Number of found documents: 208
Published from to

Žánrové rysy módních blogů
Cyrelčuková, Marta; Rycheva, Ekaterina; Stranz-Nikitina, Veronika
2023 - Russian
Annotation:The blog is one of the most popular internet-genres. The paper analyzes the communicative space of blogs about fashion in stylistic, genre and discursive aspects. The author reveals the essence of the hypertext specifics of the fashion blog genre, and also analyzes the means of expression. As the study showed, the genre features of fashion blogs include the use of a large number of borrowings related to the field of fashion, the use of specific means of expression (which are focused primarily on the female audience as the main consumer of goods and services in this area), the author's desire to establish close contact with the audience and create a relaxed atmosphere of communication. Anotace: Blog je jedním z nejpopulárnějších internet-žánrů. Práce se zabyvá analyzou komunikačního prostoru modních blogů po stylistické, žánrové a diskurzivní stránce. Autor odhaluje podstatu hypertextové specifičnosti žánru módních blogů a analyzuje také výrazové prostředky. Jak ukázal výzkum, mezi žánrové rysy módních blogů patří využívání velkého množství výpůjček souvisejících s oblastí módy, používání specifických výrazových prostředků (které jsou zaměřeny především na ženské publikum jako hlavního konzumenta zboží a služeb v této oblasti), touhu autora navázat blizký kontakt s publikem a vytvořit uvolněnou atmosféru komunikace. Keywords: blog|módní blog|diskuse|žánr|internetová komunikace|diskurz|narážka|metafora|ironie|jazyková hra; blog|fashion blog|discussion|genre|Internet communication|discourse|allusion|metaphor|irony|word play Available in a digital repository NRGL
Žánrové rysy módních blogů

Annotation:The blog is one of the most popular internet-genres. The paper analyzes the communicative space of blogs about fashion in stylistic, genre and discursive aspects. The author reveals the ...

Cyrelčuková, Marta; Rycheva, Ekaterina; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2023

Vzájemné vztahy běloruského a ruského jazyka v Bělorusku a odraz jazykové situace ve škole
Karpíšek, Vratislav; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2023 - Russian
The present diploma thesis deals with the co-relation of language situation in Belarus and the educational system. The first chapter is devoted to historical relations of Polish, Russian and Belarusian in the period starting from the 19th century up to the present moment, to the country's language question and the role of religious affiliation in the choice of the language. The second chapter analyzes primarily the reflection of changes in the language policies at the turn of 1980's and 1990's, as well as the position of Belarusian in the educational system and the comparison of presence of both languages on all educational levels. The third chapter contains the description of the significant role of bilingualism in contemporary world, presentation of Belarusian bilingualism, as well as possible use of the thesis for various academic purposes. KEYWORDS Belarusian, Russian, bilingualism, edcuation, language policy, school Tato diplomová práce rozebírá souvztažnost mezi jazykovou situací v Bělorusku a systémem vzdělávání. První kapitola se zabývá historickými vztahy polského, ruského a běloruského jazyka od 19. století do dnešní doby, otázkou jazyka v Bělorusku a rolí náboženské příslušnosti ve výběru jazyka komunikace. V druhé kapitole je analyzován především odraz změn v jazykové politice na přelomu 80. a 90. let 20. století, dále také místo běloruského jazyka ve vzdělávání a srovnání obou jazyků na různých úrovních vzdělávání. Třetí kapitola obsahuje vysvětlení role bilingvizmu ("dvojjazyčnosti") v současném světě, představení běloruského bilingvizmu a taktéž cíle možného využití této práce v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA běloruština, ruština, bilingvismus, vzdělávání, jazyková politika, škola Keywords: Bělorusko; ruský jazyk; běloruský jazyk; vzdělávání; jazyková situace; jazyková politika; jazykové plánování; Belarus; the Russian language; the Belarusian language; education; language situation; language policy; language planning Available in a digital repository NRGL
Vzájemné vztahy běloruského a ruského jazyka v Bělorusku a odraz jazykové situace ve škole

The present diploma thesis deals with the co-relation of language situation in Belarus and the educational system. The first chapter is devoted to historical relations of Polish, Russian and ...

Karpíšek, Vratislav; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Koncepce individuality a státnosti v novele Kotlovan od A. P. Platonova
Geints, Alexandra; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
2023 - Russian
This bachelor's thesis deals with the topic of the relationship between an individual and the totalitarian state in Andrey Platonov's work, based on his novel "The Foundation Pit". This work will offer a perspective on historical context. The aim of this work is to pinpoint the type of the characters' identity based on their relationship with ideology and society, their motivations and actions. Tato práce je věnována problematice vztahu jedince a totalitního státu ve tvorbě A. P. Platonova na příkladu prózy "Kotlovan". V práci bude ukázan historický kontext. Cílem práce je určení typu identity hrdin prózy na základě charakteru jejich vztahu s ideologii a společnosti, jejich motivaci a činnosti. Keywords: Андрей Платонов|Котлован|личность|тоталитаризм|русская литература; Andrey Platonov|Kotlovan|individuality|totalitarianism|Russian literature Available in a digital repository NRGL
Koncepce individuality a státnosti v novele Kotlovan od A. P. Platonova

This bachelor's thesis deals with the topic of the relationship between an individual and the totalitarian state in Andrey Platonov's work, based on his novel "The Foundation Pit". This work will ...

Geints, Alexandra; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2023

Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)
Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
2022 - Russian
The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian phraseology. The emphasis of the research is on the problem of the phraseological minimum. The second part the dissertation is dedicated to modern approaches, methodology of teaching Russian phraseology and different informational tools that is most commonly used during the learning process. As a result, the author shows the example of the lesson, which might be applied during the study process or might be taken as a model of the workshop devoted to the Russian phraseology. Key words: phraseology, phraseological units, phraseological minimum, methodology, study process, corpus linguistics. Předkládaná disertační práce věnována analýze procesu vyučování ruských frazému českým studentům v ramci kurzu ruského jazyka jako cizího. Analyzovány základní problematická témata spojená s ruskou frazeologií. Zvláštní pozornost je věnována problému frazeologického minima. Ve druhé části výzkumu se popisují současné přístupy, metodologie a různorodé zdroje informace o frazémech, které se nejčastěj použivají ve výuce. Práce také obsahuje příklad praktického semináře, který je možné aplikovat ve výuce nebo využít jako model vyučovací hodiny věnované ruské frazeologii. Klíčová slova: frazeologie, frazém, frazeologické minimum, metodologie, výuka, korpusová lingvistika, motivace. Keywords: frazeologie|frazém|frazeologické minimum|metodologie|výuka|korpusová lingvistika; phraseology|phraseological units|phraseological minimum|methodology|study process|corpus linguistics Available in a digital repository NRGL
Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)

The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian ...

Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
Univerzita Karlova, 2022

Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky
Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2022 - Russian
This bachelor thesis deals with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. Moreover, significant religious and secular holidays, such as Christmas, New Year, Shrovetide and Easter will be considered in details. The research involves the study of the historical and religious prerequisites for the emergence and holding these holidays, the analysis of the development of traditions and customs in the historical context, as well as a description of the celebration of these holidays at the present time. The analysis of educational literature dedicated to the Russian language for primary and secondary schools will make it possible to draw a conclusion about the intensity and depth of presentation of material about Russians traditions to Czech school children. KEYWORDS Russian and Czech customs and traditions, religion, culture, educational literature, New Year, Christmas, Shrovetide, Easter Bakalářská práce se zabývá popisem, analýzou a komparací hlavních ruských a českých svátků za účelem zjištění podobností a rozdílů mezi nimi. Teoretická část práce přináší srovnání významných církevních a světských svátků, jako jsou Vánoce, Silvestr, Masopust a Velikonoce. Výzkum zahrnuje analýzu historických a náboženských podnětů ke vzniku a oslavování těchto svátků, analýzu vývoje tradic a zvyků v historickém kontextu a také popis konání těchto svátků v současnosti. Rozbor učebnic ruského jazyka pro české základní a střední školy umožní zhodnotit kvalitu prezentace informací o ruských tradicích českým žákům. KLÍČOVÁ SLOVA ruské a české tradice, náboženství, kultura, vzdělávací literatura, Nový rok, Vánoce, Masopust, Velikonoce Keywords: русские и чешские традиции; религия; культура; учебная литература; Новый год; Рождество; Пасха; Russian and Czech customs and traditions; religion; culture; educational literature; New Year; Christmas; Easter Available in a digital repository NRGL
Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky

This bachelor thesis deals with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. ...

Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Problematika uvadání mateřského jazyka imigrantů ze zemí SNS žíjících a studujících v České republice
Fomina, Tatiana; Rozboudová, Lenka; Vasilyeva, Elena
2022 - Russian
Keywords: motivace; změna jazyka; migranti ze zemí SNS; jazyková gramotnost; mezijazykový transfer; jazyková atrice; motivation; language change; migrants from the CIS countries; language literacy; language transfer; language attrition Available in a digital repository NRGL
Problematika uvadání mateřského jazyka imigrantů ze zemí SNS žíjících a studujících v České republice

Fomina, Tatiana; Rozboudová, Lenka; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2022

Vzdělávací prostor ruského exilu: na základě časopisu Russkaja škola za rubežom (Praha, 1923-1931)
Osinovskaia, Anna; Nykl, Hanuš; Andrejs, René
2022 - Russian
This paper examines the specifics the specifics of the functioning of part of the educational space of the Russian diaspora of the first wave of emigration. An analysis of the essays published in the journal «Russian School Abroad» gives a general idea of Russian schools abroad during the first wave of emigration, their organization and teaching features, as well as options for solving various problems that arise in the course of educational institutions. About 40 essays on schools in Czechoslovakia, Yugoslavia, Bulgaria, Germany, Poland, France, Latvia, Lithuania, Estonia, Turkey, Bessarabia, Finland, Tunisia and even the USA and Manchuria were published in 34 issues of the magazine. Articles by such emigrant teachers as D.M.Sokoltsov, A.I. Tyminsky, A.T. Pavlov, and others made it possible to create a more holistic view of education abroad, to identify common problems of teaching and upbringing of students. Diplomová práce zkoumá specifiku fungování části vzdělávacího prostoru ruské diaspory první vlny emigrace. Analýza statí publikovaných v časopise Russkaja škola za rubežom poskytuje obecnou představu o ruských školách v zahraničí během první vlny emigrace, o jejich organizaci a výukových prvcích, jakož i o možnostech řešení různých problémů vznikajících v procesu vzdělávacích institucí. Ve 34 číslech časopisu vyšlo asi 40 článků o školách v Československu, Jugoslávii, Bulharsku, Německu, Polsku, Francii, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Turecku, Besarábii, Finsku, Tunisku a dokonce i USA a Mandžusku. Články takových exilových pedagogů jako D.M.Sokolcov, A.I.Tyminskij, A.T.Pavlov a další umožnily vytvořit ucelenější pohled na vzdělávání v zahraničí a identifikovat společné problémy výuky a výchovy studentů. Keywords: časopis Ruskaja škola za rubežom|ruská meziválečná emigrace|exilová pedagogika|ruské exilové časopisy; journal Russkaia shkola za rubezhom|Russian interwar emigration|exile pedagogy|Russian émigré journals Available in a digital repository NRGL
Vzdělávací prostor ruského exilu: na základě časopisu Russkaja škola za rubežom (Praha, 1923-1931)

This paper examines the specifics the specifics of the functioning of part of the educational space of the Russian diaspora of the first wave of emigration. An analysis of the essays published in the ...

Osinovskaia, Anna; Nykl, Hanuš; Andrejs, René
Univerzita Karlova, 2022

Fenomén kosmopolitního Baku
Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2022 - Russian
The purpose of this work is a detailed study of the four largest ethnic groups that made up the main population of Baku at the turn of 19th and 20th centuries: Azerbaijanis, Russians, Jews and Armenians. The paper examines the characteristics of each ethnic group on the example of the brightest representatives, its influence on the city and interaction with other ethnic groups. In the context of non- autochthonous ethnic groups, special attention is paid to the history of their emergence and consolidation as a significant ethnic minority among the urban population, as well as the accompanying prerequisites and the ensuing consequences. The work aims to reveal the phenomenon of Baku cosmopolitanism in the context of the non-intrusive policy of the Russian Empire in the South Caucasus and its position at the time of the collapse of the empire and the formation of an independent state. Key words: Baku, cosmopolitanism, Azerbaijan, ethnic minorities, South Caucasus, Russian Empire, Armenians, Jews, history. Cílem této práce je podrobná studie čtyř nejpočetnějších etnických skupin, které tvořily hlavní populaci Baku, tj. Ázerbájdžánců, Rusů, Židů a Arménů. Práce si klade za úkol analyzovat základní charakteristiky každé etnické skupiny, její nejvýznamnější představitele, její vliv na město a interakci s jinými etnickými skupinami. Co se neautochtonních etnik týče, zvláštní pozornost bude věnována historii jejich vzniku a konsolidace jejich postavení coby významné etnické menšiny mezi městským obyvatelstvem, jakož i souvisejícím předpokladům a důsledkům, které z toho vyplývají. Práce si klade za cíl odhalit fenomén bakinského kosmopolitismu v kontextu politiky Ruského impéria na Kavkaze a jeho postavení v době rozpadu impéria a vzniku samostatného státu. Klíčová slova: Baku, kosmopolitismus, Ázerbájdžán, etnické menšiny, Jižní Kavkaz, Ruská říše, Armény, Židé, dějiny. Keywords: Baku|Ázerbájdžán|Jižní Kavkaz|etnické menšiny; Baku|Azerbaijan|South Caucasus|ethnic minority Available in a digital repository NRGL
Fenomén kosmopolitního Baku

The purpose of this work is a detailed study of the four largest ethnic groups that made up the main population of Baku at the turn of 19th and 20th centuries: Azerbaijanis, Russians, Jews and ...

Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2022

Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře.
Bezkorovayna, Tetyana; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
2022 - Russian
Author: Tetyana Bezkorovayna Title: The role of means of expression in the speech portrait of Irina Khakamada in post political career Objectives: In the thesis, the features of the speech portrait of Irina Khakamada, a business coach, a public person and a former politician, are considered. The analysis of various expressive means, which form the speech portrait of the speaker and his image as a whole, is made. Methods: The work used methods of descriptive, stylistic and contextual analysis. Results: In the course of the study was confirmed that the use of special means of expression and stylistic devices not only contributes to the pragmatic impact of the speaker on the audience, but also helps in building the image of a public person. Keywords: speech portrait, linguistic personality, expressive means, speech influence, speech manipulation, conceptual metaphor, slang, «fashionable» words, terms, speaker, addresser, addressee, recipient, image, Irina Khakamada. Autor: Tetyana Bezkorovayna Název: Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře Cíl: Předkládaná diplomová práce je věnována popisu řečového portrétu Iriny Chakamady, obchodní koučky, veřejné osoby a bývalé političky. Je provedena analýza různých výrazových prostředků, které tvoří řečový portrét mluvčího a jeho image jako celek. Metody: V práci byly použity metody deskriptivní, stylistické a kontextové analýzy. Výsledky: V průběhu výzkumu bylo potvrzeno, že použití speciálních výrazových prostředků a stylistických prostředků přispívá nejen k pragmatickému působení mluvčího na publikum, ale pomáhá i při budování image veřejné osoby. Klíčová slova: řečový portrét, jazyková osobnost, výrazové prostředky, řečový vliv, řečová manipulace, konceptuální metafora, slang, «módní» slova, termíny, mluvčí, adresant, adresát, příjemce, image, Irina Сhakamada. Keywords: řečový portrét|jazyková osobnost|výrazové prostředky|řečový vliv|řečová manipulace|konceptuální metafora|slang|«módní» slova|termíny|mluvčí|adresant|adresát|příjemce|image|Irina Сhakamada; speech portrait|linguistic personality|expressive means|speech influence|speech manipulation|conceptual metaphor|slang|«fashionable» words|terms|speaker|addresser|addressee|recipient|image|Irina Khakamada Available in a digital repository NRGL
Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře.

Author: Tetyana Bezkorovayna Title: The role of means of expression in the speech portrait of Irina Khakamada in post political career Objectives: In the thesis, the features of the speech portrait of ...

Bezkorovayna, Tetyana; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Imažinismus v tvorbě Sergeji Jesenina
Buianova, Ekaterina; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
2022 - Russian
In my bachelor's thesis I will explain what imaginism is, its history and elements, mention representatives of the Imaginist Movement like Sergei Yesenin. I will analyse his works and identify the elements of imaginism by analysing his poems related to the Imaginist Movement and figure out why he later stepped back from this literature movement and make conclusion about imaginism influence on his later works. Ve své bakalářské práci vysvětlím, co to je imažinismus, zmíním se o historii jeho vzniku a jeho prvcích. Řeknu něco o představitelích, kteří byli součástí "Řády imažinistů", jehož účastníkem byl i Sergej Jesenin. Součástí práce bude analýza děl Sergeje Jesenina, budou popsány prvky imažinismu v jeho básní z doby "Řády imažinkstů". Vysvětlím, proč se básník později odklonil od tohoto literárního směru a učiním závěr o vlivu imažinismu na jeho pozdější Keywords: Есенин|имажинизм|анализ|метафора; Esenin|imaginism|analysis|metaphor Available in a digital repository NRGL
Imažinismus v tvorbě Sergeji Jesenina

In my bachelor's thesis I will explain what imaginism is, its history and elements, mention representatives of the Imaginist Movement like Sergei Yesenin. I will analyse his works and identify the ...

Buianova, Ekaterina; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases