Number of found documents: 684
Published from to

První font
Chrastina, Michal; Jób, Ondrej; Meisner, Jan
2014 - English
Základom mojej bakalárskej práce je získať vedomosti pre neskoršiu tvorbu. Spôsob, ktorým to dosiahnem, skúmam v tejto teoretickej časti. Táto teoretická práca je zároveň niečo ako zápisník, kde si zaznamenávam pre mňa významné podnety a myšlienky. Určite nemôže slúžiť ako objektívny prehľad problematiky navrhovania písma. Keywords: Tvorba fontu; pravidla tvorby písma; historie písma a typografie; pohled na písmo a typografii; kategorizace písma; Font creation; rules of making a typeface; history of writing and typography; insight on typography; categorization of typefaces Available in digital repository of UTB.
První font

Základom mojej bakalárskej práce je získať vedomosti pre neskoršiu tvorbu. Spôsob, ktorým to dosiahnem, skúmam v tejto teoretickej časti. Táto teoretická práca je zároveň niečo ako zápisník, kde si ...

Chrastina, Michal; Jób, Ondrej; Meisner, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Translation of Czech Restaurant Menus into English
Hrubá, Pavlína; Nemčoková, Katarína; Vinklárek, Petr
2014 - English
Tato bakalářská práce se zabývá překladem českých jídelních lístků do angličtiny a je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na překladatelský proces v teoretické rovině a popisuje účel překladu z hlediska kulturně-specifických prvků. Dále se zabývá jídelním lístkem jako typem textu a popisuje jeho charakteristické rysy. Druhá část zahrnuje překladatelskou analýzu deseti jídelních lístků z různých českých restaurací. Na základě analýzy jsou navrženy strategie úspěšného překladu jídelních lístků. Tato bakalářská práce může tím pádem v budoucnu pomoci překladatelům vyhnout se chybám, které se v překladu jídelních lístků často vyskytují. Keywords: překlad; český jazyk; anglický jazyk; kulturně-specifické prvky; jídelní lístek; české speciality; translation; Czech language; English language; culture-specific items; restaurant menu; Czech gourmet specialities Available in digital repository of UTB.
The Translation of Czech Restaurant Menus into English

Tato bakalářská práce se zabývá překladem českých jídelních lístků do angličtiny a je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na překladatelský proces v teoretické rovině a popisuje účel ...

Hrubá, Pavlína; Nemčoková, Katarína; Vinklárek, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Hot Corner: Colloquial and Idiomatic Expressions Used by American Baseball Commentators
Babáčková, Michaela; Miššíková, Gabriela; Drábková, Lenka
2014 - English
Bakalářská práce se zabývá tématikou hovorových výrazů a ustálených slovních spojení užívaných baseballovými komentátory. V práci je zkoumána oblast mluveného jazyka, jejich změna významu a přesah do standardního anglického jazyka. Teoretická část se zabývá historií baseballu a hlavních rysech mluveného jazyka baseballových komentátorů. Dále je zde obsažena problematika funkcí a stylů jazyka. Závěrem této kapitoly je teoretický náhled na ustálená slovní spojení a hovorové výrazy. Praktická část práce se zabývá zkoumáním baseballového jazyka, terminologie a několika vybraných slovních spojení. U těchto spojení je vysvětlený význam a částečně i původ. Závěr bakalářské práce obsahuje grafické znázornění přesahu baseballového jazyka do standardního anglického jazyka a celkové zhodnocení. Keywords: baseball; hovorové výrazy; ustálená slovní spojení; idiom; výrazy; mluvený jazyk; řeč; komentář; komentátor; změna významu; idioms; collocations; expressions; spoken language; speech; commentary; commentator; semantic change Available in digital repository of UTB.
Hot Corner: Colloquial and Idiomatic Expressions Used by American Baseball Commentators

Bakalářská práce se zabývá tématikou hovorových výrazů a ustálených slovních spojení užívaných baseballovými komentátory. V práci je zkoumána oblast mluveného jazyka, jejich změna významu a přesah do ...

Babáčková, Michaela; Miššíková, Gabriela; Drábková, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Presentation of Tense and Aspect Grammar in English Textbooks
Balážová, Adriána; Machová, Dagmar; Krumpolcová, Marcela
2014 - English
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prezentácie gramatických kategórií slovies ako čas a vid. Definuje základné termíny ako sloveso, čas, slovesný čas a vid. Sústreďuje sa kombináciu slovesného času a vidu. Zameriava sa na rozbor týchto dvoch kategórií v niekoľkých učebniciach angličtiny na jednotlivých úrovniach. Keywords: čas; prítomný čas; minulý čas; budúci čas; dokonavý vid; nedokonavý vid; time; present tense; past tense; future tense; perfective aspect; progressive aspect Available in digital repository of UTB.
The Presentation of Tense and Aspect Grammar in English Textbooks

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prezentácie gramatických kategórií slovies ako čas a vid. Definuje základné termíny ako sloveso, čas, slovesný čas a vid. Sústreďuje sa kombináciu slovesného ...

Balážová, Adriána; Machová, Dagmar; Krumpolcová, Marcela
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Komunikační mix Palačinkárny Crepe Cafe
Cyprisová, Tereza; Vaněk, Jiří; Juřičková, Eva
2014 - English
Marketing, marketingová komunikace a komunikační mix jsou v zájmu každé firmy, která chce v dnešní době aspoň trochu prosperovat. Jelikož je konkurence na trhu velmi vysoká, záleží právě na podnikateli, jak dokáže oslovit, zaujmout zákazníka a jaké k tomu používá prostředky. Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí- teoretické a analytické. V teoretické části je popsán obecně marketing, komunikace a její mix. Sesbírané informace jsou zpracovány v praktické části, kde jsou přímo hodnoceny prostředky vybrané společnosti Palačinkárny Crepe café. Na základě všech sesbíraných dat a porovnání byla vytvořena analýza makroprostředí a SWOT analýza. Na úplný závěr této bakalářské práce jsou zmíněny návrhy na zlepšení, které Palačikárně Crepe café mohou v budoucnu pomoci. Keywords: Marketing; marketingový mix; komunikace; komunikační mix; benchmarking; SWOT analýza; PESTLE analýza; analýza makroprostředí; marketing mix; communication; promotional mix; SWOT analysis; PESTLE analysis; macro-environmental analysis Available in digital repository of UTB.
Komunikační mix Palačinkárny Crepe Cafe

Marketing, marketingová komunikace a komunikační mix jsou v zájmu každé firmy, která chce v dnešní době aspoň trochu prosperovat. Jelikož je konkurence na trhu velmi vysoká, záleží právě na ...

Cyprisová, Tereza; Vaněk, Jiří; Juřičková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

A Business Plan for Monster Gym
Jandrt, Ladislav; Blažková, Barbora; Papadaki, Šárka
2014 - English
Bakalářská práce se zabývá tématikou podnikatelského plánu, stejně tak jako i marketingového plánu a jeho strategií. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé body podnikatelského plánu, jeho postup a vše podstatné, co by mělo být v tomto dokumentu obsaženo. Tato část obsahuje všechny důležité techniky a informace k sestavení a napsání úspěšně fungujícího podnikatelského záměru. Praktická část se zaměřuje přímo na podnikatelský plán fiktivního fitness centra Monster Gym. Představuje jednotlivé prvky, které jsou rozebrány a popsány v teoretické části, informuje o produktech a službách, výběru marketingových strategií a finančním plánu podniku. Popsány jsou zde i výhody a nevýhody podnikání a zvolené možnosti propagace. Keywords: podnikatelský plán; marketingový plán; marketing; finanční plán; plánování; business plan; marketing plan; financial plan; planning Available in digital repository of UTB.
A Business Plan for Monster Gym

Bakalářská práce se zabývá tématikou podnikatelského plánu, stejně tak jako i marketingového plánu a jeho strategií. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé body podnikatelského plánu, jeho ...

Jandrt, Ladislav; Blažková, Barbora; Papadaki, Šárka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

An Analysis of Marketing Communication by the Fingers Up Music Festival
Janků, Martina; Kressová, Petra; Kubíčková, Martina
2014 - English
Předmětem této bakalářské práce je analýza marketingové komunikace hudebního festivalu Fingers Up. Cílem práce je navrhout doporučení, která můžou vést ke zvýšení návštěvnosti festivalu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a je v ní vypracována literární rešerše na téma marketingové kumunikace. Druhá část je praktická a je zde provedena analýza marketingové komunikace hudebního festivalu Fingers Up 2014, dále pak je festival srovnán s dalšími vybranými festivaly. Praktická část je uzavřena doporučeními pro hudební festival Fingers Up. Keywords: marketing; marketingová komunikace; marketingový komunikační mix; reklama; hudební festival; návštěvnost; návštěvník; marketing communication; marketing communication mix; advertising; music festival; attendance; attendee Available in digital repository of UTB.
An Analysis of Marketing Communication by the Fingers Up Music Festival

Předmětem této bakalářské práce je analýza marketingové komunikace hudebního festivalu Fingers Up. Cílem práce je navrhout doporučení, která můžou vést ke zvýšení návštěvnosti festivalu. Práce je ...

Janků, Martina; Kressová, Petra; Kubíčková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

(Not) Fitting In: Feminine Individuality and Its Perception by American Society in Hawthorne's The Scarlet Letter and Alcott's Little Women
Jašková, Dana; Fonfárová, Vladimíra; Bell, Gregory Jason
2014 - English
Záměrem této bakalářské práce je dokázat, že ačkoliv jsou Hester Prynne a Jo March na začátku románů outsidery, nakonec se jim oběma podaří stát se respektovanými a přínosnými členkami americké společnosti, aniž by v průběhu této transformace obětovaly svou individualitu. Aby mohla být daná hypotéza prokázána, je cílem první kapitoly nejprve uvést, jak tato práce nahlíží na ženskou individualitu, a také představit, jak byl americkou společností v devatenáctém století vnímán individualismus. Druhá kapitola si pak klade za cíl okomentovat, jak je ženská individualita vnímána v Šarlatovém písmenu a Malých ženách. Poslední částí práce je analýza, která se snaží zachytit proces přeměny, během nějž se z Hester a Jo místo outsiderů, kterými jsou na začátku, stanou uznávané a produktivní členky jejich komunit, a přitom dokázat, že Hester ani Jo v průběhu této transformace nepřijdou o svou individualitu. Keywords: Šarlatové písmeno; Malé ženy; Hester Prynne; Jo March; Nathaniel Hawthorne; Louisa May Alcottová; ženská individualita; individualismus; americká společnost; The Scarlet Letter; Little Women; Louisa May Alcott; feminine individuality; individualism; American society Available in digital repository of UTB.
(Not) Fitting In: Feminine Individuality and Its Perception by American Society in Hawthorne's The Scarlet Letter and Alcott's Little Women

Záměrem této bakalářské práce je dokázat, že ačkoliv jsou Hester Prynne a Jo March na začátku románů outsidery, nakonec se jim oběma podaří stát se respektovanými a přínosnými členkami americké ...

Jašková, Dana; Fonfárová, Vladimíra; Bell, Gregory Jason
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Use of Subjunctive Mood in Present-Day English
Jurasová, Pavlína; Machová, Dagmar; Blažková, Barbora
2014 - English
Bakalářská práce popisuje použití konjunktivu v současném anglickém jazyce. Teoretická část práce je zaměřena zejména na slovesné kategorie osoby, čísla, času, slovesného vidu, slovesného rodu a způsobu. Práce se dále zabývá analýzou užívání konjunktivu v korpusech BNC, COCA a COHA, a tím také poukazuje na rozdíly v britském a americkém jazyce. Cílem práce je zjistit, jak a jestli, je konjunktiv v anglickém jazyce používán. Keywords: Sloveso; konjunktiv; mandativní konjunktiv; minulý konjunktiv; britský jazyk; americký jazyk; BNC; COCA; COHA; Verb; subjunctive mood; mandative subjunctive; past subjunctive; British English; American English Available in digital repository of UTB.
The Use of Subjunctive Mood in Present-Day English

Bakalářská práce popisuje použití konjunktivu v současném anglickém jazyce. Teoretická část práce je zaměřena zejména na slovesné kategorie osoby, čísla, času, slovesného vidu, slovesného rodu a ...

Jurasová, Pavlína; Machová, Dagmar; Blažková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Marketing Communications of the PSG Zlín Ice-hockey Club
Konvičný, Lukáš; Kocourek, Josef; Blažková, Barbora
2014 - English
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací hokejového klubu PSG Zlín. V teoretické části autor popisuje marketingový a komunikační mix, zejména nástroje marketingové komunikace. V praktické části autor aplikuje teoretické poznatky na hokejovém klubu PSG Zlín. Závěrečná část práce je zaměřena na vyhodnocení marketingového výzkumu a následná doporučení. Keywords: marketing; marketingový mix; komunikační mix; lední hokej; PSG Zlín; marketingový výzkum; marketing mix; communication mix; ice-hockey; marketing research Available in digital repository of UTB.
The Marketing Communications of the PSG Zlín Ice-hockey Club

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací hokejového klubu PSG Zlín. V teoretické části autor popisuje marketingový a komunikační mix, zejména nástroje marketingové komunikace. V ...

Konvičný, Lukáš; Kocourek, Josef; Blažková, Barbora
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases