Number of found documents: 4427
Published from to

Porovnání metod výpočtu odezvy na seismické zatížení
Máca Jiří; Kučerová Kateřina; Štemberk Petr
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá účinky seismického zatížení na stavební konstrukce. Práce popisuje metody, jak definovat a aplikovat seismické zatížení dle Eurokódu 8. Pro výpočet odezvy na seismické zatížení byla použita metoda pomocí příčných sil, modální analýza pomocí spektra odezvy, metoda statického přitěžování a dynamický výpočet časového průběhu odezvy. Pro názorné porovnání byly metody aplikovány na stejnou konstrukci, vícepodlažní rámovou budovu. Výpočty byly prováděny na rovinných modelech.This master´s thesis considers the effect of seismic load on building structures. The thesis describes methods of defining and applying seismic load according to Eurocode 8. The calculations of seismic response were performed using the methods of Equivalent static modal forces, Response spectrum analysis, Nonlinear static analysis and Dynamic time-history analysis. For illustrative comparison, all the methods were applied to the same construction, a multi-storey building. The calculations were performed on planar models. Keywords: Seismické zatížení,Eurokód 8,Výpočet vlastního kmitání,Metoda příčných sil,Metoda pomocí spektra odezvy,Dynamický výpočet časového průběhu odezvy,Metoda statického přitěžování,Akcelerogram,Pushover analýza,Železobetonový rám; Seismic load,Eurocode 8,Eigenvalue analysis,Equivalent static modal forces analysis,Response spectrum analysis,Dynamic time-history analysis,Nonlinear static analysis,Time-history curve,Pushover analysis,Reinforced concrete frame Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání metod výpočtu odezvy na seismické zatížení

Diplomová práce se zabývá účinky seismického zatížení na stavební konstrukce. Práce popisuje metody, jak definovat a aplikovat seismické zatížení dle Eurokódu 8. Pro výpočet odezvy na seismické ...

Máca Jiří; Kučerová Kateřina; Štemberk Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Procesor G-code pro simulaci 3D tisku
Patzák Bořek; Voříšek Jan; Novák Martin
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje, který umožňuje tvorbu modelu pro numerickou simulaci výrobního procesu 3D tisku. Práce popisuje princip 3D tisku, používané technologie a výrobní proces. Základem vytvořeného nástroje je emulátor 3D tisku nad digitálním rastrem tvořeným z prostorových krychlí o volitelném rozlišení a volitelné délce časového kroku. Interpretací vstupního souboru pro tiskárnu (ve formátu G-code) je zjištěn čas a míra vyplnění tiskovým materiálem jednotlivých krychlí rastrového modelu.The main objective of this thesis is to develop the software emulator of a 3D printer facilitating the creation of a numerical model for simulating the printing process. The thesis describes the principle of 3D printing, current technologies and overall production process. The emulator is based on a discrete voxel model with variable edge length and variable time step. By gradual processing of a 3D printer input file (in a G-code format) the volume of deposited material is determined for each voxel as a function of time. Keywords: 3D tisk,G-code,emulace,MKP,model; 3D printing,G-code,emulation,FEM,model Available in digital repository of ČVUT.
Procesor G-code pro simulaci 3D tisku

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje, který umožňuje tvorbu modelu pro numerickou simulaci výrobního procesu 3D tisku. Práce popisuje princip 3D tisku, používané technologie a výrobní ...

Patzák Bořek; Voříšek Jan; Novák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bělohorská
Váchal Tomáš; Buchtele Marek; Krupa Matěj
2019 - Czech
Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu Bělohorská včetně řešení bezpečnostního opatření na hrubou stavbu. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení časového a technologického postupu stavebních procesů, minimalizování časových prodlev při nasazení ideálního počtu pracovníků. Dále projekt řeší jednotlivé fáze zařízení staveniště.The purpose of the thesis is a construction technology project solution for the apartment building Bělohorská including the solution of safety measure for a rough construction. The author deals with the space, technology and time problems concerning the building construction. The aim of the thesis is to design suitable time and technology of construction processes and to minimalize time lags by using appropriate number of workers. In addition author suggests different phases of construction sites. Keywords: Prostorová struktura,technologická struktura,časová struktura,zařízení staveniště,ochrana zdraví při práci; Space,technology,time,construction site,occupational safety and health Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt - Bytový dům Bělohorská

Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu Bělohorská včetně řešení bezpečnostního opatření na hrubou stavbu. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a ...

Váchal Tomáš; Buchtele Marek; Krupa Matěj
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv technologické nekázně při aplikaci krystalizačních přísad na vodonepropustný beton
Svoboda Pavel; Křižánková Tereza; Petlík Ondřej
2019 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na vodonepropustnost betonu s vlivem technologických nekázní při aplikaci krystalizačních přísad a je rozdělena na dvě části. První část - rešerše pojednává o jednotlivých složkách betonu, o vodonepropustnosti zajištěné krystalizací a krystalizačních přísadách dostupných na našem trhu a následně se zabývá alternativními řešeními pro zajištění ochrany spodní stavby proti tlakové vodě. Druhá část - experiment popisuje postup přípravy vzorků, provádění destruktivních a nedestruktivních zkoušek čerstvého i ztvrdlého betonu a následné vyhodnocení a porovnání výsledků provedených zkoušek.This diploma thesis is focused on the waterproofing of concrete with the influence of technological indiscipline in the application of crystallization additives and it is divided into two parts. The first part - research deals with the individual constituentes of concrete, the waterproof concrete, the crystallization and the crystallizing additives and subsequently solves alternative solutions for the protection of subterranean construction against pressure water. The second part - the experiment describes the procedure of samples preparation, destructive and non-destruktive testing of concrete and resultant appraisal and comparison of the results of the performed tests. Keywords: krystalizační,přísady,beton,Xypex,Sika,Krystol,vodonepropustnost,pevnost,průsak; crystallizing,additives,concrete,Xypex,Sika,Krystol,waterproof,strenght,seepage Available in digital repository of ČVUT.
Vliv technologické nekázně při aplikaci krystalizačních přísad na vodonepropustný beton

Tato diplomová práce je zaměřena na vodonepropustnost betonu s vlivem technologických nekázní při aplikaci krystalizačních přísad a je rozdělena na dvě části. První část - rešerše pojednává o ...

Svoboda Pavel; Křižánková Tereza; Petlík Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Novoměstská radnice v Praze - měřická dokumentace Mázhausu
Hodač Jindřich; Vášová Barbora; Václavík František
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá dokumentací prostoru Mázhausu Novoměstské radnice, která se nachází na Karlově náměstí v Praze. Cílem práce je vytvořit detailní prostorový model Mázhausu a vyhotovit dílčí stavební výkresy - půdorys a dva svislé řezy a pomocí fotoplánů dokumentovat části stěn Mázhausu, na kterých se nacházejí pozůstatky nástěnných maleb. Výstupy práce byly vyhotovovány dle požadavků zadavatele, kterým je Odbor archeologie Národního památkového ústavu v Praze.This thesis focuses on documentation of Mazhaus in the New Town Hall located on the Charles square in Prague. The target of this thesis is creation of a detailed spatial model of Mazhaus and partial construction drawings - ground plan and two vertical plans. Furthermore, the thesis also deals with creation of photoplans. The photoplans document the wall paintings in Mazhaus. The outcomes were prepared according to the client's requirements, i.e. the Archaeological Department of the National Heritage Institute. Keywords: Laserové skenování,prostorový model,Geomagic Studio,stavební výkres,fotoplán,TopoL,MicroStation; Laser scanning,spatial model,Geomagic Studio,construction drawing,photoplan,TopoL,MicroStation Available in digital repository of ČVUT.
Novoměstská radnice v Praze - měřická dokumentace Mázhausu

Tato diplomová práce se zabývá dokumentací prostoru Mázhausu Novoměstské radnice, která se nachází na Karlově náměstí v Praze. Cílem práce je vytvořit detailní prostorový model Mázhausu a vyhotovit ...

Hodač Jindřich; Vášová Barbora; Václavík František
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dům U Sixtů Kamzíková 7 (Praha 1) - fotogrammetrická dokumentace vybrané části
Hodač Jindřich; Jákl Martin; Dvořáček Petr
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá zpracováním fotogrammetrické dokumentace vybrané části budovy Domů U Sixtů ve Starém Městě (Praha 1). Tato měřická dokumentace je vytvářena pro potřeby Státního památkového ústavu. Popisuje zvolený postup měření, tvorby snímků a jejich zpracování. Analyzuje vliv kvality fotografiií (barevná hloubka) na vytvářený 3D model pomocí obrazové korelace. Dále v praxi zkouší tvorbu snímků s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), které jsou dále použity pro tvorbu 3D modelu. Výstupem této diplomové práce jsou ortofota nejnižšího patra, fotoplány všech čtyř stěn a 3D model použitý pro tvorbu ortofot.The diploma thesis deals with elaboration of photogrammetric documentation of a selected part of the building "Dům U Sixtů" in Old Town (Prague 1). This docmentation is created for the needs of National Heritage Institute. Describes the selected measurement, imaging and processing procedure. Analyzes the effect of photo quality (color depth) on the 3D model. Furthermore, in practice, tests the creation of high dynamic range (HDR) frames that are also used to create 3D model. The output of this diploma thesis are the ortophotos of the lowest floor, photoplanes of all four walls and 3D model used for creating ortophotos. Keywords: měřická dokumetace,Dům U Sixtů (Praha 1),metoda obrazové korelace,Agisoft Photoscan,metoda HDR; measurement documentation,House U Sixtů (Prague 1),method of image corelation,Agisoft Photoscan,method of HDR Available in digital repository of ČVUT.
Dům U Sixtů Kamzíková 7 (Praha 1) - fotogrammetrická dokumentace vybrané části

Diplomová práce se zabývá zpracováním fotogrammetrické dokumentace vybrané části budovy Domů U Sixtů ve Starém Městě (Praha 1). Tato měřická dokumentace je vytvářena pro potřeby Státního památkového ...

Hodač Jindřich; Jákl Martin; Dvořáček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Dopady využívání stavebních materiálů s příměsí azbestu
Pospíchal Václav; Rajn Václav; Mrzílek Jan
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na dopady využívání azbestových vláken coby příměsi stavebních materiálů s užším zaměřením na azbestocementové výrobky vystavené vlivům vnější povětrnosti. Nejprve jsou uvedeny obecné informace týkající se vlastností tohoto minerálu a jeho negativních vlivů na lidské zdraví. Další část rozebírá současnou problematiku azbestu ve vybraných zahraničních státech a porovnává ji se situací v České republice. Analyzovány jsou též možné varianty řešení výskytu azbestu ve střešní krytině včetně způsobů likvidace tohoto odpadu. Výchozím bodem praktické části práce je pasportizace staveb nacházejících se na území obce s rozšířenou působností Žatec, která je zaměřena na výskyt azbestocementových stavebních materiálů. S ohledem na získané výsledky je vypracována i samostatná kapitola věnovaná problematice opuštěných zemědělských objektů, tzv. brownfields, které jsou významnou zátěží krajiny nejen z pohledu přítomnosti azbestu. Vlastním výzkumem byla dále ověřena reálná úroveň degradace azbestocementových střešních krytin. Na základě získaných údajů pak bylo vypočteno potenciální množství vláken uniklých do vnějšího prostředí. Závěrečnou částí je analýza finančních nákladů spojených s odstraněním, likvidací a nahrazením tohoto typu původní krytiny.This diploma thesis is focused on the impacts of the use of asbestos fibre as an additive of building materials with a closer specialization in asbestos-cement products exposed to exterior weather conditions. At first, general information on the features of this mineral is given and its negative impacts on human health are described. Another part discusses the current issue related to asbestos in selected foreign countries and compares the situation there to the situation in the Czech Republic. Also, the possible options for the solution of asbestos occurrence in roofing including the disposal of this type of waste are analysed. A starting point of the practical part of this work is the passportization of buildings located in the territory of the municipality with extended powers Žatec which is focused on the occurrence of asbestos-cement building materials. With regard to the obtained results, a separate chapter is devoted to the issue of abandoned agricultural properties, the so-called brownfields, which are a significant burden for nature not only from the point of view of asbestos presence. A research was performed to verify the real level of degradation of asbestos-cement roofing. On the basis of the obtained data, a calculation of the potential amount of fibres leaked to the environment was made. The final part of the work is an analysis of financial costs related to the removal, disposal and replacement of this type of the original roofing. Keywords: Azbest,chryzotil,minerální vlákna,azbestocement,střešní krytina,enkapsulace,nádorová onemocnění,skládkování,brownfield,finanční analýza; Asbestos,chrysotile,mineral fibres,asbestos-cement,roofing,encapsulation,neoplastic diseases,landfill,brownfield,financial analysis Available in digital repository of ČVUT.
Dopady využívání stavebních materiálů s příměsí azbestu

Diplomová práce je zaměřena na dopady využívání azbestových vláken coby příměsi stavebních materiálů s užším zaměřením na azbestocementové výrobky vystavené vlivům vnější povětrnosti. Nejprve jsou ...

Pospíchal Václav; Rajn Václav; Mrzílek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stavebně technologický projekt - Bytové domy Podzámčí v Hradci Králové
Hlava Martin; Součková Aneta; Lucuk Martin
2019 - Czech
Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytových domů Podzámčí v Hradci Králové. Autorka se zde zabývá posouzením předané projektové dokumentace, řešením prostorové, technologické a časové struktury. Práce má za cíl navrhnout postup stavebních procesů bez časových prodlev a při optimálním nasazení pracovníků a strojů. Autorka také navrhuje vhodné řešení zařízení staveniště. Součástí stavebně technologického projektu jsou dva vybrané technologické postupy prací.The content of this diploma thesis is the solution to construction technology project of the apartment buildings Podzámčí in Hradec Králové. The author deals with the assessment of submitted project documentation, with the spatial, technological and temporal structure. The aim of this thesis is to suggest process of the construction operations in continuous time sequence without delays and with optimal deployment of personnel and equipment. The author also suggests a suitable solution of equipping the construction site. The part of this contruction technology project are two chosen technological processes. Keywords: Prostorová struktura,technologická struktura,časová struktura,zařízení staveniště; Spatial structure,technological structure,temporal structure,equipping the construction site Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt - Bytové domy Podzámčí v Hradci Králové

Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytových domů Podzámčí v Hradci Králové. Autorka se zde zabývá posouzením předané projektové dokumentace, řešením prostorové, ...

Hlava Martin; Součková Aneta; Lucuk Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Systém řízení kvality při výstavbě centrály ČSOB - projekt SHQ
Svoboda Pavel; Stupková Lucie; Hořický Milan
2019 - Czech
V této diplomové práci se autorka zaměřila na systém řízení kvality při výstavbě nové centrály ČSOB projektu SHQ. Úvodní teoretická část je zaměřena na historii, současnost a budoucnost systémů řízení kvality. Následující praktická část je zaměřena na reálnou ukázku možného rozdělení dokladů a systému řízení kvality při výstavbě.In this diploma thesis author focuses on quality management system in a construction of a new headquarters of ČSOB project SHQ. The introductory theoretical part focuses on a history, present and future of the quality management systems. The following practical part focuses on a real demonstration of possible distribution of documents and the quality management system during construction. Keywords: Kvalita,ČSOB,SHQ,systém,kontrola,ISO,BIM,sekce; Quality,ČSOB,SHQ,system,control,ISO,BIM,section Available in digital repository of ČVUT.
Systém řízení kvality při výstavbě centrály ČSOB - projekt SHQ

V této diplomové práci se autorka zaměřila na systém řízení kvality při výstavbě nové centrály ČSOB projektu SHQ. Úvodní teoretická část je zaměřena na historii, současnost a budoucnost systémů řízení ...

Svoboda Pavel; Stupková Lucie; Hořický Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Implementace metody BIM do prostředí letiště
Štrup Ondřej; Tesař Petr; Dubský Miloš
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou implementace metody BIM do prostředí letiště. Obecně popisuje informační modelování včetně softwarových nástrojů a vysvětluje současný stav české legislativy v souvislosti s BIM. Práce poukazuje na cíle, užití a přínosy zaměřené na prostředí letiště. Analyzuje výstupy této nové metody a navrhuje jednotlivé kroky implementace z pohledu investora.This diploma thesis deals with the implementation of the BIM method in the airport environment. It generally describes information modeling including software tools and explains the current state of Czech legislation in the context of BIM. The work emphasises the aims, uses and benefits of the airport environment. The thesis analyzes the outputs of this new method and proposes individual implementation steps from an owner perspective. Keywords: 3D model,BIM,BIM koordinátor,facility management,projektová dokumentace,projektový management,letiště; 3D model,BIM,BIM coordinator,faclity management,plans,project management,airport Available in digital repository of ČVUT.
Implementace metody BIM do prostředí letiště

Diplomová práce se zabývá problematikou implementace metody BIM do prostředí letiště. Obecně popisuje informační modelování včetně softwarových nástrojů a vysvětluje současný stav české legislativy v ...

Štrup Ondřej; Tesař Petr; Dubský Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases