Number of found documents: 1585
Published from to

Studie proveditelnosti fitness centra
Vytlačil Dalibor; Flachsová Jana; Zralý Martin
2018 - Czech
Diplomová práce se věnuje vypracování projektu studie proveditelnosti otevření nového fitness centra. Zhodnocuje předkládaný projekt a posuzuje jeho realizovatelnost. Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy, které mu pomohou lépe pochopit management řízení a studii proveditelnosti jako takovou. K tomu používá data a informace získané z dokumentů a textů odborné literatury. Praktická část se věnuje hlavnímu cíli, kterým je zhodnotit projekt a posoudit jeho realizovatelnost. Je samotnou studií proveditelnosti. Nejprve čtenáře seznamuje podrobně s projektem, poté analyzuje trhy a věnuje se marketingovému konceptu. Následně vysvětluje výběr místa a technologické zajištění. Klíčovým bodem je provedení finanční analýzy a vyhodnocení celého projektu. Způsob zjišťování informací probíhalo prostřednictvím terénního výzkumu, studia dokumentů a rozhovorů s majiteli konkurenčních sportovních center.The diploma thesis is based on research aimed at the preparation of a feasibility study for opening a new fitness center. It evaluates the presented project and its feasibility. The first part titled "Teoretická část" deals with the topics of the basic concepts of project management, feasibility studies, and introduces related terms. It uses data and information obtained from documents and texts from professional literature. The practical part deals with the main goal of evaluating the project and assessing its feasibility. It is the feasibility study itself. It informs a reader about details of the project, then analyses the markets and it deals with the marketing concept. It explains place selection and technology assurance. The key point is to carry out a financial analysis and evaluate the whole project. The way the information was collected was through field research, a study of documents, and interviews with owners of competitive sports centers. Keywords: Studie proveditelnosti,fitness centrum,projektový management,analýza,rozpočet; Feasibility study,fitness center,project management,analysis,budget Available at various departments of the ČVUT.
Studie proveditelnosti fitness centra

Diplomová práce se věnuje vypracování projektu studie proveditelnosti otevření nového fitness centra. Zhodnocuje předkládaný projekt a posuzuje jeho realizovatelnost. Teoretická část seznamuje čtenáře ...

Vytlačil Dalibor; Flachsová Jana; Zralý Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Cost Benefit Analýza Prevence Dekubitů
Scholleová Hana; Rück Jan; Koťátková Stránská Pavla
2018 - Czech
Hlavním cílem práce je nákladově zhodnotit Cost/Benefit analýzou dvě metody prevence dekubitů a určit, která je výhodnější pro použití ve Fakultní nemocnici Motol. Na skupině 31 pacientů postižených dekubitem byla provedena nákladová analýza léčby a prevence dekubitů. Byly vyčísleny celkové náklady na léčbu dekubitů pacientů v populaci za rok 2017, pro jednotlivé preventivní metody byly stanoveny mezní doby nákladové efektivity použití prevence vzhledem k léčbě. Porovnáním alternativní a běžné preventivní metody ve skupině hospitalizovaných pacientů byla zjištěna úspora nákladů na celkovou hospitalizaci ve prospěch navržené alternativní metody a potenciální pokles incidence vzniku dekubitů.The main objective of the thesis is to evaluate two methods of prevention of decubitus and to determine which is more advantageous for use in Motol University Hospital by using Cost/Benefit analysis. A cost analysis of the treatment and prevention of decubitus was performed in a group of 31 patients suffering from decubitus. The advantage of the use of preventive methods against the treatment of decubitus expressed in total cost and cost per day was evaluated. The total cost of treatment of patient decubitus in the population for 2017 was calculated, and the wage cost-effectiveness of the use of prevention for treatment was determined for each prevention method. By comparing the alternative and the usual preventive method in the group of hospitalized patients, the overall hospitalization costs were saved in favor of the proposed alternative method and the potential decrease of incidence of decubitus. Keywords: Cost/Benefit,nákladová analýza,prevence dekubitů,léčba dekubitů,incidence dekubitů,náklady,druhy nákladů,úspora nákladCost/Benefit,úspora nákladů; Cost/Benefit,Cost Analysis,Prevention of Decubitus,Treatment of Decubitus,Incidence of Decubitus,Costs,Types of Costs,Cost Saving Available at various departments of the ČVUT.
Cost Benefit Analýza Prevence Dekubitů

Hlavním cílem práce je nákladově zhodnotit Cost/Benefit analýzou dvě metody prevence dekubitů a určit, která je výhodnější pro použití ve Fakultní nemocnici Motol. Na skupině 31 pacientů postižených ...

Scholleová Hana; Rück Jan; Koťátková Stránská Pavla
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Testování integrací client-server
Žára Ondřej; Markacz Tomáš; Štekl Martin
2018 - Czech
Hlavním cílem této práce je popsat, jakými způsoby lze provádět testování integrací client-server. Práce se zaměřuje především na prostředí mobilních a webových aplikací. Součástí je také návrh nového způsobu testování integrací client-server a realizace nástroje, který tento způsob testování umožňuje. Práce se zaměřuje na tři existující způsoby testování -- Mock testing, Consumer-Driver Contracts testing a End-to-end testing. Je také navržen nový způsob synchronizovaného testování. Na základě shromážděných zdrojů jsou tyto způsoby charakterizovány, rozděleny do dvou skupin a detailněji popsány. Dále jsou způsoby porovnány pomocí šesti kritérií a výsledky zaneseny do tabulky. K existujícím způsobům testování jsou navrženy vhodné testovací nástroje. Tyto nástroje jsou v práci posány, je demostrováno jejich použití a shrnuty výhody a nevýhody. Výsledkem praktické části této diplomové práce je funkční implementace nástroje, který umožňuje testování integrací client-server podle návrženého způsobu testování. Vytvořený nástroj lze použít pro přímé testování integrace webové aplikace napsané v JavaScriptu a webového serveru využívajícího Node.js. Tato práce přináší ucelený zdroj informací zabívající se problematikou testování integrací client-server. Navržený způsob testování je chybějící alternativou, k již existujícím způsobům. Zavedení tohoto způsobu testování do praxe je podpořeno nástrojem, který vznikl v rámci praktické části této práce.The main goal of this thesis is to describe different approaches to client-server integration testing. The thesis' main focus are mobile and web applications. It also includes design of new approach to client-server integration testing and implementation of a tool which uses this testing approach. The thesis deals with three existing testing approaches -- Mock testing, Consumer-Driver Contracts testing and End-to-end testing. A new way of synchronized testing is also proposed. Based on the collected resources, these approaches are characterized, divided into two groups and described in more detail. All these approaches are compared using six criteria and the results are presented in a table. Appropriate testing tools are proposed for each of existing test approaches. These tools are described, examples of their use are shown, and their advantages and disadvantages are summarized. The result of the practical part of this thesis is functional implementation of a tool that allows testing the client-server integration according to the proposed testing approach. The created tool can be used to test direct integration of web application written in JavaScript and web server powered by Node.js. This thesis brings a comprehensive source of information covering the topic of client-server integration testing. The proposed test approach is the missing alternative to the existing ones. The practical application of this test approach is supported by the tool created in the practical part of this thesis. Keywords: integrační testování,client-server,mobilní a webová aplikace,JavaScript,Node.js,mocking,consumer-driver contracts,end-to-end; integration testing,client-server,mobile and web application,JavaScript,Node.js,mocking,consumer-driver contracts,end-to-end Available at various departments of the ČVUT.
Testování integrací client-server

Hlavním cílem této práce je popsat, jakými způsoby lze provádět testování integrací client-server. Práce se zaměřuje především na prostředí mobilních a webových aplikací. Součástí je také návrh nového ...

Žára Ondřej; Markacz Tomáš; Štekl Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dopady sdílené ekonomiky na cestovní ruch
Štěpánek Petr; Honzíková Fejtková Veronika; Havránek Jan
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá tématem dopadů sdílené ekonomiky na cestovní ruch. Na základě popisu změn v prostředí cestovního ruchu a nástupem digitalizace jsou posouzeny dopady na pozice v průvodcovství. Dále se již práce věnu-je analýze sdílené ekonomiky v cestovní ruchu v oblastech ubytování a dopravy. Hlavním zástupcem ubytování bude popsána platforma Airbnb a její postavení na trhu v porovnání s hromadnými ubytovacími kapacitami. Oblast dopravy bude zastupovat více společností zabývajících se rozdílnými typy možnosti sdílení, a to ve formě sdílení automobilů a kol. Poslední kapitola se bude zabývat doporučením projevů sdílené ekonomiky do koncepčního plánování.This diploma thesis deals with the theme of impacts of the shared economy in tourism. Based on descriptions of changes in the tourism environment and on-going digitization, impacts on guiding positions are assessed. Furthermore, the thesis deals with the analysis of the shared economy of tourism in the accommodation area and transport. The main representative of the accommodation will be the Airbnb platform and its position on the market compared to mass accommodation facilities. The field of transport will involve more companies involved in multiple types of sharing options, in the form of car and bicycle sharing. The last chapter will deal with the recommendation of shared economy in conceptual planning. Keywords: Dopady sdílené ekonomiky,cestovní ruch,sdílené ubytování,spolujízda,sdílení aut,sdílení kol; Impacts of sharing economy,tourism,sharing accomodation,carpooling,carsharing,bikesharing Available at various departments of the ČVUT.
Dopady sdílené ekonomiky na cestovní ruch

Diplomová práce se zabývá tématem dopadů sdílené ekonomiky na cestovní ruch. Na základě popisu změn v prostředí cestovního ruchu a nástupem digitalizace jsou posouzeny dopady na pozice v ...

Štěpánek Petr; Honzíková Fejtková Veronika; Havránek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bezdrátový systém na monitorování hluku a predikci ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Vítek Stanislav; Toman Jan; Honzík Petr
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá systémem pro měření hluku a predikcí ekvivalentní hladiny akustického tlaku pomocí sítě cenově dostupných zkalibrovaných bezdrátových senzorů. Cílem práce je návrh a experimentální ověření celého systému, který je schopný v reálném čase snímat hladinu hluku, bezdrátově přenášet data a provádět predikci ekvivalentní hladiny hluku za určitý čas. Jednotlivé senzory jsou sestavené z levných jednodeskových počítačů Raspberry Pi Zero W, které ke komunikaci s řídícím počítačem Raspberry Pi 2 využívají LPWAN bezdrátovou technologii Sigfox. Predikce dat je docíleno pomocí adaptivního modelu ARIMA.This master thesis deals with noise monitoring system and prediction of equivalent continuous sound level using low-cost calibrated wireless sensors. The aim of the thesis is to design and experimentally verify the whole system, which is capable of real-time noise measurement, wireless communication and prediction of the equivalent continuous sound level for a specific period of time. Sensors are based on low cost single-board computers Raspberry Pi Zero W, which are using the LPWAN Sigfox technology for communication with the main computer Raspberry Pi 2. Prediction algorithm is based on adaptive model of ARIMA. Keywords: Internet věcí,měření hluku,ekvivalentní hladina akustického tlaku,Sigfox,Raspberry Pi,predikce dat,Python,vestavěný počítač,časová řada,LPWAN; Internet of Things,noise monitoring,equivalent continuous sound level,Raspberry Pi,Sigfox,data prediction,Python,embedded system,time series,LPWAN,ARIMA Available at various departments of the ČVUT.
Bezdrátový systém na monitorování hluku a predikci ekvivalentní hladiny akustického tlaku

Tato diplomová práce se zabývá systémem pro měření hluku a predikcí ekvivalentní hladiny akustického tlaku pomocí sítě cenově dostupných zkalibrovaných bezdrátových senzorů. Cílem práce je návrh a ...

Vítek Stanislav; Toman Jan; Honzík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

SW pro porovnání vysoce přesných etalonů času
Roztočil Jaroslav; Dittrich Jan; Kuna Alexander
2018 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje realizaci softwarové aplikace určené k porovnávání přesných časových stupnic vysoce přesných etalonů času a frekvence. Aplikace je odzkoušena porovnáváním lokální časové stupnice Laboratoře přesného času a frekvence FEL ČVUT a časové stupnice Laboratoře Státního etalonu času a frekvence LSEČF, která reprezentuje národní aproximaci časové stupnice UTC. Software je napsán v jazyce C v programu LabWindows/CVI. Pro porovnávání jsou zvoleny dvě metody, a to metoda společného pozorování "Common View", která využívá pro přenos času satelitní systémy, a metoda dvoucestného přenosu času po optických vláknech. Pro porovnávání pomocí metody "Common View" se zde využívají satelitní systémy GPS, GLONASS a Galileo. Tato práce obsahuje také analýzu těchto metod a jejich vzájemné porovnání.This diploma thesis is about development of a software application designed to compare exact timescales of high precision time and frequency standards. The application is tested by comparing the local timescale of the Laboratory of Precision Time and Frequency CTU FEE and the timescale of the Laboratory of the National Time and Frequency Standard which presents the Czech national approximation of the UTC timescale. The software is written in C language in LabWindows/CVI software. There are two methods selected for this comparison, the Common View method, which uses satellite systems, and the method of Two-Way Time Transfer using optical fibers. For the Common View method, the GPS, GLONASS and Galileo satellite systems are used. This works also includes an analysis of these methods and their mutual comparison. Keywords: Časová stupnice,Transfer času,GNSS,Optická vlákna,Software; Timescale,Time transfer,GNSS,Optic fibres,Software Available at various departments of the ČVUT.
SW pro porovnání vysoce přesných etalonů času

Tato diplomová práce se věnuje realizaci softwarové aplikace určené k porovnávání přesných časových stupnic vysoce přesných etalonů času a frekvence. Aplikace je odzkoušena porovnáváním lokální časové ...

Roztočil Jaroslav; Dittrich Jan; Kuna Alexander
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Inteligentní měřicí systém se vzdáleným přístupem
Roztočil Jaroslav; Krys Jan; Kuna Alexander
2018 - Czech
Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému, který je založen na hardwarové platformě BeagleBone Black a operačním systému Linux. K systému je možné připojit senzory přes univerzální binární vstupy, analogové vstupy, USB, I2C, UART a další. Je zálohováno pomocí olověného akumulátoru. Zařízení je také schopné komunikovat přes Ethernet s dalšími zařízeními jak na lokální síti, tak přes internet. Může tak kontrolovat jejich funkčnost a případně nahlásit chybu zasláním SMS zprávy, nebo e-mailu. Dále je také možné tato zařízení restartovat, pro obnovení správné činnosti.This thesis discuses the concept and realisation of meassurement system baseod on BeagleBone Black hardware platform and Linux operating system. The system supports universal binary inputs, analog inputs, USB, I2C, UART and other interfaces. It is also backed up by lead-acid battery. Device can also comunicate through Ethernet with other ones on local network and internet. It can check their proper functionality, report errors by SMS and e-mail and restart them to restore functionality. Keywords: sběr dat,monitoring,vzdálený přístup,vysoká dostupnost,BeagleBone Black,měřící přístroj; data acquisition,monitoring,remote access,high availability,BeagleBone Black,measuring device Available at various departments of the ČVUT.
Inteligentní měřicí systém se vzdáleným přístupem

Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému, který je založen na hardwarové platformě BeagleBone Black a operačním systému Linux. K systému je možné připojit senzory přes univerzální ...

Roztočil Jaroslav; Krys Jan; Kuna Alexander
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Shlukování a modelování chování uživatelů založené na datech z webového prohlížeče
Drchal Jan; Žaloudek Jan; Šourek Gustav
2018 - Czech
S rostoucím počtem uživatelů internetu je dobrá znalost chování jeho uživatelů nezbytná. V této práci zkoumáme různé způsoby, jak reprezentovat chování uživatelů internetu a možnosti, jak tuto znalost poté použít pro shlukování a pro částečně řízené učení. Navrhujeme dva různé způsoby transformace snímaných clickstreamů společně s dalšími událostmi z prohlížeče do vektorového prostoru. První metoda je založena na frekvencích událostí a druhá je založena na distribuovaném bag-of-words. Druhá představená metoda vykazuje slibné výsledky při úkolech shlukování a částečně řízeného učení.With growing online population having a good understanding of users' behavior on the internet is becoming very important. In this thesis, we explore different ways how to represent the behavior of online users and how to apply clustering and semi-supervised learning methods to this knowledge. We propose two different approaches how to transform captured clickstreams together with other events to the vector space. The first method is based on frequencies of the events and the second one is build on top of distributed bag-of-words. The second method shows promising results in clustering and semi-supervised tasks. Keywords: Web usage mining,Shlukování chování uživatelů,Modelování clickstreamu,Distribuovaná reprezentace dokumentů,Částečně řízené učení,Strojové učení; Web usage mining,User behavior clustering,Clickstream modeling,Distributed representation of documents,Semi-supervised learning,Machine learning Available at various departments of the ČVUT.
Shlukování a modelování chování uživatelů založené na datech z webového prohlížeče

S rostoucím počtem uživatelů internetu je dobrá znalost chování jeho uživatelů nezbytná. V této práci zkoumáme různé způsoby, jak reprezentovat chování uživatelů internetu a možnosti, jak tuto znalost ...

Drchal Jan; Žaloudek Jan; Šourek Gustav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Nízkofrekvenční kolejové obvody a jejich analýza
Hospodka Jiří; Matoušek Patrik; Dobiáš Radek
2018 - Czech
Práce se zabývá modelováním a analýzou nového typu nízkofrekvenčního neohraničeného kolejového obvodu, který je vyvíjen společností AŽD Praha, s.r.o. ve spolupráci s ČVUT v Praze. Analýzy byly provedeny pro volný, šuntový a několik variant havarijního stavu. Autor provedl rešerši základních typů ohraničených a neohraničených kolejových obvodů a metod jejich analýzy. Dále provedl rešerši modelování zemního lana a odporu půdy v kontextu analýzy havarijního stavu kolejového obvodu. Práce popisuje analýzy těchto stavů pomocí knihovny PraCAn v programu Maple. Obvod je řešen dvěma způsoby, a to s článkovým a dvojbranovým modelem kolejového vedení. Dále je řešeno zajištění ohraničenosti kolejového obvodu pomocí detekce průjezdu vlaku na frekvencích 10 až 50 kHz, a to včetně laboratorního měření parametrů transformátoru DT 0,75 a tlumivky SYT kolejového obvodu na vysokých frekvencích. V posledních kapitolách autor navrhuje optimální kmitočet pro zajištění ohraničení obvodu a také možný způsob detekce jednotlivých náprav.The work concerns itself with modeling and analysis of a new type of a low frequency jointless track circuit developed by AŽD Praha, s.r.o. in cooperation with CTU in Prague. Analyses were performed for the unoccupied, occupied (shunted) and multiple variants of failure states of the track circuit. The author has done research of literature concerning the basic types of jointed and jointless track circuits and the methods used to analyze them. Furthermore, modeling of earth conductor and the electrical resistance in the track failure scenario in a track circuit was researched. The work describes analysis of these states with the PraCAn library for the Maple PC application. The circuit is solved using two approaches, using a finite element model and a two-port model of the track conduit, respectively. Next the work attempts to solve the problem of bounds in the low frequency jointless track circuit by detecting track vehicle passage using frequencies between 10 to 50 kHz. Properties of certain track circuit equipment (transformer DT 0,75 and choke SYT) at high frequencies were measured to support these analyses. In conclusion, the author proposes the optimal frequency for detecting track vehicle passage and a method to detect the passage of individual gears. Keywords: kolejový obvod,neohraničený kolejový obvod,Maple,volný stav,havarijní stav,šuntový stav,dvojbran,článkový model,AŽD Praha,PraCAn; Track circuit,Jointless track circuit,Maple,Unoccupied state,Failure state,Shunted state,Two-port,Finite element model,AŽD Praha,PraCAn Available at various departments of the ČVUT.
Nízkofrekvenční kolejové obvody a jejich analýza

Práce se zabývá modelováním a analýzou nového typu nízkofrekvenčního neohraničeného kolejového obvodu, který je vyvíjen společností AŽD Praha, s.r.o. ve spolupráci s ČVUT v Praze. Analýzy byly ...

Hospodka Jiří; Matoušek Patrik; Dobiáš Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aplikace pro demonstraci funkce genetických algoritmů
Fišer Petr; Kugler Adam; Borecký Jaroslav
2018 - Czech
Tato práce se zabývá vývojem výukové aplikace, která má pomoci studentům pochopit, jak funguje genetický algoritmus. Jedná se o optimalizační algoritmus, který je inspirován biologickou evolucí. Hlavními prostředky, které studentům umožní prohloubit znalosti v této oblasti, jsou nastavitelné parametry a vizualizace průběhu algoritmu pomocí grafu. Uživatelé si mohou vyzkoušet práci na různých problémech na vlastních či vygenerovaných instancích. Teoretická část se zabývá později implementovanými strategiemi genetického algoritmu. Praktická část se zabývá vývojem samotné aplikace. Na přání vedoucího byla vytvořena jedna aplikace pro tři optimalizační algoritmy. Zbylé algorimy implementovali moji kolegové, proto se moje práce zaměřuje na genetický algoritmus a části vývoje aplikace, které jsem vypracoval já. Nově vzniklá aplikace nahradí zastaralé Java applety a bude použita při výuce od příštího semestru.This diploma thesis is about development of the educational application, which should help students to understand how a genetic algorithm works. A genetic algorithm is an optimization algorithm, which is inspired by biological evolution. Adjustable parameters and the visualisation of algorithm run as chart are the main instruments, which help students to deepen the knowledge in this field. Users can try to work on various problems. Problem instances could be created manually or automatically generated. The theoretical part analyses genetic algorithm strategies, which are later implemented. The practical part is about the application development. One application was created for three different optimization algorithms on request from the supervisor. The two other algorithms were implemented by my colleagues so my thesis focuses on genetic algorithm and developments parts I've been involved with. The new application is going to be used for teaching from next semester instead of old Java applets. Keywords: Genetický algoritmus,fitness,selekce,křížení,mutace,elitismus,vizualizace,Euklidovský obchodní cestující,problém,generátor; Genetic algorithm,fitness,selection,crossover,mutation,elitism,visualisation,Euclidean travelling salesman,problem,generator Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace pro demonstraci funkce genetických algoritmů

Tato práce se zabývá vývojem výukové aplikace, která má pomoci studentům pochopit, jak funguje genetický algoritmus. Jedná se o optimalizační algoritmus, který je inspirován biologickou evolucí. ...

Fišer Petr; Kugler Adam; Borecký Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases