Number of found documents: 16
Published from to

Metodika odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů
Demnerová, Kateřina; Kadavá, Jana; Purkrtová, Sabina; Savická, Dana; Sýkorová, Hana; Ďurovič, Michal; Benetková, Barbora; Hricková, Kateřina; Koukalová, Lucie; Nováková, Martina
2020 - Czech
Metodika odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů navrhuje optimální odběrový materiál a techniku odběru vzorku pro mikrobiologickou analýzu fotografických materiálů, která by v první řadě nepoškodila jejich povrch citlivý především na mechanické poškození, a zároveň vykazuje dostatečný záchyt mikroorganismů z povrchu. Je určena pro konzervátory, restaurátory a výzkumné pracovníky, kteří se věnují preventivní péči o fotografické sbírky v archivech, knihovnách, muzeích a galeriích. Available in a digital repository NRGL
Metodika odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů

Metodika odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů navrhuje optimální odběrový materiál a techniku odběru vzorku pro mikrobiologickou analýzu fotografických materiálů, ...

Demnerová, Kateřina; Kadavá, Jana; Purkrtová, Sabina; Savická, Dana; Sýkorová, Hana; Ďurovič, Michal; Benetková, Barbora; Hricková, Kateřina; Koukalová, Lucie; Nováková, Martina
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2020

Metodika preventivní ochrany a průzkumu laminátových soch v exteriéru
Knotek, Vítězslav; Červinka, Josef; Křenková, Zuzana; Říhová, Vladislava
2019 - Czech
Metodika je zaměřena na preventivní ochranu a průzkum polyesterových laminátových soch umístěných v ex-teriéru. V úvodu metodiky je stručně popsána historie vývoje a užití poly¬esterových pryskyřic na území ČSR. Dále jsou popsána charakteristická poškození vyskytující se na lamináto¬vých sochách. V další části jsou uvedeny metody a postupy terénního a laboratorního průzkumu laminátových soch, což je dokladováno příkladovými studiemi. V závěru metodiky jsou diskutovány vhodné metody preventivního konzervování a ochrany pro maximální prodloužení životnosti laminátových soch. The methodology is focused on preventive protection and exploration of polyester laminate sculptures placed in exterior. The introduction of the methodology briefly describes the history of development and use of polyester resins in Czechoslovakia. The characteristic damage occurring on laminate sculptures was described. The next part presents methods and procedures of field and laboratory research of laminate sculptures, which is evidenced by example studies. At the end of the methodology, suitable methods of preventive preservation and protection are discussed to maximize the lifetime of laminate sculptures. Keywords: polyesterový skelný laminát; čištění laminátu; exteriérové laminátové sochy; preventivní konzervace; Polyester glass laminate; cleaning of laminate; exterior laminate sculptures; preventive preservation Available in a digital repository NRGL
Metodika preventivní ochrany a průzkumu laminátových soch v exteriéru

Metodika je zaměřena na preventivní ochranu a průzkum polyesterových laminátových soch umístěných v ex-teriéru. V úvodu metodiky je stručně popsána historie vývoje a užití poly¬esterových pryskyřic na ...

Knotek, Vítězslav; Červinka, Josef; Křenková, Zuzana; Říhová, Vladislava
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019

Postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí
Drábková, Klára; Škrdlantová, Markéta; Nagyová, Dominika; Krejčí, Jan; Bacílková, Bronislava; Bureš Víchová, Jana; Ďurovič, Michal
2019 - Czech
Textilní závěsy jsou nedílnou součástí archivních dokumentů s přivěšenou pečetí a jejich udržení v dobrém stavu je podmínkou jak pro uchování pečetě, tak i právní hodnoty listiny. Proto je cílem této metodiky doporučit vhodný a bezpečný postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí. Konzervování textilních závěsů je specifické kvůli jejich kontaktu s dalšími materiály archiválií (pečeť, papír, pergamen apod.) a není tedy možné využít všechny metody běžně užívané v procesu konzervování-restaurování textilií. Přínosem této metodiky je zohlednění výše uvedených specifik. Textilní závěsy pečetí, mohou být znečištěny jak prachovými nečistotami, tak nečistotami vzniklými při výrobě pečetí, či předchozím restaurátorským zásahem, případně mohou být mikrobiologicky napadeny. Vhodná dezinfekce a dostatečné vyčištění textilního závěsu přispějí k jeho dlouhodobé stabilitě. Keywords: konzervování; pečetě; restaurování; dezinfekční látky; conservation; seals; restoration; disinfectants Available in a digital repository NRGL
Postup dezinfekce a čištění textilních závěsů pečetí

Textilní závěsy jsou nedílnou součástí archivních dokumentů s přivěšenou pečetí a jejich udržení v dobrém stavu je podmínkou jak pro uchování pečetě, tak i právní hodnoty listiny. Proto je cílem této ...

Drábková, Klára; Škrdlantová, Markéta; Nagyová, Dominika; Krejčí, Jan; Bacílková, Bronislava; Bureš Víchová, Jana; Ďurovič, Michal
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019

Metodika archivního průzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru
Říhová, Vladislava; Křenková, Zuzana
2018 - Czech
Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost s možnostmi archivního výzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století, umístěných v architektuře a veřejném prostoru. Její vznik souvisí se stále aktuálnějšími problémy zachování těchto výtvarných realizací. Spektrum využitelných písemných a obrazových pramenů sahá od soukromých archivů a pozůstalostí výtvarníků nebo architektů, přes různě důkladnou dokumentaci regionálních muzeí a galerií, po fondy zachycující oficiální schvalovací procesy děl. Ty probíhaly na úrovni státních orgánů (národních výborů) a v rámci agendy profesních organizací. Text poskytuje základní orientaci v archivních fondech. Zaměřuje se především na systematičtější možnosti bádání v archiváliích podniku Dílo Českého fondu výtvarných umění. U tohoto původce, který v socialistickém státu od roku 1954 centrálně spravoval objednávky uměleckých zakázek, je možné díla sledovat nikoliv osaměle, ale v širším kontextu jejich vzniku, v rámci jednotlivých regionů atp. Do metodiky zařazujeme členění regionálních fondů tohoto typu a představujeme zde charakteristické druhy archiválií, které je možné při bádání využít. The aim of the methodology is to acquaint the professional public with the possibilities of archival research of works of art from the second half of the twentieth century situated in architecture and in the public space. Its origin is related to the ever more pressing problems of the preservation of these artistic implementations. The spectrum of usable written and pictorial sources ranges from private archives and estates of artists or architects to variously thorough documentation in regional museums and galleries and to funds in which the official approval procedures for the works are recorded; these took place on the level of state authorities (national committee) and within the agenda of professional organizations. The text provides basic orientation in archival funds. It focuses above all on more systematic possibilities of research in the archival materials of the Czech Visual Arts Fund’s company Dílo. With this originator, which centrally administered orders for artwork commissions in the socialist state from 1954, it is possible to study the works not in isolation but in a wider context of their origin, within the framework of the individual regions, etc. The methodology includes segmentation of regional funds of this kind and presents characteristic types of archival materials that can be used in the research. Keywords: umění 2. poloviny 20. století; umění ve veřejném prostoru; Český fond výtvarného umění; archivní studium; metodika; písemné prameny; podnik Dílo; art of the second half of the twentieth century; art in public space; Czech Visual Arts Fund; archival study; methodology; written sources; company Dílo Available in a digital repository NRGL
Metodika archivního průzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru

Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost s možnostmi archivního výzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století, umístěných v architektuře a veřejném prostoru. Její vznik souvisí se stále ...

Říhová, Vladislava; Křenková, Zuzana
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018

Metodika monitoringu a technologie údržby skleněných exteriérových mozaik
Kučerová, Irena; Zlámalová Cílová, Zuzana; Novák, Michal; Holubová, Barbora; Knotek, Vítězslav; Knězů Knížová, Michaela
2015 - Czech
Metodika se v úvodu věnuje problematice poškození exteriérových skleněných mozaik s ohledem na korozi a degradaci malty a mozaikového skla. Hlavní část metodiky je zaměřena na monitoring, dokumentaci monitoringu a pravidelnou údržbu skleněných exteriérových mozaik. Podrobně řeší problematiku čištění mozaikového skla a upozorňuje na možná negativa jednotlivých metod. V další části popisuje přípravu ochranných lakových vrstev pro ochranu mozaikového skla a uvádí přípravu laku, který může nahradit organokřemičitan HS-56TF/A (výrobce Tokuyama), který byl původně použitý při restaurování mozaiky Posledního soudu v letech 1998-2000. Tento přípravek je třeba nahradit, protože se původně užitý přípravek nevyrábí. V závěru se metodika zabývá využitím pružných tmelů pro tmelení prasklin a shrnuje pozitiva a negativa jejich aplikace při údržbě exteriérových skleněných mozaik. Keywords: mozaikové sklo; exteriérová skleněná mozaika; monitoring mozaiky; údržba skleněné mozaiky; dokumentace mozaiky; průzkum mozaiky; čištění skla; tmelení prasklin mozaiky; ochranné lakové vrstvy; sklo; umělecké sklo; mozaiky; restaurování Available in a digital repository NRGL
Metodika monitoringu a technologie údržby skleněných exteriérových mozaik

Metodika se v úvodu věnuje problematice poškození exteriérových skleněných mozaik s ohledem na korozi a degradaci malty a mozaikového skla. Hlavní část metodiky je zaměřena na monitoring, dokumentaci ...

Kučerová, Irena; Zlámalová Cílová, Zuzana; Novák, Michal; Holubová, Barbora; Knotek, Vítězslav; Knězů Knížová, Michaela
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015

Metodika konzervování-restaurování objektů ze skla s nízkou chemickou odolností
Zlámalová Cílová, Zuzana; Knězů Knížová, Michaela; Kučerová, Irena
2015 - Czech
Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování skla s nízkou chemickou odolností a podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování tohoto materiálu. Tato problematika nebyla zatím v našem prostředí v dostupné literatuře dostatečně diskutována a zvláště pro předměty muzejní povahy chybí. Obsahuje i metody použitelné pro restaurování plochého skla ve formě vitrají. Metodika zahrnuje přehled vhodných metod pro hodnocení korozního poškození objektů ze skla (průzkumu), postupů odběru vzorku a metod pro identifikaci chemického složení skla. Dále popisuje možnosti čištění, postupy konsolidace, lepení a doplňování chybějících fragmentů předmětů skla s nízkou chemickou odolností. Zabývá se také možnostmi retuší chybějící malby, postupy restaurování a preventivní konzervace skleněných předmětů poškozených tzv. crizzlingem a browning phenomenon. Obsahuje také zásady pro vhodné uložení předmětů ze skla s nízkou chemickou odolností (preventivní konzervace). Pro pochopení jednotlivých výsledků (především v analytické části) jsou uvedeny komentované příklady. Keywords: sklo s nízkou chemickou odolností; středověké sklo; restaurátorský průzkum; restaurování skla; barevná vrstva na skle a její analýza; chemické složení skla; čištění skla; doplňování skla; lepení skla; konsolidace skla; retuše barevné vrstvy na skle; browning phenomenon; crizzling; restaurování; sklo; vitráže Available in a digital repository NRGL
Metodika konzervování-restaurování objektů ze skla s nízkou chemickou odolností

Metodika je zaměřena na konzervování-restaurování skla s nízkou chemickou odolností a podává ucelený přehled o vhodných postupech pro zpracování tohoto materiálu. Tato problematika nebyla zatím v ...

Zlámalová Cílová, Zuzana; Knězů Knížová, Michaela; Kučerová, Irena
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases