Number of found documents: 1487
Published from to

Rezidenčný trh – komparácia Prahy a Bratislavy
Killingerová, Michaela; Dušek, David; Púchovský, Branislav
2017 - Slovak
Rezidenční trh se odlišuje od ostatních trhů a jednotlivých segmentů realitního trhu významnými specifiky. Práce poskytuje o rezidenčním trhu ucelený obraz, který je zpočátku v úrovni teoretické a v dalších kapitolách také praktické. První část práce rezidenční trh vymezuje, charakterizuje a odlišuje. Druhá část se zaměřuje na dva konkrétní trhy a to Prahu a v Bratislavu. V závěrečných kapitolách jsou aplikované poznatky na odhad hodnoty konkrétních projektů mezinárodně působící developerské společnosti. The residential market is in contrast to other markets and differs even from individual segments of the real estate market. This thesis provides an overview on residential market at both theoretical as well as practical level. The first part of the thesis defines and differentiates the residential market. The middle part focuses on two specific markets - Prague and Bratislava. In final chapters adopted knowledge is applied in the valuation calculations and valuation reports of specific projects owned by the internationally active developer based in Prague. Rezidenčný trh sa odlišuje oproti ostatným trhom aj jednotlivým segmentom realitného trhu významnými špecifikami. Práca poskytuje o rezidenčnom trhu ucelený obraz, ktorý je spočiatku v úrovni teoretickej a v ďalších kapitolách aj praktickej. Prvá časť práce rezidenčný trh vymedzuje, charakterizuje a odlišuje. Druhá časť sa zameriava na dva konkrétne trhy a to v Prahe a v Bratislave. V záverečných kapitolách sú aplikované poznatky na odhad hodnoty konkrétnych projektov medzinárodne pôsobiacej developerskej spoločnosti. Keywords: srovnání rezidenčních trhů; real estate; rezidenční trh; ocenění; valuation; residential market; real estate Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Rezidenčný trh – komparácia Prahy a Bratislavy

Rezidenční trh se odlišuje od ostatních trhů a jednotlivých segmentů realitního trhu významnými specifiky. Práce poskytuje o rezidenčním trhu ucelený obraz, který je zpočátku v úrovni teoretické a v ...

Killingerová, Michaela; Dušek, David; Púchovský, Branislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Záporné úrokové sadzby v kontexte hrozby deflácie
Jenis, Filip; Koderová, Jitka; Metrah, Samy
2017 - Slovak
Zavedení záporných úrokových sazeb, jako dalšího nástroje nekonvenční měnové politiky v posledních letech, vede k mnohým, již tak výrazně polarizovaným diskusím o dopadech nekonvenční měnové politiky centrálních bank. Zpochybňuje se jednak hlavní důvod jejich zavedení v některých ekonomikách, a sice hrozba deflace, taktéž se mluví o negativních vedlejších dopadech tohoto nástroje na finanční stabilitu a ekonomický růst a v neposlední řadě se mluví také o jejich limitovaném rozsahu. Z důvodu stále nedostatečného výzkumu této oblasti, je záměrem diplomové práce zhodnotit uvedené obavy a hlavní dlouhodobá rizika a dopady měnové politiky využívající záporné úrokové sazby v kontextu hrozby deflace. Analýza dostupných dat potvrzuje jednak obavy z vedlejších dopadů záporných úrokových sazeb na bankovní sektor, proces ozdravování veřejných financí, možný vznik cenové bubliny na finančních trzích a trzích nemovitostí, nebo možné přijímání nadměrného rizika a na druhé straně upozorňuje na přímou závislost mezi negativními dopady a délkou trvání měnové politiky záporných úrokových sazeb. The introduction of negative interest rates, as an additional tool of unconventional monetary policy in recent years, leads to many, yet largely polarized debates about the implications of the unconventional monetary policy of central banks. The main reason for their introduction in some economies, namely the threat of deflation, is also questioned, as well as the negative side effects of this instrument on financial stability and economic growth, and finally, their limited scope is under scrutiny. Due to the still insufficient research in this field, the aim of the diploma thesis is to evaluate the concerns and the main long-term risks and impacts of the monetary policy using negative interest rates in the context of deflation threats. The analysis of available data confirms both the concerns about the negative effects of negative interest rates on the banking sector, the recovery process of public finances, the possible rise of a price bubble on the financial markets and real estate markets, or on the possibility of excessive risk taking, and on the other hand draws attention to the direct dependence between negative impacts and the duration of monetary policy using negative interest rates. Zavedenie záporných úrokových sadzieb ako ďalšieho nástroja nekonvenčnej menovej politiky v posledných rokoch, vedie k mnohým, už aj tak výrazne polarizovaným diskusiám o dopadoch nekonvenčnej menovej politiky centrálnych bánk. Spochybňuje sa jednak hlavný dôvod ich zavedenia v niektorých ekonomikách, a síce hrozba deflácie, taktiež sa hovorí o negatívnych vedľajších dopadoch tohto nástroja na finančnú stabilitu a ekonomický rast a v neposlednej rade sa hovorí aj o ich limitovanom rozsahu. Z dôvodu stále nedostatočného výskumu tejto oblasti, je zámerom diplomovej práce zhodnotiť uvedené obavy a hlavné dlhodobé riziká a dopady menovej politiky využívajúcej záporné úrokové sadzby v kontexte hrozby deflácie. Analýza dostupných dát potvrdzuje jednak obavy z vedľajších dopadov záporných úrokových sadzieb na bankový sektor, ozdravovanie verejných financií, možný vznik cenovej bubliny na finančných trhoch a trhoch nehnuteľností, či možné prijímanie nadmerného rizika a na druhej strane upozorňuje na priamu závislosť medzi negatívnymi dopadmi a dĺžkou trvania menovej politiky záporných úrokových sadzieb. Keywords: deflace; nekonvenční měnová politika; záporné úrokové sazby; spodní hranice úrokových sazeb; finanční stabilita; nadměrné přijímaní rizika; eurozóna; Eurozone; excessive risk taking; financial stability; effective lower bound; negative interest rates; unconventional monetary policy; deflation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Záporné úrokové sadzby v kontexte hrozby deflácie

Zavedení záporných úrokových sazeb, jako dalšího nástroje nekonvenční měnové politiky v posledních letech, vede k mnohým, již tak výrazně polarizovaným diskusím o dopadech nekonvenční měnové politiky ...

Jenis, Filip; Koderová, Jitka; Metrah, Samy
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza bankového sektoru vybraných krajín EU
Furda, Peter; Blahová, Naďa; Šíma, Ondřej
2017 - Slovak
Tématem diplomové práce je analýza bankovních sektorů vybraných států Evropské unie, a to Německa a Itálie. První kapitola nejdříve popisuje základní teoretické pilíře. Dále jsou definovaná bankovní rizika a vybrané indikátory seřazené na základe těchto rizik. V praktické části jsou indikátory aplikované na agregované údaje konkrétního bankovního sektoru. V rámci vybraného časového období je analyzovaný a následně vyhodnocený vývoj těchto indikátoru, trend a hlavní příčiny, které ho ovlivňují. Závěr práce shrnuje a porovnává dosažené výsledky získané analýzou zkoumaných bankovních sektorů. The aim of the diploma thesis is to analyze the selected banking sectors of the European Union, namely Germany and Italy. At the beginning, the basis of the theory needed for the understanding of the thesis is defined. Followed by the description of the risks borne by the bank and specific indicators sorted accordingly, it forms the first chapter of the diploma thesis. In the second part, the indicators are applied on the aggregated banking sector data. Within the specific time frame, the development of the indicator and its trend is analyzed with the emphasis on the causes of its most significant development. The conclusion of the thesis is devoted to the overall summary and comparison of the results obtained from the analysis of the banking sectors. Diplomová práca sa zaoberá analýzou bankového sektora vybraných štátov Európskej únie, konkrétne Nemecka a Talianska. Prvá kapitola, na úvod, oboznamuje o základných teoretických pilieroch tejto práce. Následne sú definované riziká podstupované bankou a vybrané indikátory, zoradené podľa týchto rizík. V praktickej časti sú tieto indikátory aplikované na agregované údaje za konkrétny bankový sektor. V rámci vybraného časového obdobia, je analyzovaný a vyhodnotený vývoj daného indikátora, trend a hlavné príčiny majúce na neho vplyv. Záver práce je venovaný zhrnutiu a porovnaniu výsledkov získaných z analýzy bankových sektorov. Keywords: Bankovní sektor; Indikátory; Analýza; Komparace; Nemecko; Itálie; Italy; Germany; Comparison; Analysis; Indicators; Banking sector Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza bankového sektoru vybraných krajín EU

Tématem diplomové práce je analýza bankovních sektorů vybraných států Evropské unie, a to Německa a Itálie. První kapitola nejdříve popisuje základní teoretické pilíře. Dále jsou definovaná bankovní ...

Furda, Peter; Blahová, Naďa; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

POROVNANIE ŠTRUKTÚRY ÚMRTNOSTI PODĽA VEKU V REGIÓNOCH SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE
Sabó, Martin; Pavlík, Zdeněk; Pachlová, Tereza
2017 - Slovak
Předložená diplomová práce se zabývá porovnáním struktury úmrtnosti podle věku a zahrnuje 194 členských zemí Světové zdravotnické organizace. Cílem práce je konfrontace vývoje úmrtnosti v těchto státech za pomoci jednotlivých úmrtnostních charakteristik. Na jejím začátku jsou definovány demografické pojmy a ukazatele, zdroje dat a metodika výpočtu. Za hlavní zdroj dat byla použita databáze Světové zdravotnické organizace a Světové banky, přičemž všechny země byly rozděleny do šesti světových regionů. Druhá kapitola je věnována vybraným typem úmrtnosti, konkrétně novorozenecké a kojenecké, úmrtnosti dětí do 5 let, dále mateřské úmrtnosti a úmrtnosti dospělých. Po ní se práce zaměřuje na střední délku života 0 a 60 ročních s rozlišením pohlaví. Poslední kapitolou je část věnovaná optimálnímu důchodového věku ve vybraných státech. Závěr výše uvedené vhodně spojuje a i díky tomu v něm najdeme ucelené informace o rozdílnosti úmrtnosti prakticky na celém světě. The presented diploma thesis deals with the comparison of mortality structure by age and includes 194 member countries of the World Health Organization. The aim of the thesis is to confront mortality development in these countries with the help of individual mortality characteristics. At the beginning of this thesis are defined demographic terms and indicators, data sources and calculation methodology. The databases of the World Health Organization and the World Bank were used as the main source of data and all countries were divided into six world regions. The second chapter is devoted to selected types of mortality, namely neonatal and infant, under-five mortality, maternal mortality and adult mortality. After that, the work focuses on life expectancy of 0 and 60 years of age divided per sex. The last chapter is devoted to the optimum retirement age in selected countries. Conclusion connects of the all above well, and we can find there comprehensive information about difference of mortality practically all over the world. Predložená diplomová práca sa zaoberá porovnaním štruktúry úmrtnosti podľa veku a zahrňuje 194 členských krajín Svetovej zdravotníckej organizácie. Cieľom práce je konfrontácia vývoja úmrtnosti v týchto štátoch za pomoci jednotlivých úmrtnostných charakteristík. Na jej začiatku sú vymedzené demografické pojmy a ukazovatele, zdroje dát a metodológia výpočtu. Za hlavný zdroj dát bola použitá databáza Svetovej zdravotníckej organizácie a Svetovej banky, pričom všetky krajiny boli rozdelené do šiestich svetových regiónov. Druhá kapitola je venovaná vybraným typom úmrtnosti, konkrétne novorodeneckej a dojčenskej, úmrtnosti detí do 5 rokov, ďalej materskej úmrtnosti a úmrtnosti dospelých. Po nej sa práca zameriava na strednú dĺžku života 0 a 60 ročných s rozlíšením pohlavia. Poslednou kapitolou je časť venovaná optimálnemu veku odchodu do dôchodku vo vybraných štátoch. Záver vyššie uvedené vhodne spojuje a aj vďaka tomu v ňom nájdeme ucelené informácie o rozdielnosti úmrtnosti prakticky na celom svete. Keywords: úmrtnost dospělých; Světová banka; střední délka života; úmrtnost matek; úmrtnost dětí do 5 let; kojenecká úmrtnost; novorozenecká úmrtnost; důchodový věk; Světová zdravotnická organizace; úmrtnost; mortality; World Health Organization; neonatal mortality; infant mortality; World Bank; maternal mortality; adult mortality; life expectancy; retirement age; under-five mortality Available in digital repository of the Library of University of Economics.
POROVNANIE ŠTRUKTÚRY ÚMRTNOSTI PODĽA VEKU V REGIÓNOCH SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

Předložená diplomová práce se zabývá porovnáním struktury úmrtnosti podle věku a zahrnuje 194 členských zemí Světové zdravotnické organizace. Cílem práce je konfrontace vývoje úmrtnosti v těchto ...

Sabó, Martin; Pavlík, Zdeněk; Pachlová, Tereza
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza spotrebiteľského správania na trhu spotrebičov pre ženskú vlasovú starostlivosť v Českej republike
Malá, Tatiana; Tahal, Radek; Vacková, Pavlína
2017 - Slovak
Cílem této práce je analýza trhu spotřebičů určených pro ženskou vlasovou péči v České republice a zhodnocení vnímání značky Rowenta na tomto trhu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje obecné poznatky dané problematiky a je zaměřena na spotřebitelské chování, psychologické a sociální faktory ovlivňující nákupní proces spotřebitele. V úvodu praktické části jsou představeni hlavní hráči na českém trhu vlasových spotřebičů. Hlavní část tvoří primární výzkum, kde jsou údaje získané online dotazníkovým šetřením analyzovány s důrazem na pochopení spotřebitelského a nákupního chování na zkoumaném trhu. V závěru jsou vyhotoveny doporučení pro značku Rowenta. The aim of the thesis is to analyse the women hair appliances market in the Czech republic and to evaluate the perception of the brand Rowenta. The thesis is divided into two main parts. The theoretical parts describes general knowledge of the topic with focus on consumer behavior, psychological and social factors affecting consumer buying process. At the beginning of the practical part, the main competitors on the hair appliances market in the Czech republic are introduced. The main part covers primary research, where data obtained from online questionnaire survey are analysed with focus on understanding the consumer buying behavior on this market. The conclusion contains suggested recommendation for the future prosperity of the brand. Cieľom tejto diplomovej práce je analýza trhu spotrebičov určených pre ženskú vlasovú starostlivosť v Českej republike a zhodnotenie vnímania značky Rowenta na tomto trhu. Práca je rozdelená do dvoch častí. Teoretická časť popisuje všeobecné poznatky danej problematiky a je zameraná na spotrebiteľské chovanie, psychologické a sociálne faktory ovplyvňujúce nákupný proces spotrebiteľa. V úvode praktickej časti sú predstavení hlavní hráči na českom trhu vlasových spotrebičov. Hlavnú časť tvorí primárny výskum, kde sú údaje získane online dotazníkovým šetrením analyzované s dôrazom na pochopenie spotrebiteľského a nákupného chovania na skúmanom trhu. V závere sú vyhotovené doporučenia pre značku Rowenta. Keywords: marketingový výzkum; spotřebitel; marketing; spotřebitelské chování; vlasové spotřebiče; vnímání značky; hair appliances; marketing; marketing research; brand perception; consumer behavior; consumer Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza spotrebiteľského správania na trhu spotrebičov pre ženskú vlasovú starostlivosť v Českej republike

Cílem této práce je analýza trhu spotřebičů určených pro ženskou vlasovou péči v České republice a zhodnocení vnímání značky Rowenta na tomto trhu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část ...

Malá, Tatiana; Tahal, Radek; Vacková, Pavlína
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopady imigrácie na ekonomické ukazovatele v Austrálii, Veľkej Británii a Spojených štátoch Amerických
Baránková, Petra; Macáková, Libuše; Sirůček, Pavel
2017 - Slovak
Diplomová práce se zabývá otázkou přistěhovalectví a jeho dopadu na ekonomiku v Austrálii, Velké Británii a Spojených státech amerických. V úvodu jsou uvedena různá teorie migrace vysvětlující migrační motivy a imigrační politiky, jejichž specifika a typ požadavků monitorovaných zemí práce demonstruje složení příchozích jedinců. Tento profil je doplněn samotnou analýzou, která zkoumá společensko-ekonomické faktory v zahraničí narozeného obyvatelstva žijícího ve sledovaných zemích. Tato analýza se provádí porovnáním průřezových dat, ale sleduje dobu příchodu jednotlivců a poskytuje tedy i přehled v časové ose. Za účelem stanovení dopadu přistěhovalectví na zaměstnanost a průměrné mzdy byla použita regrese, ale tento dopad nebyl žádným způsobem prokázán, s výjimkou dopadu na průměrné mzdy v Austrálii. The diploma thesis deals with the issue of immigration and its impact on the economy in Australia, Great Britain and the United States of America. In the introduction, various migration theories explaining the migration motifs and immigration policies, whose specifics and the type of requirements of the monitored countries sheds the composition of incoming individuals, are discussed. This profile is complemented by the analysis itself, which examines the socio-economic factors of foreign-born population living in the monitored countries. This analysis is carried out by cross-sectional data comparisons, but it monitors the arrival times of individuals, providing an overview within the timeline. In order to determine the impact of immigration on employment and average wages, regression was used, but this effect was in no way proven beyond the impact on average wages in Australia. Diplomová práca sa zaoberá témou imigrácie a jej dopadov na ekonomiku v Austrálii, Veľ-kej Británii a Spojených štátoch amerických. V úvode práce sú uvedené rozličné migračné teórie vysvetľujúce motívy migrácie a imigračné politiky, ktorých špecifikami a typom po-žiadaviek pre sledované krajiny práca nastieňuje zloženie prichádzajúcich jedincov. Tento profil je dotváraný samotnou analýzou, kde sú skúmané socioekonomické faktory v zahraničí narodených obyvateľov žijúcich v sledovaných krajinách. Táto analýza je preve-dená komparáciou prierezových dát, avšak sleduje obdobia príchodu jedincov, čím posky-tuje prehľad v rámci časovej rady. Na zistenie vplyvu príchodu imigrantov na zamestna-nosť a priemerné mzdy bola použitá regresia, avšak tento vplyv nebol dokázaný v žiadnom prípade okrem vplyvu na priemerné mzdy v Austrálii. Keywords: dopady imigrace; průměrné mzdy; substituce zručností; zaměstnanost; imigrační politiky; nejvyšší dosažené vzdělání; average wages; qualification substitution; immigration policy; immigration impacts; highest attained education; employment Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopady imigrácie na ekonomické ukazovatele v Austrálii, Veľkej Británii a Spojených štátoch Amerických

Diplomová práce se zabývá otázkou přistěhovalectví a jeho dopadu na ekonomiku v Austrálii, Velké Británii a Spojených státech amerických. V úvodu jsou uvedena různá teorie migrace vysvětlující ...

Baránková, Petra; Macáková, Libuše; Sirůček, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Neplatená práca v domácnosti
Daňová, Lenka; Langhamrová, Jitka; Miskolczi, Martina
2017 - Slovak
Cílem diplomové práce je zjištění rozsahu neplacené práce v celé České republice, a zda existují významné rozdíly mezi pohlavími hlavně v neplacené práci. Tento cíl byl zjišťován na základě zkušeností ze zahraničí, konkrétně z výzkumů OECD, výzkumů HETUS a průzkumu neplacené práce VEGA na Slovensku. Rozsah neplacené práce v České republice byl zjišťován pomocí dosavadních průzkumů, ale převažne na základě mého dotazníkové průzkumu. Součásti práce je i teoretická část, kde byl přiblížení význam a vliv neplacené práce. V práci jsem poukázala na genderové nerovnosti ve společnosti ale hlavně na trhu práce. V práci jsou shrnuté dosavadní výsledky průzkumů, které se zabývají problematikou neplacené práce. Hlavním přínosem práce je průzkum v České republice, který je přímo zaměřen na rozsah neplacené práce v České repubice, neboť dosud byly realizované len průzkumy, které se neplacenou prací zabývali len stručně. Přínosem je i navržení možných změn, protože byl potvrzený předpoklad, že ženy věnují více času neplacené práci jak muži. Tyto změny by mohly pomoci tuto nerovnost kompenzovat. This thesis aims to find out the range of unpaid work in the Czech Republic and whether there are significant gender differences in the terms of unpaid work. This target was reached by evaluating experience from abroad, specifically from the research of OECD, research of HETUS and research based on a survey in the Slovakia in 2011. Measure of unpaid work in the Czech Republic was determined by present surveys, but was mainly based on my own survey. The thesis also contains a theoretical part that specifies the importance and influence of unpaid work. Gender inequalities in society but mainly in the labour market were also specified. This thesis summarises past results of surveys that addressed the topic of unpaid work. The main asset of my work is the research in the Czech Republic, which is directly focused on the range of unpaid work as there only had been series of research that dealt with unpaid work briefly. Another benefit of this work is proposing possible amendments because the assumption that women spend more time on unpaid work than men was confirmed. These changes could help to compensate the inequality. Cieľom diplomovej práce je zistenie rozsahu neplatenej práce v celej Českej republike, a či existujú významné rozdiely medzi pohlaviami hlavne v neplatenej práci. Tento cieľ bol zisťovaný na základe skúseností zo zahraničia, konkrétne z výskumu OECD, výskumu HETUS a prieskumu neplatenej práce VEGA na Slovensku. Rozsah neplatenej práce v Českej republike bol zisťovaný pomocou doterajších prieskumov, ale prevažne na základe môjho dotazníkové prieskumu. Súčasťou práce je aj teoretická časť, kde bol priblížený význam a vplyv neplatenej práce. V práci som poukázala na genderové nerovnosti v spoločnosti, ale hlavne na trhu práce. V práci sú zhrnuté doterajšie výsledky prieskumov, ktoré sa zaoberajú problematikou neplatenej práce. Hlavným prínosom práce je prieskum v Českej republike, ktorý je priamo zameraný na rozsah neplatenej práce v Českej republike, keďže doteraz boli realizované len prieskumy, ktoré sa neplatenou prácou zaoberali len stručne. Prínosom je aj navrhnutie možných zmien, pretože bol potvrdený predpoklad, že ženy venujú viac času neplatenej práci ako muži. Tieto zmeny by mohli pomôcť túto nerovnosť kompenzovať. Keywords: gendrová nerovnost; trh práce; neplacená práce; využití času; use of time; gender inequality; labour market; unpaid work Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Neplatená práca v domácnosti

Cílem diplomové práce je zjištění rozsahu neplacené práce v celé České republice, a zda existují významné rozdíly mezi pohlavími hlavně v neplacené práci. Tento cíl byl zjišťován na základě zkušeností ...

Daňová, Lenka; Langhamrová, Jitka; Miskolczi, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ocenenie spoločnosti Vodafone Czech Republic a.s.
Rakár, Pavol; Kislingerová, Eva; Boukal, Petr
2017 - Slovak
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Vodafone, Czech Republic, a. s. k 31.3.2016. Práce je rozdělená z úvodní, teoreticko-metodologické a praktické části. V teoretické části jsou vysvetleny základní teoretické poznatky a východiská z oblasti stanovení hodnoty podniku. V praktické časti se aplikují teoretické přístupy na analyzovanou společnost Vodafone, Czech Republic, a. s. V práci je použita metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) a metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA). The thesis focuses on valuating of the company Vodafone, Czech Republic. The thesis is divided into initial, theoretical and practical parts. Theoretical part explains the main theoretical knowledges regarding evaluating sphere. The practical part is application of that knowledge to the analysing company Vodafone, Czech Republic. The thesis uses Discounted Cash-flow (DCF) method and Economic Added Value(EVA). Táto diplomová práca sa zaoberá stanovením hodnoty spoločnosti Vodafone, Czech Republic, a. s. k 31.3.2016. Práca je rozdelená z úvodnej, teoreticko-metodologickej a praktickej časti. V teoretickej časti sú vysvetlené základné teoretické poznatky a východiská z oblasti stanovenia hodnoty podniku. V praktickej časti sa aplikujú teoretické prístupy na analyzovanú spoločnosť Vodafone, Czech Republic, a. s.V práci je použitá metóda diskontovaných peňažných tokov (DCF) a metóda ekonomickej pridanej hodnoty (EVA). Keywords: hodnota podniku; EVA; telekomunikace; finanční analýza; strategická analýza; DCF; DCF; EVA; company value; telecommunications; financial analysis; strategic analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ocenenie spoločnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Vodafone, Czech Republic, a. s. k 31.3.2016. Práce je rozdělená z úvodní, teoreticko-metodologické a praktické části. V teoretické části jsou ...

Rakár, Pavol; Kislingerová, Eva; Boukal, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Porovnanie českého a slovenského trhu práce v rokoch 1993 – 2016
Stankovič, František; Kotýnková, Magdalena; Prudká, Šárka
2017 - Slovak
Trh práce překonal v České republice a na Slovensku za téměř čtvrtstoletí obrovské změny. Práce vysvětluje, že struktura trhu práce je dynamickou veličinou, která reaguje nejen na lokální ekonomické faktory, ale i na dění v evropském a světovém kontextu. Trh práce v České republice a na Slovensku má v současnosti rozdílné regionální disparity. Na Slovensku je problém regionálních disparit a výrazné polarizace východu a západu země mnohem naléhavější a výrazně ovlivňuje nejen celkovou nezaměstnanost v ČR, ale i politickou a ekonomickou situaci. Tato diplomová práce se pomocí analýzy vývoje a hlavních změn na trhu práce, které proběhly v obou zemích od roku 1993 po současnost, vysvětluje původ rozdílů v nezaměstnanosti mezi regiony a jako hlavní příčinu definuje monoodvetnú industrializaci přítomnou v období druhé poloviny 20. století. The labor market has overtaken huge changes in the Czech republic and Slovakia in the last quarter of a century. This diploma theses explains that the structure of the labor market is a dynamic concept that reacts not only to local economic factors, but also to changes in the European and world context. Czech and Slovak labor market has currently different regional disparities. In Slovakia, the problem of regional disparities and the significant polarization of the east and west of the country is much more urgent and significantly affects not only overall unemployment in the Slovak Republic but also the political and economic situation. This diploma thesis analyzes the origins of regional disparities and major changes in the labor market that have taken place in both countries since 1993 until present, and defines that the main cause is mono-industrialization in the second half of the 20th century. Trh práce prekonal v Českej republike a na Slovensku za takmer štvrťstoročie obrovské zmeny. Práca vysvetľuje, že štruktúra trhu práce je dynamickou veličinou, ktorá reaguje nie len na lokálne ekonomické faktory, ale aj na dianie v európskom a svetovom kontexte. Trh práce v Českej republike a na Slovensku má v súčasnosti rozdielne regionálne disparity. Na Slovensku je problém regionálnych disparít a výraznej polarizácie východu a západu krajiny omnoho naliehavejší a výrazne ovplyvňuje nielen celkovú nezamestnanosť v SR, ale aj politickú a ekonomickú situáciu. Táto diplomová práca sa pomocou analýzy vývoja a hlavných zmien na trhu práce, ktoré prebehli v oboch krajinách od roku 1993 po súčasnosť, vysvetľuje pôvod rozdielov v nezamestnanosti medzi regiónmi a ako hlavnú príčinu definuje monoodvetnú industrializáciu prítomnú v období druhej polovice 20. storočia. Keywords: nezaměstnanost; trh práce; industrializace; regionální disparity; unemployment; industrialization; regional disparities; labor market Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Porovnanie českého a slovenského trhu práce v rokoch 1993 – 2016

Trh práce překonal v České republice a na Slovensku za téměř čtvrtstoletí obrovské změny. Práce vysvětluje, že struktura trhu práce je dynamickou veličinou, která reaguje nejen na lokální ekonomické ...

Stankovič, František; Kotýnková, Magdalena; Prudká, Šárka
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finančná analýza Fio banky, a.s.
Gargulák, Karol; Radová, Jarmila; Pavelka, František
2017 - Slovak
Cílem diplomové práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit finanční situaci Fio banky v letech 2011 až 2015. Práce je rozdělená do čtyř částí. První část je teoretická a popisuje samotnou finanční analýzu, její cíle, omezení a ukazatele, se kterými pracuje. Druhá část obsahuje základní informace o Fio bance, stručnou historii banky a představení dvou konkurenčních bank. Třetí část patří charakteristice bankovního sektoru. Poslední část se věnuje finanční analýze Fio banky. Pro dosažení větší komplexnosti jsou výsledky Fio banky porovnány s výsledky dvou dalších bank a to Equa bank a Air bank. V závěru dochází ke shrnutí výsledků práce a vyhodnocení finanční situace Fio banky. The aim of this thesis is a financial analysis of Fio bank during the years from 2011 to 2015. The thesis is divided into four parts. The first part deals with financial analysis itself, its objectives, limitations, and used indicators. The second part consists of basic information about Fio bank, its brief history, and introduction of two competitive banks. Bank sector is characterized in the third part. Financial analysis of Fio bank is performed in the last part. For higher complexity, results of Fio bank are compared with results of two other competitors, Equa bank and Air bank. At the end of the thesis, results of the analysis are summarized together with assessment of the bank´s financial situation. Cieľom diplomovej práce je prostredníctvom finančnej analýzy zhodnotiť finančnú situáciu Fio banky v rokoch 2011 až 2015. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť je teoretická a popisuje samotnú finančnú analýzu, jej ciele, obmedzenia a ukazovatele s ktorými pracuje. Druhá časť obsahuje základné informácie o Fio banke, stručnú históriu banky a predstavenie dvoch konkurenčných bánk. Tretia časť patrí charakteristike bankového sektora. Posledná časť sa venuje finančnej analýze Fio banky. Pre dosiahnutie väčšej komplexnosti sú výsledky Fio banky porovnané s výsledkami dvoch ďalších bánk a to Equa bank a Air bank. V závere dochádza k zhrnutiu výsledkov práce a vyhodnoteniu finančnej situácie Fio banky. Keywords: Fio banka; bankovní sektor; finanční analýza; Fio bank; financial analysis; banking sector Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Finančná analýza Fio banky, a.s.

Cílem diplomové práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit finanční situaci Fio banky v letech 2011 až 2015. Práce je rozdělená do čtyř částí. První část je teoretická a popisuje samotnou ...

Gargulák, Karol; Radová, Jarmila; Pavelka, František
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases