Number of found documents: 4965
Published from to

Webová aplikace pro vyhledávání pěších tras s ohledem na klíčová slova
Zhukov, Dmitry; Nečaský, Martin; Kopecký, Michal
2024 - English
Most mainstream web mapping applications implement location-based direction search. The typical workflow involves constructing an explicit sequence of places to visit. In this thesis, we aim to develop a web application that lets users formulate search queries in terms of categories, each composed of a keyword and attribute filters. A resulting route passes through at least one place from each category. The search procedure is formalized as a variant of the generalized Traveling Salesman Problem and solved with the help of polynomial-time heuristics. The application follows the three-tier architecture pattern. The frontend is imple- mented as a single-page application written in TypeScript using the React library, while the backend is programmed using the ASP.NET framework. We utilize the Open- StreetMap dataset and two knowledge graphs, Wikidata and DBPedia, as the basis for the conceptual model. Data is preprocessed and stored in MongoDB, which also serves as an efficient index. The OSRM routing engine helps calculate shortest paths and estimate network distances. Last but not least, the application stores user data in a decentralized way, either in IndexedDB or a Solid pod. The former is a standardized in-browser database, while the latter is part of an emerging technology that gives users control over... Většina mainstreamových webových mapových aplikací nabízí vyhledávání tras zalo- žené na poloze. Uživatel zadává konkrétní místa a určuje jejich pořadí. Na základě těchto vstupů systém naplánuje cestu. V předložené práci se věnujeme vývoji webové aplikace, která umožní uživatelům formulovat vyhledávací dotazy pomocí kategorií, z nichž každá se skládá z klíčového slova a atributových filtrů. Nalezená cesta nutně prochází alespoň jedním místem z každé kategorie. Vyhledávací procedura je pak formalizována jako vari- anta zobecněného problému obchodního cestujícího a je řešena pomocí několika heuristik s polynomiální časovou složitostí. Aplikace využívá třívrstvou architekturu. Frontend je implementován jako jednostrán- ková webová aplikace psaná v jazyce TypeScript s použitím knihovny React. Backend je navržen za pomocí ASP.NET frameworku. Používáme datovou sadu OpenStreetMap a dva znalostní grafy, konkrétně Wikidata a DBPedia, jako podklad pro konceptuální model. Data jsou předzpracována a uložena do databáze MongoDB, která zároveň slouží pro efektivní dotazování. OSRM routovací služba pomáhá s výpočtem nejkratších cest a odhadem vzdáleností. Aplikace ukládá uživatelská data decentralizovaným způsobem, a to buď do Inde- xedDB nebo Solid podu. První možnost představuje databázi integrovanou do webového... Keywords: prostorové dotazy|vyhledávání tras|osobní data|Solid|otevřená data; spatial queries|route search|personal data|Solid|open data Available in a digital repository NRGL
Webová aplikace pro vyhledávání pěších tras s ohledem na klíčová slova

Most mainstream web mapping applications implement location-based direction search. The typical workflow involves constructing an explicit sequence of places to visit. In this thesis, we aim to ...

Zhukov, Dmitry; Nečaský, Martin; Kopecký, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Rozmístění objektů ve 2D místnosti dle textového popisu
Pavelka, Jan; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
2024 - English
This thesis presents a solution for generating structured description a 2D map of a room from a bird's eye view based on textual description in Czech. It focuses on identifying physical objects and their mutual relative positions in the description. It describes linguistic phenomena of the information extraction and their usage in the im- plementation. It shows how syntactic parsing can be used for this task. Then, it uses a genetic algorithm to find a feasible layout of the extracted objects with respect to spatial constraints constructed from the extracted information. 1 Tato práce řeší úlohu generování strukturovaného popisu 2D plánu místnosti z ptačí perspektivy na základě textového popisu v češtině. Zaměřuje se na identifikaci fyzick- ých objektů a jejich vzájemných relativních poloh ve vstupním popisu. Dále popisuje lingvistické jevy související s touto úlohou a jejich využití v implementaci. Ukazuje, jak lze při řešení úlohy využít syntaktické parsování. Pomocí genetického algoritmu hledá použitelné rozmístění extrahovaných objektů s ohledem na prostorové omezující pod- mínky zkonstruované z extrahovaných informací. 1 Keywords: zpracování přirozeného jazyka|rozmístění objektů; natural language processing|scene layout Available in a digital repository NRGL
Rozmístění objektů ve 2D místnosti dle textového popisu

This thesis presents a solution for generating structured description a 2D map of a room from a bird's eye view based on textual description in Czech. It focuses on identifying physical objects and ...

Pavelka, Jan; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2024

Rozhovory o transcendenci s dospělými s nadprůměrně vysokou inteligencí
Kubičková, Eliška Anna; Bravená, Noemi; Vik, Dalibor Jiří
2024 - English
Keywords: transcendence; transcendování; nadprůměrná inteligence; vysoké IQ,rozhovory; praktická teologie; transcendence; transcending; above average intelligence; high IQ; dialogues,practical theology Available in a digital repository NRGL
Rozhovory o transcendenci s dospělými s nadprůměrně vysokou inteligencí

Kubičková, Eliška Anna; Bravená, Noemi; Vik, Dalibor Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Tennenbaumův jev v modelech aritmetiky
Kriško, Lukáš; Thapen, Neil; Bulín, Jakub
2024 - English
The main aim of this text is to present and investigate some basic arithmetical func- tions and relations with regard to being recursive in a countable non-standard model of Peano arithmetic, PA for short, or some weaker fragment, like I∆0 or IΣ1, of PA. In PART I, we present a known result called Tennenbaum's theorem. It states that every non-standard model M of PA with domain N can have neither +M nor ×M recursive. Moreover, we present the case for + in a strengthened version for I∆0, which is due to K. McAloon. To show that not everything is lost, we also present a well know result stating that < and the successor function can be simultaneously recursive in some non-standard model of PA with domain N. In PART II, we make our own investigation into the questions related to whether there can be a non-standard model of PA s.t. x div y, the quotient function, and x mod y, the remainder function, are recursive in it. Furthermore, we often restrict y to some standard number n. To give a non-exhaustive list of problems we have solved, we showed that there can be no non-standard model of PA with both x div n and x mod n recursive. Furthermore, there can be no non-standard model of IΣ1 with x div y recursive. On the other hand, x div n and x mod n can be separately recursive in a non-standard model of PA. 1 Hlavným cieľom tohto textu je skúmať, či už prezentovaním známych výsledkov alebo našich vlastných, niektoré aritmetické funkcie a relácie z pohľadu ich rekurzívnosti v spočetných neštandardných modeloch Peanovej aritmetiky, skratkou PA, alebo niekt- orého jej slabšieho fragmentu ako I∆0 alebo IΣ1. V prvej časti prezentujeme Tennenbaumovu vetu, ktorá je známym výsledkom danej oblasti. Veta tvrdí, že v každom neštandardnom modeli M, Peanovej aritmetiky, s doménou N nemôže byť +M ani ×M rekurzívnou funkciou. Navyše, prezentujeme daný výsledok pre + v silnejšie podobe a to pre teóriu I∆0, daný výsledok pochádza od K. McAloona. Aby sme ukázali že nie je všetko stratené, prezentujem ďalší známy výsledok tvrdiaci, že relácia < a funkcia nasledovník, S, môžu byť simultánne rekurzívne v nejakom neštandardnom modeli PA s doménou N. V druhej časti prezentujeme naše vlastné výsledky ktoré sme dostali pýtaním sa otázok o rekurzívnosti funkcií x div y, celočíselné delenie, a x mod y, zvyšok po celočíselnom delení, v modeloch PA. Taktiež častokrát uvažujeme reštrikcie x div y a x mod y na x div n a x mod n, kde n je štandardné číslo. Aby sme spomenuli niekoľko výsledkov ku ktorým sme prišli, ukázali sme, že neexistuje neštandardný model PA kde by boli obe funkcie x div n a x mod n rekurzívne. Ďalej, nemôže existovať... Keywords: teória modelov|Peanova aritmetika|teória vyčísliteľnosti|rekurzívne neštandardné modely|Tennenbaumova veta|typ usporiadania|div|mod; model theory|Peano arithmetic|computability theory|recursive non-standard models|Tennenbaum's theorem|order-type|div|mod Available in a digital repository NRGL
Tennenbaumův jev v modelech aritmetiky

The main aim of this text is to present and investigate some basic arithmetical func- tions and relations with regard to being recursive in a countable non-standard model of Peano arithmetic, PA for ...

Kriško, Lukáš; Thapen, Neil; Bulín, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Diplomatická strategická hra
Valach, Miroslav; Pilát, Martin; Guba, Peter
2024 - English
Strategy games are known for allowing players to choose from a vast array of different strategies that can be employed to achieve victory. The major- ity of these games revolve around the standardized pillars of 4X (Explore, Expand, Exploit, Exterminate) games such as Civilization or Stellaris. How- ever, these pillars often encourage conquest or aggressive means to achieve victory, thereby rendering a peaceful approach as a rarely viable strategy to pursue. In this project, our aim was to create a strategy game that focuses on player interaction through diplomacy. The main goal is to provide players with free- dom similar to Diplomacy, where players can and have to utilize multilateral politics in order to achieve victory. As a proof of concept, we have successfully developed a game prototype using Unreal Engine. The prototype showcases a diplomacy-based game with multilateral diplomacy at its core. The gameplay demonstrates the viability of diplomacy as the primary strategy for achieving victory in video games. Strategické hry se proslavili nabídkou možností výběru pro hráče ze široké škály různých strategií s cílem dosažení vítězství. Herní princip většiny strate- gických her je založen na standardizovaných pilířích 4X (prozkoumat, rozšířit, využít zdroje, zničit protihráče), podobně jako u Civilization nebo Stellaris. Tyhle pilíře často však podporují dobyvatelské či agresívní způsoby k dosa- žení vítězství, čímž zřídka umožňují mírový přístup jako použitelnou strate- gii. V tomto projektu jsme měli za cíl vytvořit strategickou hru zaměřenou na interakce hráčů prostřednictvím diplomacie. Hlavním cílem bylo poskytnout svobodu podobnou hře Diplomacy, kde hráči mohou a musí se využívat mul- tilaterální politiky k dosažení vítězství. Jako důkaz konceptu jsme úspěšně vyvinuli prototyp hry pomocí Unreal Engine. Prototyp ukazuje hru založenou na diplomacii s multilaterální diplo- macií v jejím jádru. Hratelnost demonstruje proveditelnost diplomacie jako primární strategie k dosažení vítězství ve video hrách. Keywords: strategická hra|diplomacie|multilaterální politika|multiplayer|diplomatické vítězství; strategy game|diplomacy|multilateral politics|multiplayer|diplomatic victory Available in a digital repository NRGL
Diplomatická strategická hra

Strategy games are known for allowing players to choose from a vast array of different strategies that can be employed to achieve victory. The major- ity of these games revolve around the standardized ...

Valach, Miroslav; Pilát, Martin; Guba, Peter
Univerzita Karlova, 2024

Viktoriánský feminismus: Opresivní náměty zpracované ve vybrané poezii Christiny Rossettiové a Elizabeth Barrettové-Browningové
Hochmanová, Ester; Beran, Zdeněk; Horová, Miroslava
2024 - English
Victorian Feminism: Oppressive Notions Mediated in Christina Rossetti's "Goblin Market" and Elizabeth Barrett-Browning's "Aurora Leigh" Ester Hochmanová Abstract Christina Rossetti and Elizabeth Barrett-Browning, two prominent poets of the Victorian Era, notably discuss various notions oppressive to women in their poetry, namely "Goblin Market" and "Aurora Leigh." Employing the Victorian theme of glamorizing death, Barrett-Browning speaks on the deadly protentional of normalizing such restrictive entrapping and an idea that love and sexual relations are often embedded in power disproportion. Rossetti on the other hand, focuses on chastity which is strongly implemented by the Catholic Church and deems unchaste women "fallen," while men are not being held up to the same standard. This overall critical examination of traditional gender roles, motherhood, and marriage, emphasizes the intersection of societal expectations, trauma, and autonomy in the lives of Victorian women. The goblin's tempting fruit becomes an allegory unveiling the predatory dynamics prevalent in Victorian society, while the narrative simultaneously unfolds a nuanced exploration of sisterhood and homoerotic, the constraints of societal expectations, and the dichotomy of fallen and redeemed women. The periodical concept of the "Angel in the... Viktoriánský feminismus: Opresivní náměty zpracované v básni Christtiny Rossettiové "Skřetí trh" a Elizabeth Barrett-Browningové "Aurora Leigh" Ester Hochmanová Abstrakt Christina Rossettiová a Elizabeth Barrett-Browningová, dvě přední básnířky viktoriánské doby, se ve svých básních "Goblin Market" a "Aurora Leigh" zabývají tématy, které reprezentují různé formy útlaku soudobých žen. Poezie Barrett-Browningove se vyznačuje častým zobrazením toho, jakým způsobem instituce manželství manželky samotné omezuje, a podtrhává tak skutečnost, že láska a sexuální vztahy jsou často zakotveny v nerovnovážném rozložení moci ve společnosti. S využitím viktoriánského motivu romantizace smrti mladé dívky upozorňuje na katastrofický potenciál takovéto idealizace. Naproti tomu Rossettiová tematizuje pojem počestnosti, tak jak jej prosazuje katolická církev, která zároveň považuje necudné ženy za "padlé," zatímco muže podobnému soudu nevystavuje. Tato analýza tradičních genderových rolí, mateřství a manželství zdůrazňuje provázanost společenských očekávání, traumatu a samostatnosti viktoriánských žen. Alegorické pokušení skřetů odhaluje predátorskou dynamiku, která byla v tehdejší společnosti běžná, vyprávění zároveň zkoumá motivy sesterství, homo-erotických vztahů a dichotomii "padlých" a ctnostných žen. Soudobý koncept... Keywords: Aurora Leigh|Elizabeth Barrett-Browningová|Goblin Market|Christina Rossettiová|křesťanství|mateřství|viktoriánský feminismus; Aurora Leigh|Chastity|Christina Rossetti|Elizabeth Barrett-Browning|Goblin Market|Maternity|Victorian feminism Available in a digital repository NRGL
Viktoriánský feminismus: Opresivní náměty zpracované ve vybrané poezii Christiny Rossettiové a Elizabeth Barrettové-Browningové

Victorian Feminism: Oppressive Notions Mediated in Christina Rossetti's "Goblin Market" and Elizabeth Barrett-Browning's "Aurora Leigh" Ester Hochmanová Abstract Christina Rossetti and Elizabeth ...

Hochmanová, Ester; Beran, Zdeněk; Horová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2024

Míra glotalizace v angličtině českých a slovenských mluvčích
Formanová, Aneta; Šturm, Pavel; Lewis, Suzanne
2024 - English
The theme of this bachelor thesis is a research study of glottalization patterns in English as the second language (L2) of Czech and Slovak speakers. The thesis starts with a theoretical part, in which the phenomenon of glottalization and linking is described. Different possible types of linking and glottalization are represented, using different examples from various languages. Further on, the linking and glottalization are described separately in relation to the Czech language, the Slovak language, and lastly the English language. Various types of glottalization and linking of those languages are described. The languages are compared with each other, combined with the analysis of prosodic differences between the Czech and Slovak language. Speech production in English as L2 is then described. All of these findings are then applied to a practical study. The recording of 6 Czech and 8 Slovak speakers is analysed with respect to different aspects, that affect linking and glottalization. The results are then discussed, alongside with the suggestions for further study. Tématem této bakalářské práce je výzkumná studie glotalizačních vzorů v Angličtině jako druhém jazyku (L2) českých a slovenských mluvčích. Práce začíná teoretickou částí, ve které je popsán fenomén glotalizace a vázání. Popsány jsou i různé typy v kontextu různých jazyků. Dále je vázání a glotalizace popsána odděleně v kontextu českého, slovenského a nakonec anglického jazyka. Charakterizovány jsou i různé typy glotalizace a vázání, které jsou pro tyto jazyky typické. Tyto jazyky jsou vzájemně porovnány, v kombinaci s analýzou prosodických rozdílů mezi češtinou a slovenštinou. Poté je popsána produkce řeči v angličtině jako L2. Všechny tyto poznatky jsou následně aplikovány na praktickou studii. Nahrávka šesti českých a osmi slovenských mluvčích je zanalyzována s ohledem na různé aspekty, které ovliňují spojování a glotalizaci. Výsledky jsou následně diskutovány spolu s návrhy na další studii. Keywords: glotalizace|ráz|vázání|rytmus|přízvuk|prosodie|česká angličtina|slovenská angličtina; glottalization|glottal stop|linking|rhythm|stress|prosody|Czech English|Slovak English Available in a digital repository NRGL
Míra glotalizace v angličtině českých a slovenských mluvčích

The theme of this bachelor thesis is a research study of glottalization patterns in English as the second language (L2) of Czech and Slovak speakers. The thesis starts with a theoretical part, in ...

Formanová, Aneta; Šturm, Pavel; Lewis, Suzanne
Univerzita Karlova, 2024

Hudba v díle Anthonyho Burgesse
Kiszová, Tereza; Beran, Zdeněk; Poncarová, Petra Johana
2024 - English
THESIS ABSTRACT Literature has been considered an ideal model for literature since Romanticism, however, some of the 20th -century authors have employed the analogy more precisely than the Romantics. Being a classical composer as well as an author of fiction, Anthony Burgess represents the perfect example of how the two arts influence each other. Music pervades a large portion of the author's prolific literary work, occurring in various forms. This thesis examines allusions to music, which offer insight into the psychology of characters in some texts and elucidates the context in others, as well as on the structural features of Burgess' works. Well acquainted with the technique of composing music, Burgess models some of his works on musical forms, or specific compositions and thus adds another layer to the connection between music and literature. Both of the aforementioned methods will be discussed first separately and then combined in a single novel. Burgess' short story "1889 and the Devil's Mode" (1989) will illustrate the use of music on a thematic level, the structural analogies to music will be examined in Burgess' experimental novel Napoleon Symphony: A Novel in Four Movements (1974) and finally, the interplay of both methods will be discussed in Burgess' most-recognized novel A Clockwork Orange... PRÁCE Již od období romantismu byla hudba považována za vzor pro literární díla. Někteří autoři dvacátého století ovšem pracují s pojmem "hudba v literatuře" přesněji než romantici. Tvorba britského poválečného autora Anthonyho Burgesse, který se po velkou část života věnoval mimo literaturu také skládání klasické hudby, přestavuje ideální příklad toho, jak mohou oba druhy umění těžit ze vzájemného vlivu. Hudba totiž proniká do četného Burgessova díla v různých rovinách a formách. Práce se zabývá hudebními referencemi v Burgessových prózách, osvětlujícími jejich kontext a umožňujícími hlouběji porozumět jejich postavám. Zkoumá také způsoby, jakými hudba proniká do formální stránky Burgessových literárních děl. Využívaje svého vzdělání v oblasti teorie Burgess strukturuje některé prózy na principu hudebních forem či dokonce po vzoru konkrétních skladeb, čímž prohlubuje propojení hudby a literatury. Práce bude zkoumat hudbu v Burgessových dílech, kde se objevuje samostatně jen v rámci roviny tématicky, roviny strukturní a také v díle, kde se oba způsoby kombinují. K tématické analýze byla vybrána povídka "Rok 1889 a tónorod ďábla" (1989), jako příklad prózy těžící z hudebních struktur byl vybrán Burgessův experimentální román Napoleonská symfonie (1974) a na Burgessově nejslavnějším románu Mechanický... Keywords: Hudba|literatura|Burgess|hudba v literatuře|postmodernismus; Music|fiction|Burgess|music in literature|postmodernism Available in a digital repository NRGL
Hudba v díle Anthonyho Burgesse

THESIS ABSTRACT Literature has been considered an ideal model for literature since Romanticism, however, some of the 20th -century authors have employed the analogy more precisely than the Romantics. ...

Kiszová, Tereza; Beran, Zdeněk; Poncarová, Petra Johana
Univerzita Karlova, 2024

Analýza čínského trhu zelených dluhopisů a faktorů ovlivňujících emisní úrokové sazby
Huang, Yixiang; Sivá, Soňa; Semerák, Vilém
2024 - English
Tato bakalářská práce se zabývá čínským trhem se zelenýmidluhopisy a faktory ovlivňujícími jejich emisní sazby, s důrazem na dopad pandemie Covid-19 na emisní sazby zelených dluhopisů v Číně. Práce využívá grafickou analýzu ke zkoumání čínského trhu se zelenýmidluhopisy a metodou vicenásobní lineární regrese analyzuje faktory ovlivňující emisní sazby. Nakonec zjišťuje, že pandemie Covid-19 skutečně má významný vliv a mění strukturu modelu ovlivňujících faktorů. Tato práce dospěla k hlavnímu závěru, že pandemie Covid-19 skutečně změnila strukturu faktorů ovlivňujících míru emise zelených dluhopisů Klíčová slova Čínský trh, Zelené dluhopisy, Covid-19 / Koronavirus, Emisní sazby, Vícenásobná lineární regrese, Ovlivňující faktory Název práce Analýza čínského trhu se zelený midluhopisy a faktorů ovlivňujících úrokové sazby při emisi Keywords: Čínský trh; Zelené dluhopisy; Covid-19; Koronavirus; Emisní sazby; Vícenásobná lineární regrese; Ovlivňující faktory; Chinese market; Green bonds; Covid-19; Coronavirus; Issuance rates; Multiple linear regression; Influencing factors Available in a digital repository NRGL
Analýza čínského trhu zelených dluhopisů a faktorů ovlivňujících emisní úrokové sazby

Tato bakalářská práce se zabývá čínským trhem se zelenýmidluhopisy a faktory ovlivňujícími jejich emisní sazby, s důrazem na dopad pandemie Covid-19 na emisní sazby zelených dluhopisů v Číně. Práce ...

Huang, Yixiang; Sivá, Soňa; Semerák, Vilém
Univerzita Karlova, 2024

Dopad nepodmíněného základního příjmu na Itálii: Analýza za použití HFCS dat v EUROMOD.
Petrus, Tomáš; Kolář, Daniel; Šťastná, Lenka
2024 - English
Mikrosimulace základního nepodmíněného příjmu v EUROMOD přisprívají probíhající diskusi o sociálních důsledcích a rozpočtové proveditelnosti této politiky. Evropská HFCS data použitá v této práci umožňují zdanění majetku jako způsob financování, aby byl základní nepodmíněný příjem rozpočtově neutrální. Tato práce zkoumá vliv tří unikátních scénářů na redistribuci příjmů a míru ohrožení chudobou na různé části italské populace. Rozmanitost italských regionů a boj s veřejným dluhem mohou vážně ohrozit proveditelnost scénářů v reálném světě. Výsledky práce následují trend radikálního snižování celkové chudoby a nerovnosti pozorovaný v této oblasti výzkumu. Tyto scénáře, spolu s pevnou daní z majetku, mají nepříznivé dopady na starší věkové skupiny, které se spoléhají na starobní důchody. Systém sociálních dávek má ve scénářích různé úrovně náhraditelnosti, které významně ovlivňují dopad na ohrožené skupiny. Práce nastoluje potenciální zmírnění nežádoucích účinků, které lze analyzovat v dalším výzkumu. Mikrosimulace postrádá behaviorální dopad základního nepodmíněného příjmu na jednotlivce, který je zachycen v provedených studiích v Evropě a Severní Americe. Keywords: univerzální základní příjem; chudoba; příjmová nerovnost; spravedlnost; příjem domácností; sociální dávky; ekonomika práce; hospodářská politika; progresivní daň z příjmu; daňová optimalizace; blahobyt; důchody; universal basic income; poverty; income inequality; equity; household income; social benefits; labour economics; economic policy; progressive income tax; tax optimisation; well-being; pensions Available in a digital repository NRGL
Dopad nepodmíněného základního příjmu na Itálii: Analýza za použití HFCS dat v EUROMOD.

Mikrosimulace základního nepodmíněného příjmu v EUROMOD přisprívají probíhající diskusi o sociálních důsledcích a rozpočtové proveditelnosti této politiky. Evropská HFCS data použitá v této práci ...

Petrus, Tomáš; Kolář, Daniel; Šťastná, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases