Number of found documents: 16
Published from to

Řízení rizik spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním území do dalšího užívání
Procházková, Dana; Procházka, Jan; Říha, Josef; Beran, Václav; Procházka, Zdenko
2018 -
Předložená kniha „Řízení rizik procesů spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním uvolněného území do dalšího užívání“ je věnována řízení rizik při procesu, který zahrnuje: vyřazování technických děl z provozu; provedení demontáže zařízení, konstrukcí a staveb; odvoz použitelných zařízení, materiálů a odpadů, a v případě potřeby až po jejich dekontaminaci na místě; vyčištění uvolněného území, a v případě potřeby provedení dekontaminace území; a předání uvolněného území do dalšího civilního užívání. Předmětný proces je velmi důležitý pro zajištění dlouhodobého bezpečí a rozvoje lidstva. Problémy spojené s existencí ekologických zátěží a brownfieldů ukazují, že procesu není dosud věnována dostatečná pozornost. Proto publikace shrnuje současné poznatky o předmětném procesu, shromážděné v odborné literatuře. Metodami inženýrských disciplín (případové studie, Ishikawův diagram) jsou zpracována data o selháních sledovaných procesů, které byly získány systematickou analýzou odborných zdrojů. Protože sledovaný proces spadá do řízení veřejné správy, tak na základě výsledků zpracování dat uvedenými metodami a postupy používanými v inženýrství zacíleném na rizika navrhuje pro veřejnou správu dva nástroje, kterými zlepší řízení bezpečnosti území ve veřejném zájmu. Jde o systém pro podporu rozhodování, který umožní zlepšení rozhodování veřejné správy, a plán pro řízení rizik, který umožní veřejné správě se připravit na možná rizika a zajistit jejich včasné a kvalitní zvládnutí. Způsob řešení problematiky vychází ze současně preferovaného konceptu řízení rizik, tj. řízení rizik zacílené na bezpečnost území, přičemž v konkrétních úkonech je bezpečnost nadřazena spolehlivosti. Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním území do dalšího užívání

Předložená kniha „Řízení rizik procesů spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním uvolněného území do dalšího užívání“ je věnována řízení rizik při procesu, který zahrnuje: vyřazování ...

Procházková, Dana; Procházka, Jan; Říha, Josef; Beran, Václav; Procházka, Zdenko
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení
Procházková, Dana
2017 -
Available in digital repository of ČVUT.
Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení

Procházková, Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Efektivní vytápění úsporných domů
Beranovský J.; Jindrák M.; Bejvlová V.
2017 - Czech
Publikace, e-book: Efektivní vytápění úsporných domů se zabývá ekonomickým hodnocením různých způsobů vytápění a přípravy teplé vody v úsporných rodinných domech. Cílovou skupinou jsou zejména stavebníci, ale i odborná veřejnost. Publikace funguje jako informační podpora vyhlašovaným programům, jako například Nová zelená úsporám apod. Publikace diskutuje a kriticky analyzuje jednotlivá možná řešení z různých hledisek: technického, uživatelského a ekonomického. Pro ekonomické hodnocení jsou použita obvyklá kritéria ekonomické efektivnosti. Zjištěné skutečnosti jsou přehledně shrnuty v závěrečném hodnocení. Publikace volně navazuje na titul Ekonomika energeticky úsporné výstavby z roku 2014, který je zaměřen na stavební systémy a jehož výstupem je leták a e-book, který je volně ke stažení pod názvem: Je úsporný dům opravdu úsporný – Z čeho postavit úsporný dům? Doplňkem je informační leták se stručnými praktickými závěry. Zpracované publikace lze velmi dobře a prakticky využít v poradenské síti EKIS a na stránkách MPO a MŽP jako názorné a snadno pochopitelné informační materiály v oblasti úspor energií v rodinných a bytových domech. Keywords: energy efficient heating; nZEB; passive house Available in digital repository of ČVUT.
Efektivní vytápění úsporných domů

Publikace, e-book: Efektivní vytápění úsporných domů se zabývá ekonomickým hodnocením různých způsobů vytápění a přípravy teplé vody v úsporných rodinných domech. Cílovou skupinou jsou zejména ...

Beranovský J.; Jindrák M.; Bejvlová V.
České vysoké učení technické v Praze, 2017

pokus
2014 -
Available in digital repository of ČVUT.
pokus

České vysoké učení technické v Praze, 2014

Bílá kniha
České vysoké učení technické v Praze.
2014 -
Available at various departments of the ČVUT.
Bílá kniha

České vysoké učení technické v Praze.
České vysoké učení technické v Praze, 2014

Je úsporný dům opravdu úsporný? Z čeho postavit úsporný dům.
Beranovský J.; Pokorný J.
2014 - Czech
Publikace zkoumá závislost ekonomické efektivity na investičních a provozních na příkladu energeticky úsporného rodinného domu. Pro snadnější pochopení studie využívá konkrétní realizovaný rodinný dům v obci Praha - Vinoř. Energetické spotřeby, investiční a provozní náklady jsou porovnány pro různé stavební systémy. Studie obsahuje přípustná zjednodušení, protože problematika energeticky úsporné výstavby má mnoho stupňů volnosti. Snaha postihnout všechny možnosti vede obvykle k nepřehlednosti. Pro stanovení energetické náročnosti objektu je zvolena novostavba pasivního domu, který je namodelován v různých stavebních soustavách. Jednotlivé modely jsou „naladěny“ tak, aby dům v každé stavební soustavě splňoval kritéria pro pasivní standard podle TNI 73 0329 pro rodinné domy. V České republice lze pro stavbu pasivního domu s výhodou využít dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ), který předpokládá používání českých metodik pro energetické hodnocení budov. Proto nejsou pro hodnocení použity zahraniční metodiky, například PHPP. Technická vybavenost se předpokládá jednotná. Tepelně technické posouzení je zpracováno v programech Svoboda Software: Teplo 2014, Energie 2014 a v programu EkoWATT 2014. Jedná se v podstatě o hodnocení podle ČSN 73 0540, dále podle TNI 73 0329 a podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Pro ekonomické hodnocení jsou použita klasická kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti. Ekonomické výpočty jsou prováděny v programu Efekt 3.0 ČVUT. Rozpočty jsou sestaveny v programu KROS plus. Keywords: energy efficiency; nZEB; passive house; energy savings Available in digital repository of ČVUT.
Je úsporný dům opravdu úsporný? Z čeho postavit úsporný dům.

Publikace zkoumá závislost ekonomické efektivity na investičních a provozních na příkladu energeticky úsporného rodinného domu. Pro snadnější pochopení studie využívá konkrétní realizovaný rodinný dům ...

Beranovský J.; Pokorný J.
České vysoké učení technické v Praze, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases