Number of found documents: 16288
Published from to

Využití materiálů na bázi dřeva ve vybraných lekcích výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ.
FARKAŠOVÁ, Lucie
2023 - Czech
Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu s názvem "Využití materiálů na bázi dřeva", který byl realizován v rámci předmětu výtvarné výchovy na druhém stupni základní školy. Teoretická část se zabývá především technickým a technologickým hlediskem dřeva a materiálů na jeho bázi, neboť základní odborné znalosti jsou nezbytné pro práci s jakýmikoliv materiály. Praktická část obsahuje experimentální workshop, který posloužil k ověření teoretických východisek a zároveň jako experiment nových či neobvyklých výtvarných technik práce s danými materiály. Dále obsahuje provedení projektu, jenž byl rozdělen do devíti lekcí. Tyto lekce byly uskutečněny se žáky šesté třídy základní školy Mníšek pod Brdy. Výsledky žákovských prací jsou zdokumentovány a jsou taktéž součástí této kvalifikační práce. This thesis is a theoretical and practical exploration of an art project titled: "The Use of Wood-based Materials". The project was conducted within the framework of art education at the second level of primary school. The theoretical section focuses on the technical and technological aspects of wood, and wooden materials. This knowledge is considered fundamental for working with any material in an artistic context. The practical component of the project involved an experimental workshop that served as a way to test the theoretical background and experiment with new or unusual artistic techniques of working with the given materials. The project was executed over a certain nine of lessons, and these lessons were conducted with pupils of the sixth grade at Mníšek pod Brdy primary school. The results of the pupils' work were documented and are included in this qualification work. Keywords: Dřevo; materiály na bázi dřeva; výtvarná výchova; projektové vyučování.; Wood; wood-based materiáls; art lesson; project-based learning (PBL) Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití materiálů na bázi dřeva ve vybraných lekcích výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ.

Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu s názvem "Využití materiálů na bázi dřeva", který byl realizován v rámci předmětu výtvarné výchovy na ...

FARKAŠOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Structural and functional characterization of the E3 ligase BIRC6
GRATZL, Sascha
2023 - English
The aim of the thesis was to characterize the ubiquitin ligase BIRC6 in several contexts. The goal was to expand the knowledge on the selectivity of E1-E2 recognition, to increase the known substrate range of BIRC6, and to elucidate the molecular interactions fulfilled by BIRC6 during autophagy via interaction with GABARAP. In addition, it was aimed to gain a better understanding on the general ubiquitination mechanism in E2/E3 hybrid enzymes, to identify the ubiquitination sites of known apoptotic and autophagic substrates and to enlighten substrate recognition by BIRC6. The aim of the thesis was to characterize the ubiquitin ligase BIRC6 in several contexts. The goal was to expand the knowledge on the selectivity of E1-E2 recognition, to increase the known substrate range of BIRC6, and to elucidate the molecular interactions fulfilled by BIRC6 during autophagy via interaction with GABARAP. In addition, it was aimed to gain a better understanding on the general ubiquitination mechanism in E2/E3 hybrid enzymes, to identify the ubiquitination sites of known apoptotic and autophagic substrates and to enlighten substrate recognition by BIRC6. Keywords: structural biology; cryo-EM; x-ray crystallography; autophagy; apoptosis; inhibitor of apoptosis proteins; AlphaFold2; ATG8; ubiquitin; E3 ligase Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Structural and functional characterization of the E3 ligase BIRC6

The aim of the thesis was to characterize the ubiquitin ligase BIRC6 in several contexts. The goal was to expand the knowledge on the selectivity of E1-E2 recognition, to increase the known substrate ...

GRATZL, Sascha
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Antrakologická analýza a možnosti rekonstrukce skladby a struktury dřevin z ranně středověkých hradišť jihozápadních Čech
PETRLÍKOVÁ, Veronika
2023 - Czech
Tato studie se zaměřuje na možnosti rekonstrukce vegetace na základě analýzy zuhelnatělých zbytků dřeva pocházející ze dvou hradišť Prácheň a Netolice. Analyzované uhlíky pocházely jak z hradišť, tak z ploch v podhradí. U souborů byla sledována specifická antrakomasa, relativní podíl velikostních frakcí a použitá část stromu (podle zakřivení letokruhů). Tato data byla porovnávána s výsledky analýzu pylu a rekonstrukční mapou vegetace. Vývoj osídlení oblasti byl popsán na základě archeologické databáze (Archeologická mapa České republiky). This study focuses on the possibility of regional vegetation reconstruction based on anthracological evidence originating from two hillforts Prácheň and Netolice. Charcoals were analyzed from both hillforts and from the areas under the hillfort. Specific anthracomass, the relative proportion of mass fractions and the part of the tree used according to the curvature of the tree rings were monitored for the sets. This data was compared with the results of the pollen analysis and with the reconstruction map of the vegetation. The development of the area's settlement was described on the basis of the archaeological database Archaelogical map of Czech Republic Keywords: Antrakologická analýza; raný středověk; hradiště; rekonstrukce vegetace; Anthracological analysis; early Middle Ages; hillfort; reconstruction of vegetation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Antrakologická analýza a možnosti rekonstrukce skladby a struktury dřevin z ranně středověkých hradišť jihozápadních Čech

Tato studie se zaměřuje na možnosti rekonstrukce vegetace na základě analýzy zuhelnatělých zbytků dřeva pocházející ze dvou hradišť Prácheň a Netolice. Analyzované uhlíky pocházely jak z hradišť, tak ...

PETRLÍKOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Molekulární detekce bakterií rodu \kur{Helicobacter} u laboratorních myší
FEDOR, Tereza
2023 - Czech
Tato práce se zabývá molekulární detekcí bakterií rodu Helicobacter u laboratorních myší. Bakterie rodu Helicobacter jsou známé svou schopností infikovat gastrointestinální trakt savců. Tento výzkum se zaměřuje na vývoj a optimalizaci metod pro citlivou detekci těchto bakterií z bukálních stěrů myší. Byly použity molekulární metody, jako je TaqMan real-time PCR, konvenční PCR a klonování. Výsledky této práce mohou pomoci určit prevalenci infikovaných myší ve výzkumných laboratořích, což může být užitečné pro vývoj léčby onemocnění gastrointestinálního traktu a souvisejících onemocnění. This study investigates the molecular detection of Helicobacter bacteria in laboratory mice. Bacteria of the genus Helicobacter are known for their ability to infect the gastrointestinal tract of mammals. This research focuses on the development and optimization of methods for the sensitive detection of these bacteria from buccal swabs of mice. Molecular methods such as TaqMan real-time PCR, conventional PCR and cloning have been used. The results of this study may help to determine the prevalence of infected mice in research laboratories, which may be useful for further research in gastrointestinal health, and treatment of related diseases. Keywords: Molekulární detekce; laboratorní myši; Helicobacter; TaqMan real-time PCR; klonování optimalizace; Molecular detection; laboratory mice; Helicobacter; TaqMan real-time PCR; cloning; optimization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Molekulární detekce bakterií rodu \kur{Helicobacter} u laboratorních myší

Tato práce se zabývá molekulární detekcí bakterií rodu Helicobacter u laboratorních myší. Bakterie rodu Helicobacter jsou známé svou schopností infikovat gastrointestinální trakt savců. Tento výzkum ...

FEDOR, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Carbohydrates drive growth and longevity tradeoff strategies of plants in the Western United States
SAMRAOUI, Kenz Raouf
2023 - English
This study explores the relationship between non-structural carbohydrates (NSCs), growth, and longevity in over 200 vascular plant species across diverse Western U.S. habitats. The research identifies specific roles for NSC compoundsfructans enhance longevity, while simple sugars support rapid growth at the expense of longevity. By elucidating the roles of individual NSC compounds and their relationship with growth and longevity, we are contributing to a deeper understanding of plant adaptation and survival strategies. This study explores the relationship between non-structural carbohydrates (NSCs), growth, and longevity in over 200 vascular plant species across diverse Western U.S. habitats. The research identifies specific roles for NSC compoundsfructans enhance longevity, while simple sugars support rapid growth at the expense of longevity. By elucidating the roles of individual NSC compounds and their relationship with growth and longevity, we are contributing to a deeper understanding of plant adaptation and survival strategies. Keywords: Carbon allocation strategies; Environmental adaptation; Non-structural carbohydrates (NSCs); Plant growth dynamics; United States of America. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Carbohydrates drive growth and longevity tradeoff strategies of plants in the Western United States

This study explores the relationship between non-structural carbohydrates (NSCs), growth, and longevity in over 200 vascular plant species across diverse Western U.S. habitats. The research identifies ...

SAMRAOUI, Kenz Raouf
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Obranné reakce včel vůči přírodním toxinům
KAINZOVÁ, Klára
2023 - Czech
Cílem této magisterské práce bylo monitorování obranných reakcí včel po aplikaci včelího jedu. To zahrnovalo expresi vitellogeninu v tukovém tělese u trubce a dělnice a hladiny vitellogeninu v jednotlivých orgánech (hemolymfa, Malpighické trubice, střevo, tukové těleso), hladiny biogenních aminů, konkrétně dopaminu v jednotlivých včelích orgánech dělnice a trubce, hladiny adipokinetického hormonu v centrální nervové soustavě (CNS). Tyto biochemické studie byly doplněny analýzami mikrostrukturálních změn ve svalových buňkách pomocí elektronové mikroskopu. Výsledky ukázaly, že hladina AKH nebyla výrazně změněna, exprese vitellogeninu byla snížena v tukovém tělese trubců i dělnic. Tato inhibice byla zaznamenána i u samotné hladiny vitellogeninu v tukovém tělese a hemolymfě. Aktivita katalázy byla stimulována ve střevě včelí dělnice, opačný trend byl pozorován u trubců. Hladina dopaminu byla u všech orgánů (mozek, tukové těleso, Malpighické trubice) mírně zvýšena, ale pouze v tukovém tělese trubců bylo toto zvýšení statisticky průkazné. V neposlední řadě byl sledován efekt včelího jedu na strukturu thorakálních svalů. U dělnic došlo k destrukci svalových vláken a mitochondrií a současná aplikace AKH s jedem dokázala těmto změnám zabránit; situace u trubců zůstává nejasná. The aim of this master thesis was to describe the effect of honeybee venom on several physiological characteristics in the honeybees Apis mellifera themselves. They included the expression and level of vitellogenin in selected organs, AKHs production in CNS, level of dopamine in brain, fat body and Malpighian tubules, oxidative stress (the activity of catalase) and the structure of thoracic muscles in workers and drones. Results showed that the bee venom did not change the AKH level in CNS. However, the envenomation decreased the expression of vitellogenin in fat body, as well as the level of vitellogenin proteins both in fat body and haemolymph. Catalase activity was increased in the gut of workers but decreased in the gut of drones. The venoms application slightly increased dopamine levels in the fat body, brain and Malpighian tubules, but only in the fat body the rise was significant. Honeybee venom damaged the structures of myofibrils and mitochondria in the thoracic muscles of workers, however, co-application of the venom with AKH generally abolished this effect; situation in drones remains unknown. Keywords: včela medonosná; vitellogenin; AKH; včelí jed; dopamin; honeybee; vitellogenin; AKH; venom; dopamin Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Obranné reakce včel vůči přírodním toxinům

Cílem této magisterské práce bylo monitorování obranných reakcí včel po aplikaci včelího jedu. To zahrnovalo expresi vitellogeninu v tukovém tělese u trubce a dělnice a hladiny vitellogeninu v ...

KAINZOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Association between personality traits and cognitive abilities in jumping spiders
PROSKURIAKOVA, Kseniia
2023 - English
I measured two personality traits in jumping spiders Phidippus regius, boldness and explorativeness, to identify the presence of these traits and their repeatability. Also I analysed the correlation between explorativeness and boldness, and the correlation between these traits and learning abilities of Salticidae spiders. I measured two personality traits in jumping spiders Phidippus regius, boldness and explorativeness, to identify the presence of these traits and their repeatability. Also I analysed the correlation between explorativeness and boldness, and the correlation between these traits and learning abilities of Salticidae spiders. Keywords: Jumping spiders; Phidippus regius; Salticidae Personality traits; Boldness; Exploration latency; Repeatability; Learning abilities Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Association between personality traits and cognitive abilities in jumping spiders

I measured two personality traits in jumping spiders Phidippus regius, boldness and explorativeness, to identify the presence of these traits and their repeatability. Also I analysed the correlation ...

PROSKURIAKOVA, Kseniia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Fylogenetická analýza peniální morfologie u novoguinejských hlodavců
KOVAŘÍK, Vojtěch
2023 - Czech
Tato studie se zabývá popisem peniální a bakulární morfologie novoguinejských hlodavců. Pomocí stereoskopického mikroskopu a nedestruktivního mikropočítačového tomografického přístroje (CT) jsem zdokumentoval a zaznamenal mnoho kvalitativních a kvantitativních znaků. Získaná datová matice byla fylogeneticky analyzována, což mi umožnilo rekonstruovat rodové podmínky pro Rattini a různé podskupiny hydromyinních hlodavců. Identifikoval jsem také komplexní vývoj peniálních a bakulárních rysů a také některé perspektivy pro budoucí studie. This study deals with the description of the penile and bacular morphology of New Guinean rodents. I documented and scored many qualitative and quantitative characters using the stereoscopic microscope and non-destructive microcomputer tomography machine (CT). The obtained data matrix was analyzed phylogenetically, which enabled me to reconstruct ancestral conditions for Rattini, and various subgroups of hydromyine rodents. I also identified a complex evolution of penile and bacular features, and also some perspectives for future investigations. Keywords: morfologie; bakulum; hlodavci; Hydromyini; Nová Guinea; fylogeneze; evoluce; mikro CT; morphology; baculum; rodents; Hydromyini; New Guinea; phylogeny; evolution; micro CT Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fylogenetická analýza peniální morfologie u novoguinejských hlodavců

Tato studie se zabývá popisem peniální a bakulární morfologie novoguinejských hlodavců. Pomocí stereoskopického mikroskopu a nedestruktivního mikropočítačového tomografického přístroje (CT) jsem ...

KOVAŘÍK, Vojtěch
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Red-backed shrike (\kur{Lanius collurio}) versus Common cuckoo (\kur{Cuculus canorus}): Clutch variability and egg recognition
KRAUSOVÁ, Ladislava
2023 - English
V této práci jsem pomocí fotografie testoval variabilitu vajec ťuhýka obecného (Lanius collurio) uvnitř snůšky a porovnával ji s variabilitou vajec mezi snůškami. Byl hodnocen vliv barvy, velikosti, objemu a makulace a chromatických a achromatických kontrastů. Dále jsem testovala schopnost ťuhýka obecného rozpoznávat umělá kukaččí vejce a umělá vejce ťuhýka obecného, vyhodnotila jsem míru odmítání těchto vajec a porovnala ji s mírou odmítání konspecifických vajec. Ukázala jsem, že u všech měřených parametrů mají ťuhýci nízkou vnitrosnůškovou variabilitu a vysokou mezisnůškovou variabilitu. Tato variabilita může být adaptací proti hnízdnímu parazitismu. Kromě toho jsem zjistila, že schopnost ťuhýků rozpoznat a odmítnout parazitické vejce je výrazně vyšší, než se očekávalo. In this work, using photography, I tested the red-backed shrike (Lanius collurio) intraclutch egg variability and compared it with the interclutch egg variability. The effect of colour, size, volume and maculation as well as chromatic and achromatic contrasts were evaluated. Moreover, I tested ability of the red-backed shrike to recognize artificial cuckoo eggs and artificial shrike eggs, evaluate the rejection rate of these eggs, and compare it with the rejection rate of conspecific eggs. I showed that shrikes have low intraclutch variability and high interclutch variability in all measured parameters. Such variability might be an adaptation against brood parasitism. In addition, I found out that the shrikes' ability to recognize and reject a parasitic egg is significantly higher than expected. Keywords: Red-backed shrike; egg variability; parasitism; egg rejection Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Red-backed shrike (\kur{Lanius collurio}) versus Common cuckoo (\kur{Cuculus canorus}): Clutch variability and egg recognition

V této práci jsem pomocí fotografie testoval variabilitu vajec ťuhýka obecného (Lanius collurio) uvnitř snůšky a porovnával ji s variabilitou vajec mezi snůškami. Byl hodnocen vliv barvy, velikosti, ...

KRAUSOVÁ, Ladislava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Mechanismy přenosu imitací a druhově specifických hlasových projevů u drozda zpěvného (\kur{Turdus philomelos})
MAJEROVÁ, Veronika
2023 - Czech
Studovala jsem druhově specifickou vokalizaci drozda zpěvného a jeho vokální imitace. Menší sekvence byly vystřiženy z celých nahrávek jednotlivců a následně analyzovány. Vytvořila jsem kumulativní křivku pro imitované druhy, testovala jsem vliv typu stanoviště na procento imitací některých druhů v repertoáru drozda zpěvného. Také jsem analyzovala podrobněji druhově specifickou vokalizaci drozda zpěvného a rozdělila jsem je do čtyř extrémních typů. I studied the species-specific vocalization of the Song thrush and its vocal mimicry. Smaller sequences were cut from the entire recordings of individuals and were subsequently analysed. I created a cumulative curve for the mimicked species, I tested the effect of habitat type on the percentage of vocal mimicry of some species in the song thrush's repertoire. I also analysed in more detail the species-specific vocalization of the song thrush and I divided them into four extreme types. Keywords: drozd zpěvný; Turdus philomelos; ptačí vokální imitace; variabilita druhově specifického zpěvu; Song Thrush; Turdus philomelos; avian vocal mimicry; song variability of species-specific song Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanismy přenosu imitací a druhově specifických hlasových projevů u drozda zpěvného (\kur{Turdus philomelos})

Studovala jsem druhově specifickou vokalizaci drozda zpěvného a jeho vokální imitace. Menší sekvence byly vystřiženy z celých nahrávek jednotlivců a následně analyzovány. Vytvořila jsem kumulativní ...

MAJEROVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases