Number of found documents: 165299
Published from to

Steroidní metabolom a vícečetné těhotenství
Černý, Andrej; Pařízek, Antonín; Hubka, Petr; Kiss, Imrich
2024 - Czech
Steroid hormones can be divided into 2 groups - intracellular and extracellular, depending on location of their activity. Intracellular ones influence expression of genes while acting as transcription factors. This so-called genomic effect is very slow. Extracellular (non-genomic) steroids bind to neurotransmitter receptors located on the cytoplasmic cell membrane and thus affect ionic channels permeability. Their effect is faster. We refer to them as neuroactive steroids (produced in different body tissues or administered externally) or neurosteroids (synthetized in nervous system cells). Some neuroactive steroids and their metabolites (e.g. progesterone) are crucial in stabilizing the pregnancy. Other steroid disorders play their role in wide spectre of pregnancy complications, such as preterm labor, preeclampsia, intrahepatic cholestasis in pregnancy etc. Our scientific interest in collaboration with the Department of Steroids and Proteofactors of the Institute of Endocrinology in Prague is focused on investigation of multiple pregnancies in term of steroid metabolome. Studies conducted so far have not provided a comprehensive analysis of steroidome within mothers and fetuses of multiple pregnancies. The aim of our research is to clarify the relationship between fetuses and mother from the point... Steroidy mohou být dle místa působení rozděleny do 2 skupin - intracelulární a extracelulární. Intracelulární fungují jako transkripční faktory, ovlivňují expresi genů. Mají tzv. genomový efekt, kterého účinek je pomalý. Extracelulární - negenomové steroidy po vazbě na neurotransmiterové receptory na cytoplazmatické membráně ovlivňují propustnost iontových kanálů. Proto je účinek rychlejší. Označujeme je jako neuroaktivní steroidy (produkované v různých tkáních organismu nebo podávané zevně) nebo neurosteroidy (produkované buňkami nervového systému). Některé neuroaktivní steroidy a jejich metabolity (např. progesteron) jsou důležitým faktorem v procesu stabilizace těhotenství. Jiné poruchy steroidů se podílejí na vzniku celého spektra těhotenských komplikací, jako například předčasný porod, preeklampsie, Intrahepatální cholestáza v těhotenství apod. Ve spolupráci s Oddělením steroidů a proteofaktorů Endokrinologického ústavu v Praze se zaměřujeme na studium vícečetného těhotenství z pohledu steroidního metabolomu. Dosavadní dostupné práce neposkytly ucelený pohled na steroidom u matek a plodů vícečetného těhotenství. Náš výzkum se snažil objasnit vztah mezi plody a matkou z pohledu metabolismu steroidů. Klíčová slova: steroidní metabolom, neuroaktivní steroidy, těhotenské komplikace, vícečetné... Keywords: steroidní metabolom; neuroaktivní steroidy; těhotenské komplikace; vícečetné těhotenství; fetomaternal steroidome; neuroactive steroids; pregnancy complication; multiple pregnancy Available in a digital repository NRGL
Steroidní metabolom a vícečetné těhotenství

Steroid hormones can be divided into 2 groups - intracellular and extracellular, depending on location of their activity. Intracellular ones influence expression of genes while acting as transcription ...

Černý, Andrej; Pařízek, Antonín; Hubka, Petr; Kiss, Imrich
Univerzita Karlova, 2024

Vliv složení aterosklerotických plátů na rozvoj akutního koronárního syndromu
Kopřiva, Karel; Kovárník, Tomáš; Kaňovský, Jan; Toušek, Petr
2024 - Czech
Thin fibrous cap atheroma with a high lipid content is the most common morphological substrate for acute coronary syndrome. Lipid content can be reliably determined by near infrared spectroscopy (NIRS) imaging. Optical coherence tomography (OCT) is a commonly available morphological imaging method in the guidance of coronary interventions. In our study, we examined a single coronary lesion in patients with acute coronary syndrome using both OCT and NIRS. Based on OCT, we performed a detailed morphological analysis using semi-automated software. Using NIRS, we determined the lipid content of each lesion. In the first part of the study, we used noninvasive CT coronary angiography to detect the progression of atherosclerotic plaques between the first and second year after the initial examination and attempted to demonstrate that morphological characteristics and lipid content of plaques were risk factors for plaque progression. In the second part of the study, we assessed the ability of detailed morphological analysis based on OCT examination to identify the lipid content of plaques using NIRS as a reference method. We observed no significant linear correlation when assessing the relationship between morphological parameters and plaque volume progression. In the analysis of plaque lipid content,... Nejčastějším morfologickým substrátem pro vznik akutního koronárního syndromu je fibroaterom s tenkou fibrózní čepičkou a vysokým obsahem lipidů. Obsah lipidů lze spolehlivě stanovit pomocí zobrazovací metody na principu spektroskopie - near infrared spectroscopy (NIRS). Optická koherentní tomografie (OCT) je běžně dostupná morfologická zobrazovací metoda při vedení koronárních intervencí. V naší studii jsme u pacientů s akutním koronárním syndromem vyšetřili jednu koronární lézi pomocí OCT i NIRS. Na základě OCT jsme provedli detailní morfologickou analýzu s využitím poloautomatizovaného softwaru. Pomocí NIRS jsme určili jsme obsah lipidů v každé lézi. V první části studie jsme pomocí neinvazivní CT koronarografie zjišťovali progresi aterosklerotických plátů v odstupu mezi prvním a druhým rokem od vstupního vyšetření a pokusili jsme se prokázat, že morfologické charakteristiky a lipidový obsah plátů jsou rizikovými faktory jejich progrese. V druhé části studie jsme posuzovali schopnost podrobné morfologické analýzy (na základě OCT vyšetření) identifikovat lipidový obsah plátů s použitím NIRS jako referenční metody. Při hodnocení vztahu mezi morfologickými parametry a progresí objemu plátů jsme nepozorovali žádnou významnou lineární korelaci. V analýze lipidového obsahu plátů morfologické parametry... Keywords: ateroskleróza; near infrared spectroscopy; optická koherentní tomografie; atherosclerosis; near infrared spectroscopy; optical coherence tomography Available in a digital repository NRGL
Vliv složení aterosklerotických plátů na rozvoj akutního koronárního syndromu

Thin fibrous cap atheroma with a high lipid content is the most common morphological substrate for acute coronary syndrome. Lipid content can be reliably determined by near infrared spectroscopy ...

Kopřiva, Karel; Kovárník, Tomáš; Kaňovský, Jan; Toušek, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Mikrobiální transplantace a její vliv na průběh ulcerózní kolitidy
Březina, Jan; Drastich, Pavel; Šťovíček, Jan; Janoštiak, Radoslav
2024 - Czech
The complex etiopathogenesis of idiopathic inflammatory bowel diseases (IBD) remains unclear, with one of the main suspected causes being the dysregulation of mucosal immunity in response to specific components of the gut microbiome. This dissertation investigates the potential of faecal microbiota transplantation (FMT) as an innovative therapeutic intervention aimed at modifying the microbiome and influencing the course of IBD. FMT, involving the transfer of stool from a healthy donor to the patient, has proven highly effective in the treatment of recurrent Clostridioides difficile colitis, where it is already considered a standard therapeutic procedure. However, in relation to IBD, FMT remains an experimental method, predominantly used in clinical studies. Current systematic reviews indicate that the effect of FMT on ulcerative colitis (UC) is variable, both in terms of achieving remission and clinical response. Recent randomized controlled trials for UC, in accordance with our presented data, show a mild to moderate effect of FMT in this indication. The effectiveness of FMT is influenced by a range of factors, particularly the correct selection of donor or donors, the diversity of their microbiome, methods of application, and frequency of administration. In the case of Crohn's disease, the data... Komplexní etiopatogeneze idiopatických střevních zánětů (IBD) zůstává nejasná, přičemž jednou z hlavních příčin se jeví dysregulace slizniční imunity v reakci na specifické složky střevního mikrobiomu. Tato disertační práce zkoumá potenciál fekální mikrobiální transplantace (FMT) jako inovativní terapeutické intervence zaměřené na modifikaci mikrobiomu a ovlivnění průběhu IBD. FMT, spočívající v přenosu stolice od zdravého dárce k pacientovi, se ukázala jako vysoce účinná v léčbě rekurentní klostridiové kolitidy (CDI), kde je již považována za standardní léčebný postup. Ve vztahu k IBD však představuje FMT stále experimentální metodu, používanou převážně v rámci klinických studií. Současný systematický přehled uvádí, že účinek FMT na ulcerózní kolitidu (UC) je proměnlivý, jak z hlediska dosažení remise, tak klinické odpovědi. Nedávné randomizované kontrolované studie (RCT) pro UC, a s tím v souladu i námi prezentovaná data, ukazují na mírný až střední efekt FMT v této indikaci. Účinnost FMT ovlivňuje celá řada faktorů, zejména správný výběr dárce či dárců, diverzita jeho mikrobiomu, metody aplikace i frekvence podávání. V případě Crohnovy choroby (CD) jsou data zatím velmi omezená, ale naznačují malý efekt FMT v této indikaci. FMT je považována za bezpečnou metodu s minimem závažných nežádoucích... Keywords: Idiopatické střevní záněty; ulcerózní kolitida; Crohnova choroba; klostridiová kolitida; fekální mikrobiální transplantace; mikrobiota; střevní bariéra; Inflammatory bowel disease; ulcerative colitis; Crohn's disease; clostridial colitis; fecal microbial transplantation; microbiota; gut barrier Available in a digital repository NRGL
Mikrobiální transplantace a její vliv na průběh ulcerózní kolitidy

The complex etiopathogenesis of idiopathic inflammatory bowel diseases (IBD) remains unclear, with one of the main suspected causes being the dysregulation of mucosal immunity in response to specific ...

Březina, Jan; Drastich, Pavel; Šťovíček, Jan; Janoštiak, Radoslav
Univerzita Karlova, 2024

Spolupracující obviněný
Prášek, Vojtěch; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
The thesis deals with the criminal law institute of the cooperating defendant, with the aim of analysing the current legal regulation of this institute in the Czech Republic and the practical consequences of its application by the law enforcement authorities. The thesis is divided into the four chapters. In the first chapter, the thesis focuses on organized crime in general as a socially dangerous phenomenon; in particular, the concept of organized crime is defined and the activities in which organized crime is engaged in the Czech Republic are being described. Furthermore, the author discusses all the possible legal instruments in the fight against organized crime, of which he focuses more on the interception and recording of telecommunication traffic and the use of agents. In the following chapter, the thesis focuses on the definition of the concepts of the crown witness and the cooperating witness, their mutual relationship and development. The current legal regulation of the institute of the cooperating witness in the Czech Republic is also being summarised here. The third chapter analyses the application of the institute of the cooperating witness from the initiative to use it to the imposition of punishment for persons who have been identified as the cooperating witnesses. In particular, the... Diplomová práce se zabývá trestněprávním institutem spolupracujícího obviněného, s cílem rozebrat současnou právní úpravu institutu spolupracujícího obviněného v České republice a praktické důsledky jeho aplikace orgány činnými v trestním řízení. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se práce zaměřuje na obecně na organizovaný zločin, jakožto společensky nebezpečný fenomén, zejména je vymezen pojem organizovaného zločinu a jsou popsány aktivity, kterými se organizovaný zločin v České republice zabývá. Dále autor rozebírá právní nástroje v boji proti organizovanému zločinu, z nichž se více zaměřuje na odposlech a záznam telekomunikačního provozu a použití agenta. V následující kapitole se práce zaměřuje na vymezení pojmů korunního svědka a spolupracujícího obviněného, jejich vzájemný vztah a vývoj. Zde je také shrnuta platná právní úprava institutu spolupracujícího obviněného v České republice. Třetí kapitola analyzuje aplikaci institutu spolupracujícího obviněného od iniciativy k jeho použití, až po ukládání trestu osobám, které byly označeny jako spolupracující obviněný. Zejména se zde práce zabývá podmínkami použití institutu spolupracujícího obviněného a jednotlivými hmotněprávními benefity pro spolupracující obviněné. Na tomto místě se práce také zabývá ochranou spolupracujícího... Keywords: Organizovaný zločin; spolupracující obviněný; korunní svědek; Organised crime; cooperating defendant; crown witness Available in a digital repository NRGL
Spolupracující obviněný

The thesis deals with the criminal law institute of the cooperating defendant, with the aim of analysing the current legal regulation of this institute in the Czech Republic and the practical ...

Prášek, Vojtěch; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Problematické aspekty právní úpravy trestného činu znásilnění a jeho možná redefinice
Macková, Zuzana; Bohuslav, Lukáš; Říha, Jiří
2024 - Czech
Problematic aspects of the legal regulation of the crime of rape and its posibble redefinition Abstract The thesis deals with problematic aspects of the crime of rape, especially with regard to the current social pressure to redefine this crime. The introduction of the thesis is devoted to a brief historical development of the legal regulation of the crime of rape and foreign comparative analysis of the Czech legislation with the legislation of Slovakia, Sweden and France. An integral part of this thesis is also an analysis of selected criminological aspects that are important in relation to the issue of the crime of rape, in particular a statistical analysis of reported and clarified cases of rape, the issue of latent criminality and the characteristics of the perpetrator and the victim of rape. The next part of the thesis is a summary of the most important decisions of the criminal courts in the field of the crime of rape, especially in relation to the interpretation of problematic concepts, which are crucial for assessing the necessity of redefining the crime of rape. Subsequently, the thesis analyses the current legal regulation of the crime of rape in the Czech Republic and assesses the necessity of changing this legal regulation, precisely with regard to the identified shortcomings of the current... Problematické aspekty právní úpravy trestného činu znásilnění a jeho možná redefinice Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematickými aspekty trestného činu znásilnění, a to především s ohledem na současný společenský tlak na redefinici tohoto trestného činu. Úvod práce je věnován stručnému historickému vývoji právní úpravy trestného činu znásilnění a zahraniční komparatistice české právní úpravy s právní úpravou Slovenska, Švédska a Francie. Nedílnou součástí této práce je také rozbor vybraných kriminologických aspektů, které jsou významné ve vztahu k problematice trestného činu znásilnění, zejména statistická analýza nahlášených a objasněných případů znásilnění, problematika latentní kriminality a charakteristika pachatele i oběti znásilnění. Další část práce tvoří shrnutí nejzásadnějších rozhodnutí trestních soudů v oblasti trestného činu znásilnění, a to zejména ve vztahu k výkladu problematických pojmů, které mají zásadní vliv pro posouzení nezbytnosti redefinice trestného činu znásilnění. Následně práce analyzuje aktuální právní úpravu trestného činu znásilnění v České republice a provádí hodnocení nezbytnosti změny této právní úpravy, a to právě s ohledem na zjištěné nedostatky stávající právní úpravy a mezinárodní standardy, především Istanbulskou úmluvu. Poslední část práce se věnuje vládnímu... Keywords: znásilnění; redefinice znásilnění; pohlavní styk bez souhlasu; rape; redefinition of rape; sexual intercouse without consent Available in a digital repository NRGL
Problematické aspekty právní úpravy trestného činu znásilnění a jeho možná redefinice

Problematic aspects of the legal regulation of the crime of rape and its posibble redefinition Abstract The thesis deals with problematic aspects of the crime of rape, especially with regard to the ...

Macková, Zuzana; Bohuslav, Lukáš; Říha, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Charakter vysoce propustné porozity v turonských kolektorech ve východní části české křídové pánve
Starý, Jiří; Bruthans, Jiří; Datel, Josef; Tesař, Miroslav
2024 - Czech
The thesis deals with the study of highly permeable porosity and the potential for karstification in the area of the East Bohemian Cretaceous synclines, which are of great importance for water supply. The susceptibility of the rocks to karstification was studied by taking cores and determination of their calcite content and by leaching the cores in 10 % HCl and monitoring of rock disintegration after leaching. A scanning electron microscopy and elemental mapping by microprobe were used to understand the structure and composition of the rock. The nature of the inflow zones to the boreholes was studied by evaluating available well logging data, particularly acoustic well logging, inflow data to the boreholes and by leaching rock samples from cores taken from the depth intervals where inflows occurred. A total of 247 cores taken from both boreholes and surface outcrops were studied. Only 5 % of the samples from the Turonian B, Ca, Cb aquifers that disintegrate from more than 50 % after leaching will form karst conduits in tectonically intact rock. This representation is much lower than in the Jizera Formation in the western part of the Bohemian Cretaceous Basin. Only a small fraction of the samples disintegrate if calcite content is below 78 %, the majority show no or very little disintegration. Only... Práce se zabývá studiem vysoce propustné porozity a potenciálem ke krasovění v oblasti východočeských křídových synklinál, které mají velký význam pro vodárenské zásobování. Náchylnost hornin ke krasovění byla studována na základě odebraných jader a jejich obsahu kalcitu a loužením jader v 10 % HCl a sledování míry rozpadu horniny po vyloužení. Pro pochopení struktury a složení horniny byl využit skenovací elektronový mikroskop a mapy prvků získané z mikrosondy. Charakter přítokových zón do vrtů byl studován zhodnocením dostupných karotážních dat, zejména akustické karotáže, dat o přítocích do vrtů i loužením vzorků hornin z jader odebraných z míst, kde k přítokům docházelo. Celkově bylo studováno 247 jader odebraných jak z archivních jádrových vrtů, tak z povrchových výchozů. Pouhých 5 % vzorků z turonských kolektorů B, Ca, Cb, které se po vyloužení rozpadá z více než 50 %, bude po vyloužení tvořit krasové kanály v tektonicky neporušené hornině. Toto zastoupení je mnohem nižší než v jizerském souvrství v západní části české křídové pánve. Jen malá část vzorků se z části rozpadá při obsahu kalcitu pod 78 %, většina vykazuje žádný nebo velmi malý rozpad. Teprve pokud obsah kalcitu ve vzorcích překová 80 % rozpadají se vzorky zcela či z velké části. Porozita po vyloužení přesahuje u 26 % vzorků 50 %.... Available in a digital repository NRGL
Charakter vysoce propustné porozity v turonských kolektorech ve východní části české křídové pánve

The thesis deals with the study of highly permeable porosity and the potential for karstification in the area of the East Bohemian Cretaceous synclines, which are of great importance for water supply. ...

Starý, Jiří; Bruthans, Jiří; Datel, Josef; Tesař, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Zavinění v trestním právu
Patrman, Aleš; Pelc, Vladimír; Dvořák, Marek
2024 - Czech
Culpability in Criminal Law The subject of this diploma thesis is culpability in criminal law. One of fundamental principles of criminal law is the principle of nullum crimen sine dolus vel culpa. According to this principle, criminal liability for a criminal offence arises only if it was committed culpably. Culpability is an obligatory element of the subjective aspect of a criminal offence and can be described as a person's internal psychological relationship to the circumstances that give rise to the offence. The thesis itself is divided into seven chapters. In the first chapter, I focus generally on the conditions of criminal liability. In this chapter I also look at the subjective aspect of a criminal offence and its facultative elements, which include motive and purpose. In the second chapter I present the difference between fault and culpability, which is a broader term. The third chapter is aimed at the evolution of criminal law in the Czech Republic, with regard to the regulation of culpability. The chapter is divided into individual time periods, according to the adoption of individual penal codes. The fourth chapter focuses on the general concept of culpability. First, I look more closely at the principle of liability for fault. The remainder of the chapter is devoted to the individual... Zavinění v trestním právu Tématem této diplomové práce je zavinění v trestním právu. Jednou ze základních zásad trestního práva je princip nullum crimen sine dolus vel culpa. Podle této zásady vzniká trestní odpovědnost za trestný čin jen v případě, byl-li spáchán zaviněně. Zavinění je obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu a lze ho popsat jako vnitřní psychický vztah člověka ke skutečnostem, které zakládají trestný čin. Samotná práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole se obecně věnuji podmínkám trestní odpovědnosti. Dále se v této kapitole zabývám také subjektivní stránkou trestného činu a jejími fakultativními znaky, do kterých řadíme pohnutku a cíl. Ve druhé kapitole popisuji rozdíl mezi zaviněním a vinou, která je pojmem obecnějším. Třetí kapitola je věnována vývoji trestního práva na území České republiky, a to s ohledem na úpravu zavinění. Kapitola je dělena na jednotlivá časová období, a to v návaznosti na přijetí jednotlivých trestních zákonů. Čtvrtá kapitola je věnována obecnému výkladu o zavinění. Nejprve se blíže zaobírám principem odpovědnosti za zavinění. Zbylá část kapitoly je věnována jednotlivým složkám zavinění, tedy volní a vědomostní složce. Dále se zabývám vadami těchto složek, resp. jejich absencí. V této kapitole také rozebírám konstrukci... Keywords: zavinění; úmysl; nedbalost; culpability; intention; negligence Available in a digital repository NRGL
Zavinění v trestním právu

Culpability in Criminal Law The subject of this diploma thesis is culpability in criminal law. One of fundamental principles of criminal law is the principle of nullum crimen sine dolus vel culpa. ...

Patrman, Aleš; Pelc, Vladimír; Dvořák, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Operativně pátrací činnost a zpravodajská činnost - pohled de lege ferenda na trestněprávní legislativu a předpisy o Policii ČR a Bezpečnostní informační službě
Mašek, Richard; Šelleng, Dalibor; Dvořák, Marek
2024 - Czech
Criminal Investigation and Intelligence Gathering - the Future Prospects of Criminal Procedure and the Regulation of NCOZ and BIS Abstract The paper examines the legal and practical issues of deeper cooperation and coordination between NCOZ and BIS, two primary bodies responsible for the domestic security, counterintelligence and counter-organized crime in the Czech Republic. The aim of the paper is to present a brief and comprehensive, yet complex list of issues which is based on a thorough research. These issues must be tackled and resolved by the legislator in case any deeper cooperation and coordination of BIS and NCOZ is to be considered in the future. First, the paper looks at the alarming increase in modern organized crime rates. The paper considers this trend to be a real and present national security threat which justifies innovative legislative steps. Complex criminal cases, like DOZIMETR, point to the disturbing reality of crime-politics nexus. The penetration of the decision-making process by the organized crime is a sufficient basis for serious debate on how the legal authority of NCOZ and BIS should be strengthened. Moreover, the threat of "going dark" and the continuous danger of enemy foreign intelligence remain on the horizon. Second, the paper presents a comprehsive and easy-to-understand... Operativně pátrací činnost a zpravodajská činnost - pohled de lege ferenda na trestněprávní legislativu a předpisy o Policii ČR a Bezpečnostní informační službě Abstrakt Diplomová práce se zabývá právními a věcnými otázkami prohloubení spolupráce NCOZ a BIS, tedy dvou hlavních složek zodpovědných za zajišťování vnitřní bezpečnosti, kontrarozvědnu činnost a boj s organizovaným zločinem v České republice. Cílem diplomové práce je představit stručný a přehledný, zároveň však komplexní seznam otázek, který bude podložený dostatečným výzkumem. Tyto otázky musí být vyřešeny zákonodárcem v případě, že by mělo dojít k zákonné aprobaci hlubší spolupráce policie a zpravodajských služeb, konkrétně NCOZ a BIS. Diplomová práce se nejdříve věnuje rozvoji moderního organizovaného zločinu. Z našeho pohledu je tento trend skutečnou a kritickou hrozou pro národní bezpečnost České republiky odůvodňující inovativní legislativní změny. Složité trestní případy, jako třeba DOZIMETR, vypovídají o tom, že objektem sofistikované trestné činnosti je přímo státní zájem. Pronikání zločinu do státních struktur je dostatečným důvodem pro vážně míněnou debatu o posílení pravomocí složek zajišťujících vnitřní bezpečnost. Navíc přetrvává hrozba cizí nepřátelské špionáže a nebezpečí toho, že orgány činné v trestním řízení nebudou mít... Keywords: Spolupráce policie a zpravodajských služebOperativně pátrací činnostZpravodajská činnost; Interagency CooperationCriminal InvestigationIntelligence Gathering Available in a digital repository NRGL
Operativně pátrací činnost a zpravodajská činnost - pohled de lege ferenda na trestněprávní legislativu a předpisy o Policii ČR a Bezpečnostní informační službě

Criminal Investigation and Intelligence Gathering - the Future Prospects of Criminal Procedure and the Regulation of NCOZ and BIS Abstract The paper examines the legal and practical issues of deeper ...

Mašek, Richard; Šelleng, Dalibor; Dvořák, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Nepřímé pachatelství
Demel, Jakub; Hořák, Jaromír; Pelc, Vladimír
2024 - Czech
Indirect perpetration Abstract The thesis undertakes the institute of indirect perpetration, the nature of which is the use of another person whose liability is limited or is not criminally liable for committing an offence. It is an indispensable part of criminal law; many perpetrators of a crime would escape with impunity without its existence. The thesis deals with the Czech regulation of indirect perpetration. It aims to describe this institution's valid and effective legal framework using specialized literature, specialized articles, commentary on the law, judgments, and other sources. The thesis is divided into four chapters (excluding the introduction and conclusion), which are then divided into subchapters and sections. The first chapter depicts the genesis of the institute, from the time when indirect perpetration had no legal basis in criminal codes up until current legislation. The second chapter deals with the issue of direct and indirect perpetration, first defining the conditions for the perpetrator's criminal liability, which are age, sanity, intellectual and moral maturity in the case of juveniles, and special characteristics, capacity, or status in the case of special subjects and specific subjects. The chapter then focuses on the legal regulation of indirect perpetration, the fundamental... Nepřímé pachatelství Abstrakt Diplomová práce se zabývá institutem nepřímého pachatelství, jehož podstatou je užití jiné osoby trestně neodpovědné nebo odpovědné omezeně, ke spáchání trestného činu. Jde o nepostradatelnou součást trestního práva bez jejíž existence by řada činu zůstala beztrestná. Práce se věnuje české úpravě nepřímého pachatelství a klade si za cíl popsat platný a účinný právní rámec této konstrukce za pomoci odborné literatury, článku, komentářů, judikatury a dalších zdrojů. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol (bez úvodu a závěru), které jsou členěny na jednotlivé podkapitoly a oddíly. V první kapitole je zachycena historická geneze institutu, od doby, kdy neměla legální podklad v trestních zákonících až po současnou právní úpravu. Druhá část se věnuje problematice přímého a nepřímého pachatelství, kdy nejprve jsou vymezeny podmínky trestní odpovědnosti pachatele, kterými jsou věk, příčetnost, rozumová a mravní vyspělost u mladistvých a u zvláštních trestných činů zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení, a poté se kapitola zaměřuje na právní úpravu nepřímého pachatelství, základní pojmy jakými jsou živý nástroj, nepřímý pachatel či zásada akcesority účastenství a nechybí ani výklad o odpovědnosti nepřímého pachatele a živého nástroje. Třetí kapitola je zaměřena na jednotlivé... Keywords: nepřímé pachatelství; živý nástroj; účastenství; indirect perpetration; living instrument; participation Available in a digital repository NRGL
Nepřímé pachatelství

Indirect perpetration Abstract The thesis undertakes the institute of indirect perpetration, the nature of which is the use of another person whose liability is limited or is not criminally liable for ...

Demel, Jakub; Hořák, Jaromír; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Mezinárodní obchodní mediace v kontextu Singapurské úmluvy o mediaci
Vrábel Porteš, Veronika; Pauknerová, Monika
2024 - Czech
International Commercial Mediation in the Context of the Singapore Convention Abstract The thesis deals with the topic of mediation in private international law, focusing on the enforceability of mediation agreements arising from international commercial disputes. The thesis is focused on the Singapore Convention, which was signed in August 2019, and marginally on the related UNCITRAL Model Law on Mediation. Although the success of the Singapore Convention will depend largely on the political actions and motivations of individual states, in order for it to be used by private actors, an analysis of the construction of the international norm in question is necessary. The aim of this work is to answer the question whether the regulation of mediation in international commercial law has its justifiable importance. In order to answer this question, the an analysis of the current legislative framework and the conditions for the performance of mediation agreements in international conventions and other international source sis performed, in relation to the EU and the Czech law. At the same time, unclear issues of the legislation in question are highlighted, also with regard to the transposition of EU regulations into Czech legislation, and possible ways of bridging them. A comparison of the sources of legislation... Mezinárodní obchodní mediace v kontextu Singapurské úmluvy o mediaci Abstrakt Diplomová práce pojednává o tématu mediace v mezinárodním právu soukromém, se zaměřením na vykonatelnost mediačních dohod vyplývajících z mezinárodních obchodních sporů. Práce je zpracována se zaměřením na Singapurskou úmluvu, která byla podepsána v srpnu roku 2019, a okrajově také na související Vzorový zákon UNCITRAL o mediaci. Přestože bude úspěšnost Singapurské úmluvy záležet převážně na politických krocích a motivaci jednotlivých států, proto, aby mohla být používána soukromými subjekty je nezbytná analýza konstrukce zmiňované mezinárodní normy. Cílem předkládané práce je odpovědět na otázku, zda má úprava mediace v mezinárodním obchodním právu svůj opodstatněný význam. Pro zodpovězení uvedené otázky je v práci provedena analýza současného legislativního rámce a podmínek pro výkon mediačních dohod v mezinárodních úmluvách a dalších mezinárodních pramenech, v právu EU a ČR. Zároveň je upozorněno na nejasné otázky předmětných právních předpisů, a to i s ohledem na transpozici unijních předpisů do české právní úpravy, a případných způsobů jejich překlenutí. Je provedena komparace pramenů právní úpravy jednotlivých unijních předpisů a předpisů České republiky, dále je analyzován rozsah působnosti Singapurské úmluvy a její... Keywords: obchodní mediace; Singapurská úmluva o mediaci; přímý výkonmediačních dohod; commercial mediation; Singapore Convention; directenforcement Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní obchodní mediace v kontextu Singapurské úmluvy o mediaci

International Commercial Mediation in the Context of the Singapore Convention Abstract The thesis deals with the topic of mediation in private international law, focusing on the enforceability of ...

Vrábel Porteš, Veronika; Pauknerová, Monika
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases