Number of found documents: 22082
Published from to

Valachy tour jako produkt sportovního cestovního ruchu
DĚDKOVÁ, Dagmar; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá oblastí sportovního cestovního ruchu, primárně sportovních eventů. Cílem práce je stanovit profil závodníka a zjistit zájem o znovu navštívení regionu a to na příkladu sportovního eventu Valachy Tour. Profil závodníka vychází z aspektů souvisejících z vlastní účasti na závodech, zájem o znovu navštívení vychází z aspektů související s jeho pobytem v destinaci a využívání služeb cestovního ruchu. Výsledky výzkumu ukazují zájem o destinaci i mimo termíny závodů. The diploma thesis deals with the field of sports tourism, primarily sports events. The aim of the thesis is to determine the competitor's profile and find out the interest in visiting the region again on the example of the Valachy Tour event. The competitor's profile is based on aspects related to his own participation in the races, his interest in re-visiting is based on aspects related to his stay in the destination and the use of tourism services. The research results show interest in the destination outside the race dates. Keywords: cestovní ruch; sportovní cestovní ruch; event; sportovní event; Valachy Tour; toursim; sports tourism; event; sports events; Valachy Tour Available in digital repository of UPOL.
Valachy tour jako produkt sportovního cestovního ruchu

Diplomová práce se zabývá oblastí sportovního cestovního ruchu, primárně sportovních eventů. Cílem práce je stanovit profil závodníka a zjistit zájem o znovu navštívení regionu a to na příkladu ...

DĚDKOVÁ, Dagmar; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zatížení zápěstí a loketního kloubu při různých polohách rukou na podložce u přemetu vzad ve sportovní gymnastice
HÁJKOVÁ, Vendula; SVOBODA, Zdeněk
2019 - Czech
Tato diplomová práce měla za cíl porovnat kinematiku a kinetiku zápěstí a loketního kloubu při přemetu vzad ve třech pozicích rukou na podložce. Deset sportovních gymnastek provedlo vždy 10 pokusů přemetu vzad v každé ze třech vybraných poloh rukou, ve fázi kontaktu s podložkou (10 v paralelním postavení, 10 v reversním postavení a 10 v interním postavení). Byly použity dvě silové plošiny (Kistler) a pro záznam kinematických dat systém devíti infračervených kamer (Qualisys). Byly zjištěny významné rozdíly mezi polohami. Nejnižší hodnoty interního addukčního momentu síly u loketního kloubu byly zjištěny v interním postavení rukou, rovněž kompresní síla byla v interní poloze nejnižší. U zápěstí byly nejvyšší hodnoty naměřeny při reversním postavení rukou na podložce. Práce naznačuje, že interní postavení rukou na podložce při přemetu vzad, může působit jako prevence proti mnohonásobnému opakovanému zatížení zápěstí a loketního kloubu. The aim of the thesis was to compare kinematics a kinetics of wrist and elbow joint during different hand positions in the handspring back. Ten female gymnasts performer ten handspring attempts in three different hand positions parallel (10), internal (10) and reverse (10)). Two force plates (Kistler) and system of nine infrared cameras (Qualisys) were used to determine reaction strength values and kinematic data respectively. Between the techniques were found significant differences. The lowest values of the internal adduction moment of the force were found in the internal hand positions as well as the lowest compression force. The highest values for the wrist were measured in the reverse hand position. The thesis suggests that the internal position of the hands on the mat in the handspring back can prevent multiple wrist and elbow stress. Keywords: sportovní gymnastika; prevence zranění; loketní kloub; zápěstí; přemet vzad; artistic gymnastics; prevention of injury; elbow joint; wrist; handspring back Available in digital repository of UPOL.
Zatížení zápěstí a loketního kloubu při různých polohách rukou na podložce u přemetu vzad ve sportovní gymnastice

Tato diplomová práce měla za cíl porovnat kinematiku a kinetiku zápěstí a loketního kloubu při přemetu vzad ve třech pozicích rukou na podložce. Deset sportovních gymnastek provedlo vždy 10 pokusů ...

HÁJKOVÁ, Vendula; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Práva z vadného plnění při prodeji zboží v obchodě se zaměřením na ustanovení § 2165 občanského zákoníku
SAJDL, Miroslav; VÍTOVÁ, Blanka
2019 - Czech
Diplomová práce pojednává o právech z vadného plnění při prodeji zboží v obchodě se zaměřením na ustanovení § 2165 občanského zákoníku. Celá práce je zaměřena na zodpovězení otázky, zda občanský zákoník obsahuje povinnost prodávajícího odpovídat za vady v průběhu 24 měsíců od převzetí věci kupujícím, byť by tato vada vznikla kdykoliv v průběhu tohoto časového úseku. Práce srovnává právní předpisy ostatních členských států EU. Je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První se zabývá základními definicemi potřebnými pro vymezení prodeje zboží v obchodě. Druhá kapitola se pak již konkrétně zabývá ustanovením § 2165 občanského zákoníku. Diplomant během svého vědeckého výzkumu používal metodologii subjektivně historického a objektivně recentního výkladového cíle. That thesis deals about defective performance when selling goods in store with focus on the provisions of § 2165 of the Civil Code. The whole work was focused on answering the question whether the Civil Code includes the obligation for the seller to be liable by law for defects occurring at any time within 24 months of receipt of the item by buyer. The thesis compare laws of the other member states in EU. It is divided into two main chapters. First deals about basic definitions needed for the sale of goods in the store. Second chapter is about one of the provision of law, specifically § 2165 civil code. Diplomant used methodology of subjective historical and objective recent interpretation during his sientific research. Keywords: záruka; smluvní záruka; spotřebitel; spotřební zboží; podnikatel; warranty; consumer; consumer goods; guarantee; businessman; commercial guarantee Available in digital repository of UPOL.
Práva z vadného plnění při prodeji zboží v obchodě se zaměřením na ustanovení § 2165 občanského zákoníku

Diplomová práce pojednává o právech z vadného plnění při prodeji zboží v obchodě se zaměřením na ustanovení § 2165 občanského zákoníku. Celá práce je zaměřena na zodpovězení otázky, zda občanský ...

SAJDL, Miroslav; VÍTOVÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výroba sportovně kompenzační pomůcky pro výuku inline bruslení u jedinců s mozkovou obrnou
VESELKOVÁ, Karolína; VYHLÍDAL, Tomáš
2019 - Czech
Hlavním cílem práce je navržení a výroba inovativní sportovně kompenzační pomůcky k inline bruslení pro jedince s mozkovou obrnou. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se mozkové obrny, sportu jedinců s tělesným postižením, kompenzačních pomůcek a inline bruslení. V praktické části je popis dvou vyrobených pomůcek od původní myšlenky přes výrobu až po jejich testování. První z nich - tříkolové odrážedlo, se ukázalo jako velmi nestabilní, a tedy nevhodné pro osoby s mozkovou obrnou. Druhá pomůcka - čtyřkolové odrážedlo, kterou testovali dva probandi s mozkovou obrnou, skutečně může spolužit k výuce bruslení pro jedince s mozkovou obrnou. The main aim of the thesis is to design and implement innovative adapted equipment for inline skating for individuals with cerebral palsy. The theoretical part contains chapters: cerebral palsy, sports of individuals with physical disabilities, compensatory aids, inline skating. The practical part is a description of the two aids made from the original idea, through production to testing. The first one trike, which was very unstable for using for people with cerebral palsy. The second four-wheeled walking frame, which tested two probands with cerebral palsy, really can be used for teaching inline skating with individuals with cerebral palsy. Keywords: aplikované inline bruslení; tělesné postižení; sportovní pomůcka; aplikované pohybové aktivity; adapted inline skating; physical disability; sport equipment; adapted physical activity Available in digital repository of UPOL.
Výroba sportovně kompenzační pomůcky pro výuku inline bruslení u jedinců s mozkovou obrnou

Hlavním cílem práce je navržení a výroba inovativní sportovně kompenzační pomůcky k inline bruslení pro jedince s mozkovou obrnou. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se mozkové obrny, sportu ...

VESELKOVÁ, Karolína; VYHLÍDAL, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Segmentální analýza tělesného složení u dětí mladšího školního věku
BŘEZÍKOVÁ, Lucie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Keywords: Dívky; chlapci; frakcionace tělesné hmotnosti; celková tělesná voda; intracelulární voda; extracelulární voda; bioelektrická impedance; kosterní svalstvo; tukuprostá hmota.; Girls; boys; body weight fractionation; total body water; intracellular water; extracellular water; bioelectric impedance; skeletal muscle mass; fat free mass. Available in digital repository of UPOL.
Segmentální analýza tělesného složení u dětí mladšího školního věku

BŘEZÍKOVÁ, Lucie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vztah mezi pohybovou aktivitou rodičů a jejich dětí s normální tělesnou hmotností a dětmi s nadváhou/obezitou.
FIALA, Lubomír; SIGMUND, Erik
2019 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit jaké ukazatele životního stylu rodin (počet kroků (PK), čas strávený u obrazovky (ST), úroveň tělesné hmotnosti, aktivní účast v organizované volnočasové aktivitě (OVPA)), podporují u dětí s nadváhou/obezitou a normostenických dětí docílit doporučení denního PK. Dále zjistit vztahy mezi dětmi a rodiči s ohledem na pohybovou aktivitu (PA), účasti v OVPA, věk a pohlaví dětí. K monitorování byl použit pedometr Yamax SW 200. Finální výzkumný soubor tvořilo (n = 185) rodin s předškolními dětmi a (n = 649) rodin se školními dětmi. The main goal of the thesis was found out what indicators of family lifestyle (step count (SC), screen time (ST), weight status, active participation in organized leisure-time physical activity (OPA)) are supporting to achive recommended daily SC at overweight/obese children and normal weight children. Another goal was to find out relations between children and parents considering to physical aktivity (PA), partocipation in OPA, children´s age and sex. For monitoring was used pedometer Yamax SW 200. The final research set contains (n = 185) families with pre-school children and (n = 649) families with school children. Keywords: Počet kroků; organizovaná volnočasová pohybová aktivita; předškoláci; školní děti; nadváha a obezita; krokoměr.; Step counts; organized leisure-time physical aktivity; preschool children; school-aged children; overweight and obesity; pedometer. Available in digital repository of UPOL.
Vztah mezi pohybovou aktivitou rodičů a jejich dětí s normální tělesnou hmotností a dětmi s nadváhou/obezitou.

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit jaké ukazatele životního stylu rodin (počet kroků (PK), čas strávený u obrazovky (ST), úroveň tělesné hmotnosti, aktivní účast v organizované volnočasové ...

FIALA, Lubomír; SIGMUND, Erik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

ÚROVEŇ POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V KRNOVĚ
BITOMSKÁ, Barbora; SIGMUND, Erik; VAŠÍČKOVÁ, Jana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá úrovní pohybové gramotnosti žáků osmých tříd Základní školy Janáčkova náměstí v Krnově. Výzkumu se zúčastnilo 23 žáků ve věku 13-15 let, z toho 14 dívek a 9 chlapců. Pro získání dat byly použity čtyři standardizované dotazníky PLAYself, DOVE, DOPA, PAQ a jeden záznamový arch týdenní pohybové aktivity s krokoměrem Yamax SW700. Z dotazníku PLAYself bylo zjištěno, že nejvíce sebejistě se žáci cítí v aktivitách na sněhu. Z dotazníku DOVE, můžeme konstatovat, že dívky disponují větší schopností lépe zvládat problémy. Rozdíly mezi pohlavími se neprokázaly v dotazníku DOPA o vlastní efektivitě v oblasti pohybových aktivit. Dotazníkem PAQ jsme zjistili nejfrekventovanější pohybovou aktivitu za sedm monitorovacích dnů, kdy u chlapců to byly lokomoční aktivity jako chůze, běh a u dívek tanec. Ze záznamového archu týdenní pohybové aktivity krokoměrem bylo zjištěno, že chlapci jsou pohybově aktivnější než dívky. Zároveň však dívky i chlapci nikdy nevykazovali hodnoty, které by byly pod doporučeným množstvím kroků stanovených odborníky na pohybovou aktivitu mládeže. Z těchto 5 měřících nástrojů jsme pro každou skupinu pohlaví zvlášť vytvořili profil pohybové gramotnosti, který poukazuje na odlišné výsledky a je podnětný pro zlepšení žáků v dílčích oblastech a zároveň by tento nový koncept mohl posloužit pro případné další výzkumy v oblasti pohybové gramotnosti. The diploma thesis deals with the level of physical literacy of the eighth grade students from the primary school in Krnov. The research included 23 students aged 13-15, 14 girls and 9 boys. Four standardized questionnaires PLAYself, DOVE, DOPA, PAQ and one record sheet of weekly physical activity with a pedometer Yamax SW700 were used to retrieve the data. From the PLAYself questionnaire, it was found that students are most self-confident in snow activities. From the DOVE questionnaire, we can say that girls have a better ability to handle problems. Gender differences did not found in the DOPA questionnaire on self-efficacy in physical activity. With the PAQ questionnaire we found the most frequent physical activity in seven monitoring days for boys were most frequent locomotor activities such as walking, running and for girls dancing. From the record sheet of the weekly physical activity with a pedometer was found that boys are more physically active than girls. However girls and boys never showed values that would be below the recommended number of steps by physical activity experts. Of these 5 measurement tools we created profile of physical literacy specifically for each gender group. The results of two groups are different and show sub-areas for improvement. This new concept could be used for further research of physical literacy. Keywords: Pohybová aktivita; pohybová gramotnost; sebehodnocení; škola; starší školní věk; krokoměr; dotazník; physical activity; physical literacy; self-assessment; school; older school age; pedometer; questionnaire Available in digital repository of UPOL.
ÚROVEŇ POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V KRNOVĚ

Diplomová práce se zabývá úrovní pohybové gramotnosti žáků osmých tříd Základní školy Janáčkova náměstí v Krnově. Výzkumu se zúčastnilo 23 žáků ve věku 13-15 let, z toho 14 dívek a 9 chlapců. Pro ...

BITOMSKÁ, Barbora; SIGMUND, Erik; VAŠÍČKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv proporcionálního biologického věku na frakce tělesného složení u dívek mladšího školního věku
HANUŠTIAKOVÁ, Jana; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Tato diplomová práce zkoumá vliv biologického proporcionálního věku na vybrané somatické parametry u dívek mladšího školního věku. Vybranými somatickými parametry byly tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI, obvod pasu, obvod břicha, gluteální obvod a obvody stehna. Biologický proporcionální věk byl stanoven pomocí KEI indexu. Dívky byly rozděleny na věkové skupiny a v rámci těch rozděleny dle KEI na vývojově retardované (KEI1), průměrné ve vývoji (KEI2) a vývojově akcelerované (KEI3). V práci analyzujeme vybrané somatické parametry ve vztahu kategorií KEI. U dívek KEI1 a KEI3 se rozdíly v hodnotách ukázaly jako statisticky významné ve všech věkových skupinách u všech sledovaných parametrů. Při porovnání dívek KEI2 s KEI3 se rozdíl nedal statisticky významně prokázat u 11letých dívek v žádném ze sledovaných parametrů. Při porovnání KEI2 s KEI1 se signifikantní rozdíl nedal prokázat ani v jedné věkové skupině. This diploma thesis examines the influence of biological proportional age on selected somatic parameters in primary school age girls. Selected somatic parameters were bogy height, body weight, BMI, waist circumference, abdominal circumference, gluteal circumference and thigh circumferences. Biological proportional age was determined using the KEI index. The girls were divided into age groups and then divided according to the KEI. Girls in every age group were divided into groups of developmentally retarded (KEI1), average in development (KEI2) and developmentally accelerated (KEI3 In this thesis we analyze the values of somatic parameters which girls gained in individual categories according to age and KEI. In KEI1 and KEI3 girls were found the differences in values as statistically significant in all age groups for all selected parameters. When comparing girls KEI2 with KEI3, the difference was not statistically significant in 11-year-old girls in any of the monitored parameters. When comparing KEI2 with KEI1, a significant difference was not found in the somatic parameter BMI. Keywords: tělesná hmotnost; tělesná výška; BMI; obvodové parametry; KEI; 6-11leté dívky; růst; vývoj; body height; body weight; BMI; circumferential parameters; KEI; 6-11years old girls; growth; development Available in digital repository of UPOL.
Vliv proporcionálního biologického věku na frakce tělesného složení u dívek mladšího školního věku

Tato diplomová práce zkoumá vliv biologického proporcionálního věku na vybrané somatické parametry u dívek mladšího školního věku. Vybranými somatickými parametry byly tělesná výška, tělesná hmotnost, ...

HANUŠTIAKOVÁ, Jana; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Somatický profil současných českých a polských seniorek
KUDELOVÁ, Marie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných parametrů tělesného složení u českých a polských seniorek ve věku nad 60 let. Výzkumný soubor tvořilo celkem 1297 žen, které byly rozděleny do dvou skupin (české ženy, n = 1042 a polské ženy, n = 255). Tělesné složení bylo hodnoceno prostřednictvím bioimpedančního přístroje InBody 720. U jednotlivých skupin byly porovnávány a hodnoceny vybrané parametry tělesného složení, jako celková tělesná voda a její složky, svalová hmota, tuková hmota a viscerální tuk. Při porovnávání vybraných parametrů tělesného složení obou etnik byly statisticky významné rozdíly ve všech parametrech s výjimkou absolutní hodnoty tělesného tuku. Z výsledků současně vyplynulo, že u obou sledovaných skupin se objevuje obezita z důvodu výskytu zvýšených hodnot indikátorů obezity, tedy BMI, tělesného tuku a viscerálního tuku. This thesis deals with the analysis of selected parameters of body composition among Czech and Polish seniors over 60 years of age. The search sample consisted of 1297 women who were divided in two groups (Czech women, n = 1042 and Polish women, n = 255). Body composition was evaluated by using bioelectrical impedance device InBody 720. In each category were compared and evaluated selected parameters such as total body water and its components, muscle mass, body fat mass and visceral fat. When comparing selected body composition parameters, there were statistically significant differences in all parameters except for the absolute body fat value. At the same time, the results showed that obesity occurred in both groups due to increased obesity indicators, ie BMI, body fat and visceral fat. Keywords: české a polské seniorky Univerzity třetího věku; bioelektrická impedanční analýza; InBody 720; tělesná kompozice.; Czech and Polish seniors of the University of theThird Age; bioelectric impedance analysis; InBody 720; body composition. Available in digital repository of UPOL.
Somatický profil současných českých a polských seniorek

Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných parametrů tělesného složení u českých a polských seniorek ve věku nad 60 let. Výzkumný soubor tvořilo celkem 1297 žen, které byly rozděleny do dvou skupin ...

KUDELOVÁ, Marie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Motorická výkonnost žáků na II. stupni ZŠ
CHLUP, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá testováním a komparací motorické výkonnosti žáků na II. stupni ZŠ. Hlavním záměrem je zjistit na základě nové testové sestavy, která byla vytvořena na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, úroveň motorické výkonnosti žáků na Fakultní základní škole na Tererově náměstí v Olomouci. Dílčími záměry předkládané práce je komparace žáků sportovních a nesportovních tříd a komparace motorické výkonnosti mezi pohlavími žáků. Dále pak posoudit diferenci ve výsledcích motorické výkonnosti dle vztahu k úrovni školního prospěchu z matematiky a porovnat námi naměřené výsledky motorické výkonnosti se zjištěnými normami pro stejně starou populaci před dvaceti lety. Pomocí nové testové sestavy, která obsahuje pět motorických testů a dvě somatická měření, jsme zjišťovali úroveň motorické výkonnosti u 77 chlapců a 66 dívek. K hodnocení výsledků této práce byly využity statistické metody. This master's thesis deals with the assessment of motor performance in Year 6 - 9 pupils of lower secondary school. The main objective of this master's thesis is to determine the motor performance of pupils of lower secondary school and the level of their motor performance between sports and non-sports gym classes at a chosen lower secondary school in the city of Olomouc. The levels of motor performance were tested by means of a new testing set of physical fitness tests created at the Faculty of Physical Culture at Palacký University in Olomouc. The second aim of this master's thesis is to investigate gender differences related to physical fitness in pupils of lower secondary school, to examine an association between physical fitness tests and pupils' half-term grades in mathematics and to compare the measured motor performance results with those of 20 years ago. The research yielded a total of 77 boys and 66 girls (ranged in age from 11 to 15 years) who were tested by means of a new set of motor tests consisting of five motor tests and two measurements of somatic development parameters. Statistical methods were used to evaluate the thesis' results. Keywords: pubescence; motorická výkonnost; motorické testy; souběžná validita; pubescence; motor performance; motor ability tests; fitness testing; academic performance; youth fitness levels Available in digital repository of UPOL.
Motorická výkonnost žáků na II. stupni ZŠ

Tato diplomová práce se zabývá testováním a komparací motorické výkonnosti žáků na II. stupni ZŠ. Hlavním záměrem je zjistit na základě nové testové sestavy, která byla vytvořena na Fakultě tělesné ...

CHLUP, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases