Number of found documents: 111
Published from to

Optimalizace svařovacího robotického pracoviště
Kolařík Ladislav; Mikula Martin; Richter Milan
2018 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce bolo optimalizovať výrobný proces výložníka bagra na automatizovanom zváracom pracovisku. Výrobný proces pozostáva zo založenia zvarenca do prípravku operátorom, zo samotného zváracieho procesu, a z vyloženia zvarenca z prípravku operátorom s následným naložením na manipulačný vozík. Celý tento pracovný cyklus bol rozdelený na tri časti a softwarovo sa optimalizoval. Popri optimalizovaní bolo nevyhnutné popísať jednotlivé princípy a metódy, ktoré sa každodenne používajú vo výrobe, oboznámiť a popísať s danou koncepciou výrobnej linky, popísať robotické pracovisko a oboznámiť s použitým optimalizačným softwarom. Odsúhlasené požiadavky na časovú úsporu boli v rozmedzí 12 - 15 % z celkového cyklového času a aby nemusela byť realizovaná finančne a časovo náročná validácia zvarenca, optimalizácia musela prebehnúť bez akýchkoľvek konštrukčných a technologických zmien. Optimalizovaním výrobného procesu výložníka sa dosiahla značná časová úspora vo výrobnom procese, ktorá v následnej implementácií ušetrí spoločnosti Doosan Bobcat mnoho výrobných nákladov.The topic of this diploma thesis was to optimize manufacturing process of the excavators arm in the robotic welding stage. Manufacturing process compose of putting the weldment into appliance by human operator, of the welding process and of putting the weldment out of an appliance and giving it on a handling trolley. Manufacturing process was divided in three parts and optimized by a software. Beside optimizing was necessary to describe principles and methods, which are daily used in a production, inform and describe with a concept of production line, describe robotic workplace and to introduce with used optimizing software. The main requirements of time saving were in a scope of 12 - 15 % of the whole cycle time, and not to realize a new expensive and time - consuming validation of the weldment, there was no space for technological and designing changes. By optimizing of arm manufacturing process was achieved significant saving of time in manufacturing process, which in a following implementation will save a lot of costs to Doosan Bobcat company. Keywords: Optimalizácia,časová úspora,robot,MAG,zváranie; Optimization,time saving,robot,GMAW,welding Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace svařovacího robotického pracoviště

Cieľom tejto diplomovej práce bolo optimalizovať výrobný proces výložníka bagra na automatizovanom zváracom pracovisku. Výrobný proces pozostáva zo založenia zvarenca do prípravku operátorom, zo ...

Kolařík Ladislav; Mikula Martin; Richter Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Systém pro plánování složitějších parkovacích manévrů
Beneš Petr; Sekerka Michal; Zavřel Jan
2018 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá plánovaním trajektórie s cieľom navrhnúť vlastný systém hľadania trajektórie parkovacieho manévru pre autonómne vozidlo. Najskôr je vytvorený kinematický a simulačný model vozidla, následne riešenie úlohy analyticky a numericky pomocou lokálnej a globálnej optimalizačnej metódy. Dôležitou súčasťou je vyhodnocovanie kolízie. Na záver je navrhnutý systém podrobený simulačnému experimentu pre rôzne zadané úlohy.The diploma thesis deals with the planning a trajectory in order to design its own system of searching for the trajectory of the parking maneuver for an autonomous vehicle. At first, a kinematic and simulation model of the vehicle is created. Consequently, the task is solved analytically and numerically using the local and global optimization method. An important part is collision assessment. Finally, the system is designed for a simulation experiment for various tasks. Keywords: Parkovací asistent,plánovanie trajektórie,kolízia,optimalizácia,genetický algoritmus; Parking Assistant,Trajectory Planning,Collision,Optimization,Genetic Algorithm Available in digital repository of ČVUT.
Systém pro plánování složitějších parkovacích manévrů

Diplomová práca sa zaoberá plánovaním trajektórie s cieľom navrhnúť vlastný systém hľadania trajektórie parkovacieho manévru pre autonómne vozidlo. Najskôr je vytvorený kinematický a simulačný model ...

Beneš Petr; Sekerka Michal; Zavřel Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh brzdového kotouče s ohedem na provozní namáhání
Vašíček Michal; Boško Radko; Podzemný Zdeněk
2018 - Slovak
Kvalitne navrhnutý brzdový systém v dnešnej dobe pokročilých počítačových technológií musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo namáhanie teplom, mechanicky alebo prevádzkou v oblasti rezonančných frekvencií a spĺňať podmienku pevnostnej stálosti, bezpečnosti a kľudovej prevádzky. Z takýchto dôvodov sú výrobcovia komponentov nútení podrobiť komponenty simuláciám s cieľom vyrobenia finančne efektívneho a kvalitného produktu. Za týmto účelom sa využíva metóda konečných prvkov. Popri výpočtoch vlastných frekvencií brzdových komponentov a pevnostného namáhania brzdového kotúča je dôležitý výpočet tepelného namáhania spôsobujúci najväčšie pevnostné namáhanie. V tomto smere je ako vedľajší cieľ tejto práce stanovené zhodnotiť "decoupled" simulácie tepelného namáhania v programoch PERMAS a ABAQUS. Za hlavný cieľ je stanovené preskúmať "coupled" ABAQUS simuláciu a jej tepelné výsledky porovnať a zhodnotiť s predchádzajúcou metódou. Bola zistená podobnosť výsledkov medzi dvomi programami s mierne líšiacimi sa redukovanými napätiami v priebehu ohrievania brzdového kotúča. Výsledky "coupled" simulácie bez tepelnej rozťažnosti dobre reprezentovali tepelný tok. Avšak model s tepelnými rozťažnosťami materiálu sa správal nereálne a jeho využitie v praxi je otázne. "Coupled" simulácia otvára dvere ďalším možnostiam vyhodnocovania kvalitatívnych parametrov bŕzd a mení pohlaď na to, akým spôsobom možno simulovať namáhanie brzdového kotúča v prevádzke.A well-designed brake system that is being stressed mechanically, by heat or by operating in a range of resonance must nowadays undergo number of computer numerical analyses in order to minimalize these stresses and ensure safe and quiet lifespan usage. For such reasons manufacturers of automobile components must conduct simulations to produce high-quality and cost-effective product. For this purpose, the finite element method is used. In addition to the eigenfrequencies and stress calculation for the brake disc, the heat stress is the major load to be considered. In this respect, the secondary goal of this thesis is the evaluation and comparison between two simulation programs for the decoupled heat analysis ABAQUS & PERMAS. The main goal of this diploma thesis is to examine the coupled heat stress analysis and compare its results with the decoupled method. The similarity of the results for decoupled analysis between the two programs was found, with slightly varying stresses on the brake disc. The results of the coupled analysis with no material thermal expansion proved to better represent real time friction heat generation and loading. However, the model with thermal expansion seemed to generate false results not corresponding to the real-life observations and its use in practice is questionable. The coupled analysis proposes new possibilities of evaluating the quality parameters of the brakes and change the way the brake disc operation can be simulated. Keywords: brzdový kotúč,vlastné tvary,vlastné frekvencie,trecia sila,brzdný moment,metóda konečných prvkov,numerické metódy,brzdový systém,hluk bŕzd,zviazaná analýza,oddelená analýza,PERMAS,ABAQUS; brake disc,modal shapes,eigenfrequencies,frictional force,brake torque,finite element method,numerical methods,brake system,brake noise,coupled analysis,decoupled analysis,PERMAS,ABAQUS Available in digital repository of ČVUT.
Návrh brzdového kotouče s ohedem na provozní namáhání

Kvalitne navrhnutý brzdový systém v dnešnej dobe pokročilých počítačových technológií musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo namáhanie teplom, mechanicky alebo prevádzkou v oblasti rezonančných ...

Vašíček Michal; Boško Radko; Podzemný Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace sacích kanálů motoru Yamaha R6 pro Formuli student.
Červenka Libor; Bugár Patrik; Lempera Aleš
2018 - Slovak
Cieľom práce bola optimalizácia sacích kanálov motora Yamaha R6 s restriktorom v sacom potrubí pre aplikáciu v súťaži Formula Student a následné testovanie navrhnutých tvarov vložiek sacích kanálov na skúšobnom zariadení.The main goal of this thesis was optimizing the intake ports of Yamaha R6 engine with restrictor in the intake system for the application of Formula Student events. Testing of suggested intake port designs and simulation data validation is also a part of this thesis. Keywords: Sacie kanály,CFD,Tumble,Formula Student; Intake ports,CFD,Tumble,Formula Student Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace sacích kanálů motoru Yamaha R6 pro Formuli student.

Cieľom práce bola optimalizácia sacích kanálov motora Yamaha R6 s restriktorom v sacom potrubí pre aplikáciu v súťaži Formula Student a následné testovanie navrhnutých tvarov vložiek sacích kanálov na ...

Červenka Libor; Bugár Patrik; Lempera Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky
Sedlák Josef; Pančišinová Patrícia; Smetana Jan
2018 - Slovak
Téma mojej diplomovej práce je ,,Vplyv meniaceho sa bezpečnostného prostredia vo svete na bezpečnosť Českej republiky". Jeden z dôvodov, prečo som si túto tému vybrala, je aktuálnosť tejto problematiky. Podľa môjho názoru má najväčší vplyv na bezpečnosť v krajine terorizmus, kyberterorizmus a migrácia. Preto sa týmto témam budeme venovať detailnejšie. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa zaoberám definovaním pojmov ako je bezpečnosť, bezpečnosť štátu, bezpečnostná stratégia, bezpečnostná politika a bezpečnostný systém. Taktiež sú popísané medzinárodné bezpečnostné a politické štruktúry, ktoré sa podieľajú na boji proti terorizmu. Ďalej sú všeobecne popísané hrozby a vybrané z nich, ktoré majú najväčší vplyv na bezpečnosť Českej republiky a Európskej únie sme popísali detailnejšie. Zhrnuli sme aj najväčšie teroristické útoky od roku 2016, ktoré zasiahli Európsku úniu. Popísali sme aj dva z dôležitých konfliktov 21. storočia, ktoré ovplyvnili svet a pripojili sme k tomu aj vznik Islamského štátu - teroristickej organizácie. V praktickej časti diplomovej práce sú stanovené ciele a popísaná metodika. Skúmanú problematiku sme rozdelili na štyri oblasti. Zapojili sme dotazníkové šetrenie zamerané na laickú verejnosť. SWOT analýzu sme zamerali na problematiku súčasného stavu terorizmu a kyberterorizmu v Českej republike, kde sme určili aj odporúčané opatrenia na riešenie týchto problémov. Ďalej sme porovnali bezpečnostnú stratégiu Českej a Slovenskej republiky. V poslednej časti sme popísali scenár vplyvu migračnej krízy na zvýšenú hrozbu terorizmu. V závere práce je zhodnotenie výsledkov a prínosov výskumu ako aj navrhovaných riešeníThe theme of this diploma thesis is the impact of the worlds security enviroment changes on the security of the Czech Republic. One of the reasons I chose this topic, is the recency of this issue. In my opinion, terrorism, cyber-terrorism and migration have the greatest impact on security in this country. That is why we will deal with these topics in more detail. This thesis is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part, I deal with defining concepts such as security, state security, security strategy, security policy and security systems. Furthermore, international security and political structures, which are involved in the fight against terrorism; selected threats that have the most impact on the security of the Czech Republic and the European Union are described in more detail. We have also compiled the largest terrorist attacks since 2016 that have happened in the European Union. We have also described two of the important conflicts of the 21st century, that have affected the world, as well as the emergence of the Islamic State - a terrorist organization. The practical part of this diploma thesis describes the set objectives and methodology. We have divided the issue into four areas. Furthermore, a questionnaire survey aimed at the public is included. The SWOT analysis is focused on the current state of terrorism and cyber-terrorism in the Czech Republic. Here, we have also identified the recommended measures to address these issues. We also compared the security strategy of the Czech and Slovak Republics. In the last part, we described the impact scenario of the migration crisis on the increased threat of terrorism. At the end of the thesis is the evaluation of the results and benefits of the research, as well as the proposed solutions Keywords: Terorizmus,kyberterorizmus,migrácia,bezpečnosť,Česká republika; Terrorism,cyber-terrorism,migration,security,Czech Republic Available in digital repository of ČVUT.
Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky

Téma mojej diplomovej práce je ,,Vplyv meniaceho sa bezpečnostného prostredia vo svete na bezpečnosť Českej republiky". Jeden z dôvodov, prečo som si túto tému vybrala, je aktuálnosť tejto ...

Sedlák Josef; Pančišinová Patrícia; Smetana Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Compliance příjemců invalidních důchodů ve farmakoterapii a dodržování léčebného režimu při léčbě diabetu
Rogalewicz Vladimír; Dobrodenková Michaela; Schlanger Jiří
2018 - Slovak
Cieľom práce bolo analyzovať reálne dáta o dodržiavaní liečebných opatrení pri diabetu mellitu 2. typu u príjemcov invalidných dôchodkov a kvantifikovať závislosť progresie choroby na (ne)dodržiavaní predpísanej farmakologickej liečby a režimových opatrení. Výskum prebiehal formou dotazníkového šetrenia zameraného na zistenie miery compliance, dodržiavania režimových opatrení a progresie diabetu mellitu 2. typu u invalidných dôchodcov. Z výsledkov dotazníkového šetrenia vyplýva, že 68,47 % opýtaných disponuje úplnou compliance a 39,39 % respondentov dodržuje všetky tri zložky terapie zároveň - farmakoterapiu, pohyb aj diétu. Závislosť medzi výskytom diabetických komplikácií a dodržiavaním predpísanej farmakologickej či nefarmakologickej terapie sa štatistickými metódami neporadilo preukázať. Výsledky dotazníkového šetrenia boli konzultované s odbornými aj praktickými lekármi, s ktorými autorka viedla štruktúrované rozhovory.The aim of thesis was to analyze the real data about adherence to treatment mesuares by patients with diabetes mellitus type 2 who are also disability pension beneficiaries and quantify the progression of the disease dependent on adherence to pharmacotherapy and curative regimen. The research was conducted by the questionnaire to determine the compliance rate, regimen adherence and the progression of type 2 diabetes mellitus in disability retirees. From the results of the questionnaire survey, 68.47 % of respondents had high compliance and 39.39 % of respondents complied concurrently all three parts of the therapy - pharmacotherapy, exercise and diet. Dependence between the occurrence of diabetic complications and compliance with prescribed pharmacological or non-pharmacological therapy has not been demonstrated by statistical methods. The results of the questionnaire survey were consulted with specialist and practitioners by using structured interviews. Keywords: compliance,adherencia,diabetes mellitus 2. typu,liečebný režim,náklady; compliance,adherence,diabetes type 2,non-pharmagological compliance,cost Available in digital repository of ČVUT.
Compliance příjemců invalidních důchodů ve farmakoterapii a dodržování léčebného režimu při léčbě diabetu

Cieľom práce bolo analyzovať reálne dáta o dodržiavaní liečebných opatrení pri diabetu mellitu 2. typu u príjemcov invalidných dôchodkov a kvantifikovať závislosť progresie choroby na (ne)dodržiavaní ...

Rogalewicz Vladimír; Dobrodenková Michaela; Schlanger Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha
Černá Vydrová Linda; Klempová Natália; Šmejkal Jiří
2018 - Slovak
Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený návrh zaistenia stavebnej jamy ako bol realizovaný. V druhej časti prebieha návrh nového riešenie. Na záver sú tieto dve varianty porovnané.The aim of this thesis is to compare a proposal of securing the excavation pit proposed for the construction of WWTP (Wastewater treatment plant) - New waterline, with an alternative proposal, which will be processed in this thesis. In the beginning, the proposal of securing the excavation pit is introduced, in a way it was implemented. In the second part, there is the proposal of a new solution. In conclusion, these two options are compared. Keywords: Geotechnika,geológia,zaistenie stavebnej jamy,paženie,stavebná jama,porovnanie návrhov,podzemná stena,pilótová stena,ČOV; Geotechnics,geology,securing of the construction pit,retaining structure,construction pit,comparison of proposal,underground wall,pilot wall,WWTP Available in digital repository of ČVUT.
Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha

Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený ...

Černá Vydrová Linda; Klempová Natália; Šmejkal Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bezpečnost systémů v inteligentních instalacích
Garlík Bohumír; Stančeková Simona; Zloch Tomáš
2018 - Slovak
Diplomová práca sa venuje širšej rešerši oblasti inteligentných systémov používaných v domácnostiach alebo v mestách a popisuje princípy fungovania týchto systémov. Jej cieľom je podať všeobecné informácie o možných spôsoboch zraniteľnosti, upriamiť pozornosť na problematiku, ktorá zatiaľ nie je širokej verejnosti známa a uviesť doporučené postupy pre zvýšenie bezpečnosti systémov.This thesis focuses on broad research of intelligent systems used in smart houses or smart cities, and describes their principles. Its goal is to provide general information about possible vulnerabilites of systems, to point out a topic which is not well-known in public and give recommendations how to improve security of such systems. Keywords: Bezpečnosť,Inteligentný systém,IoT,KNX/EIB,útok; Security,intelligent system,IoT,KNX/EIB,attack Available in digital repository of ČVUT.
Bezpečnost systémů v inteligentních instalacích

Diplomová práca sa venuje širšej rešerši oblasti inteligentných systémov používaných v domácnostiach alebo v mestách a popisuje princípy fungovania týchto systémov. Jej cieľom je podať všeobecné ...

Garlík Bohumír; Stančeková Simona; Zloch Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu
Svoboda Jiří; Kollárová Mária; Valenta Jan
2018 - Slovak
V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa zaručila tesniaca schopnosť bentonitu, je nutné preskúmať okrem iného aj zmenu jeho vlastností vplyvom tepla, nakoľko pri rozklade rádionuklidov vzniká teplo, ktoré môže ovplyvniť účinnosť tesniacej bariéry. Preto sa táto práca zaoberá zmenou vybraných geotechnických vlastností bentonitu vplyvom tepla. V práci sa skúma vplyv teploty na hodnoty konzistenčných medzí a swell indexu. Ďalej sleduje vplyv teploty na vybrané geotechnické vlastnosti vzoriek bentonitu počas zaťažovacieho testu v oedometroch umiestnených v tepelnom laboratóriu pri 60C a v laboratóriu pri 20C. V priepustomeroch zisťuje bobtnací tlak a hydraulickú vodivosť rôzne zhutnených vzoriek. Z výsledkov vyplýva, že teplo ovplyvňuje vlastnosti bentonitu. Najvýraznejší vplyv tepla bol zistený na medzu tekutosti, ktorá bola na meranej vzorke bentonitu vystavenej pôsobeniu tepla minimálne o 20 percentných bodov nižšia. Hodnoty Swell indexu boli tiež výrazne nižšie na zaťaženej vzorke. Vplyv tepla na bobtnací tlak nebol dostatočne preukázaný, aj keď sa javí, že vplyvom tepla sa znižuje.In the future, a deep repository of radioactive waste is planned in the Czech Republic. As a material to be used for sealing the sealing barrier, a bentonite was selected in the SURAO design. To guarantee the sealing capacity of bentonite, it is necessary to examine, among other things, the change in its properties due to heat, since the decomposition of the radionuclides results in heat that may affect the effectiveness of the sealing barrier. Therefore, this work deals with the change of selected geotechnical properties of bentonite due to heat. In the research section, it examines the effect of temperature on the consistency and swell index values. It further monitors the effect of temperature on the selected geotechnical properties of bentonite samples during the load test in oedometers located in the thermal laboratory at 60C and in the laboratory at 20C . It detects the swelling pressure and the hydraulic conductivity of the various compacted samples in the special device. The results show that heat affects the properties of bentonite. The most striking effect of heat was found on the liquid rate that was lower by at least 20C percentage points on the measured bentonite exposed to heat. Swell index values were also significantly lower on the loaded sample. The influence of heat on the swelling pressure has not been sufficiently demonstrated, although it appears that the influence of heat reduces the swelling pressure. Keywords: bentonit,bobtnací tlak,hydraulická vodivosť,teplo,hlbinné úložisko; bentonite,swelling pressure,hydraulic conductivity,heat,deep geological repository Available in digital repository of ČVUT.
Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu

V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa ...

Svoboda Jiří; Kollárová Mária; Valenta Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav
Hlaváček Michal; Maďar Jakub; Ullmann Pavel
2018 - Slovak
Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti závodov Škoda a.s. a novo vzniknutej križovatky na triede Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera, okolo ktorej sa sústreďuje. Snahou bolo vytvoriť nielen nádraží ale multifunkčný objekt, ktorý bude predstavovať hlavný komunikačný uzol s ľahkou možnosťou prestupu na všetky druhy dopravy a zároveň poskytne cestujúcim nadštandardné služby. Idea nadväzuje na celkový koncept územia - vytváranie stavieb s rozsiahlym prvým, prípadne druhým, nadzemným podlažím, ktoré obsahuje vybavenosť pre verejnosť. Prstencový tvar budovy evokuje sústredenie okolo najdôležitejšieho bodu - dopravy, pre ktorú je koncipovaná. Orientácia objektu umožňuje výhľad na najdôležitejšie časti okolia - autobusové stanovištia, centrum a park. Rozdelenie fasády odpovedá rozdeleniu na verejnú a neverejnú časť.The diploma thesis deals with the design of a bus and train station in Mladá Boleslav city. Main idea is based on a conceptual urban design of an area usage. The selected area is situated right next to the intersection on Ludvíka Kalma a Volkhard Köhler boulevard. The aim of this project is to design a station suitable for simple transfers within all transportation types and offers quality services to passengers. The idea originates from a main concept of the current area urbanism - to create buildings with large first and second floor that provide customer services. The annulus shape of the building evocates that it is concentrated around its main point - transportation for which it is designed. The orientation of the building enables views at the most important parts of the surroundings - bus stands, city center and park. Facade divides the building into public and non-public part. Keywords: nádraží,vlak,autobus,nástupiště,stanice; station,terminal,bus,train,platform Available in digital repository of ČVUT.
Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav

Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v ...

Hlaváček Michal; Maďar Jakub; Ullmann Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases