Number of found documents: 38356
Published from to

Vliv regulace na OTC deriváty G-SIBs v USA v letech 2010-2015
Zajíčková, Tereza; Jílek, Josef; Munzi, Tomáš
2017 - Czech
Institucím spadajícím do kategorie G-SIBs je od propuknutí finanční krize z roku 2008 věnována zvýšená pozornost, a to nejen ze strany regulatorních orgánů. Nedostatečná regulace v oblasti OTC derivátů společně s morálním hazardem, projevujícím se vysoce spekulativním chováním ze strany G-SIBs, byly významnými faktory, jež přispěly ke vzniku finanční krize. Regulatorní orgány USA na danou situaci reagovaly přijetím Dodd-Frankova zákona, který měl mimo jiné zavést dodatečná pravidla na trhu OTC derivátů a výrazně regulovat činnost G-SIBs. Práce analyzuje vybrané ukazatele vztahující se k expozici OTC derivátů a celkové finanční kondici zvolených G-SIBs. Na základě analýzy vývoje zkoumaných ukazatelů po zavedení DFA práce potvrzuje, že v období 2010-2015 došlo ke snížení rizika plynoucího ze spekulativních derivátových obchodů G-SIBs, posílení finanční kondice zvolených institucí a potlačení tak systémového rizika. Institutions from the G-SIBs category have been under greater scrutiny not just by regulatory authorities since the beginning of the financial crisis in 2008. Insufficient regulation in OTC derivatives combined with moral hazard expressed in the highly speculative behaviour by G-SIBs were major factors contributing to the development of the financial crisis. The regulatory bodies in the USA responded to the situation by adopting the Dodd-Frank ACT with the aim to introduce additional rules for the market with OTC derivatives and regulate the activities of G-SIBs significantly. The paper analyses selected indicators related to the OTC derivative exposure and the overall financial condition of the selected G-SIBs. The thesis analyses the development of the monitored indicators following the implementation of the DFA to confirm that the risk arising from speculative derivative deals by G-SIBs was reduced, the financial condition of the selected institutions was strengthened, and the systemic risk was thus suppressed during the period 2010-2015. Keywords: regulace; OTC deriváty; systémové riziko; Dodd-Frankův zákon; finanční krize; G-SIBs; systemic risk; Dodd-Frank Act; OTC derivatives; regulation; financial crisis; G-SIBs Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vliv regulace na OTC deriváty G-SIBs v USA v letech 2010-2015

Institucím spadajícím do kategorie G-SIBs je od propuknutí finanční krize z roku 2008 věnována zvýšená pozornost, a to nejen ze strany regulatorních orgánů. Nedostatečná regulace v oblasti OTC ...

Zajíčková, Tereza; Jílek, Josef; Munzi, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadů používání nekonvenčních nástrojů monetární politiky ČNB v období let 2013 – 2016 na stabilitu hospodářství země
Miňhová, Kristýna; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
2017 - Czech
V důsledku existence hospodářských cyklů dochází ke střídání období hospodářského růstu s obdobím hospodářské recese, která může přerůst až v krizi. V takovém případě je úkolem hospodářské politiky nasměrovat ekonomiku správným směrem, zpět ke konjunktuře. Práce se soustředí na monetární politiku a její schopnost plnit tento úkol. Konkrétním cílem práce je analyzovat vliv devizových intervencí používaných v letech 2013-2017 na obnovení finanční a (makro)ekonomické stability České republiky. K tomuto účelu jsou zkonstruovány časové řady indexů popisující zmíněnou stabilitu, financial stress index a economic stress index. Po důkladné komparativní analýze lze konstatovat, že finanční i (makro)ekonomická situace v České republice se začala stabilizovat již krátce před vyslovením jednostranného kurzového závazku vůči euru, a vliv devizových intervencí tedy nelze jednoznačně potvrdit. In reaction on existence of economic cycles, the period of economic growth is changed with the economic recession, which can grow in the crisis eventually. In such a case, the task of economic policy is to direct the economy in the right direction, back to the boom. The thesis focuses on monetary policy and its ability to achieve this task. The aim of the thesis is to analyze the influence of foreign exchange interventions used in the period of 2013-2017 on the restoration of financial and (macro)economic stability of the Czech Republic. For this purpose, time series of indices describing the stability, the financial stress index and the economic stress index are constructed. A comparative analysis proves that the financial and (macro)economic situation in the Czech Republic has started to stabilize shortly before the unilateral exchange rate commitment to the euro and the impact of foreign exchange interventions cannot be certainly confirmed. Keywords: monetární politika; ekonomická stabilita; finanční stabilita; devizové intervence; Financial Stress Index; Economic Stress Index; economic stability; financial stability; foreign-exchange intervention; Economic Stress Index; Financial Stress Index; monetary policy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadů používání nekonvenčních nástrojů monetární politiky ČNB v období let 2013 – 2016 na stabilitu hospodářství země

V důsledku existence hospodářských cyklů dochází ke střídání období hospodářského růstu s obdobím hospodářské recese, která může přerůst až v krizi. V takovém případě je úkolem hospodářské politiky ...

Miňhová, Kristýna; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Marketingová strategie vybraného subjektu
Vraštil, Lukáš; Filipová, Alena; Zeman, Jiří
2017 - Czech
Cílem práce je zhodnocení marketingové strategie fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Ke zhodnocení strategie jsem využil dotazníkový výzkum a rozhovory se zaměstnanci klubu. Na základě výzkumu jsem zjistil několik nedostatků strategie, které mohou být příčinnou nízká návštěvnosti domácích utkání Zbrojovky. Hodnocení jsem strukturoval podle marketingového mixu 7P. Největší rezervy jsem objevil v kategorii produkt a místo a navrhl jsem opatření na zlepšení těchto ale i dalších nedostatků. Věřím, že má práce bude nápomocna ke zlepšení marketingové strategie FC Zbrojovka Brno a povede k vyšší návštěvnosti utkání klubu. The goal of this work is to evaluate marketing strategy of FC Zbrojovka Brno. I used a questionnaire survey and interviews with employee of the club to reach my goal. From the survey I have discovered some shortcomings, that can be cause of the low attendance at home games of Zbrojovka. I have structured the evaluation according to marketing mix 7P. The biggest shortcomings I have discovered in the categories Product and Place and I have made a suggestion how to improve these and other imperfections. I hope this thesis will help to improve marketing strategy of FC Zbrojovka Brno and will raise the attendance. Keywords: marketingová strategie; marketingový výzkum; FC Zbrojovka Brno; marketing strategy; marketing survey; FC Zbrojovka Brno Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Marketingová strategie vybraného subjektu

Cílem práce je zhodnocení marketingové strategie fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Ke zhodnocení strategie jsem využil dotazníkový výzkum a rozhovory se zaměstnanci klubu. Na základě výzkumu jsem ...

Vraštil, Lukáš; Filipová, Alena; Zeman, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Význam hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem pro španělskou ekonomiku během druhé světové války
Jiroušková, Kristýna; Fabianková, Klára; Kovář, Martin
2017 - Czech
Obsahem této práce je analýza hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem během druhé světové války v komparaci s obdobím španělské občanské války. Teoretická část se zaměřuje na popis španělského autoritativního režimu a na socioekonomické příčiny a důsledky občanské války. Praktická část popisuje vzájemnou spolupráci zejména zahraniční obchod během obou období a následně je mezi sebou komparuje. Cílem práce je potvrzení hypotézy, že během druhé světové války se změnila struktura i objem zahraničního obchodu v porovnání s obdobím občanské války. Dále pak zodpovědět otázku jaký význam měla pro Španělsko spolupráce s Německem bezprostředně po ukončení druhé světové války. Z komparace obou období vyplývá značná změna struktury i objemu zahraničního obchodu mezi Španělskem a Německem. Odpověď na otázku významu spolupráce pro Španělsko bezprostředně po válce vychází z poválečného dění v Evropě. Zejména z faktu, že Španělsko bylo vyloučeno z Marshallova plánu a procházelo hlubokou ekonomickou krizí. Přínosem této práce je zpracování tématu, které není českými historiky ani ekonomy detailně rozpracováno. Téma by však mělo být předmětem dalšího hlubšího zkoumání i na základě jiných než doposud zpracovaných ukazatelů. The content of this work is an analysis of Franco Spain's economic and political cooperation with Nazi Germany during the Second World War in comparison with the Spanish Civil War period. The theoretical part focuses on the description of the Spanish authoritarian regime and on the socio-economic causes and consequences of the civil war. The practical part describes the cooperation between foreign trade during both periods and then compares them. The aim of the thesis is to confirm the hypothesis that during the Second World War the structure and content of foreign trade changed in comparison with the period of civil war. Next, to answer the question of what significance for Spain had on cooperation with Germany immediately after the end of World War II. The comparison of both periods results in a significant change in the structure and content of foreign trade between Spain and Germany. The answer to the question of the meaning of cooperation for Spain immediately after the war is based on post-war developments in Europe. In particular, from the fact that Spain was excluded from the Marshall Plan and was undergoing a deep economic crisis. The contribution of this work is the elaboration of a topic that is not elaborated in detail by Czech historians or economists. However, the subject should be further explored on the basis of indicators other than those already done. Keywords: autoritativní režim; druhá světová válka; zahraniční obchod; Španělsko; občanská válka; Franco; Německo; World War II; Spain; authoritarian regime; Franco; foreign trade; civil war; Germany Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Význam hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem pro španělskou ekonomiku během druhé světové války

Obsahem této práce je analýza hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem během druhé světové války v komparaci s obdobím španělské občanské války. Teoretická část ...

Jiroušková, Kristýna; Fabianková, Klára; Kovář, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Komparativní analýza vývoje držby státních dluhopisů v bankovních sektorech zemí eurozóny v letech 2005-2015
Topinka, Tomáš; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na komparativní analýzu držby státních dluhových cenných papírů v bankovních sektorech zemí Evropské měnové unie, zejména v období finanční a dluhové krize. Na základě grafické analýzy identifikuje a objasňuje pozorované volatility, které se na úrovni určitých skupin zemí vyskytovaly. Práce přichází s tvrzením, že zejména v období dluhové krize dochází k posilování tzv. home-bias, který bankovní sektor vystavuje kreditnímu riziku státu. Současně podporuje stanovisko pro nastavení regulatorních opatření, jež zajistí vytváření takové výše regulatorního kapitálu, který bude objektivně reflektovat kreditní riziko státu. The bachelor thesis is focused on the comparative analysis of holdings of sovereign securities in the banking sectors of the European Monetary Union member countries, especially during the financial and debt crisis. Based on the graphical analysis, it identifies and clarifies the volatility observed at the level of certain groups of countries. The work comes with the statement that, especially during the debt crisis, the so-called home-bias is reinforced and thus exposes the banking sector to the credit risk of the state. At the same time, bachelor thesis advocates setting up regulatory requirements to ensure, that a level of regulatory capital is created that objectively reflects the credit risk of the state. Keywords: bankovní sektor; dluhová krize; státní dluhopisy; sovereign debt; debt crisis; banking sector Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Komparativní analýza vývoje držby státních dluhopisů v bankovních sektorech zemí eurozóny v letech 2005-2015

Bakalářská práce je zaměřena na komparativní analýzu držby státních dluhových cenných papírů v bankovních sektorech zemí Evropské měnové unie, zejména v období finanční a dluhové krize. Na základě ...

Topinka, Tomáš; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Transformace Československa v porovnání s Polskem a Maďarskem
Fingerhut, Tomáš; Chalupecký, Petr; Fabianková, Klára
2017 - Czech
Předmětem této práce je srovnání procesu transformace v Československu, Maďarsku a Polsku. Cílem práce je srovnat počáteční stav vybraných ekonomik na začátku transformace s jejím průběhem. Na základě tohoto srovnání práce hodnotí, jaký měl počáteční stav ekonomik vliv na formu a průběh transformace. Hlavní část práce tvoří analýza transformačních procesů jednotlivých zemí, včetně jejich počátečního stavu a stavu před začátkem transformace. V poslední části práce je československá, maďarská a polská transformace srovnávána pomocí makroekonomických ukazatelů. V závěru je rovněž srovnán reformní proces, který umožnil transformaci zkoumaných ekonomik z centrálně plánovaného systému na tržní systém. The object of the present bachelor thesis is the comparison of process of transformation in Czechoslovakia, Hungary and Poland. The aim of the thesis is the comparison of initial state of the economies at the beginning and during the process of transformation. On the grounds of the comparison is evaluated if the initial state influenced the form and the development of the transformation. The main part comprises the analysis in particular countries. In last part of the thesis is drawn the comparison between Czechoslovakian, Hungarian and Polish transformation based on macroeconomic indicators. At the end of the thesis is the comparison of reform process, which enables the transformation from centrally planned system to the market system. Keywords: Privatizace; Maďarsko; Polsko; Československo; Transformace; Hungary; Transformation; Poland; Czechoslovakia; Privatization Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Transformace Československa v porovnání s Polskem a Maďarskem

Předmětem této práce je srovnání procesu transformace v Československu, Maďarsku a Polsku. Cílem práce je srovnat počáteční stav vybraných ekonomik na začátku transformace s jejím průběhem. Na základě ...

Fingerhut, Tomáš; Chalupecký, Petr; Fabianková, Klára
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopady hospodářskopolitické koncepce prezidenta Reagana na vývoj ekonomiky v USA
Pavlov, Adam; Šlajs, Jan; Bednář, Milan
2017 - Czech
Cílem mé práce je dokázat, že teorie strany nabídky a politika prováděná Ronaldem Reaganem v 80. letech 20. století přinesla dobré výsledky, když vytvořila podmínky pro dlouhodobý zdravý ekonomický růst a pomohla upevnit pozici Spojených států amerických na mezinárodním politickém poli. V teoretické části se zabývám zasazením situace Spojených států amerických do poválečného kontextu, což je nutné pro pochopení ekonomické a politické situace. Dále pak představuji teoretická východiska, která tvořila základ pro politiku Ronalda Reagana. V praktické části využívám metod indukce a dedukce k analyzování empirických hodnot a dále kontextuální analýzy k interpretaci politik Ronalda Reagana. The purpose of my bachelor thesis is to prove, that supply-side theory and policy conducted by Ronald Reagan during 1980´s provided good economic results, while creating conditions for healthy economic growth and helped to secure the positon of the United State of America on international political area. In the theoretical section I deal with putting the situation of United State of America in to the post-war context, which is essential for understanding the economic and political situation. Further I present the theoretical basis, which created foundation of Ronald Reagan policy. In the practical section I utilize the induction and deduction methods for analyzing empirical data, further I utilize contextual analysis in order to interpret policies conducted by Ronald Reagan. Keywords: Reagan; Monetarismus; Inflace; Teorie strany nabídky; Daňové reformy; Monetarism; Reagan; Inflation; Supply-side theory; Tax reforms Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopady hospodářskopolitické koncepce prezidenta Reagana na vývoj ekonomiky v USA

Cílem mé práce je dokázat, že teorie strany nabídky a politika prováděná Ronaldem Reaganem v 80. letech 20. století přinesla dobré výsledky, když vytvořila podmínky pro dlouhodobý zdravý ekonomický ...

Pavlov, Adam; Šlajs, Jan; Bednář, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ DOPADY PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EUROZÓNĚ DO ROKU 2020
Bohata, Martin; Štěpánek, Pavel; Ševčíková, Michaela
2017 - Czech
Práce se zabývá potenciálním přistoupením České republiky k eurozóně do roku 2020. Jaké přínosy a náklady se zavedením eura v České republice souvisí? Prospělo by České republice zavedení společné evropské měny? Teoretická část práce popisuje vývoj a vznik Evropské měnové unie. Jsou popsány výhody a také rizika, která s sebou společná měna přináší. V praktické části práce je odhadnut hlavní náklad související se ztrátou autonomní měnové politiky a kurzového mechanismu. Velikost nákladu je vyčíslena v pásmu 0,59 až 2,34 % HDP. Ze srovnání přínosů a nákladů je pak patrné, že zavedení eura by pro Českou republiku představovalo celkovou ztrátu. Také je provedeno srovnání hospodářského vývoje České republiky a Slovenska. Je ukázáno, že Slovensko se nevyvíjelo statisticky významně odlišně od České republiky. Závěr práce zni následovně: pokud by euro bylo zavedeno do roku 2020, České republice by neprospělo. The thesis addresses the points of interest related to establishing the euro currency in the Czech Republic by 2020. What are the connected costs and benefits? Is euro going to be a contribution to the Czech economy? The theoretical part describes the creation process of European monetary union. The paper then works with advantages and risks associated with euro. The main cost of membership in the eurozone being the loss of independent monetary policy and the loss of the exchange rate mechanism is estimated in range of 0.59 to 2.34 % of GDP. Comparing the direct costs and benefits then leads to a net loss for the Czech Republic. Mutual comparison is conducted between the Czech Republic and Slovakia. It is shown that the difference in economic progress between these two countries is statistically insignificant. Thus the thesis concludes that establishing the euro in the Czech Republic by 2020 would be of no benefit. Keywords: Optimální měnová oblast; Eurozóna; Výhody a rizika eura; costs and benefits of euro; Eurozone; Optimal currency area Available in digital repository of the Library of University of Economics.
HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ DOPADY PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EUROZÓNĚ DO ROKU 2020

Práce se zabývá potenciálním přistoupením České republiky k eurozóně do roku 2020. Jaké přínosy a náklady se zavedením eura v České republice souvisí? Prospělo by České republice zavedení společné ...

Bohata, Martin; Štěpánek, Pavel; Ševčíková, Michaela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopady čínské rozvojové pomoci a investic v Africe se zaměřením na Etiopii a Demokratickou republiku Kongo v letech 2000-2015
Leová, Leona; Procházka, Pavel; Zeman, Martin
2017 - Czech
Bakalářská práce se ve své první části věnuje rozvojové pomoci obecně, předkládá její definici a především analyzuje vývoj různých postojů, které k ní byly v minulosti zaujímány. Toto teoretické pozadí představuje nezbytnou součást ke hledání dalších efektivnějších přístupů, neboť obecně lze konstatovat, že dosavadní pomoc ze strany Západu v tomto záměru selhala. Práce se tak dále zabývá jinými alternativami rozvojové spolupráce, které by mohly být schopné miliardu nejchudších vymanit z chudoby. Druhá část se pak zabývá výhradně rolí Číny v Africe, nejprve se snaží zmapovat aktivity, kterým se tu věnuje, a seznamuje s podobami spolupráce, které jsou rozdílné od těch s jinými zeměmi v minulosti. Představuje tak typ spolupráce, na kterém jsou postaveny nejhodnotnější investice této bilaterální pomoci, čímž jsou projekty na výstavbu dopravních a energetických infrastruktur výměnou za přístup k africkým přírodním zdrojům, zejména ropě. Dále pak práce věnuje pozornost charakteristice aktuálních socio-ekonomických situací Etiopie a Demokratické republiky Kongo a zhodnocuje vývoj nejdůležitějších ekonomicko-sociálních ukazatelů jako je HDP a HDI. Přitom zjišťuje, že tyto veličiny obecně zaznamenávají růst a zlepšení, který však není tak výrazný v sociální oblasti, u ukazatelů, které více vypovídají o kvalitě života obyvatel těchto zemí. Obecně tak práce přichází se závěrem, že vliv čínské přítomnosti v Africe je převážně pozitivní, že Čína jako země mající sama zkušenost s transformací ze zaostalé země v druhou největší ekonomiku na světě zvolila odlišný přístup ke spolupráci se Třetím světem, který tyto země pobízí k většímu využití své komparativní výhody, kterou je přítomnost nerostného bohatství a levná pracovní síla, výměnou za to, co akutně potřebují- rozvoj dopravní a energetické infrastruktury. The bachelor thesis deals with development aid in general, presents its definition and analyzes in particular the development of various attitudes that were previously discussed. This theoretical background is an essential part of finding more effective approaches, as it can generally be said that the Western assistance to date has failed to do so. The work is thus further dealt with by other development cooperation alternatives that could be capable of 'the poorest' billion out of poverty. The second part then deals exclusively with the role of China in Africa, first attempts to map out the activities it deals with, and acquaintances with forms of cooperation that are different from those with other countries in the past. It represents the type of cooperation on which the most valuable investments of this bilateral aid are built, which are projects for the construction of transport and energy infrastructures in exchange for access to African natural resources, especially oil. In addition, the work focuses on the characteristics of the current socio-economic situation of Ethiopia and the Democratic Republic of Congo and evaluates the development of the most important economic and social indicators such as GDP and HDI. It finds that these variables generally record growth and improvement, which is not so significant in the social sphere, indicators that are more tangible about the quality of life of the people in these countries. In general, the work comes to the conclusion that China's presence in Africa is largely positive, as China, as a country with experience of transformation from a backward country into the world's second largest economy, has chosen a different approach to cooperation with the Third World, Exploiting their comparative advantage, which is the presence of mineral wealth and cheap labor, in exchange for what they are acutely needed - the development of transport and energy infrastructure. Keywords: rozvojová spolupráce; chudoba; přímé zahraniční investice; development aid; poverty; foreign direct investment Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopady čínské rozvojové pomoci a investic v Africe se zaměřením na Etiopii a Demokratickou republiku Kongo v letech 2000-2015

Bakalářská práce se ve své první části věnuje rozvojové pomoci obecně, předkládá její definici a především analyzuje vývoj různých postojů, které k ní byly v minulosti zaujímány. Toto teoretické ...

Leová, Leona; Procházka, Pavel; Zeman, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finanční analýza firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o.
Neubauerová, Nicole; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy firmy Technodat, CAE-systémy, s.r.o., kde je s využitím veřejně dostupných dat z účetní závěrky za poslední roky zanalyzována její finanční situaci. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, metodologické části, je vymezen předmět finanční analýzy a dále metodika nutná pro pochopení druhé, praktické části, která se věnuje aplikaci této metodiky k samotnému vypracování finanční analýzy firmy sestavené z dat za roky 2011-2015. The aim of this bachelor thesis is to establish the financial position and health of Technodat, CAE-systémy, s.r.o. To perform the financial analysis, the publicly accesible data from period 2011-2015 are used. The thesis is divided into two parts, methodological and practical. The first part is aimed at defining the methodology of the thesis and the various indicators of financial analysis. Those methods are then applied to the chosen company in the second part in order to perform the financial analysis. Keywords: horizontální analýza; bonitní modely; bankrotní modely; finanční analýza; vertikální analýza; credit scoring model; vertical analysis; horizontal analysis; financial analysis; bankruptcy model Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Finanční analýza firmy Technodat, CAE - systémy, s.r.o.

Tato bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy firmy Technodat, CAE-systémy, s.r.o., kde je s využitím veřejně dostupných dat z účetní závěrky za poslední roky zanalyzována její finanční ...

Neubauerová, Nicole; Daněk, Stefan Svatopluk; Jiránek, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases