Number of found documents: 441
Published from to

Možnosti využití prvků vybraných psychoterapeutických systémů v rožnovské arteterapii
HOLUBOVÁ, Marie
2010 - Czech
Bakalářská práce "Možnosti využití prvků vybraných psychoterapeutických systémů v rožnovské arteterapii" pojednává o využití prvků klasické psychoanalýzy, jungiánské psychoterapie, kognitivní teorie J. Piageta, kognitivně- behaviorální psychoterapie, integrativní psychoterapie a formě skupinové psychoterapie v rožnovské arteterapii. Dále se pak zabývá integrací nebo ekvivalenty těchto prvků v procesu rožnovské arteterapie. Diploma Thesis "The Evaluation of Possibilities of Selected Psychotherapeutic Elements in Roznov Art Therapy" Deals with The Evaluation of Possibilities of Psycho-analysis, The Analytic Psychology of C. G. Jung, The Cognitive Theory of J. Piaget, Cognitive- Behavioral Psychotherapy, Integrative Psychotherapy, Group Psychotherapy in Roznov Art Therapy. After That Diploma Thesis Integrates These Elements into the Process of Roznov Art Therapy. Keywords: Rožnovská arteterapie. Klasická psychoanalýza. Jungiánská psychoterapie. Kognitivně - behaviorální psychoterapie. Kognitivní teorie J. Piageta. Integrativní psychoterapie. Skupinová psychoterapie. Integrace prvků systémů. Proces rožnovské arteterapie.; Roznov Art Therapy. Psycho - analysis. The Analytic Psychology of C. G. Jung. Cognitive - Behavioral Psychotherapy. The Cognitive Theory of J. Piaget. Integrative Psychotherapy. Group Psychotherapy. Integration Elements. The Process of Roznov Art Therapy. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti využití prvků vybraných psychoterapeutických systémů v rožnovské arteterapii

Bakalářská práce "Možnosti využití prvků vybraných psychoterapeutických systémů v rožnovské arteterapii" pojednává o využití prvků klasické psychoanalýzy, jungiánské psychoterapie, kognitivní teorie ...

HOLUBOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Volnočasové aktivity žáků se zdravotním postižením v základních školách praktických a v základních školách speciálních v okrese Český Krumlov a České Budějovice
ŠTIKOVÁ, Petra
2009 - Czech
Má bakalářská práce se zabývá volným časem mentálně postižených dětí, které navštěvují základní školy praktické a základní školy speciální. Teoretická část popisuje zejména problematiku volného času a mentálního postižení. Zahrnula jsem tam však i integraci mentálně postižených osob do společnosti a krátký exkurz na systém školských zařízení pro mentálně postižené žáky. Cílem práce je zjistit jaká je nabídka volnočasových aktivit v mimoškolních zařízeních pro žáky základních škol praktických a základních škol speciálních v okrese Český Krumlov a České Budějovice a zda žáci tyto volnočasové aktivity využívají. S tím souvisí další cíl, který si klade za úkol zjistit, zda mimoškolní zařízení nabízející volnočasové aktivity dostatečně informují žáky ZŠ praktických a ZŠ speciálních o své nabídce zájmových kroužků a zda je využití této nabídky závislé na finanční situaci rodiny. Posledním cílem je zjistit jaká je nabídka volnočasových aktivit v rámci ZŠ praktických a ZŠ speciálních. Průzkum byl uskutečněný pomocí dotazníku pro rodiče dětí základních škol praktických a základních škol speciálních a dále pomocí dvou řízených rozhovorů. Jeden z rozhovorů byl uskutečněn s řediteli základních škol praktických a základních škol speciálních a druhý se zástupci volnočasových zařízení. To vše v okrese Český Krumlov a České Budějovice. Ze sebraných dat vyšly následující výsledky: volnočasové aktivity v mimoškolních zařízeních jsou dostupné pro žáky základních škol praktických a základních škol speciálních a nabídka zájmových kroužků v těchto školách pokrývá potřeby žáků, kteří mají o tyto kroužky zájem. Výjimkou je základní škola praktická v Loučovicích, která žádné kroužky nenabízí. Bylo by vhodné v této škole nějaký zájmový kroužek založit. Výzkum dále prokázal, že nutnost plateb za mimoškolní zájmové aktivity, není příčinou, proč děti tyto kroužky nenavštěvují. Hlavní problém je v informační síti mezi volnočasovými zařízeními a školou a následně mezi školou a rodiči dětí. Pak situace dopadá tak, že děti navštěvují pouze kroužky v rámci školy, i když by měly větší rozsah výběru v mimoškolských zařízeních. My thesis deals with the free time of mentally handicapped children who attend practical and special primary schools. The theoretical part describes especially the problems of free time and a mental handicap. I also included the integration of mentally ill people into the society and a short excursion to the system of educational institutions for mentally ill pupils. The objective of the thesis is the find out about the offer of free time activities in after-school institutions for the pupils of practical and special schools in the districts of Český Krumlov and České Budějovice and to find out if the pupils participate in these free time activities. The next objective is to find out if after-school institutions offering these free time activities sufficiently inform the pupils of practical and special primary schools on the offer of hobby groups and if the use of this offer depends on the financial situation of a family. The last objective is to find out about the offer of free time activities in terms of practical and special primary schools. The research was carried out by the help of a questionnaire for the parents of pupils from practical and special primary schools and further by the help of two controlled interviews. The first interview was carried out with the headmasters of practical and special primary schools and the second was carried out with the representatives of free time institutions. Everything took place in the districts of Český Krumlov and České Budějovice. From the collected data the following facts resulted: free time activities in after-school institutions are available for the pupils of practical and special primary schools and the offer of hobby groups in these schools fulfills the needs of pupils who are interested in these groups. An exception is The Practical Primary School in Loučovice which does not offer any hobby groups. It would be appropriate to open a hobby group there. The research also proved that the necessity of payments for after-school hobby activities is not the reason why some children do not participate in them. The main problem lies in the information net between free time institutions and a school and subsequently between a school and parents. The situation is that the pupils attend only hobby groups in terms of a school even if they could have wider range of choice in after-school institutions. Keywords: Mentální postižení; mentální retardace; volný čas; volnočasové aktivity; integrace; základní škola praktická; základní škola speciální; Mental handicap; cephalonia; leisure time; freetime activities; integration; practical primary schools; special primary schools Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Volnočasové aktivity žáků se zdravotním postižením v základních školách praktických a v základních školách speciálních v okrese Český Krumlov a České Budějovice

Má bakalářská práce se zabývá volným časem mentálně postižených dětí, které navštěvují základní školy praktické a základní školy speciální. Teoretická část popisuje zejména problematiku volného času a ...

ŠTIKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Etické problémy v odběru orgánů k transplantacím
ESCOBAR CASTILLO, Javier Jesus
2009 - Czech
Bakalářská práce se zabývá transplantací orgánů se zaměřením na etické problémy, které jsou s tím spojené. Teoretická část obsahuje jednak úvod do problematiky rychle se vyvíjejícího medicínského oboru a dále se odkazuje na legislativní řešení transplantací v České republice. Z nastíněného transplantačního procesu jako lékařské disciplíny a jeho právního rámce postupně vyplývají společenské otázky v oblasti morálky, práva, mezilidských vztahů a další. Ty jsou v závěru teoretické části zformulovány jako hlavní etické problémy: otázka smrti, souhlas či nesouhlas s posmrtným dárcovstvím, obchodování orgánů a selekce čekatelů v registru. Pro srovnání jsou tu uvedeny i přístupy jiných států a doporučení Evropské unie. Je zdůrazněno, že orientace v těchto citlivých etických otázkách vyžaduje informovanost veřejnosti, která by vyústila do společenského konsenzu. Cílem práce bylo zjistit dispozice studentů Zdravotně sociální fakulty darovat orgány, respektive ochotu je v případě onemocnění přijímat ze strany dárců. Jako pracovní hypotézy byly použity předpoklady, že studenti mají na jedné straně k vlastnímu dárcovství negativní postoj, ale na druhé straně kladný postoj jako případní příjemci. Další hypotézou byla neznalost problematiky transplantací u studentů, která neumožňuje předávání informací vůči široké veřejnosti. Výzkum byl proveden formou dotazníků. Pro účely větší vypovídací hodnoty byly závěry výzkumu u studentů porovnány s posledním celostátním výzkumem společnosti Factum Invenio, která se dotazováním tohoto typu profesně zabývá. Hypotézy se výzkumem nepotvrdily. Naopak byl prokázán vysoký altruismus a poměrně dobrá znalost problematiky transplantací u významné části respondentů. Tyto skutečnosti ještě více vynikají ve srovnání s celostátním výzkumem. Výzkum prokázal, že studenti nemají etické problémy s dárcovstvím samým, ale ani s eticky kontroverzní a legislativně danou strategií získávání orgánů, která podstatně více zachraňuje lidské životy. Ukazuje se, že mají vyšší morální standardy sociální spravedlnosti než ve společnosti jako celku. Pokud by v souladu se svým postojem šířili informovanost ve svém okolí, přispějí možná k vyšší naději na smysluplný život s transplantovaným orgánem některého nemocného na čekací listině. The present bachelor thesis is concerned with organ transplantation with the view to the associated ethic problems. The theoretical part consists of the introduction into the problems of this fast developing medical field, and refers to the legislative treatment of organ transplantation in the Czech Republic. The outlined transplantation process as a medical branch is the basis from which a number of social issues arise {--} issues related to morals, the law, and human relations and similar. The conclusion of the theoretical part formulates the aforesaid issues as the principal ethic problems: the subject of death, a consent or refusal with the post-mortem organ donation, organ trade and the selection of transplant candidates in the register. Moreover, the theoretical part compares different approaches to organ transplantations adopted in other countries, together with recommendations of the European Union. The thesis emphasizes the fact that to comprehend these sensitive ethic issues the public need to be informed, so the social consensus can be reached. The aim of the thesis is to determine the predispositions of the students of the Faculty of Health and Social Studies to donate organs, or their willingness to accept organs in the role of ill recipients. The adopted working hypotheses lay in such assumptions that on the one hand, students{\crq} approach to organ donation tends to be negative should they become donors; and, on the other hand, their approach is positive should they become recipients themselves. Another hypothesis assumed a certain lack of knowledge of the organ transplantation problems on the students{\crq} part, the fact of which renders the distribution of important information among the public virtually impossible. The research was conducted by means of questionnaires. The research results acquired from students were compared with the latest nationwide survey carried out by Factum Invenio, the marketing service company which is professionally concerned with such surveys. Needless to say, the abovementioned hypotheses were not confirmed by our research. On the contrary, the research ascertained high altruism and revealed a relatively good grasp of the organ transplant problems in most of the respondents. These facts are even more noticeable when compared with the nationwide research. Our research proved that students neither have ethic problems with the organ donation itself, nor with the ethically controversial and legislatively established strategy of obtaining organs: the strategy that saves human lives. Apparently, our respondents{\crq} moral standards of social justice are higher than those of the public as a whole. If our respondents spread their awareness of the problems among the public in concert with their viewpoints, they could contribute to the hope for a meaningful life with a transplanted organ of a diseased person on the waiting list. Keywords: Transplantace; Opting in; opting out; Imunologie; Etické problémy transplantací; Bioetika; Dárcovství orgánů.; Transplantation; Opting in; opting out; Imunology; Ethical problems of organs tranplantation; Bioethics; organ donation. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Etické problémy v odběru orgánů k transplantacím

Bakalářská práce se zabývá transplantací orgánů se zaměřením na etické problémy, které jsou s tím spojené. Teoretická část obsahuje jednak úvod do problematiky rychle se vyvíjejícího medicínského ...

ESCOBAR CASTILLO, Javier Jesus
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Uplatnění mentálně postižených občanů na trhu práce
PITKOVÁ, Zuzana
2009 - Czech
Moje bakalářská práce se zabývá problematikou uplatnění mentálně postižených občanů na trhu práce. Osoby s mentálním postižením představují jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi postiženými. Zapojení jedince do pracovního procesu ovlivňuje nejen ekonomické zabezpečení, sociální postavení, ale také pozitivně působí na rozvoj vlastní osobnosti. Na trhu práce je však značný nedostatek pracovních příležitostí pro osoby s mentální retardací. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje mentální retardaci, příčiny vzniku, diagnostiku, klasifikaci, kombinaci s ostatními druhy postižení, zvláštnosti a potřeby těchto osob. Dále se zabývá vzděláváním, výchovou mentálně postižených osob a pracovní problematikou (význam práce, nezaměstnanost, pracovní příležitosti pro osoby s mentálním postižením, výhody a povinnosti pro zaměstnavatele a stručná charakteristika zaměstnance s mentálním postižením). V praktické části byl stanoven cíl práce a hypotézy. Cílem práce je zjistit postoje a názory zaměstnavatelů ohledně zaměstnávání osob s mentálním postižením a dále, zda lidé s mentálním postižením mají o uplatnění na trhu práce zájem a zda je pro ně dostatečná nabídka pracovních míst v Jihomoravském kraji. Stanovila jsem si dvě hypotézy. První hypotéza předpokládá, že většina zaměstnavatelů jeví malý zájem o zaměstnávání osob s mentálním postižením. Druhá hypotéza zní, že osoby s mentálním postižením obtížně nachází uplatnění na trhu práce. Ke zpracování práce byl použit výzkum kvantitativní. Využila jsem metodu dotazování, techniku písemného dotazování u zaměstnavatelů jednotlivých firem a dále metodu dotazování, techniku standardizovaného rozhovoru u osob s mentální retardací. Práce by mohla sloužit jako informační materiál pro širokou veřejnost a pro mentálně postižené občany v Jihomoravském kraji (zprostředkovat informace, jaké jsou možnosti pracovního uplatnění mentálně postižených osob). My bachelor thesis addresses the problem of finding a working place for mentally handicapped people at the job market in our country. People with a mental handicap represent one of the largest groups among the handicapped. Integration of an individual into the working process not only influences his economic security and social status, but it also has a positive impact on the personal development. However, at our job market, there is a serious lack of adequate working places for people with a mental handicap. This thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes mental retardation, causes of its development, diagnostics, classification, combination with other kinds of handicaps, special characteristics and needs of these people. Further, it focuses on education and upbringing of the mentally handicapped and on the work issues (importance of work, unemployment, work possibilities for people with a mental handicap, benefits and duties of the employer and a brief characterization of an employee with a mental handicap). In the practical part, I set the goal of hypotheses of my work. The goal of the thesis is to asses the attitude and opinion of employers regarding employment of the mentally handicapped and further if these people are interested in finding work at the job market and if there is a sufficient offer of working positions for them in the South Moravian region. I set two hypotheses. The first hypothesis claims that most of the employers show only a little interest in employing people with a mental handicap. The second hypothesis assumes that it is problematic for the mentally handicap to find work at the labour market. The method I used to collect data was quantitative research. More specifically, I employed the inquiry method {--} the technique of written inquiry with employers in various companies and the technique of standardized questioning with people with a mental handicap. This work should serve as a source of information for wide public and the mentally handicapped in the South Bohemian region (mediate information on the possibilities of finding work for the mentally handicapped people). Keywords: Mentální retardace; Osoba se zdravotním postižením; Pracovní uplatnění; Sociální služby; Trh práce; Vzdělávání; Mental Retardation; Persons with Disabilities; Work; Social Services; Labour Market; Education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Uplatnění mentálně postižených občanů na trhu práce

Moje bakalářská práce se zabývá problematikou uplatnění mentálně postižených občanů na trhu práce. Osoby s mentálním postižením představují jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi postiženými. ...

PITKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Možnosti arteterapie v terénní sociální praxi
GLOZ, Zdeněk
2009 - Czech
Práci na toto téma jsem si zvolil proto, že mě velmi oslovil volitelný předmět Arteterapie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Arteterapie má široké využití. Je to psychoterapeutický obor v různých formách rozšířený po celém světě. Tato specifická terapie má velmi široké uplatnění v celé sociální práci. Pomocí arteterapeutických technik můžeme pracovat s dětmi, zdravotně postiženými, duševně nemocnými, či seniory. Jako cílovou skupinu svého výzkumu jsem, vzhledem k široké oblasti tématu své práce, zvolil chronické alkoholiky a to z důvodu, že jsem neobjevil příliš mnoho publikací, zabývající se touto skupinou ve spojení s arteterapií.. Také jsem chtěl zjistit, zda je u nich možná nějaká změna způsobená arteterapeutickými technikami. Tuto cílovou skupinu jsem si vybral proto, abych zjistil, zda je možné arteterapeutickým působením proniknout do jejich nitra, a tak napomoci k rozvoji, resp. udržení jejich celkového stavu. Využil jsem arteterapeutických technik k pochopení jejich osobností. Nejvíce se osvědčila tvorba koláží. Dále jsem použil kresebné projektivní testy. Navázání spolupráce s uživateli s chronickou závislostí na alkoholu bylo velmi náročné. Těmto lidem chybí motivace k jakékoliv činnosti. Spoléhají na to, že se o ně někdo postará Ve výzkumné části dokládám prostřednictvím kazuistik i artefaktů celkové stavy uživatelů a popisuji způsoby motivace, které jsem mohl použít. I chose this theme of my thesis because I was highly by elective subject Artetherapy at the Faculty of Health and Social Studies in České Budějovice. Artetherapy has a broad range of application. It is a psychotherapeutic branch various forms of which have been used worldwide. This specific kind of therapy has vast application in social work in general. Artetherapeutic techniques can be used at work with children, handicapped and mentally disordered people, or seniors. Due to very broad range of this theme I focused my research work on target group of chronic alcoholics, because I had not found many works dealing with artetherapy applied to this target group. I also wanted to find out if artetherapeutic techniques might lead to any changes of these people. I decided to focus on this particular target group to find out whether application of artetherapeutic techniques might enable penetrating into their heart, and thus contribute to their development, or sustain their general condition. I made use of artetherapeutic techniques to understand their personality. Creating collages turned out to be the best. I also carried out drawing projective tests. Establishing cooperation with chronic alcoholics was extremely difficult. These people lack motivation to any kind of activity. They believe that there will always be someone to help them. In research part I illustrate general condition of the addicted by means of case reports and artefact, and describe ways of motivation I was able to use. Keywords: ARTETERAPIE; ALKOHOLISMUS; SCHIZOFRENIE; PREVENCE ALKOHOLISMU; ART THERAPY; ALCOHOLISM; SCHIZOPHRENIA; PREVENTION OF ALCOHOLISM Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti arteterapie v terénní sociální praxi

Práci na toto téma jsem si zvolil proto, že mě velmi oslovil volitelný předmět Arteterapie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Arteterapie má široké využití. Je to psychoterapeutický ...

GLOZ, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Rozdíl v terapeutických a psychosociálně rehabilitačních aktivit pacientů PL vzhledem k jejich diagnóze.
ZELENKOVÁ, Markéta
2009 - Czech
Abstrakt Rozdíl terapeutických a psychosociálně rehabilitačních aktivit pacientů PL vzhledem k jejich diagnóze Ve své bakalářské práci se zabývám jako hlavními tématy psychosociálně rehabilitačními a terapeutickými aktivitami, jejich využití v rámci rehabilitace u nemocných s diagnózou zaměřenou na okruh psychotických poruch, neurotických poruch a organických poruch. Důležitou část tvoří kapitola komunitní péče, která úzce souvisí se systémem ucelené rehabilitace v léčbě duševních poruch. Na posledních stránkách práce se věnuji specifické komunikaci s nemocnými trpící demencí, psychózou a neurózou. Prvním cílem práce bylo zjistit rozdílnost v terapeutických aktivitách podle diagnóz a to z okruhu psychotických poruch, neurotických poruch a organických poruch. K danému cíli se vztahovala hypotéza, ve které jsem se domnívala, že terapeutické aktivity realizované s nemocnými se odlišují vzhledem k jejich diagnóze. Druhým cílem práce bylo zjistit, zda odborný personál považuje za důležité využívat v rámci péče o duševně nemocné možnost mimoústavní (komunitní) péče. K tomuto cíli byla stanovena hypotéze, ve které jsem předpokládala, že odborný personál v PL zaujímá negativní postoj k využívání mimoústavní (komunitní) péče. Cíle práce byly splněny. Informace byly získány výzkumem kvantitativním, použita byla metoda dotazování, technika sběru dat {--} dotazník. První sledovaný soubor tvořilo 20 terapeutů, druhý sledovaný soubor tvořilo 84 sester pracujících v PL Jihlava. Výsledky šetření potvrdily první hypotézu. Druhá hypotéza nebyla potvrzena. Poznatky této práce by mohly být určeny jako zdroj informací zvláště pro pracovní terapeuty a ostatní terapeuty, kteří využívají v rámci psychosociální rehabilitace a terapeutické činnosti řadu aktivit jako podpůrné léčby duševních poruch. Práce přináší přehled o aktivitách uplatňujících se v léčbě duševních nemocí. Dále mohou být terapeuty i sestrami použity poznatky o komunitní péči, o návaznosti těchto služeb pro nemocné s duševní poruchou. Zprostředkovateli těchto informací mohou být pro nemocné i rodinné příslušníky nejen sociální pracovnice, lékař ale i terapeuti a sestry. Abstract Differences in the therapeutic and psychosocial rehabilitation activities of psychiatric asylum patients according to their diagnoses As the main topics of my bachelor{\crq}s thesis, I am investigating psychosocial rehabilitation and therapeutic activities and their use within the framework of rehabilitation of people with a diagnosis within a range of psychotic disorders, neurotic disorders and organic disorders. A chapter on community care represents an important part; it is closely related to the complex rehabilitation system in the treatment of mental disorders. On the last pages I focus on specific communication with people suffering from dementia, psychosis and neurosis. The first goal of the thesis was to find out the differences in therapeutic activities according to diagnoses within a range of psychotic disorders, neurotic disorders and organic disorders. There was a hypothesis linked to the given goal in which I thought that the therapeutic activities realized with the patients would differ according to their diagnoses. The second goal was to find out whether professional staff consider it important to use the possibility of extramural (community) care within the framework of caring for the mentally ill. For this purpose a hypothesis was set up in which I assumed that the professional staff of a psychiatric asylum had a negative view towards using extramural (community) care. The goals of the thesis were achieved. Information was obtained through a quantitative survey, by the method of questioning and the technique of data collection {--} through a questionnaire. The first monitored group consisted of 20 therapists and the second monitored group was made up of 84 nurses working at the Jihlava psychiatric asylum. The survey{\crq}s results confirmed the first hypothesis. The second hypothesis was not confirmed. The findings of this thesis could be used as a source of information, particularly for work therapists and other therapists who, within the framework of psychosocial rehabilitation and therapeutic activities, use many activities such as supporting treatments for mental disorders. The thesis provides an overview of the activities applied in treating mental illnesses. Furthermore, therapists and nurses can use the findings about community care and subsequent services for patients with mental disorders. Not only social workers, but also physicians, therapists and nurses can be the intermediaries of this information for patients and their family members. Keywords: duševní porucha; diagnóza; psychosociálně rehabilitační a terapeutické aktivity; komunitní péče; ucelený systém rehabilitace; mental disorder; diagnosis; psychosocial rehabilitation and therapeutic activities; community care; complex rehabilitation system Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rozdíl v terapeutických a psychosociálně rehabilitačních aktivit pacientů PL vzhledem k jejich diagnóze.

Abstrakt Rozdíl terapeutických a psychosociálně rehabilitačních aktivit pacientů PL vzhledem k jejich diagnóze Ve své bakalářské práci se zabývám jako hlavními tématy psychosociálně ...

ZELENKOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Integrace žáků s tělesným postižením do základní školy z pohledu jejich spolužáků
DOLEŽALOVÁ, Jitka
2009 - Czech
V teoretické části práce, která se zabývá integrací žáků s tělesným postižením do základní školy z pohledu jejich spolužáků, jsem se zabývala samotným pojmem integrace. Dále jsou zde uvedeny faktory, které ovlivňují školskou integraci, a v neposlední řadě je v této části uvedena současná právní úprava školské integrace. Do praktické části jsem zařadila stručné kazuistiky jednotlivých žáků s tělesným postižením, v jejichž třídách jsem výzkum prováděla. Jsou zde také prezentovány výsledky dotazníků a jejich vyhodnocení. Cílem práce je zjistit, jaký je vztah žáků základní školy k jejich spolužákům s tělesným postižením. V neposlední řadě též formulovat případná vlastní doporučení či návrhy, jak integraci do budoucna dále zlepšit. Stanovila jsem si dvě hypotézy. První je: {\clq}qŽáci s tělesným postižením svou přítomností ve třídě i svým specifickým pohledem na svět, obohacují své spolužáky, což je samotné posiluje.`` Druhá hypotéza zní následovně: {\clq}qZdraví spolužáci navazují spontánní kontakty a vztah se spolužáky s tělesným postižením.`` Obě hypotézy byly potvrzeny. K ověření hypotéz jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu. Sběr dat probíhal metodou dotazování formou dotazníků. Pro zjištění potřebných údajů jsem vypracovala dotazník, který byl anonymní a dobrovolný. Uvedenou bakalářskou práci bude možné využívat při integraci žáka s tělesným postižením jako informační materiál pro ředitele školy a rodiče {\clq}qzdravých`` dětí. Mohou se podívat na celou problematiku z pohledu těch, kterých se integrace bezprostředně dotýká. In its theoretical part, the thesis, which deals with the integration of physically handicapped pupils into the primary school from the viewpoint of their classmates, focuses on the concept of integration itself. It also lists factors that influence school integration and {--} last but not least {--} describes present legal regulation of school integration. The practical part contains brief case studies of individual physically handicapped pupils in whose classes the research was carried out. The results of questionnaires and their evaluation are presented here too. The aim of this thesis is to analyze the attitudes of primary school pupils towards their physically handicapped classmates. The thesis also tries to formulate its own recommendations and proposals for future improvement of integration. Two hypotheses have been postulated. The first says: ``Physically handicapped pupils enrich their classmates by both their presence in the class and their specific view of the world, which {--} on the other hand {--} strengthens the handicapped.{\crq}q The second hypothesis reads as follows: ``Healthy pupils establish spontaneous contacts and relations with their physically handicapped classmates.{\crq}q Both the hypotheses have been proved. To prove the hypotheses, the method of quantitative research was used. Data were collected through questioning. To get necessary data, a questionnaire, which was anonymous and voluntary for respondents, was prepared. This bachelor degree thesis could be used as an information material for headmasters /headmistresses and for the parents of ``healthy{\crq}q pupils in the situation when a handicapped pupil is being integrated into the class. It will enable them to look at the whole issue from the viewpoint of those whom the integration process immediately concerns to. Keywords: Individuální integrace žáka Individuální vzdělávací plán Inkluze Integrace Tělesné postižení Žák s tělesným postižením; Individual integration of pupil Individual educational plan Inclusion Integration Handicap Physically handicaped pupil Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Integrace žáků s tělesným postižením do základní školy z pohledu jejich spolužáků

V teoretické části práce, která se zabývá integrací žáků s tělesným postižením do základní školy z pohledu jejich spolužáků, jsem se zabývala samotným pojmem integrace. Dále jsou zde uvedeny faktory, ...

DOLEŽALOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Šikana na odborném učilišti
PEŠOVÁ, Olga
2009 - Czech
Téma předkládané bakalářské práce {\clq}qŠikana na odborném učilišti`` se stává v dnešní době stále diskutovanějším. Jako jeden z hlavních důvodů se jeví neutuchající mediální zájem o předmětnou problematiku. Některé případy šikany a agresivity vůbec jsou velmi často prezentovány jak v televizních a novinových zprávách, tak i na internetu. Za vysoce alarmující je považován hlavně fakt, že věková hranice dětí, projevujících se značně agresivně, se posouvá stále níže. Domnívám se, že stejně jako u většiny mezilidských problémů, i zde platí pravidlo hledat počátek negativních projevů v rodinné výchově. Dle mých zkušeností vyrůstali pachatelé šikany zpravidla v neúplných či nefunkčních rodinách, přičemž důsledkem tohoto poznání je obsah předložené bakalářské práce. V teoretické části jsem se zaměřila na přesné definování šikany, agresora, oběti, na zvláštnosti u dětí a mládeže a rovněž tak na přesné definování rodiny a její funkce. V praktické části bylo mým cílem zmapovat problematiku šikany na Odborném učilišti v Třešti a ověřit si její přímou souvislost s výchovou v rodině. K výzkumu byl v praktické části využit kvantitativní dotazník pro žáky odborného učiliště, polostandardizovaný rozhovor s učiteli a vychovateli odborného učiliště. Pro názorný příklad je v závěru praktické části uvedena jedna kasuistika žáka Odborného učiliště v Třešti. Z výzkumu vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších předpokladů pro harmonický vývoj dítěte je správná výchova v rodině bez nadbytečného trestání a bez patologických projevů v rodině. The topic of this bachelor thesis ``bullying at apprentice training schools{\crq}q is becoming more and more discussed these days. One of the main reasons of this trend is the constant media attention regarding the given topic. Cases of bullying and aggression are very often presented not only on television and in newspaper but also on the Internet. What is considered highly alarming is the fact that the age of aggressively behaving young people and children is continually dropping. I think that, as in the majority of interpersonal problems, the origin of this conduct is to be found in negative aspects of family upbringing. In my experience, most of the bullies grew up in families that were either incomplete or dysfunctional. The outcome of these findings is the content of the bachelor thesis here presented. In the theoretical part, I focus on the exact definition of bullying, aggressor and victim, on the specificities in children and youth, as well as on the definition of the family unit and its function. In the practical part, it was my goal to asses the extent of bullying at the Apprentice School in Třešť and to inquire into the connection between this kind of behavior and family upbringing. The research in the practical part was conducted through quantitative questionnaires for the students of the school and semi-standardized interviews with the teachers and staff. As an illustration, at the end of the practical part a case of one of the students at the Apprentice School in Třešť is presented. The research has revealed that the most important condition for a harmonic development of the child is an appropriate upbringing in his/her family without unnecessary punishments and without pathological symptoms in the functioning of the family. Keywords: šikana; agresor; oběť; rodina; neúplná rodina; bullying; aggressor; victim; family; incomplete family Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Šikana na odborném učilišti

Téma předkládané bakalářské práce {\clq}qŠikana na odborném učilišti`` se stává v dnešní době stále diskutovanějším. Jako jeden z hlavních důvodů se jeví neutuchající mediální zájem o předmětnou ...

PEŠOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Informovanost žen o možnostech prevence a léčby vulvovaginitid
TRNOVCOVÁ, Martina
2009 - Czech
Bakalářská práce na téma "Informovanost žen o možnostech prevence a léčby vulvovaginitid`` má výzkumný charakter. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je rozčleněna do třinácti hlavních kapitol. V úvodu je popsán současný stav vědomostí, na který navazuje stručný přehled anatomie zevních a vnitřních rodidel. Hlavní pozornost je věnována patofyziologii vulvovaginitid, jejich základnímu rozdělení a klasifikaci. Stranou nezůstává ani problematika virových vulvovaginitid a zánětu Bartholinské žlázy. V samostatné kapitole jsou uvedeny diagnostické možnosti a metody vulvovaginitid, přičemž jsou uvedena i jejich diagnostická kritéria. Další kapitola je věnována terapii uvedených vulvovaginitid a je doplněna popisem dostupných podpůrných preparátů používaných ke stabilizaci poševního prostředí. Důležitou součástí práce je kapitola věnovaná možnostem prevence a úloze porodní asistentky v ošetřovatelské péči o ženu s těmito gynekologickými záněty. Závěr teoretické části práce je věnován popisu ošetřovatelského procesu u žen se zánětlivými onemocněními vulvy a pochvy. Cílem praktické části práce bylo zjistit informovanost žen v reprodukčním věku o možnostech prevence a léčby vulvovaginitid. Byly stanoveny dvě hypotézy. Hypotéza 1 předpokládala, že ženy nejsou informovány o možnostech prevence vulvovaginitid. Hypotéza 2 předpokládala, že ženy jsou informovány o možnostech léčby vulvovaginitid. K ověření nebo vyvrácení hypotéz byla použita metoda dotazníku, který měl 29 otázek. Celkem bylo rozdáno 170 dotazníků, ze kterých se vrátilo 156 vyplněných dotazníků. Návratnost byla 92%. Výzkumným šetřením byla hypotéza 1 vyvrácena. Hypotéza 2 byla výzkumem potvrzena. Výsledky, které bakalářská práce přinesla, mohou být publikovány na odborných seminářích určených pro porodní asistentky a gynekology v nemocničních i ambulantních zařízeních. Mohou také přispět ke zkvalitnění informovanosti žen. Women´s awareness on prevention and treatment possibilities for vulvovaginal infections. The thesis on `` Women´s awareness on prevention and treatment possibilities for vulvovaginal infections was worked out by a research technique. The thesis is divided into two sections {--} theoretical and practical. The theoretical section is subdivided into thirteen main chapters. The introduction gives information on the current state of knowledge and is followed by a brief description of external and internal female genitals. Much attention is paid to pathophysiology of vulvovaginal infections and their classification. The issues of viral vulnovaginitis and Bartholin glands inflammation are not omitted. In the main chapter diagnostic possibilities and methods in the treatment of vulvovaginal infections and diagnostic criteria are surveyed. Another chapter deals with therapy of vulvovaginal infections mentioned and the description of supportive preparatives used to stabilize vaginal medium. An important part of the thesis is a chapter giving account of prevention possibilities and the role of a midwife in nursing care for a woman suffering from gynaecological inflammations mentioned. In the final chapter information on the nursing process in women with inflammatory diseases of vulva and vagina is given. The objective of the thesis was to learn about the awareness of prevention possibilities and treatment of vulvovaginal infections in women of reproductive age. Two hypotheses were stated: Hypothesis 1 assumed that women are not informed about vulvovaginal infections possible prevention. Hypothesis 2 assumed that women are informed about the possibilities of vulvovaginal infections treatment. To verify or reject the hypotheses the questionnaire method was used. The questionnaire included 29 questions. Total 170 questionnaires were distributed, 156 of which came back filled in, i.e. 92%. Hypothesis 1 was rejected by the research, hypothesis 2 was confirmed. The results obtained may be published at specialist seminars focused on education of midwives and gynaecologists working in both in-patient and out-patient departments. They may also contribute to enhancement of women{\crq} s awareness. Keywords: vulvovaginitis; informovanost; prevence; léčba; vulvovaginal infection; awareness; prevention; therapy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Informovanost žen o možnostech prevence a léčby vulvovaginitid

Bakalářská práce na téma "Informovanost žen o možnostech prevence a léčby vulvovaginitid`` má výzkumný charakter. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je ...

TRNOVCOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Vyhodnocení rozdílu pohybové aktivity u seniorů v domácím prostředí a v ústavní péči ve východočeském kraji
OLIVOVÁ, Leona
2009 - Czech
Obsah bakalářské práce je zaměřen na současné trendy stárnutí společnosti, na naše zdraví a pohybovou aktivitu. Předmětem je proces stárnutí, projevy stárnutí a působení pohybu na lidský organismus, zejména na seniorskou populaci. Záměrem práce je zdůraznění významu pohybu a zároveň i změny životního stylu pro starší generaci. Cílem práce je vyhodnocení rozdílu pohybové aktivity seniorů v domácím prostředí a v ústavním zařízení v rámci Východočeského kraje. Výzkumná data byla získávána metodou kvantitativního výzkumu, dotazováním. Technikou sběru dat byl dotazník, doplněný řízeným rozhovorem a byl určen lidem od 70 let věku, žijících v domácím prostředí a v ústavním zařízení. Základní soubor mé práce tvoří senioři (muži a ženy) žijící na území Východních Čech. Výzkumným souborem je 100 náhodně vybraných seniorů z ústavního zařízení a 100 náhodně vybraných seniorů žijících v domácím prostředí. Předpokládaná hypotéza, jež se podařila potvrdit zní: Senioři ve svém domácím prostředí jsou více aktivní. Senioři, kteří bydlí ve svém přirozeném prostředí prokazovali větší aktivitu jak v oblasti sportování (jízda na kole, chůze, procházky, plavání), tak i v činnostech spojených se zajištěním chodu domácnosti (topení, vaření, praní prádla). Pravidelně se více stýkali s rodinou a spolu s nimi prováděli pohybovou aktivitu. Celkově jsou tito senioři spokojenější. K všeobecnému zlepšení jejich psychiky napomáhá i péče o domácí zvířata. Senioři žijící v ústavním zařízení vykazovali velký zájem v oblasti RHB cvičení a volnočasových aktivit pořádaných ústavním zařízením. Co se týče pohybu samotného, senioři v ústavním zařízení vykazovali mnohem méně pohybové aktivity. Tuto skutečnost ovlivňuje jejich životní styl v ústavním zařízení a zcela jistě zdravotní stav jednotlivců. Touto prací bych chtěla upozornit na rozdíl mezi těmito dvěma skupinami, nejen v oblasti pohybu. This thesis deals with today's trends in aging, health and physical activity. It deals with aging, its manifestation and impact ond human organism, especially considering senior population. The aim of this work is to stress out the importance of activity and of changing of habits of seniors. This work also wants to compare the activities of seniors in their home and in institutional housing in Eastern-Bohemian region. The data was aquired by quatitative research methods, by questioning. Data was collected using questionairy, by controlled interview; it was made for people over 70 years old, living in home and in retirement homes. Basic set was made from seniors (men and women) living in Eastern-Bohemian region. The sets were 100 randomly picked seniors from retirement homes and 100 randomly picked seniors living in home environment. The hypothesis, that was successfully confirmed is stated thus: Seniors are more active in their home environment. Senior living in their home were more active in sports (biking, hiking, walks, swimming) as well as in things concerning house-keeping (heating, cooking, doing the washing). They were more in touch with their family members and did activities with them. Altogether, these seniors were happier. Care for domestic animals also helps with their psyche. Seniors living in retirement homes showed great interest in RHB excercises and free-time activities conducted by the facility. As for the activity itself, retirement home seniors showed a lot less activity. This fact is due to their lifestyle in the retirement home and due to their health. By this work, I would like to address the distinction between these two groups of senior people, not only regarding activity. Keywords: cvičení; pohybová aktivita; senior; stárnutí; training; motor activities; senior; ageing Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vyhodnocení rozdílu pohybové aktivity u seniorů v domácím prostředí a v ústavní péči ve východočeském kraji

Obsah bakalářské práce je zaměřen na současné trendy stárnutí společnosti, na naše zdraví a pohybovou aktivitu. Předmětem je proces stárnutí, projevy stárnutí a působení pohybu na lidský organismus, ...

OLIVOVÁ, Leona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases