Number of found documents: 704
Published from to

Modelování pohybu makrořas s využitím CFD
Petera Karel; Filip Radomír; Papáček Štěpán
2019 - English
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití CFD nástrojů pro simulace pohybu řas v recirkulačních akvatických systémech. Cílem práce je vytvořit numerický model aerovaného tanku s makrořasami pomocí softwaru Star-CCM+, a následně určit korelaci mezi provozními parametry tanku a doby periodického pohybu řas. Takováto korelace by potom měla praktické využití při návrhu procesu kultivace makrořas.This thesis deals with potential use of CFD tools for the movement simulation of macroalgae in the recirculation aquatic systems. The main task of this thesis is to create a numerical model of aerated tank with macroalgae using Star-CCM+ software. Furthermore to determine the mathematical correlation between the operation parameters of the aerated tank and the recirculation period of the macroalgae motion. Such a correlation would have a practical use in design of macroalgae cultivation processes. Keywords: CFD,Star-CCM+,makrořasy,aerovaný tank,recirkulační akvatické systémy; CFD,Star-CCM+,macroalgae,aerated tank,recirculation aquatic systems Available in digital repository of ČVUT.
Modelování pohybu makrořas s využitím CFD

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití CFD nástrojů pro simulace pohybu řas v recirkulačních akvatických systémech. Cílem práce je vytvořit numerický model aerovaného tanku s makrořasami pomocí ...

Petera Karel; Filip Radomír; Papáček Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2019

CFD simulation of flow in fish tanks
Petera Karel; N Prashant; Papáček Štěpán
2019 - English
The aim of this work is to study the hydrodynamics of the fish tanks by analyzing flow patterns through conical fish tank for the appropriate breeding of the fishes. Analyzing flow patterns is imperative in aquaculture tanks in ensuring better breeding of the fishes and attaining better muscle tone for the quality of the fishes. Here for the analysis the primary tool that has been used is CFD (computational fluid dynamics). For finding out the appropriate velocity and flow rates we have used various turbulence models (such as k-epsilon and k- models) as a comparative element. We have also tried to establish residence time distribution analysis by comparing various tank designs (such as circular, rectangular and conical tank) by implementing discrete phase models in those tank designs.The aim of this work is to study the hydrodynamics of the fish tanks by analyzing flow patterns through conical fish tank for the appropriate breeding of the fishes. Analyzing flow patterns is imperative in aquaculture tanks in ensuring better breeding of the fishes and attaining better muscle tone for the quality of the fishes. Here for the analysis the primary tool that has been used is CFD (computational fluid dynamics). For finding out the appropriate velocity and flow rates we have used various turbulence models (such as k-epsilon and k- models) as a comparative element. We have also tried to establish residence time distribution analysis by comparing various tank designs (such as circular, rectangular and conical tank) by implementing discrete phase models in those tank designs. Keywords: Conical fish tank,K-epsilon,K-omega,Average velocity,discrete phase model,Residence time distribution; Conical fish tank,K-epsilon,K-omega,Average velocity,discrete phase model,Residence time distribution Available in digital repository of ČVUT.
CFD simulation of flow in fish tanks

The aim of this work is to study the hydrodynamics of the fish tanks by analyzing flow patterns through conical fish tank for the appropriate breeding of the fishes. Analyzing flow patterns is ...

Petera Karel; N Prashant; Papáček Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití odplavitelného hrazení pro zvýšení bezpečnosti vodních děl
Brouček Miroslav; Wildt Jiří; Kareis Jan
2019 - English
Tato diplomová práce je zaměřena na systémy odplavitelných hrázek a odplavitelného hrazení, nejčastěji umístěných na pomocných nebo nouzových přelivech, a na jejich využití při zvýšení bezpečnosti na vodních dílech. Práce popisuje oba systémy, jejich různé typy, jejich návrh, jejich hydraulické chování a jejich využití v praxi. Dále je zde popsáno vodní dílo Ostrov na Oslavou a zpracován projekt studie s návrhem na zlepšení bezpečnosti tohoto vodního díla s využitím systémů odplavitelných hrázek a odplavitelného hrazení. Nakonec je posouzen průchod teoretické 1000leté povodňové vlny zrekonstruovaným vodním dílem.This diploma thesis is focused on fuse plug and fuse gate systems placed most often in auxiliary or emergency spillways, and their utilization in dam safety improvement measures. The thesis describes these systems, their different types, their design, their hydraulics and their utilization in practice. Then the dam Ostrov nad Oslavou is described and analyzed, and study project with the design of safety improvement measure of this waterworks by fuse plug and fuse gate systems. At last, the process of the theoretical 1000-year flood through the reconstructed dam is assessed. Keywords: Pomocný přeliv,nouzový přeliv,zvýšení bezpečnosti na vodních dílech,odplavitelné hrázky,odplavitelné hrazení,povodeň,kapacita zásobního prostoru,kapacita přelivu,průtok přes přeliv,odtok,přehrada/vodní dílo Ostrov nad Oslavou,1000letá povodňová vlna; Auxiliary spillway,emergency spillway,dam safety improvement measures,fuse plug,fuse gate,flood,reservoir capacity,spillway capacity,overflow,discharge,dam/waterworks Ostrov nad Oslavou,1000-year flood Available in digital repository of ČVUT.
Využití odplavitelného hrazení pro zvýšení bezpečnosti vodních děl

Tato diplomová práce je zaměřena na systémy odplavitelných hrázek a odplavitelného hrazení, nejčastěji umístěných na pomocných nebo nouzových přelivech, a na jejich využití při zvýšení bezpečnosti na ...

Brouček Miroslav; Wildt Jiří; Kareis Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Začlenění systémů BIM pro analýzu a optimalizaci energie v budovách
Karásek Jiří; Koyš Matej; Sýkora Lukáš
2019 - English
Tato diplomová práce byla vytvořena na teoretické bázi pro zvýšení povědomí o BIM ve stavebnictví a poskytnutí představy o inovacích, které by mohly potenciálně posílit energetický management a architektonický design v České republice. Začíná výzkumem v obou oblastech a popisuje relativně nový, uživatelsky přívětivý přístup k implementaci opatření ke snížení spotřeby energie již v počáteční fázi návrhu. Ve středním stádiu představím studie a výzkum certifikovaných spolehlivých nástrojů, které v současné době společnosti nejčastěji používají. Hlavní problém se zaměřuje na jednoduchou simulaci, která čtenáře obeznámí s integrovaným analytickým nástrojem v aplikaci Revit a vyhodnotí přesnost použitého softwaru pro ověření jeho spolehlivosti pro budoucí účely návrhu a vývoje. Pro simulaci byla použita referenční budova - v tomto případě rodinný dům (bývalý univerzitní projekt s vypracovanou architektonickou studií, částečná projektová dokumentace včetně PENB). Výsledkem daného experimentu je srovnání výsledků a použitých výpočtových metod, definování jejich rozdílů a stanovení doporučení pro zlepšení z pohledu uživatele.This master's thesis was developed on a theoretical basis to raise awareness about BIM in the building industry and to give an idea of the innovations that could potentially enhance energy management and architectural design in the Czech Republic. It starts with a research within both areas and describes a relatively new user-friendly approach to implement energy consumption reducing measures already in the early design stage. In the middle stage, I will introduce studies and research on certified reliable tools currently used by companies the most. The main problem focuses on a simple simulation that acquaints the reader with the built-in analysis tool in Revit and checks the accuracy of the used software to verify its reliability for future design and development purposes. For the simulation, a referential building will be used - in this scenario a family house (a former university project with elaborated architectural study, partial project documentation including an EPC). The outcome of the given experiment is a comparison of the results and used calculation methods, defining their differences and setting recommendation for improvement from the user perspective. Keywords: Energetická analýza,BIM,Autodesk Revit,Vestavěný energetický nástroj,Analýza z perspektivy uživatele; Energy analysis,BIM,Autodesk Revit,Built-in energy tool,Analysis from the user-perspective Available in digital repository of ČVUT.
Začlenění systémů BIM pro analýzu a optimalizaci energie v budovách

Tato diplomová práce byla vytvořena na teoretické bázi pro zvýšení povědomí o BIM ve stavebnictví a poskytnutí představy o inovacích, které by mohly potenciálně posílit energetický management a ...

Karásek Jiří; Koyš Matej; Sýkora Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stanovení metody pro zkoumání degradace rozhraní oceli a betonu způsobené ozářením
Štemberk Petr; Kavanová Denisa; Brož Jaroslav
2019 - English
Cílem této práce je najít vhodnou metodu pro měření soudržnosti ocelové výztuže a betonu tak, aby bylo možné zjistit vliv dlouhodobého ozařování na kvalitu soudržnosti na rozhraní oceli a betonu v železobetonu. Tato práce se skládá ze tří částí. Rešeršní část analyzuje problematiku ozařování, betonu biologického stínění, jaderných reaktorů a vlastností soudržnosti. Experimentální část se soustředí na návrh experimentu pro testování soudržnosti ozářených a neozářených vyztužených betonových vzorků. Poslední, třetí část, se zabývá numerickým modelováním, tedy vytvořením materiálového modelu pro vyjádření vlivu gama záření na soudržnost betonu a oceli pomocí nelineární osově souměrné konečně prvkové simulace.The purpose of this thesis is to find a suitable method to measure the steel-concrete bond performance in order to determine the effect of long-term irradiation on the quality of the bond at the steel-concrete interface in reinforced concrete. This thesis consists of three parts. Firstly, the literature review analyzes the theoretical background of irradiation, biological shielding concrete, nuclear reactors and the properties of bond. Secondly, the experimental part focuses on design of the experiment for testing of bond degradation on both irradiated and not irradiated concrete samples with steel reinforcement. Finally, the third part is devoted to numerical modelling of this phenomenon by creating a mathematical model to determine the influence of gamma radiation on the of steel-concrete bond using a non-linear axisymmetric finite element modeling. Keywords: Jaderná elektrárna,Beton biologického stínění,Soudržnost,Jaderný reaktor,Obnovení licence,Záření gama,Metoda konečných prvků,Trojúhelníkové prvky pro axisymetrickou úlohu,Materiálová nelinearita,Modifikovaná metoda Newton-Raphson; Nuclear Power Plant,Biological Shielding Concrete,Bond,Nuclear Reactor,License Renewal,Gamma Radiation,Non-linear Finite Element Method,Triangular Finite Elements for Axisymmetric Problems,Material Nonlinearity,Modified Newton-Raphson Method Available in digital repository of ČVUT.
Stanovení metody pro zkoumání degradace rozhraní oceli a betonu způsobené ozářením

Cílem této práce je najít vhodnou metodu pro měření soudržnosti ocelové výztuže a betonu tak, aby bylo možné zjistit vliv dlouhodobého ozařování na kvalitu soudržnosti na rozhraní oceli a betonu v ...

Štemberk Petr; Kavanová Denisa; Brož Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Claim management of EPC turnkey projektů
Tomek Aleš; Kahoun Zdeněk; Winkler Tomáš
2019 - English
Diplomová práce se zabývá claim managementem a řešením sporů ve stavebnictví. Zprostředkovává porozumění problematice claim managementu se specializací na Engineering procurement construction (EPC) projekty, které mohou být shodně označovány jako projekty na klíč. Podrobně se zde řeší způsoby řízení claimových situací v průběhu celého životního cyklu projektu. Tato diplomová práce se zaměřuje na získávání informací od různých interních a externích aktérů. Důraz je kladen na objasnění a analýzu otázek souvisejících s diskusí o možných zlepšeních. V první části práce jsou popsány teoretické znalosti claim managementu v souladu s aktuální literaturou. V části druhé jsou vysvětleny konkrétní případové studie s doporučeními jak se jim vyvarovat nebo jak řešit podobné situace, které by mohly vzniknout v budoucnu.The master thesis is dealing with Claim Management and dispute resolutions of construction projects. It mediates the understanding of Claim Management in Engineering procurement construction (EPC) projects (also called turnkey projects) and how claims are managed throughout the life cycle of the project. This master thesis focuses on obtaining information from various internal and external actors, aiming at a general understanding of the process and issues related to the discussion of possible improvements. In the first part of the thesis, there is described theoretical background of Claim Management in line with contemporary literature. The second part introduces specific case studies with recommendations of preventing or dealing with comparable disputes that could arise in the future. Keywords: Claim management,řešení sporů,řízení projektů,soudní spory,rozhodčí řízení,mediace,případové studie,dodavatelské systémy ve stavebnictví,zainteresované osoby ve stavebním procesu; Claim Management,dispute resolution,project management,litigation,arbitration,mediation,case studies,project delivery methods in the construction industry,stakeholders of the construction process Available in digital repository of ČVUT.
Claim management of EPC turnkey projektů

Diplomová práce se zabývá claim managementem a řešením sporů ve stavebnictví. Zprostředkovává porozumění problematice claim managementu se specializací na Engineering procurement construction (EPC) ...

Tomek Aleš; Kahoun Zdeněk; Winkler Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konstrukce a automatizace zkušebního stanoviště
Achtenová Gabriela; Wach Maxime; Biák Martin
2019 - English
The actual methods to provide an average consumption of a certified vehicle are the standard driving test. As different standards exist according to the country, they have in common to test vehicle on laboratory on test benches. The use of test benches is motivated since it allows to simulate the road conditions in a repeatable way and under specific conditions providing consistency of the measurement. The emulation of the road conditions has to be transferred to the bench were the car can spend its power. The use of chassis dynamometer allows to produce a resistive torque to the car’s wheel in accordance with the road load simulation model. This master’s thesis aims in his turn to assess car consumption on driving test but specifically for a 1:10 RC electric car. This car has basically been built for an endurance race. Given that it is a specific vehicle, no standards are defined, and this thesis proposed a simplified driving cycle which give specifications to design an adapted chassis dynamometer car allowing to emulate a road load conditions. The use of an industrial PLC computer allows the automation of the tests as the same time as the assessment of the mechanical and electrical power. The presented results report the chassis dynamometer design under PTC CREO, assembly and test. The simulation of the road load adapted to a 1:10 car along a driving cycle. The acquisition of the motor rotational speed, battery voltage, under TwinCAT PLC using the I/O communication EtherCAT. Further, method of system identification has been tested with Simulink toolbox for PMSM/converter speed control.The actual methods to provide an average consumption of a certified vehicle are the standard driving test. As different standards exist according to the country, they have in common to test vehicle on laboratory on test benches. The use of test benches is motivated since it allows to simulate the road conditions in a repeatable way and under specific conditions providing consistency of the measurement. The emulation of the road conditions has to be transferred to the bench were the car can spend its power. The use of chassis dynamometer allows to produce a resistive torque to the car’s wheel in accordance with the road load simulation model. This master’s thesis aims in his turn to assess car consumption on driving test but specifically for a 1:10 RC electric car. This car has basically been built for an endurance race. Given that it is a specific vehicle, no standards are defined, and this thesis proposed a simplified driving cycle which give specifications to design an adapted chassis dynamometer car allowing to emulate a road load conditions. The use of an industrial PLC computer allows the automation of the tests as the same time as the assessment of the mechanical and electrical power. The presented results report the chassis dynamometer design under PTC CREO, assembly and test. The simulation of the road load adapted to a 1:10 car along a driving cycle. The acquisition of the motor rotational speed, battery voltage, under TwinCAT PLC using the I/O communication EtherCAT. Further, method of system identification has been tested with Simulink toolbox for PMSM/converter speed control. Keywords: chassis dynamometer,road load,speed control,driving cycle; chassis dynamometer,road load,speed control,driving cycle Available in digital repository of ČVUT.
Konstrukce a automatizace zkušebního stanoviště

The actual methods to provide an average consumption of a certified vehicle are the standard driving test. As different standards exist according to the country, they have in common to test vehicle on ...

Achtenová Gabriela; Wach Maxime; Biák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Controller for Steering of Smart Dolly
MAE supervisor; Kalose Abhishek Ravikumar; MAE opponent
2019 - English
Controller for Steering of Smart DollyController for Steering of Smart Dolly Keywords: Controller,Steering,Smart Dolly; Controller,Steering,Smart Dolly Available in digital repository of ČVUT.
Controller for Steering of Smart Dolly

Controller for Steering of Smart DollyController for Steering of Smart Dolly

MAE supervisor; Kalose Abhishek Ravikumar; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2019

MKP modelování, zkoušení a ověřování průmyslových adheziv používaných v automobilních aplikacích
Vašíček Michal; Bahodia Aman; Jelínek Jakub
2019 - English
This project was conducted as a research for TÜV SÜD s.r.o. The project was carried out within the frame of TÜV SÜD and Czech Technical University in Prague. The purpose of this report is to present it as a master thesis project at Czech Technical University in Prague. The report is based on the work done on industrial adhesive. The report gives in depth insight of the work done during the six months project. The project's objective is FEM modelling, testing and validation of industrial adhesive for automotive applications. The use of resin-based adhesive for joining is promising. They show a satisfying behavior and further research was needed under full test conditions. At first, the ASTM standard tests were chosen for the physical testing of the adhesive. Then, the finite element (FE) material model of the adhesive was made to better match it with the physical adhesive counterpart. Then, the physical tests were simulated on FEA software PAM-CRASH. The validation and tuning of FE model was done using the physical testing data collected from the ASTM tests and adjusting the key parameters. The report should enable the reader to understand the physical model, the finite element model of the adhesive, the types of validation tests and simulations done for the project. This will also help other aspiring researchers and students to take it to next step and tune the adhesive material model using different material types, and/or for different adhesives.This project was conducted as a research for TÜV SÜD s.r.o. The project was carried out within the frame of TÜV SÜD and Czech Technical University in Prague. The purpose of this report is to present it as a master thesis project at Czech Technical University in Prague. The report is based on the work done on industrial adhesive. The report gives in depth insight of the work done during the six months project. The project's objective is FEM modelling, testing and validation of industrial adhesive for automotive applications. The use of resin-based adhesive for joining is promising. They show a satisfying behavior and further research was needed under full test conditions. At first, the ASTM standard tests were chosen for the physical testing of the adhesive. Then, the finite element (FE) material model of the adhesive was made to better match it with the physical adhesive counterpart. Then, the physical tests were simulated on FEA software PAM-CRASH. The validation and tuning of FE model was done using the physical testing data collected from the ASTM tests and adjusting the key parameters. The report should enable the reader to understand the physical model, the finite element model of the adhesive, the types of validation tests and simulations done for the project. This will also help other aspiring researchers and students to take it to next step and tune the adhesive material model using different material types, and/or for different adhesives. Keywords: FEM,PAM CRASH,ANALYSIS,TESTING,ADHESIVE,MATERIAL MODELLING,TUNING,VALIDATION; FEM,PAM CRASH,ANALYSIS,TESTING,ADHESIVE,MATERIAL MODELLING,TUNING,VALIDATION Available in digital repository of ČVUT.
MKP modelování, zkoušení a ověřování průmyslových adheziv používaných v automobilních aplikacích

This project was conducted as a research for TÜV SÜD s.r.o. The project was carried out within the frame of TÜV SÜD and Czech Technical University in Prague. The purpose of this report is to present ...

Vašíček Michal; Bahodia Aman; Jelínek Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Development of GT-Power Model of a Gasoline Engine with Low Pressure EGR Suitable for Model-Based Predictive Control of an Air Path
Macek Jan; Jaroš Jakub; Doleček Vít
2019 - English
To develop an engine complying emission limits, reduce fuel consumption and enhance engine power output is a car manufacture’s task of the last years. New emission limits make this task even more challenging and to fulfil them requires new approaches. Recirculation of burned gases is promising way how to reduce harmful emissions and improve fuel consumption in case of a spark ignition engine. Introduction of EGR system increase degrees of freedom and it makes engine control more and more complex. To be able to use potential of EGR fully requires to have a precise calibration. Increasing need of precise calibration and higher amount of degrees of freedom increase time demand for Engine management system calibration and validation. If the calibration and validation would be performed on engine test bench only, it would be lengthy and costly. For this reason, simulation software is used to lower time demand on a test bench for engine management system calibration and validation. Aim of this work is to create models of spark ignition engine to support Model predictive control (MPC) development. Models are needed in two levels of accuracy. Trend models are part of MPC development where appropriate MPC is selected. Detailed model is needed for MPC validation before implementation of MPC on real engine application. This work explains which models are needed and what are their role in validation process. It also describes how the models have been created and which data is needed.To develop an engine complying emission limits, reduce fuel consumption and enhance engine power output is a car manufacture’s task of the last years. New emission limits make this task even more challenging and to fulfil them requires new approaches. Recirculation of burned gases is promising way how to reduce harmful emissions and improve fuel consumption in case of a spark ignition engine. Introduction of EGR system increase degrees of freedom and it makes engine control more and more complex. To be able to use potential of EGR fully requires to have a precise calibration. Increasing need of precise calibration and higher amount of degrees of freedom increase time demand for Engine management system calibration and validation. If the calibration and validation would be performed on engine test bench only, it would be lengthy and costly. For this reason, simulation software is used to lower time demand on a test bench for engine management system calibration and validation. Aim of this work is to create models of spark ignition engine to support Model predictive control (MPC) development. Models are needed in two levels of accuracy. Trend models are part of MPC development where appropriate MPC is selected. Detailed model is needed for MPC validation before implementation of MPC on real engine application. This work explains which models are needed and what are their role in validation process. It also describes how the models have been created and which data is needed. Keywords: gasoline engine,direct injection,DISI,model-based design,MBD,turbocharged,exhaust gas recirculation,EGR,low-pressure EGR,high-pressure EGR,mean value model,model calibration,model predictive control; gasoline engine,direct injection,DISI,model-based design,MBD,turbocharged,exhaust gas recirculation,EGR,low-pressure EGR,high-pressure EGR,mean value model,model calibration,model predictive control Available in digital repository of ČVUT.
Development of GT-Power Model of a Gasoline Engine with Low Pressure EGR Suitable for Model-Based Predictive Control of an Air Path

To develop an engine complying emission limits, reduce fuel consumption and enhance engine power output is a car manufacture’s task of the last years. New emission limits make this task even more ...

Macek Jan; Jaroš Jakub; Doleček Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases