Number of found documents: 351
Published from to

Creating and distribution process of graphic design portfolio for a bachelor student
Denisova, Alexandra; Khabirova, Maja; Phung, Hyu Nghia
2017 - English
Hlavním cílem této bakalářské práce je ukázat kompletní proces tvorby portfolia grafického designéra. Poukazuje na důležitost portfolia jako zásadního nástroje každého designéra. Teoretická část popisuje téma designu v širším kontextu, konkrétně vysvětluje pojem grafického designu, kreativity a vysvětluje obecné výhody vlastnění portfolia. Zároveň se detailně zabývá designovým procesem jakožto nejdůležitější částí jakéhokoli navrhování. V praktické části jsou tyto znalosti aplikovány na reálné příklady a fáze a analyzují se nástroje a techniky, které se obvykle v tvůrčím procesu používají. Výsledkem práce je na příkladu vytvoření osobního portfolia nastínění celého procesu tvorby portfolia a jeho distribuce. The main purpose of this bachelor thesis is to show a complete process of creating a graphic design portfolio including a theoretical overview of design and graphic design itself, creativity and design processes. Furthermore implementing obtained knowledges in real life outputs. It also demonstrates the importance of portfolio as a critical element for every designer. The theoretical part is mainly focused on explaining the design process as the most important part of creating any kind of design materials and also general value of portfolio. The practical part is focused on the implementing knowledge of those stages and also trying out tools and techniques which are typically used in the creative process, covering the whole process of making a complete portfolio and its distribution as well. Keywords: grafický design; grafický designér; portfolio; design; designer; graphic design; design; portfolio; design process Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Creating and distribution process of graphic design portfolio for a bachelor student

Hlavním cílem této bakalářské práce je ukázat kompletní proces tvorby portfolia grafického designéra. Poukazuje na důležitost portfolia jako zásadního nástroje každého designéra. Teoretická část ...

Denisova, Alexandra; Khabirova, Maja; Phung, Hyu Nghia
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Comparative analysis of mobile applications for learning Java programming language
Sudarikova, Svetlana; Pavlíčková, Jarmila; Šedivá, Zuzana
2017 - English
Táto bakalářská práce zkoumá možnost použití mobilních aplikací k podpoře výuky programování v Javě a zjednodušení učebnícho procesu pro studenty. Hlavním cílem této práce je porovnání mobilních aplikací aktuálně existujících na trhu pro výuku programování v jazyce Java a zjistit, jestli některé z ní mohou být použity jako instrument podpoující výuku programování v jazyce Java na univerzitě. Teoretická část obsahuje výzkum, cílem kterého je zjistit místo tohoto typu aplikací mezi ostatními a zjistit, jaké jsou názory na jejich efektivitu mají odbornici a uživatele. Druhá část je praktická, obsahuje vyhodnocení dotazníků, kteří vyplnováli studenti Výsoké školy ekonomické v Praze, cílem kterého je zjistit názory a aktuální zkušenosti studentů s tímto typem aplikací. Následuje porovnání mobilních aplikací, které mohou být využity k výuce jazýka Java. The bachelor thesis explores the possibility of using mobile applications to make learning programming in Java language a better and easier experience. The main goal of the thesis is to compare mobile applications for studying Java programming language that currently exist on the market and to analyse if any of them can be used as a viable supporting tool for studying Java programming. Theoretical part of the thesis is focused around research that is meant to clarify what place does this type of mobile applications have among others and what is the current position among other researchers on the topic of their effectiveness. The second part is practical. It contains results of questioning that was carried out among the students of the University of Economics in Prague in order to figure out what their opinions and current experience with mobile applications of this type are and comparative analysis of a set of mobile applications that may be used for learning Java language. Keywords: e-learning; mobilní aplikace; Java; mobile application; e-learning; Java Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Comparative analysis of mobile applications for learning Java programming language

Táto bakalářská práce zkoumá možnost použití mobilních aplikací k podpoře výuky programování v Javě a zjednodušení učebnícho procesu pro studenty. Hlavním cílem této práce je porovnání mobilních ...

Sudarikova, Svetlana; Pavlíčková, Jarmila; Šedivá, Zuzana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Women in child care: full parental leave vs. earlier return to work
Tubert, Anna; Šestořád, Tomáš; Čermáková, Klára
2017 - English
Tato práce se zabývá faktickou délkou mateřské a rodičovské dovolené v České republice a Ruské federaci a analyzuje faktory ovlivňující přijetí konkrétního rozhodnutí o délce dovolené. V této práci je provedena analýza průřezových dat získaných pomocí dotazníku, na který odpovědělo 106 ruských a 102 českých žen. Teoretický přístup k rozdílnostem názorů na roli žen v moderní společnosti ve sledovaných zemích poukazuje na skutečnost, že sociální a ekonomický status rodiny je nejdůležitějším determinantem délky rodičovské dovolené. Ekonometrická analýza ukazuje touhu být s dítětem doma jako hlavní motiv k prodloužení rodičovské dovolené pro ženy v obou zemích. Naopak větší nabídka služeb hlídání dětí snižuje množství času stráveného na rodičovské dovolené. Jak česká, tak i ruská vláda mohou ovlivnit faktickou délku rodičovské dovolené pomocí regulací nabídky práce na částečný úvazek a nabídky předškolních zařízení. Proto je vláda významným regulátorem celkového času stráveného na rodičovské dovolené. This thesis focuses on the factual time spent by Czech and Russian mothers on maternity and parental leaves, and analyses factors leading women for certain decision-making about the length of leave. In the following work, I analyse cross-sectional data portraying responses of a questionnaire filled up by 106 Russian and 102 Czech mothers. Theoretical approach on similarities and differences of attitude towards womens role in modern society between the two countries shows, that social and economic status of the family is the main determinant of the length of parental leave. Econometric analysis conducted in my work highlights, that willingness to stay with a child is the main motive to prolong parental leave for women from both countries. Greater importance placed on the supply of preschool facilities reduces the time spent on parental leave. Both Czech and Russian governments can affect the factual length of parental leave by regulating the supply of part-time job and the supply of preschool facilities, therefore, government is a significant regulator of the total time spent on parental leave. Keywords: vládní politiky; Česká republika; rodičovská dovolená; Ruská federace; mateřská dovolená; government policies; parental leave; maternity leave; Russian Federation; Czech Republic Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Women in child care: full parental leave vs. earlier return to work

Tato práce se zabývá faktickou délkou mateřské a rodičovské dovolené v České republice a Ruské federaci a analyzuje faktory ovlivňující přijetí konkrétního rozhodnutí o délce dovolené. V této práci je ...

Tubert, Anna; Šestořád, Tomáš; Čermáková, Klára
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

New Trends in Cloud Computing
Štefániková, Victoria; Matuštík, Ondřej; Böhmová, Lucie
2017 - English
Bakalářská práce se zabývá nejnovějšími trendy v oblasti SaaS. Hlavním cílem práce je prozkoumat, analyzovat a vyhodnotit nové trendy v cloud computingu. Teoretická část práce se zaměřuje na definici samotné koncepce cloud computingu a přináší čtenáři podrobný přehled pojmů souvisejících s danou tématikou. Tato část bakalářské práce také přibližuje problematiku trendů v oblasti cloud computingu. Praktická část práce konkrétněji pokrývá téma trendů v cloudu a to hlavně trendy v oblasti SaaS. Tato část je rozdělena do tří kapitol, kde první přibližuje současný stav cloud computingu, druhá se zaměřuje na technologie, které v největší míře ovlivní budoucnost SaaS. Poslední kapitola je analýzou nejpravděpodobnějších a nejvíce skloňovaných budoucích trendů v oblasti SaaS. Po přečtení bakalářské práce bude čtenář seznámen se současným situací cloud computingu a získá přehled o nejnovějších a předpokládaných trendech v SaaS. The bachelor thesis deals with the latest trends in SaaS. The main aim of this thesis is to explore, evaluate and analyze new trends in Cloud Computing based on theoretical knowledge. The theoretical part of this thesis focuses on defining the very concept of Cloud Computing and brings the reader more detailed overview of terms related to this topic. This part of the bachelor thesis also deals with an issue around trends in Cloud Computing. The practical part focuses more closely on trends in the Cloud, specifically on trends in SaaS.This part is devided into three chapters, where the first chapter discusses the current state of Cloud Computing, the second chapter focuses on the most disruptive technologies that are predicted to change the cloud around SaaS in the future. The final chapter is an analysis of the most likely SaaS trends in the future. After reading the bachelor thesis, the reader will be familiar with the current situation of Cloud and will get an overview of the latest and predicted trends in SaaS. Keywords: trendy; cloud; SaaS; cloud computing; Cloud Computing; Cloud; SaaS; Trends Available in digital repository of the Library of University of Economics.
New Trends in Cloud Computing

Bakalářská práce se zabývá nejnovějšími trendy v oblasti SaaS. Hlavním cílem práce je prozkoumat, analyzovat a vyhodnotit nové trendy v cloud computingu. Teoretická část práce se zaměřuje na definici ...

Štefániková, Victoria; Matuštík, Ondřej; Böhmová, Lucie
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The Impact of Fiscal Policy on Income Inequality in Selected Countries of Latin America
Urbanová, Anna; Maialeh, Robin; Slaný, Martin
2017 - English
Navzdory klesajícímu trendu posledních let, Latinská Amerika zůstává nejvíce nerovným světovým regionem. Negativní socioekonomické dopady vysoké příjmové nerovnosti byly rozebrány a potvrzeny mnoha studiemi. Rozdíl mezi mírou příjmové nerovnosti v Latinské Americe a více rovnostářskými zeměmi se výrazně zmenší, bereme-li v úvahu příjem po zahrnutí daní a transferů. Z toho vyplývá, že kořeny přetrvávající vysoké míry příjmové nerovnosti můžeme hledat v neefektivní fiskální politice vlád. Tato práce se zabývá předpokládaným vlivem prováděných fiskálních politik na výši příjmové nerovnosti ve čtyřech latinskoamerických zemích: Mexiku, Brazílii, Chile a Kolumbii. Teoretická část poskytuje teoretické základy příjmové nerovnosti a fiskální politiky. Praktická část zahrnuje analýzu vývoje příjmové nerovnosti, veřejných výdajů a daňových příjmu státu pro tyto země během let 1992 až 2012. Následný regresní model potvrzuje statisticky signifikantní negativní vliv veřejných výdajů na zdravotní systém na příjmovou nerovnost pro Mexiko, Brazílii a Chile. Veřejné výdaje na školství se v případe Brazílie taktéž jeví jako efektivní nástroj pro snižování nerovného rozdělení příjmů. Naopak, v případě Chile se zdá, že výdaje na vzdělání příjmovou nerovnost zvyšují. Hlavním závěrem vyplývajícím z této práce je fakt, že fiskální politika zaměřená na zvyšování výdajů na vzdělání a zdraví může sloužit jako nástroj ke snižování příjmové nerovnosti, je ovšem nezbytné, aby bylo financování efektivně zaměřeno. The region of Latin America remains the most unequal in the world, despite the downward trend of last years. The negative socioeconomic impact of high income inequality has been examined and proved by many studies. The difference between inequality rates in Latin America and more equalitarian countries is much bigger when regarding income after taxes and transfers, which follows that the source of persisting high rates of unequal income distribution might be found in ineffective fiscal policy. This thesis examines the assumed impact of implemented fiscal policy on level of income inequality for four Latin American countries (Mexico, Brazil, Chile and Colombia). In the theoretical part, theoretical background for income inequality and fiscal policy is covered. The practical part includes analysis of development of income inequality, public expenditures and tax revenues in these countries from 1992 to 2012. Subsequently, regression model proves a significant negative impact of public health expenditures on income inequality in case of Mexico, Brazil and Chile. Public spending on education is found effective in reduction of income inequality in Brazil, however in case of Chile an increase in public spending on education seems to increase unequal distribution of income among households. Main finding of this thesis is that when efficiently targeted, fiscal policies aimed at increasing expenditure on health and education systems are likely to serve as effective measures of reduction of unequal income distribution. Keywords: fiskální politika; Latinská Amerika; příjmová nerovnost; Gini index; veřejné výdaje; Gini index; fiscal policy; Latin America; income inequality; public expenditure Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The Impact of Fiscal Policy on Income Inequality in Selected Countries of Latin America

Navzdory klesajícímu trendu posledních let, Latinská Amerika zůstává nejvíce nerovným světovým regionem. Negativní socioekonomické dopady vysoké příjmové nerovnosti byly rozebrány a potvrzeny mnoha ...

Urbanová, Anna; Maialeh, Robin; Slaný, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Cognitive Bias Mitigation: How to make business decision-making more rational?
Kučera, Tomáš; Cingl, Lubomír; Potužák, Pavel
2017 - English
Tato práce se zabývá kognitivními zkresleními, zejména pak konfirmačním zkreslením, a různými přístupy k jejich zmírňování. Práce rozebírá tři hlavní kategorie strategií pro zmírňování kognitivních zkreslení, a sice zvyšování pobídek, nastavení okolního prostředí za účelem vyhnutí se nebo vyvážení zkreslení, a trénování lidí, aby byli schopni rozpoznat situace, ve kterých se zkreslení může projevit a aby byli schopni jeho efekty zmírnit. V práci je popsán experiment, který zkoumal, jaké typy informací si lidé vybírají a jaké jsou dopady tréninku na zmírnění zkreslení. Výsledky ukazují, že konfirmační zkreslení se projevilo jak ve výběru informací, tak při jejich zpracování a že trénink efektivně snížil úroveň konfirmačního zkreslení o 33 % na 5% hladině významnosti. Trénink pro zmírnění zkreslení byl ve formě krátkého videa, které zahrnovalo informace o konfirmačním zkreslení, o jeho dopadu na úsudek a také vysvětlovalo mitigační strategie. The thesis is concerned with cognitive biases, especially with confirmation bias, and with various approaches to their mitigation. It elaborates on three main categories of debiasing strategies, namely increasing incentives, adjusting the environment in order to avoid or offset the bias, and training people in recognizing the situations in which a bias occurs and in mitigating the effects of the bias. An experiment in which the patterns of information selection and the effects of a debiasing training were investigated is reported. The results show that participants exhibited confirmation bias both in the selection of information and in the information processing, and that debiasing training effectively decreased the level of confirmation bias by 33 % at the 5% significance level. The debiasing training took the form of a short video which included information about confirmation bias and its impact on judgement, and mitigation strategies. Keywords: debiasing; mitigace konfirmačního zkreslení; konfirmační zkreslení; kognitivní zkreslení; Behaviorální ekonomie; mitigace kognitivního zkreslení; confirmation bias; confirmation bias mitigation; cognitive bias mitigation; cognitive bias; Behavioural economics; debiasing Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Cognitive Bias Mitigation: How to make business decision-making more rational?

Tato práce se zabývá kognitivními zkresleními, zejména pak konfirmačním zkreslením, a různými přístupy k jejich zmírňování. Práce rozebírá tři hlavní kategorie strategií pro zmírňování kognitivních ...

Kučera, Tomáš; Cingl, Lubomír; Potužák, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Creation of personal visual identity for grafic letterer
Ulyanova, Elizaveta; Khabirova, Maja; Phung, Hyu Nghia
2017 - English
V této práci jsem se zaměřila na problematiku osobního vizuálního stylu. Cílem moje práce je návrh takového stylu pro sebe jako designera-letteristy. V úvodu bakalářské práce je popsána důležitost osobního vizuálního stylu u jednotlivců, pracujících samostatně. V teoretické části jsou charakterizovány a odlišeny pojmy firemní a osobní styl. Následně byly aplikovány dosažené znalosti. Praktická část je rozdělená do jednotlivých podkapitol, ve kterých je důkladně popsán proces tvorby loga pro designera-letteristu, vizitek, layoutu vlastního webu (desktopové i mobilní verze) a resumé. Popsala jsem detailně model tvorby osobního vizuálního stylu, který bude užitečným podkladem pro jednotlivce na volné noze. Za hlavní výsledek svojí práce považuju to, že jsem si vytvořila osobní vizuální styl pro sebe, jako designera-letteristu, což je nezbytné pro dosažení lepších výsledků v mé profesionální činnosti. In this bachelors thesis, I decided to focus on the topic of personal branding. The aim of this work is to propose a visual identity for me as for a lettering artist.(letterer) The magnitude of personal branding for freelance designers is thoroughly discussed in the introductory part. Corporate and personal branding and the differences between them are defined in the theoretical part. Knowledge gained early is subsequently applied to use in the next part. The practical part is split into different sections. Those sections describe creation process for logo design, personal website and its simpler version for mobile users, business cards and resume. I presented a way for designing your own personal branding that will prove beneficial for freelancers. The most important result of my thesis is a creation of personal branding that is essential for achieving better results in my field. Keywords: osobní branding; firemní identita; logotyp; lettering; vizuální styl; grafický design; Corporate Design; graphic design; Corporate Identity; lettering; personal branding; logotype Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Creation of personal visual identity for grafic letterer

V této práci jsem se zaměřila na problematiku osobního vizuálního stylu. Cílem moje práce je návrh takového stylu pro sebe jako designera-letteristy. V úvodu bakalářské práce je popsána důležitost ...

Ulyanova, Elizaveta; Khabirova, Maja; Phung, Hyu Nghia
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The development of house prices in London
Svoboda, David; Cibulka, Jakub; Galuška, Jiří
2017 - English
Úkolem této bakalářské práce je analyzovat trh rezidenčních nemovitostí v Londýně během období od roku 1995 do roku 2016. V první polovině práce je kladen důraz na vymezení teorie vztahující se k tématu. To obnáší důvody, pro které se nemovitostí trhy obecně analyzují nebo ekonomické fundamenty, jimiž jsou ceny nemovitostí ovlivňovány. Hlavním tématem a výsledkem práce je hloubková analýza vývoje cen nemovitostí v Londýně za účelem možnosti v závěru práce zhodnotit stabilitu tohoto nemovitostního trhu. Zejména je řešena v současné době Londýňany často skloňovaná problematika stále se zvyšujících cen a snižující se dostupnosti nemovitostí. Práce soustřeďuje data z mnoha odvětví ovlivňujících nemovitostí trhy v jednom dokumentu a nabízí přehledně zpracovaná data od statistických autorit, kterými jsou například HM Land registry nebo Office for National Statistics včetně užitečných porovnání důležitých fundamentů. The subject of this bachelor thesis is to analyze London residential housing market in the period of time from 1995 to 2016. In the first part of the thesis the emphasis is put on the definition of theories related to the topic. It includes the reasons why house prices are worth measuring. Another point of the theory are the economic fundaments which influence the house prices. The main topic and result of this bachelor thesis is a deep analysis of the development of house prices in London. Based on the analysis, in the conclusion, it is enabled to evaluate the stability of the market. It is particularly the problematics of high house prices and affordabulity, which is solved in this document. These topics have become increasingly popular in London, recently. The work concentrates data from many fields, which affect developments housing markets, in one document. Thanks to it, the work provides comprehensibly processed data from statistical authorities such as HM Land Registry or Office for National Statistics including useful comparisons of important fundamentals. Keywords: dostupnost; Londýn; Anglie; nedostatek nabídky; Trh nemovitostí; ceny nemovitostí; property market; house prices; affordability; shortage of supply; London; England Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The development of house prices in London

Úkolem této bakalářské práce je analyzovat trh rezidenčních nemovitostí v Londýně během období od roku 1995 do roku 2016. V první polovině práce je kladen důraz na vymezení teorie vztahující se ...

Svoboda, David; Cibulka, Jakub; Galuška, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dynamic conditional correlation models and their application to portfolio risk mitigation
Ševčík, Martin; Frýd, Lukáš; Nevrla, Matěj
2017 - English
Tato bakalářská práce se zabývá asymetrií ve výnosech kukuřice, zlata a ropy (jak u spotových výnosů, tak i u výnosů futures) a efektivností hedgování těchto komodit pomocí hedge ratia odhadnutého modely ze skupiny DCC. Asymetrie v podmíněném rozptylu byla zjištěna statisticky významnou pouze v případě spotových a futures výnosů ropy a asymetrie v podmíněné korelaci nebyla identifikována statisticky významnou v případě žádné ze studovaných komodit. V rámci efektivnosti hedgování jsem došel k závěru, že rozdíly v eliminaci rozptylu měřeného pomocí Hedging effectiveness indexu jsou mezi jednotlivými modely založenými na DCC a MNČ (slouží jako benchmark) zanedbatelné. Historický Value at Risk naproti tomu identifikoval DCC model s asymetrií v rozptylu (avšak statisticky nevýznamnou) jako potenciálně nejvhodnější z použitých modelů pro hedgovaní kukuřice. V případě ostatních komodit hedge ratio založené na MNČ poskytlo srovnatelný nebo nižší VaR než hedge ratio založené na DCC. Hlavní přínos práce tedy spočívá v empirickém ověření asymetrie ve výnosech vybraných komodit a otestovaní hedgovacích schopností hedge ratia odhadnutého pomocí modelů ze skupiny DCC. This bachelor thesis investigates asymmetry in returns of corn, gold and crude oil (both spot and futures) and hedging effectiveness of these commodities when employing DCC family models for hedge ratio estimation. The asymmetry in conditional variances was found to be significant only in case of crude oil spot and futures returns and asymmetry in conditional correlation of spot and futures returns was not shown to be significant in neither of the investigated commodities. With respect to the hedging performance, we conclude that differences in hedging performance measured by hedging effectiveness index are negligible and thus do not support superiority of DCC family models over OLS, which served as a benchmark. Historical Value at Risk, on the contrary, identified the DCC with asymmetry in conditional variance (despite asymmetry not being significant) to be appropriate for corn hedging, however not for the other two commodities, where the OLS based hedge ratio performed similarly or even better than the DCC family models. The main contribution of the thesis thus lays in empirical investigation of asymmetry in returns of selected commodities and testing hedging potential of DCC family based hedge ratio. Keywords: VaR; DCC; GJR GARCH; ADCC; MNČ; Hedge ratio; GARCH; HE index; HE index; ADCC; DCC; VaR; Hedge ratio; OLS; GARCH; GJR GARCH Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dynamic conditional correlation models and their application to portfolio risk mitigation

Tato bakalářská práce se zabývá asymetrií ve výnosech kukuřice, zlata a ropy (jak u spotových výnosů, tak i u výnosů futures) a efektivností hedgování těchto komodit pomocí hedge ratia odhadnutého ...

Ševčík, Martin; Frýd, Lukáš; Nevrla, Matěj
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Observing the Unobservable: Education and Signaling in Middle-Income Countries
Kashkarov, Daniil; Špecián, Petr; Chytilová, Helena
2017 - English
Práce zkoumá úlohu signalizační funkce vzdělání při řešení informační asymetrie na trzích práce v zemích s nižším středním příjmem. Výchozí hypotéza práce je, že signalizační složka vzdělání má v této skupině států významný vliv na rozhodnutí o přijetí do zaměstnání a na mzdy. Pro testování hypotézy je použit model učení zaměstnavatele na průřezových datech pro čtyři země s nižším středním příjmem: Arménii, Bolívii, Ghanu a Vietnam. Regresní model využívá přirozené logaritmy hodinových mezd vysvětlované délkou vzdělání, zkušeností, měřítky zaměstnaneckých dispozic (aptitude) a interakčními termíny zkušenost-vzdělání a zkušenost-dispozice. Jako proxy pro měření schopností zaměstnanců jsou využity proměnné nejvyšší dosažené vzdělání rodičů, skóre autoreportovaných kognitivních schopností a skóre hodnocení pracovních dovedností. Přestože informační asymetrie je na trzích práce ve studovaných zemích přítomná, žádná spolehlivá evidence o využívání signalizační funkce vzdělání nebyla nalezena. The thesis examines the role of education signaling in dealing with information asymmetry on labor markets of lower-middle-income countries. The original hypothesis states that signaling component of education has significant effect on hiring decisions and wages in this group of states. To test the hypothesis, the model of employer learning is launched on individual cross-section data for four lower-middle-income countries: Armenia, Bolivia, Ghana and Vietnam. The natural logarithms of hourly wages are regressed on years of education, experience, measures of employees' aptitude, education-experience and aptitude-experience interaction terms. Maximum of parents' education, self-reported cognitive skills score and job-related skills score are used as proxies for workers' ability. No reliable evidence of education signaling being applied on labor markets of the studied countries was found, although information asymmetry is present. Keywords: učení zaměstnavatele; trhy práce; lidský kapitál; signalizační funkce vzdělání; informační asymetrie; employer learning; labor markets; human capital; education signaling; information asymmetry Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Observing the Unobservable: Education and Signaling in Middle-Income Countries

Práce zkoumá úlohu signalizační funkce vzdělání při řešení informační asymetrie na trzích práce v zemích s nižším středním příjmem. Výchozí hypotéza práce je, že signalizační složka vzdělání má v této ...

Kashkarov, Daniil; Špecián, Petr; Chytilová, Helena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases