Number of found documents: 52
Published from to

Koherentně buzený Fe:CdMnTe laser
Jelínková Helena; Csanaková Bianka; Nejezchleb Karel
2018 - Slovak
Diplomová práca ?Koherentne buzený Fe:CdMnTe laser? sa zaoberá laserovou generáciou aktívneho prostredia Fe:CdMnTe v strednej infračervenej oblasti (2 - 8 um) pri kryogénnych teplotách. V rámci práce bol prevedený rešerš dosial skonštruovaných laserových systémov využívajúcich železo ako aktivátor a pozornost bola venovaná aj matrici CdMnTe ako z hladiska materiálových vlastností, tak aj z hladiska laserovej techniky. V rámci experimentálnej časti bolo zostrojených pät laserových systémov Fe:CdMnTe s rôznymi parametrami aktívneho prostredia i rezonátoru, čerpaných laserom Dy:PbGa2S4. Bola prevedená charakteristika výstupných parametrov týchto laserov z hladiska energetickej závislosti, časového priebehu, priestorovej štruktúry a emisného spektra s dôrazom na závislost výstupných parametrov na teplote aktívneho prostredia.The Masters thesis ?Coherently pumped Fe:CdMnTe laser? deals with the laser generation of the active medium Fe:CdMnTe in the middle infrared region (2 - 8 ?m) at cryogenic temperatures. In the course of the work, we have conducted the research of iron-based laser active materials and systems and attention was also devoted to the CdMnTe matrix both in terms of material properties as well as in terms of laser technology. In the experimental part, five Fe:CdMnTe laser systems with various parameters of the active media and the resonator, pumped by the Dy:PbGa2S4 laser were constructed. The characteristics of the output parameters of these lasers in terms of output energy, pulse duration, spatial structure and emission spectrum, with an emphasis on the dependence of the outputparameters on the temperature of the active environment, were determined. Keywords: infračervená oblast,laser,Fe:CdMnTe,Dy:PbGa2S4,pevnolátkové lasery; MID-IR region,laser,Fe:CdMnTe,Dy:PbGa2S4,solid-state lasers Available at various departments of the ČVUT.
Koherentně buzený Fe:CdMnTe laser

Diplomová práca ?Koherentne buzený Fe:CdMnTe laser? sa zaoberá laserovou generáciou aktívneho prostredia Fe:CdMnTe v strednej infračervenej oblasti (2 - 8 um) pri kryogénnych teplotách. V rámci práce ...

Jelínková Helena; Csanaková Bianka; Nejezchleb Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

MUZEUM TĚŠNOV
Koucký Roman; Šoková Andrea; Cihlářová Monika
2018 - Slovak
Cílem diplomové práce je navržení nové budovy muzea jako řešení nedostatku výstavních ploch Muzea hlavního města Prahy při exponáty spojené s urbanistickým vývojem Prahy.The theme of the diploma project is design a new museum building like answer to absence of enough space for exhibition of history urban planning of Prague. Keywords: muzeum,plánování,Praha,urbanismus; museum,planning,Prague,urbanism Available at various departments of the ČVUT.
MUZEUM TĚŠNOV

Cílem diplomové práce je navržení nové budovy muzea jako řešení nedostatku výstavních ploch Muzea hlavního města Prahy při exponáty spojené s urbanistickým vývojem Prahy.The theme of the diploma ...

Koucký Roman; Šoková Andrea; Cihlářová Monika
České vysoké učení technické v Praze, 2018

TRŽNICE
Redčenkov Boris; Trpčevski Zoran; Eristavi Irakli
2018 - Slovak
Hlavnou témou diplomovej práce je tržnica. Úlohou je preverenie kapacity a potenciálu parcely, ktorá sa nachádza v prieluke medzi ulicami Hviezdoslavova a Továrenská v Košiciach. Jedná sa o významnú lokalitu v tesnej blízkosti najdôležitejšej ulice v meste.The main theoretical theme of a diploma thesis is markethall. The task is to examine the capacity and the potential of the site located between Hviezdoslavova and Tovarenska streets in Kosice. It is a significant area, located right next to the most important street of the whole town. Keywords: Košice,Prieluka,Polyfunkcia,Tržnica,Bývanie; Kosice,Vacant lot,Polyfunctional,Markethall,Housing Available at various departments of the ČVUT.
TRŽNICE

Hlavnou témou diplomovej práce je tržnica. Úlohou je preverenie kapacity a potenciálu parcely, ktorá sa nachádza v prieluke medzi ulicami Hviezdoslavova a Továrenská v Košiciach. Jedná sa o významnú ...

Redčenkov Boris; Trpčevski Zoran; Eristavi Irakli
České vysoké učení technické v Praze, 2018

SAKRÁLNÍ PROSTOR
Kraus David; Styk Miroslav; Závodný Lubomír
2018 - Slovak
V každom veku sa cirkev nachádza v novej situácií, má svoje osobité, časové sebaporozumenie, svoju osobitú tvár. Práve toto sebaporozumenie by mala zohľadňovať osobitá výrazová forma. Našou otázkou však nemá byť len vonkajšia reprezentácia kostola, ale predovšetkým jeho vlastná podstata. Čo má dnešný kostol vyjadrovať a čomu má slúžiť? Vo svojom návrhu sa zaoberám fenoménom sakrálneho priestoru. Kresťanským kostolom pre saleziánov v bratislavskej Petržalke. Sakrálnym priestorom v 21. storočí. Myslím si, že najúprimnejším spôsobom akým architekt môže stvárniť sakrálny priestor je, že bude riskovať svoju vlastnú verziu daného miesta. Cieľom je vytvoriť priestor pre liturgiu, v ktorom zažijeme emóciu. Priestor, ktorý povznesie naše mysle k Bohu. Miesto nerušivé, harmonické, upokojujúce, prírodné. Ticho. Vychádzam z kresťanských pravzorov a hľadám novú formu. Ide o sakrálny priestor, ktorého atmosféra vychádza z osobnej skúsenosti, nadväzuje na prežitý zážitok a opiera sa o historickú tradíciu.In every age, church stands in front of a new situation, it has its own up-to-date understanding, its own face. It is this exact self-understanding that should take into account the original expression form. Our question should not only be the external representation of the church, but above all its nature. What is today´s church supposed to express and what is its purpose? In my proposal I deal with the phenomenon of sacral space.I deal with the christian church for salesians in Petržalka. I deal with the sacral space in 21. century. I believe that the purest way how an architect can form a sacral space is that he will risk his own version of given space. The goal is to create a place for liturgy, where we can experience an emotion. A place that will rise our minds to God. A peaceful, harmonic, calm, natural, inviting place. Silence. I am searching for a new form based on christian archetyp pattern. The atmosphere of the sacral space comes from a personal experience, follows the experienced sensation and has its roots in historical tradition. Keywords: komunita,saleziáni,cirkev,súčasnosť,Bratislava,Petržalka,historická tradícia,vlastná verzia sakrálního priestoru,člověk,spoločnosť,svet,náboženstvo,symbolika; community,salesians,church,contemporary,Bratislava,Petržalka,historical tradition,own version of sacral space,man,society,world,religion,symbolism Available at various departments of the ČVUT.
SAKRÁLNÍ PROSTOR

V každom veku sa cirkev nachádza v novej situácií, má svoje osobité, časové sebaporozumenie, svoju osobitú tvár. Práve toto sebaporozumenie by mala zohľadňovať osobitá výrazová forma. Našou otázkou ...

Kraus David; Styk Miroslav; Závodný Lubomír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ
Hradečný Tomáš; Priehodová Bronislava; Šimek Vít
2018 - Slovak
Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom expozície umožňuje zoznámenie mladej generácie a verejnosti s časťou našej histórie.The subject of my thesis is refurbishment of a farm which represents a family involved in all three resistance movements. The new space presents the history to young adults and public with dignity. Keywords: Statok v Lošanech,pamätník,expozícia histórie 20. storočia,I.,II. a III. odboj,rodina Mašínových,vidiek; memorial,farm,expo,three resistance movements,countryside,Masin family Available at various departments of the ČVUT.
PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ

Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom ...

Hradečný Tomáš; Priehodová Bronislava; Šimek Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Terénní testování kvalitativní sondy pro analýzu odpadních vod v čase a prostoru
Bareš Vojtěch; Gabková Zuzana; Sýkora Petr
2018 - Slovak
Táto diplomová práca je založená na testovaní a výsledkoch merania novej kvalitatívnej sondy SQUID, ktorá popisuje vývoj štyroch kvalitatívnych parametrov v čase a priestore. Účelom testovania bolo zistiť stabilitu a presnosť merania, jej chovanie v stokovom systéme a v neposlednom rade praktické využitie pre účely detekcie prítokov testovaných úsekov. V úvode literárnej rešerše sa práca venuje monitoringu a meraniu na stokovom systéme a následné spracovanie dát vo všeobecnosti. Ďalej sa rešerš rozširuje o rozbor kvality odpadových vôd vzhľadom na transportné a transformačné procesy. V poslednej tretine teoretického výkladu je stručne popísaný senzor a práca s ním. V experimentálnej časti sú detailne riešené laboratórne aj terénne testovania vrátane výsledkov a komentárov. Záver práce zhodnocuje priebeh experimentov, ich náročnosť a interpretuje najpodstatnejšie výsledky, na ktoré viaže návrh dodatočných zmien v meraní.This diploma thesis is based on testing and results of measuring of new waste-water quality probe SQUID, which describes spatiotemporal development of four quality parameters. The main aim of testing was to determine stability and precision of measuring, its behavior in sewer system and, finally, practical use for detection of inflows to a testing section. Introduction of literary research dedicates to monitoring and measuring in sewer system and follow processing of dates in general. Second part of literary research analyzes waste-water quality in connection with transportation and transformation processes. Last part briefly describes probe and work with it. Experimental part contains laboratory and in-situ testing in detail including results and comments. Conclusion of this thesis dedicates process of experiments, difficulty of measuring and interprets the most important results. In second part are suggested changes in measuring. Keywords: kvalita odpadovej vody,transformačné procesy,transportné procesy,kvalitatívna sonda SQUID; waste-water quality,transformation processes,transportation processes,quality probe SQUID Available at various departments of the ČVUT.
Terénní testování kvalitativní sondy pro analýzu odpadních vod v čase a prostoru

Táto diplomová práca je založená na testovaní a výsledkoch merania novej kvalitatívnej sondy SQUID, ktorá popisuje vývoj štyroch kvalitatívnych parametrov v čase a priestore. Účelom testovania bolo ...

Bareš Vojtěch; Gabková Zuzana; Sýkora Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN
Šestáková Irena; Škropeková Jana; Voříšková Šárka
2018 - Slovak
Komunitné centrum je verejné miesto (objekt/ súbor objektov), kde sa členovia komunity zhromažďujú kôli najrôznejším aktivitám. Vybrala som si pražskú časť Hloubětín, pretože je to komunita ľudí, ktorí chcú medzi sebou komunikovať, ale nemajú pre svoje aktivity žiadne zázemie. Nové centrum by malo naštartovať spoločenský a kultúrny život v tejto oblasti. Zámerom je vybudovať společenské centrum celej lokality, kterého súčasťou bude kaviareň, menší spoločenský sál, knižnica, klubovne a poradne. Bude to miesto, kde ľudia v komunite budú mať možnosť sa stretávať a nadväzovať nové kontakty, ale taktiež priestorom pre spoluprácu mestskej časti s verejnosťou.The community center is a public site (object / group of objects) where community members gather for a variety of activities. I chose the prague part of Hloubětín because it is a community of people who want to communicate with each other, but they do not have any background for their activities. The new center should start social and cultural life in this area. The intention is to build a social center of the whole locality, which will include a café, a small social hall, a library, clubs and counseling centers. It will be a place where people in the community will have the opportunity to meet and engage with new contacts, but also a space for city cooperation with the public. Keywords: komunitné centrum,komunita,Hloubětín,spoločenský,kontakty; community center,community,Hloubětín,social,contacts Available at various departments of the ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN

Komunitné centrum je verejné miesto (objekt/ súbor objektov), kde sa členovia komunity zhromažďujú kôli najrôznejším aktivitám. Vybrala som si pražskú časť Hloubětín, pretože je to komunita ľudí, ...

Šestáková Irena; Škropeková Jana; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN
Šestáková Irena; Ivanová Dagmara; Voříšková Šárka
2018 - Slovak
Diplomová práca rieši návrh komunitného centra v historickom jadre mestskej štvrte Hloubětín. Objekt slúži ako centrum kultúry, voľného času a stretávania sa obyvateľov všetkých vekových kategórií. Zlučuje funkcie kaviarne, knižnice, spoločenskej sály a seminárních miestností do jedného celku, ktorý naväzuje na existujúcu zástavbu.The thesis sloves the proposal of the community center in the historical core of the town Hloubětín. The object serves as a center of culture, lemure and encounters for people of all ages. It blends the functions of cafes, libraries, social halls and seminar rooms into a single unit that builds on an existing building. Keywords: komunitní,centrum,Praha,Hloubětín,archetyp; community,center,Prague,Hloubětín,archetype Available at various departments of the ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN

Diplomová práca rieši návrh komunitného centra v historickom jadre mestskej štvrte Hloubětín. Objekt slúži ako centrum kultúry, voľného času a stretávania sa obyvateľov všetkých vekových kategórií. ...

Šestáková Irena; Ivanová Dagmara; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN
Šestáková Irena; Hlinková Petra; Voříšková Šárka
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je návrh komunitného centra, ktoré by malo slúžiť ako miesto každodenného stretávania obyvateľov lokality. Pozemok sa nachádza v centre Hloubětína v susedstve kostola sv. Jíří. Projekt rieši náväznosť a dotvorenie štruktúry zástavby na danom mieste. Objekt je členený podľa hlavných funkcií komunitného centra, ktoré sú prepojené centrálnym foyerom s kaviarňou. Práca sa taktiež zaoberá riešením okolitých vonkajších priestorov.The topic of the master thesis is a community center project, which should serve as a place for everyday meeting of the local people. The land is located in the center of Hloubětín in the neighborhood of the St. George church. The project brings the solution for continuity and completion of the building structure in the area. The object consists of the main features of the community center, which are connected by a central foyer with a café. The work also deals with the surrounding outdoor areas. Keywords: komunuta,centrum,ľudia,stretávanie,budova; community,center,people,meeting,building Available at various departments of the ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM - HLOUBĚTÍN

Témou diplomovej práce je návrh komunitného centra, ktoré by malo slúžiť ako miesto každodenného stretávania obyvateľov lokality. Pozemok sa nachádza v centre Hloubětína v susedstve kostola sv. Jíří. ...

Šestáková Irena; Hlinková Petra; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Roadbook aplikace pro OS Android
Hunka Jiří; Chlup Jakub; Žikovský Pavel
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom aplikácie Roadbook pre OS Android. Aplikácia slúži na vytvorenie roadbook a jeho inštrukcií, pričom ponúka dve možnosti vytvárania a to online priamo v teréne, alebo offline. Vytvorený roadbook je možné použiť k navigácii, buď s použitím GPS, alebo zariadenia ELM327 pripojeným na riadiacu jednotku vozidla.This final thesis is concerned with development of application Roadbook for Android OS. Application can be used for creating roadbook and list of its instructions. There are two options for creating roadbook -- online creation in field or offline creation. Created roadbook can be used for navigation using either GPS or ELM327 device connected to engine control unit. Keywords: Roadbook,navigácia,aplikácia,OS Andorid,OBDII,GPS,ELM327; Roadbook,navigation,application,OS Android,OBDII,GPS,ELM327 Available at various departments of the ČVUT.
Roadbook aplikace pro OS Android

Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom aplikácie Roadbook pre OS Android. Aplikácia slúži na vytvorenie roadbook a jeho inštrukcií, pričom ponúka dve možnosti vytvárania a to online priamo v teréne, ...

Hunka Jiří; Chlup Jakub; Žikovský Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases