of the container transhipment depot, infrastructure, transport performance and transhipment and based on these analyzes to propose an extension of the terminal and thus increase transport capacity and transhipment Keywords: Terminál; rozšíření; přepravní výkon; infrastruktura; jeřáb; překládka; kolový překladač; současný stav; kombinovaná přeprava; modernizace; METRANS; Terminal; extension; transport performance; infrastructure; crane; transhipment; stacker; current state; combined transport; modernization; METRANS Available in digital repository of ČVUT.
Rozšíření kontejnerového překladiště Metrans v Ústí nad Labem

Předmětem diplomové práce „Rozšíření kontejnerového překladiště METRANS v Ústí nad Labem“ je analyzovat současný stav kontejnerového překladiště, infrastruktury, přepravních výkonů a překládky a na ...

Štěrba Roman; Kateřina Hranická; Chum Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Řešení spojitých lokačních úloh vybraného typu
Teichmann Dušan; Olha Kozlovska; Graf Vojtěch
2022 -
Diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných modelů spojitých lokačních úloh na umístění žádoucích a nežádoucích zdrojů s následujícím řešením daných modelů pomoci procesu diskretizace v optimalizačním software. Výsledné výpočetní časy modelů byly následně vzájemně porovnány za účelem posouzení efektivnosti jednotlivých modelů a prověření vzájemné závislosti mezi počtem lokalit, počtem vazebních podmínek a výpočetním časem.This diploma thesis researches the selected models of continuous location problems for the location of desirable and undesirable facilities. This models were solved by using a proces of discretization in optimalization software. The resulting computing time of the models were compared with each other to assess the effectiveness of models and evalute possible connection between the number of facilities, the number of conditions and the computing time. Keywords: Optimalizace; spojitá lokační úloha; proces diskretizace; optimalizační software Xpress-IVE; lineární programování; lineární regrese; Optimization; continuous location problem; proces of discretization; optimization software Xpress-IVE; linear programming; linear; regression Available in digital repository of ČVUT.
Řešení spojitých lokačních úloh vybraného typu

Diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných modelů spojitých lokačních úloh na umístění žádoucích a nežádoucích zdrojů s následujícím řešením daných modelů pomoci procesu diskretizace v ...

Teichmann Dušan; Olha Kozlovska; Graf Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Systém pro objednání spojů poptávkové dopravy
Faltus Vladimír; Gabriela Kučerová; Hrdina Lukáš
2022 -
Diplomová práca sa zaoberá analýzou dopytovej dopravy, následnému návrhu a vývoju praktického riešenia v podobe systému pre objednanie spojov linkovej autobusovej dopravy na zavolanie.The diploma thesis deals with the analysis of demand transport, the subsequent design and development of a practical solution in the form of a system for ordering regular bus services on call. Keywords: Dopytová doprava; doprava na požiadanie; doprava na vyžiadanie; doprava na zavolanie; spoj na zavolanie; verejná doprava; hromadná doprava; linková doprava; cestná doprava; autobusová doprava; dopravné systémy; Demand-responsive transport; DRT; demand-responsive transit; transport on demand; demand-responsive service; demand-responsive bus service; public transport; public transport service; regular transport; road transport; bus transport; DRT system; DRT service; transport systems Available in digital repository of ČVUT.
Systém pro objednání spojů poptávkové dopravy

Diplomová práca sa zaoberá analýzou dopytovej dopravy, následnému návrhu a vývoju praktického riešenia v podobe systému pre objednanie spojov linkovej autobusovej dopravy na zavolanie.The diploma ...

Faltus Vladimír; Gabriela Kučerová; Hrdina Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku
Lokaj Zdeněk; Georgii Merkulin; Tichý Tomáš
2022 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku. V první řadě byla provedena rešerše stávajících způsobu určování rychlosti. Dále pak byl popsán protokol Bluetooth. Následovně byl popsán způsob určení polohy pomoci protokolu Bluetooth Low Energy. Byla navřena metodika pro použití výstupu BLE protokolu za účelem zjištění rychlosti dopravního prostředku. Metodika byla ověřena na testovací lokalitě. Na základě dosažených výsledků pak byly navrženy doporučení pro zlepšení metodiky.This diploma thesis deals with the design of an alternative method for determining the speed of a vehicle. First of all, a search was made of existing methods of determining speed. Next, the Bluetooth protocol was described. The following describes how to determine the position using the Bluetooth Low Energy protocol. A methodology was proposed for using the output of the BLE protocol to determine the speed of a vehicle. The methodology was verified at the test site. Based on the achieved results, recommendations for improving the methodology were proposed. Keywords: Bluetooth Low Energy; Beacon; RSSI; Bluetooth Low Energy; Beacon; RSSI Available in digital repository of ČVUT.
Návrh alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku

Tato diplomová práce se zabývá návrhem alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku. V první řadě byla provedena rešerše stávajících způsobu určování rychlosti. Dále pak byl ...

Lokaj Zdeněk; Georgii Merkulin; Tichý Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh způsobu ověřování shody zařízení vůči standardu VDV301
Sliacky Milan; Adam Eichler; Prokop Miloš
2022 -
Cílem této práce je tvorba testovacího prostředí pro ověřování shody komponentů in-fromačního systému pro cestující s normou VDV301 pro potřeby Regionálního organi-zátora Pražské integrované dopravy.The aim of this paper is to create a testing environment for checking the conformity of passenger information system components to the VDV301 recommendation used by ROPID (Regional Organiser of Prague Integrated Transport Keywords: OBU; OIS; MHD; VDV301; IBIS; IBIS-IP; HTTP; mDNS; DNS-SD; Qt; C++; ROPID; LCD; ethernet; ověřování v; OBU; Passenger information system; MHD; VDV301; IBIS; IBIS-IP; HTTP; mDNS; DNS-SD; Qt; C++; ROPID; ethernet vi Available in digital repository of ČVUT.
Návrh způsobu ověřování shody zařízení vůči standardu VDV301

Cílem této práce je tvorba testovacího prostředí pro ověřování shody komponentů in-fromačního systému pro cestující s normou VDV301 pro potřeby Regionálního organi-zátora Pražské integrované ...

Sliacky Milan; Adam Eichler; Prokop Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Navigační systémy pro vnitřní prostory
Dvořáčková Alexandra; Martin Štourač; Čapek Ladislav
2022 -
Tato diplomová práce prezentuje projekt vývoje vnitřní navigace. Projekt byl zahájen v roce 2020 a zaměřoval se na vývoj a implementaci vnitřní navigace pro zařízení Poliklinika Prosek v Praze. Projekt byl realizován ve spolupráci se start-upovou společností Intellmaps. První část práce popisuje teoretické poznatky o navigaci a o teorii grafů, které jsou později v práci aplikovány. Hlavní část detailně popisuje návrh, vývoj a samotnou implementaci vnitřní navigace. Závěrečná část hodnotí dosažené výsledky samotného projektu vnitřní navigace.This master thesis presents the project indoor navigation. Started in 2020, the project focused on development and implementation of an indoor – navigation for premises of the hospital Prosek in Prague. The project was facilitated under “the umbrella” of the startup company Intellmaps. This paper begins with an introduction to the navigation landscape, and then it outlines the fundamental theory applied in the project. The main part describes in detail the project development, the indoor – navigation design and its implementation for the specified premises. The final part summarizes and evaluates the project and its results. Keywords: Vnitřní navigace; QGIS; PostgreSQL; pgRouting; Dijkstrův algoritmus; navigování; Poliklinika Prosek; web technologie; indoor navigation; QGIS; PostgreSQL; pgRouting; Dijkstra algorithm; navigation; Health Center Prosek; web technologies Available in digital repository of ČVUT.
Navigační systémy pro vnitřní prostory

Tato diplomová práce prezentuje projekt vývoje vnitřní navigace. Projekt byl zahájen v roce 2020 a zaměřoval se na vývoj a implementaci vnitřní navigace pro zařízení Poliklinika Prosek v Praze. ...

Dvořáčková Alexandra; Martin Štourač; Čapek Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle
MAE supervisor; Veronika Zelená; MAE opponent
2021 -
Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicleDesign and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle Keywords: CACC; Artificial Potential Function; scaled vehicle; CACC; Artificial Potential Function; scaled vehicle Available in digital repository of ČVUT.
Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle

Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicleDesign and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle

MAE supervisor; Veronika Zelená; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases