Number of found documents: 68641
Published from to

Vyhodnocení ztrát vody na území města Brna
Poláchová, Monika; Viščor, Pavel; Tuhovčák, Ladislav
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá různými přístupy provozovatelů vodovodů k tématu ztrát vody včetně jejich vykazování jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřuje se na Infrastructure Leakage Index (ILI) a v rámci navržené Metodiky vyhodnocování ILI podle minimálních nočních průtoků se podle ní práce snaží aplikovat vyhodnocení ztrát vody pro tři hydraulicky oddělená tlaková pásma vodovodu ve městě Brně a dvě vodovodní sítě v malých obcích. Závěrem jsou popsána doporučení pro jednotlivé provozovatele řešených vodovodů vedoucí k rozšíření možností monitoringu a vykazování ztrát vody v síti. The thesis deals with different approaches of water supply operators to the topic of water losses including water loss reporting both in the Czech Republic and abroad. It is focused on the Infrastructure Leakage Index (ILI) and within the proposed Methodology of ILI evaluation according to minimum night flows, the thesis tries to apply such an evaluation of water losses for three hydraulically separate pressure zones of water supply in the city of Brno and two water distribution systems in small villages. At the end, recommendations for individual operators of the water supply systems in the analyzed areas are described, leading to the extension of the possibilities of monitoring and reporting of water losses in the network. Keywords: Ztráty vody; systém zásobování vodou; minimální noční průtok; Infrastructure Leakage Index; Smart Metering; Water losses; water supply system; minimum night flow; Infrastructure Leakage Index; Smart Metering Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocení ztrát vody na území města Brna

Diplomová práce se zabývá různými přístupy provozovatelů vodovodů k tématu ztrát vody včetně jejich vykazování jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřuje se na Infrastructure Leakage Index (ILI) ...

Poláchová, Monika; Viščor, Pavel; Tuhovčák, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Novostavba stanice Horské služby ČR v Ramzové z konopného betonu
Harazin, Tomáš; Pilný, Ondřej; Kalousek, Lubor
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh stanice Horské služby ČR v Ramzové, nacházející se v CHKO Jeseníky. Jedná se o dvoupodlažní obdélníkový objekt se sedlovou střechou. Má lehkou dřevěnou konstrukci s tepelnou izolací z konopného betonu. Všechny skladby konstrukce jsou difuzně otevřené. Střecha i fasáda jsou pokryty štípaným modřínovým šindelem. Použité materiály jsou voleny s ohledem na jejich vliv na životní prostředí v kombinaci s moderními přístupy. Budova je navržena jako budova s téměř nulovou spotřebou energie, včetně nuceného větrání pomocí vzduchotechnické jednotky, zdroje tepla v podobě tepelného čerpadla vzduch-voda a také fotovoltaických panelů umístěných vertikálně na konstrukci v severozápadní části pozemku. Součástí práce je také výzkum vlastností konopného betonu. Na vzorcích konopného betonu byla provedena laboratorní měření součinitele prostupu tepla a pevnosti materiálu v tlaku, která jsou implementována do projektu. Výsledkem je tak budova využívající dnes nejmodernější technologie v kombinaci s tradičním přírodním stavitelstvím. The aim of this project is a design of a Mountain Service station in Ramzová located in the Protected Landscape Area Jeseníky. It is a two-storey rectangular building with a gable roof. It has a light wooden frame with hempcrete thermal insulation with diffusely-open constructions. The roof and the facade are covered with split larch shingles. All materials used are selected with respect to their environmental impact in combination with modern approaches. The building is designed as a near-zero energy building, including an air handling unit, a heat source in the form of an air-water heat pump, as well as photovoltaic panels placed vertically on the structure in the northwestern part of the property. The work also includes research into the properties of hempcrete. Laboratory measurements of a heat transfer coefficient and compressive strength of the material were made on samples of hempcrete and are implemented to the project. The result is a building using today's most advanced technology combined with traditional natural construction. Keywords: Konopný beton; lehký dřevěný skelet; dřevěný šindel; tepelné čerpadlo; fotovoltaika; součinitel prostupu tepla; pevnost v tlaku; přírodní stavitelství; difuzně otevřená stavba; Hempcrete; light frame wood construction; wood shingle; heat pump; photovoltaic; heat transfer coefficient; compressive strength; natural building; diffusely-open building Available in a digital repository NRGL
Novostavba stanice Horské služby ČR v Ramzové z konopného betonu

Cílem diplomové práce je návrh stanice Horské služby ČR v Ramzové, nacházející se v CHKO Jeseníky. Jedná se o dvoupodlažní obdélníkový objekt se sedlovou střechou. Má lehkou dřevěnou konstrukci s ...

Harazin, Tomáš; Pilný, Ondřej; Kalousek, Lubor
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Facility management staveb
Honusová, Kateřina; Müller, Jan; Krejza, Zdeněk
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje facility managementu staveb se zaměřením na jeho IT nástroje a jednotlivým podpůrným procesům v podniku. Teoretická část se zabývá popisem stavby a jejím životním cyklem, náklady vstupujícími do podniku a jednotlivými procesy i nástroji facility managementu. Praktická část diplomové práce je postavena na dotazníkovém šetření zacílené na podniky, které se aktivně zabývají facility managementem. Stěžejní pro praktickou část práce je proces implementace dvou CAFM systémů a jejich vzájemné porovnání v prostředí Vysokého učení technického v Brně. This Master´s thesis is centered around facility management and the IT tools and supporting business activities it employs to create properly functioning company. The theoretical part describes key features of a building, its life cycle, necessary business costs involved, and the general description of activities and tools of facility management. The experimental part is based on questionnaire survey answered by respondents that actively implement facility management in their businesses. Crucial component of the experimental part is the evaluation of implementation of two CAFM systems in the Brno University of Technology and the mutual comparison of their properties. Keywords: Facility management; stavba; náklady; CAFM systém; podpůrné činnosti; outsourcing; insourcing; podnik; Facility management; building; costs; CAFM system; supporting business activities; outsourcing; insourcing; business Available in a digital repository NRGL
Facility management staveb

Diplomová práce se věnuje facility managementu staveb se zaměřením na jeho IT nástroje a jednotlivým podpůrným procesům v podniku. Teoretická část se zabývá popisem stavby a jejím životním cyklem, ...

Honusová, Kateřina; Müller, Jan; Krejza, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití dotačních prostředků pro rozvoj města
Rybníčková, Michaela; Kocourková, Gabriela; Bartes, Richard
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá využitím dotačních prostředků pro rozvoj města. V rámci analýzy bylo zkoumáno hospodaření města Kuřim v letech 2018-2022. Teoretický rámec práce se zaměřuje na studium zdrojů příjmů, jejich distribuci a výše, přičemž klíčovým aspektem je analýza vlivu dotačních prostředků na celkový ekonomický kontext města. Závěrečná část práce se věnuje hodnocení konkrétního projektu, a to rekonstrukci a modernizaci dopravního terminálu ve městě Kuřim, který byl realizován s využitím dotačních prostředků poskytnutých z Evropské unie. Metodou CBA je provedena finanční a ekonomická analýza projektu, která zahrnuje ocenění socioekonomických dopadů a výpočet klíčových kriteriálních ukazatelů jako jsou NPV, IRR, IR a návratnost investice. Výsledky finanční analýzy jasně ukazují, že projekt by bez využití dotace byl téměř nerealizovatelný v rámci jeho životnosti. Avšak i po započítání dotace je projekt stále ztrátový. Proto byla provedena ekonomická analýza, která je pro projekt veřejného charakteru relevantní. Zohlednění ekonomických faktorů ukazuje na celkový prospěch a přínos projektu pro město Kuřim v kontextu jeho dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje. This master's thesis addresses the utilization of subsidy funds for urban development. Within the analysis, the economic management of the town of Kuřim from 2018 to 2022 was examined. The theoretical framework of the study focuses on the examination of income sources, their distribution, and amounts, with a key emphasis on analyzing the impact of subsidy funds on the overall economic context of the town. The concluding section of the thesis evaluates a specific project: the establishment of a transportation terminal in the town of Kuřim, which was implemented using subsidy funds provided by the European Union. The Cost-Benefit Analysis method is employed for the financial and economic analysis of the project, that includes the valuation of socio-economic impacts and the calculation of key criteria such as NPV, IRR, IR, and return on investment. The results of the financial analysis clearly indicate that the project would be almost unfeasible without subsidy utilization over its lifespan. However, even after incorporating the subsidy, the project remains unprofitable. Therefore, an economic analysis, relevant for a project of public nature, was also conducted. Consideration of economic factors demonstrates the overall benefit and contribution of the project to the town of Kuřim in the context of its long-term sustainability and development. Keywords: Rozpočet; hospodaření obce; příjmy a výdaje obce; investiční projekt; dotace; Evropská unie; rozvoj území; analýza nákladů a užitků; finanční analýzy; ekonomická analýza; dopravní terminál.; Budget; municipal management; municipality income and expenses; investment project; subsidies; European Union; territorial development; cost-benefit analysis; financial analysis; economic analysis; transportation terminal. Available in a digital repository NRGL
Využití dotačních prostředků pro rozvoj města

Tato diplomová práce se zabývá využitím dotačních prostředků pro rozvoj města. V rámci analýzy bylo zkoumáno hospodaření města Kuřim v letech 2018-2022. Teoretický rámec práce se zaměřuje na studium ...

Rybníčková, Michaela; Kocourková, Gabriela; Bartes, Richard
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza dopadů revitalizace brownfieldu z pohledu investora
Húsková, Veronika; Trtílek, Petr; Hromádka, Vít
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopadů revitalizace brownfieldu Nová Zbrojovka z pohledu investora. V teoretické části jsou popsány pojmy investice, hodnocení projektu včetně úrovní životního cyklu. Následuje popis ekonomické efektivnosti a jejich ukazatelů, konkrétně čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Další kapitolou je financování projektu, peněžní toky a rizika. Dále také teoretická část obsahuje vysvětlení pojmu developer a developerský projekt a brownfield. Praktická část diplomové práce popisuje projekt výstavby brownfieldu Nová Zbrojovka, stanovuje peněžní toky a ekonomickou efektivnost projektu, a také hodnocení investic nad rámec ekonomického zájmu investora. The diploma thesis is focused on the analysis of the impacts of the revitalization of Nová Zbrojovka brownfield from the investor's perspective. The theoretical part describes the concepts of investment, project evaluation including life cycle levels. This is followed by a description of economic efficiency and their indicators, namely net present value and internal rate of return. The next chapter deals with project financing, cash flows and risks. The theoretical section also includes an explanation of the concept of developer and brownfield projects. The practical part of the thesis describes Nová Zbrojovka brownfield development project, cash flows and economic efficiency of the project, as well as evaluation of investments beyond the economic interest of the investor. Keywords: Investice; hodnocení projektu; ekonomická efektivnost; peněžní toky; developerský projekt; brownfield; Nová Zbrojovka; Investment; project evaluation; economic efficiency; cash flows; development project; brownfield; Nová Zbrojovka Available in a digital repository NRGL
Analýza dopadů revitalizace brownfieldu z pohledu investora

Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopadů revitalizace brownfieldu Nová Zbrojovka z pohledu investora. V teoretické části jsou popsány pojmy investice, hodnocení projektu včetně úrovní životního ...

Húsková, Veronika; Trtílek, Petr; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza marketingových nástrojů stavebního podniku v Kazachstánu
Shvedova, Yelizaveta; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na teoretické a praktické aspekty marketingu a marketingových strategií stavebních podniků, s důrazem na proces získávání zakázek. Cílem je analyzovat a zhodnotit účinnost těchto strategií v akviziční činnosti stavebního podniku. Teoretická část popisuje marketing a strategie v oblasti stavebnictví a proces získávání zakázek. Praktická část analyzuje marketingové nástroje stavebních firem v Kazachstánu, s ohledem na ekonomickou situaci, výběr respondentů a finanční analýzu firem. Dotazníkové šetření je prováděno na základě pěti předpokladů. Výstupem práce je navržení doporučení pro marketingovou strategii stavební firmy za účelem zvýšení její konkurenceschopnosti při soutěžení o zakázky. The master’s thesis focuses on the theoretical and practical aspects of marketing and marketing strategies of construction companies, with an emphasis on the process of winning contracts. The aim is to analyze and evaluate the effectiveness of these strategies in the acquisition activities of a construction company. The theoretical part describes the marketing and strategies in the construction industry and the process of contract acquisition. The practical part analyzes the marketing tools of construction companies in Kazakhstan, regarding the economic situation, selection of respondents and financial analysis of the companies. The questionnaire survey is conducted based on five assumptions. The output of the thesis is the proposal of recommendations for the marketing strategy of a construction company with the aim of enhancing its competitiveness in bidding for contracts. Keywords: stavební firma; stavební trh; marketing; digitální marketing; marketingová strategie; marketingové nástroje; komunikační mix; marketingový výzkum; construction company; construction market; marketing; digital marketing; marketing strategy; marketing tools; communication mix; marketing research Available in a digital repository NRGL
Analýza marketingových nástrojů stavebního podniku v Kazachstánu

Diplomová práce je zaměřená na teoretické a praktické aspekty marketingu a marketingových strategií stavebních podniků, s důrazem na proces získávání zakázek. Cílem je analyzovat a zhodnotit účinnost ...

Shvedova, Yelizaveta; Budíková, Michaela; Dohnal, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Algoritmizace metody ELSM pro pokročilou stabilitní analýzu
Štetiar, Juraj; Koudela, Pavel; Chalmovský, Juraj
2024 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou stability svahu, ktorá predstavuje kľúčovú úlohu pri návrhu geotechnických konštrukcií. V práci sa skúma Enhanced Limit Strength Method (ELSM), ktorá využíva výhody metódy konečných prvkov (MKP) a zároveň umožňuje regulovať pozíciu a tvar šmykovej plochy. ELSM je preto výhodná pre riešenie stability návodných a vzdušných svahov sypaných zemných vodných nádrží. Cieľom práce je vytvoriť algoritmus pre metódu ELSM ako prídavný modul pre existujúce MKP riešiče. Teoretická časť práce sa venuje vysvetleniu princípov bežne používaných metód výpočtu stability svahu, ako sú metóda medznej rovnováhy (Limit Equilibrium Method - LEM) a metóda redukcie šmykovej pevnosti (Strenght Reduction Method - SRM). Následne je predstavený princíp metódy ELSM (stanovenia stupňa bezpečnosti pre kritickú šmykovú plochu) a stručne popísaný optimalizačný algoritmus rojom častíc (Particle Swarm Optimization - PSO). V praktickej časti práce je vysvetlený naprogramovaný algoritmus pre výpočet stability svahu pomocou metódy ELSM s využitím Particle Swarm Optimization (PSO). Overenie správnosti algoritmu a porovnanie s metódami SRM a LEM prebehlo na troch overovacích štúdiách, vrátane jednoduchého homogénneho svahu, heterogénneho svahu s horizontálnym materiálovým rozhraním a reálnej úlohy posúdenia vonkajšej stability zemného telesa vodného diela Vlachovice. This master's thesis addresses the issue of slope stability, which is a key task in the design of geotechnical structures. The study focuses on the Enhanced Limit Strength Method (ELSM), which leverages the advantages of the Finite Element Method (FEM) while allowing the control of the position and shape of the slip surface. ELSM is particularly advantageous for addressing the stability of embankments and aerial slopes of earth-filled water reservoirs. The objective of the thesis is to develop an algorithm for the ELSM method as an additional module for existing FEM solvers. The theoretical part of the thesis explains the principles of commonly used slope stability calculation methods, such as the Limit Equilibrium Method (LEM) and the Strength Reduction Method (SRM). Subsequently, the principles of the ELSM method (determining the factor of safety for the critical slip surface) are introduced, and the optimization algorithm Particle Swarm Optimization (PSO) is briefly described. In the practical section of the thesis, the programmed algorithm for slope stability calculation using the ELSM method with the utilization of the Particle Swarm Optimization (PSO) optimization module is explained. The correctness of the algorithm is verified, and a comparison with the SRM and LEM methods is conducted through three verification studies, including a simple homogeneous slope, a heterogeneous slope with a horizontal material interface, and a real case study assessing the external stability of the dam structure at the Vlachovice waterworks. Keywords: stabilita svahu; metóda medznej rovnováhy; metóda redukcie šmykovej pevnosti; prúžkové metódy; algoritmizácia; optimalizácia rojom častíc; python; stabilitná analýza; slope stability; Limit Equilibrium Method; Strenght Reduction Method; slice methods; algorithmization; Particle Swarm Optimalisation; python; stability analysis Available in a digital repository NRGL
Algoritmizace metody ELSM pro pokročilou stabilitní analýzu

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou stability svahu, ktorá predstavuje kľúčovú úlohu pri návrhu geotechnických konštrukcií. V práci sa skúma Enhanced Limit Strength Method (ELSM), ktorá ...

Štetiar, Juraj; Koudela, Pavel; Chalmovský, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza konstrukce na účinky zemetřesení
Švejcar, Martin; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybrané konstrukce zatížené seismicitou. V programu Dlubal RFEM byl vytvořen základní model, na němž byla provedena spektrální analýza s využitím spekter odezvy a časová analýza s využitím akcelerogramů z databáze programu. Výstupy získané z těchto analýz byly vzájemně porovnány. Následně byly tytéž výpočty provedeny na upravených modelech a výsledky vnitřních sil a deformací konstrukce byly srovnány s výstupy získanými na původním základním modelu. This master thesis deals with analysis of a selected construction subjected to a seismic load. In the Dlubal RFEM programme, a basic model was created and analyzed with the spectral analysis using response spectra and with the time analysis using accelerograms from the database of the programme. The outcomes from these analyses were compared. Subsequently, the same calculations were performed on modified models and the results of the internal forces and deformations of the structure were compared with the outputs obtained on the original basic model. Keywords: Zemětřesení; seismicita; opatření; modální analýza; vlastní tvar; vlastní frekvence; vlastní perioda; spektrální analýza; spektrum odezvy; časová analýza; akcelerogram; rovinný model; prostorový model; vnitřní síly; posunutí; hmotnost; tuhost; tlumení; Earthquake; seismicity; precaution; modal analysis; modal shape; natural frequency; natural period; spectral analysis; response spectrum; time analysis; accelerogram; planar model; spatial model; internal forces; displacement; mass; stiffness; damping Available in a digital repository NRGL
Analýza konstrukce na účinky zemetřesení

Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybrané konstrukce zatížené seismicitou. V programu Dlubal RFEM byl vytvořen základní model, na němž byla provedena spektrální analýza s využitím spekter odezvy ...

Švejcar, Martin; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vývoj deskových materiálů na bázi dřeva s využitím procesu termické modifikace
Buriánek, Vlastimil; Pipíška,, Tomáš; Vaněrek, Jan
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá účinností polyuretanových a fenol-resorcín-formaldehydových lepidel při aplikaci v lepených spojích tepelně upravených plošných materiálů. V rámci rešeršní činnosti byla provedena analýza termické odolnosti komerčně používaných lepidel. Dále byly popsány změny vlastností dřevěných materiálů po tepelné úpravě. V praktické části bylo provedeno ověření účinnosti použitých lepidel na densifikovaných březových překližkách s ohledem na smykovou pevnost výsledného kompozitu. Na základě dosažených výsledků bylo přistoupeno k ověření účinnosti densifikace na smrkových překližkách. This diploma thesis deals deals with the effectiveness of polyurethane and phenol-resorcinol-formaldehyde adhesives when applied in bonded joints of thermally treated sheet materials. The thermal resistance of commercially used adhesives was analysed as part of a research activity. Furthermore, the changes in the properties of wood materials after heat treatment were described. In the practical part, the effectiveness of the used adhesives on densified birch plywood was verified with respect to the shear strength of the resulting composite. Based on the results obtained, it was proceeded to verify the effectiveness of densification on spruce plywood. Keywords: překližovaná deska; densifikace; tepelná odolnost lepidel; polyuretanová pryskyřice; fenol-resorcín-formaldehydové lepidlo; smyková plocha; pevnost ve smyku; kohezní porušení; modul pružnosti; plywood; densification; thermal resistance of adhesives; polyurethane resin; phenol-resorcinol-formaldehyde adhesive; shear surface; shear strength; cohesion failure; modulus of elasticity Available in a digital repository NRGL
Vývoj deskových materiálů na bázi dřeva s využitím procesu termické modifikace

Tato diplomová práce se zabývá účinností polyuretanových a fenol-resorcín-formaldehydových lepidel při aplikaci v lepených spojích tepelně upravených plošných materiálů. V rámci rešeršní činnosti byla ...

Buriánek, Vlastimil; Pipíška,, Tomáš; Vaněrek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studium možností využívání betonových recyklátů v SAE pro výrobu konstrukčních betonů
Lakomá, Karolína; Novosad, Petr; Hela, Rudolf
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na ověření možností využívání betonových recyklátů, které pochází z demolic ve Spojených arabských emirátech (SAE), do konstrukčních betonů pro technologie transportbetonu. V teoretické části jsou shrnuty poznatky z oblasti betonových recyklátů, jejich přípravy a výroby. Jsou zde uvedeny normové požadavky jak pro SAE, Českou republiku a svět. Dále byly popsány vlivy recyklovaného kameniva na čerstvý a ztvrdlý beton. Cílem experimentální části bylo ověření výsledných vlastností přírodních a recyklovaných kameniv. Dále se práce věnuje návrhu receptur pro referenční a recyklované betony. Na těchto recepturách byly provedeny zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu. V rámci této práce byly porovnány dosažené výsledky s výsledky dosaženými v jiné práci z ČR, která se taktéž věnovala použití recyklovaného betonu. V rámci experimentální části je provedena ekonomická rozvaha pro srovnání cen referenčních a recyklovaných betonů na 1 m3. The thesis focuses on verifying the possibilities of utilizing recycled concrete aggregates originating from demolitions in the United Arab Emirates (UAE) in structural concretes for ready-mix concrete technologies. The theoretical part summarizes knowledge in the field of recycled concrete aggregates, their preparation, and production. It outlines the standard requirements for the UAE, the Czech Republic and globally. Additionally, it describes the influences of recycled aggregates on fresh and hardened concrete. The goal of the experimental section was to verify the resulting properties of natural and recycled aggregates. Moreover, the thesis addresses the formulation design for reference and recycled concretes. Tests for both fresh and hardened concrete were conducted based on these formulations. This work compares the achieved results with those obtained in another study from the Czech Republic which is also focused on the use of recycled concrete. Furthermore, an economic analysis comparing the prices of reference and recycled concretes on 1 m3 is conducted within the experimental section. Keywords: recyklované kamenivo; recyklovaný beton; stavebně demoliční odpad; betonové recyklované kamenivo; recyklace; Recycled aggregate; recycled concrete; concruction and demolition waste; concrete recyclet aggregate; recycling Available in a digital repository NRGL
Studium možností využívání betonových recyklátů v SAE pro výrobu konstrukčních betonů

Diplomová práce je zaměřena na ověření možností využívání betonových recyklátů, které pochází z demolic ve Spojených arabských emirátech (SAE), do konstrukčních betonů pro technologie transportbetonu. ...

Lakomá, Karolína; Novosad, Petr; Hela, Rudolf
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases