Number of found documents: 22941
Published from to

Vývoj značicího laserového zařízení pro Heatshield DPF a DOC projektu BMW N47C EU6
David Forst; vedoucí práce Pavel Němeček
2015 - Czech
Práce shrnuje současně používané metody značení na výrobních linkách Monroe Czechia s.r.o.. Dále definuje silné a slabé stránky jednotlivých metod značení. Diplomová práce je zaměřena na využití laseru jako značícího nástroje pro trvalé průmyslové značení. Jádrem práce je design značícího stroje včetně zakládacího přípravku heatshieldu DPF a DOC. Design je vytvořen tak, aby dodržel požadavky a standart EMSEC zavedený v Monroe Czechia s.r.o.. Keywords: identifikace objektů; lasery; označování výrobků; strojní konstrukce Available to registered users in the Library of TUL
Vývoj značicího laserového zařízení pro Heatshield DPF a DOC projektu BMW N47C EU6

Práce shrnuje současně používané metody značení na výrobních linkách Monroe Czechia s.r.o.. Dále definuje silné a slabé stránky jednotlivých metod značení. Diplomová práce je zaměřena na využití ...

David Forst; vedoucí práce Pavel Němeček
Technická univerzita v Liberci, 2015

Alternativní metoda měření transportu kapalné vlhkosti u funkčních materiálů
Tereza Pouchová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá měřením transportu kapalné vlhkosti u funkčních materiálů pomocí několika metod. Metoda simuluje transport potu od pokožky. Měřícím zařízením byla termovizní kamera. V rešeršní části se zabývá oborem termografie a problematikou týkající se transportu vlhkosti v textilii. V experimentální části jsou popsány experimenty pro zjištění šíření kapalné vlhkosti pomocí termografie a měření na přístroji MMT. Dále je popsán experiment stanovení emisivity textilních materiálů. V závěru každého experimentu je vyhodnocení naměřených a zpracovaných dat. Práce je doplněna o diskuzi výsledků získaných z experimentů. Keywords: vlastnosti textilií; termofyziologický komfort; vlastnosti materiálů; pleteniny; termografie; vlhkost materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Alternativní metoda měření transportu kapalné vlhkosti u funkčních materiálů

Tato diplomová práce se zabývá měřením transportu kapalné vlhkosti u funkčních materiálů pomocí několika metod. Metoda simuluje transport potu od pokožky. Měřícím zařízením byla termovizní kamera. V ...

Tereza Pouchová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích "na vybraném území"
Tomáš Absolon; vedoucí práce Eva Šlaichová
2015 - Czech
Předmětem dipomové práce je vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích na vybraném území. V rámci plnění tohoto hlavního cíle práce byl jako pomocný nástroj vytvořen software, který vyhodnocuje inovační aktivity z primárních dat zakoupených od ČSÚ za období 2008-2010. V tomto dotazníkovém šetření poskytují podniky informace o produktových, procesních, organizačních a marketingových inovacích. Údaje o inovačních aktivitách je možné agregovat pro každé jednotlivé odvětví podle CZ-NACE. Na základě tohoto lze vysledovat typické inovační chování firem v České republice za každé průmyslové odvětví. Výstupem diplomové práce je tak souhrnný poznatek o inovačních aktivitách ve vybraných odvětvích. Keywords: software; inovace Available to registered users in the Library of TUL
Vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích "na vybraném území"

Předmětem dipomové práce je vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích na vybraném území. V rámci plnění tohoto hlavního cíle práce byl jako pomocný nástroj vytvořen software, který ...

Tomáš Absolon; vedoucí práce Eva Šlaichová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Mezi domy
Renata Sehnoutková; vedoucí práce Leona Matějková
2015 - Czech
Má práce se týká otázky významu veřejného a poloveřejného prostoru jakožto kolektivního bydlení. Konkrétním místem, na kterém jsem se rozhodla tuto otázku a problémy z ní vyplývající zkoumat a z hlediska environmental designu pojmout, je vnitroblok v Hradci Králové. Prostor tohoto konkrétního vnitrobloku je v současné době v dezolátním stavu. Při analýze historického vývoje zahrady, jakožto prvku lidských sídel, jsem narazila na semiramidiny zahrady. Rozhodla jsem se vyextrahovat princip vertikální zahrady a propojit jej s členitostí a zároveň i přehledností. Keywords: design prostředí; architektonický design; kolektivní bydlení Available to registered users in the Library of TUL
Mezi domy

Má práce se týká otázky významu veřejného a poloveřejného prostoru jakožto kolektivního bydlení. Konkrétním místem, na kterém jsem se rozhodla tuto otázku a problémy z ní vyplývající zkoumat a z ...

Renata Sehnoutková; vedoucí práce Leona Matějková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Systém pro sledování a vyhledávání vozidel
František Vlas; vedoucí práce Roman Špánek
2015 - Czech
Cílem práce je vytvořit systém, který za pomoci dostupných dat o pozici automobilu dokáže vystopovat jeho aktuální pozici. Dále bude schopen odhadnout směr následujícího pohybu automobilu v závislosti na současné poloze a dosavadní trajektorii. Současně bude řešit způsob, jak upozornit vozidla projíždějící okolo odcizeného vozidla, že se jedná o hledané vozidlo. Keywords: geocentrické souřadnicové systémy; informační technologie Available to registered users in the Library of TUL
Systém pro sledování a vyhledávání vozidel

Cílem práce je vytvořit systém, který za pomoci dostupných dat o pozici automobilu dokáže vystopovat jeho aktuální pozici. Dále bude schopen odhadnout směr následujícího pohybu automobilu v závislosti ...

František Vlas; vedoucí práce Roman Špánek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Revitalizace lokality Na Františku, Praha
Jakub Honzák; vedoucí práce Jiří Buček
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je zviditelnit a podpořit tvář Anežského kláštera, případně doplnit vybrané území o nové objekty s veřejným prostranstvím. Zvýšit atraktivitu lokality a reagovat na stávající historickou zástavbu v území, navrhnout účel a potenciál nové architektury se stávajícím provozem kláštera. Keywords: architektonické projekty; kláštery Available to registered users in the Library of TUL
Revitalizace lokality Na Františku, Praha

Cílem diplomové práce je zviditelnit a podpořit tvář Anežského kláštera, případně doplnit vybrané území o nové objekty s veřejným prostranstvím. Zvýšit atraktivitu lokality a reagovat na stávající ...

Jakub Honzák; vedoucí práce Jiří Buček
Technická univerzita v Liberci, 2015

Urbanistická vize pro město Rožnov pod Radhoštěm
Michal Vašek; vedoucí práce Jiří Klokočka
2015 - Czech
Obsahem studie bude výzkum možností a návrh prostorového a funkčního konceptu urbanistického vývoje města Rožnova pod Radhoštěm. Navrhované řešení musí obsahovat následující prvky: navrhnout funkční a prostorovou koncepci urbanistického rozvoje města, vycházející z kontextuální analýzy, a předkládající jasnou vizi pro vývoj v dlouhodobém horizontu. Tento zastřešující rámec bude obsahovat: definování strukturálních prvků organismu města s důrazem na dlouhodobý vývoj artikulování městské struktury a stěžejních veřejných prostorů, a návrh doplnění navazující zástavby v urbanistickém rozsahu definování dopravní koncepce města pro transitní i vnitřní dopravu odhalení a pojmenování rozvojových ploch v rámci města, a definování jejich využití v rámci ucelené koncepce definování charakteru a prostorově-funkčního uspořádání hranice mezi městem a okolní krajinou Keywords: architektonické projekty; urbanismus Available to registered users in the Library of TUL
Urbanistická vize pro město Rožnov pod Radhoštěm

Obsahem studie bude výzkum možností a návrh prostorového a funkčního konceptu urbanistického vývoje města Rožnova pod Radhoštěm. Navrhované řešení musí obsahovat následující prvky: navrhnout funkční a ...

Michal Vašek; vedoucí práce Jiří Klokočka
Technická univerzita v Liberci, 2015

Guggenheimovo muzeum umění a designu v Helsinkách, Finsko
Kateřina Fryzelková; vedoucí práce Jan Hendrych
2015 - Czech
Práce se zabývá návrhem multifunkčního muzea umění a designu do finské metropole Helsinky na prominentní parcele situované v přístavu v centru města. Návrh se snaží maximálně využít potenciál místa, zapojuje muzeum do areálu přístavu, využívá těsné blízkosti moře a parku. Koncept hmot vytváří veřejný výstavní prostor podél břehu moře, na který se otevírají hlavní funkce muzea. Vzniká tak přístupná a otevřená muzejní instituce, která svou variabilitou umožňuje různorodou prezentaci umění a designu. Keywords: architektonické projekty; muzejní budovy Available to registered users in the Library of TUL
Guggenheimovo muzeum umění a designu v Helsinkách, Finsko

Práce se zabývá návrhem multifunkčního muzea umění a designu do finské metropole Helsinky na prominentní parcele situované v přístavu v centru města. Návrh se snaží maximálně využít potenciál místa, ...

Kateřina Fryzelková; vedoucí práce Jan Hendrych
Technická univerzita v Liberci, 2015

Kalkulace cen produktů vybraného podniku
Nikola Kestlerová; vedoucí práce Jaroslava Syrovátková
2015 - Czech
Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku cestovního ruchu a to především z hlediska tvorby cen zájezdů. Autorka představuje různé kalkulační systémy a varianty metod sestavování cen. Zvláštní pozornost věnuje problematice cestovní kanceláře a agentury. Uvádí jejich klasifikace, poskytované služby a charakterizuje smlouvu o zájezdu. Zaměřuje se kalkulaci cen zájezdů v cestovním ruchu. Na konkrétní cestovní kanceláři, která působí na celém území České republiky a má rozsáhlou pobočkou síť, aplikuje metody tvorby kalkulací a navrhuje upravený kalkulační vzorec pro tuto cestovní kancelář. Keywords: kalkulace nákladů; kalkulace cen Available to registered users in the Library of TUL
Kalkulace cen produktů vybraného podniku

Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku cestovního ruchu a to především z hlediska tvorby cen zájezdů. Autorka představuje různé kalkulační systémy a varianty metod sestavování cen. Zvláštní ...

Nikola Kestlerová; vedoucí práce Jaroslava Syrovátková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Tržní prostředí a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s.
Jana Procházková; vedoucí práce Lenka Sojková
2015 - Czech
Tématem této diplomové práce je analýza pivovarnického tržního prostředí v České republice a identifikace tržní pozice společnosti PIVOVAR SVIJANY, a.s. pomocí aplikace získaných poznatků. Autorka v této práci zkoumá uvedené tržní prostředí a jeho specifika, a to jak z hlediska makrookolí, tak následně i mikrookolí zvoleného podniku. Dále se autorka blíže věnuje charakteristice samotného podniku, kdy byly zjištěny jeho silné a slabé stránky a nalezena konkurenční výhoda. V práci jsou také identifikováni konkurenti Pivovaru Svijany a je analyzováno jeho postavení na daném trhu vzhledem k tržnímu podílu a také vzhledem k nákladům na jednotku produkce. Závěrečná část diplomové práce se pak zabývá vlivem a významem vybraného realizovaného projektu a posléze i působením dotačních prostředků obecně na tržní pozici a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s. Keywords: tržní prostředí; konkurenceschopnost; pivovarnictví Available to registered users in the Library of TUL
Tržní prostředí a konkurenceschopnost PIVOVARU SVIJANY, a.s.

Tématem této diplomové práce je analýza pivovarnického tržního prostředí v České republice a identifikace tržní pozice společnosti PIVOVAR SVIJANY, a.s. pomocí aplikace získaných poznatků. Autorka v ...

Jana Procházková; vedoucí práce Lenka Sojková
Technická univerzita v Liberci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases