Number of found documents: 16334
Published from to

Porovnání stanovení exprese znaku CD 69 pomocí nové metody Pheno-Immuno Computing a průtokové cytometrie u aktivovaných lymfocytů.
2022 -
Tato bakalářská práce se bude zabývat porovnáním stanovení exprese znaku CD 69 pomocí nově vyvíjející metody Pheno-Immuno Computing a průtokové cytometrie u aktivovaných T lymfocytů. Stanovení bude probíhat se vzorky heparinizované plné krve poskytnuté dobrovolníky. Teoretická část bude obsahovat souhrn lidského imunitního systému, T lymfocytů a popsání metody PIC a průtokové cytometrie. V praktické části se zaměřím na pracovní postup všech použitých metod. Budu zde popisovat separaci a kultivaci buněk, zpracování a stanovení PIC a průtokové cytometrie. Budou srovnány výsledky zjištěné oběma metodami mezi sebou, jejich hodnocení a interpretace. V bakalářské práci bude obsaženo také měření znaku CD 25. Keywords: t lymfocyty; aktivace t lymfocytů; exprese cd 69; průtoková cytometrie; pheno-immuno computing Available in the ZČU Library.
Porovnání stanovení exprese znaku CD 69 pomocí nové metody Pheno-Immuno Computing a průtokové cytometrie u aktivovaných lymfocytů.

Tato bakalářská práce se bude zabývat porovnáním stanovení exprese znaku CD 69 pomocí nově vyvíjející metody Pheno-Immuno Computing a průtokové cytometrie u aktivovaných T lymfocytů. Stanovení bude ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Porovnání stanovení exprese znaku CD25 pomocí nové metody Pheno-Immuno Computing a průtokové cytometrie u aktivovaných lymfocytů
2022 -
V bakalářské práci je porovnána referenční metoda průtoková cytometrie s výzkumnou metdou Pheno Immuno Computing. Teoretická část je zaměřena na popis zkoumaných T-buněk, jejich vývoj, populace a úlohu v imunitních procesech. Dále je zde uvedena charakteristika použitých metod. Praktická část je věnována ideálnímu postupu separace a kultivace buněk. Pro jejich následné měření PIC metodou byly zvoleny dva postupy popsané jako PIC short a PIC long. Vzorky pro průtokovou cytometrii byly zpracovaný jak pomocí referenčního postupu, tak pomocí experimentálního, jenž zahrnoval značení pomocí primární a sekundární protilátky. Pro zobrazení korelace bylo využito grafické zpracování. Keywords: průtoková cytometrie; pheno immuno computing; cd25; aktivované t lymfocyty; protilátky Available in the ZČU Library.
Porovnání stanovení exprese znaku CD25 pomocí nové metody Pheno-Immuno Computing a průtokové cytometrie u aktivovaných lymfocytů

V bakalářské práci je porovnána referenční metoda průtoková cytometrie s výzkumnou metdou Pheno Immuno Computing. Teoretická část je zaměřena na popis zkoumaných T-buněk, jejich vývoj, populace a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Projekt a jeho controlling
2022 -
Tématem bakalářské práce je způsob controllingu projektů. Cílem práce je a na základě teoretických poznatků zhodnotit reálný způsob provádění controllingu ve vybraném podniku Škoda Transportation, se zaměřením na konkrétní projekt. V teoretické části jsou představeny základní pojmy, organizace a metody controllingu v rámci podniku a následně při řízení projektů. V praktické části je nejprve popsán zvolený podnik a projekt dodávky tramvají do města Bonn. Je zkoumána organizace, praktické provádění controllingu a použité metody v daném podniku a pro zvolený projekt. V závěru praktické části jsou zhodnoceny použité controllingové procesy, metody a reporting a jsou navržena doporučení k jejich zlepšení. Keywords: controlling; projekt; podnik; metody; organizace; reporting Available in the ZČU Library.
Projekt a jeho controlling

Tématem bakalářské práce je způsob controllingu projektů. Cílem práce je a na základě teoretických poznatků zhodnotit reálný způsob provádění controllingu ve vybraném podniku Škoda Transportation, se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Motivace pracovníků ve vybraném podniku
2022 -
Bakalářská práce je zaměřena na téma motivace pracovníků ve vybraném podniku. Cílem práce je zhodnotit motivační systém zvolené společnosti z pohledu jejích pracovníků a následně navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení současného motivačního systému. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou k pochopení problematiky vysvětleny základní pojmy spojené s motivací, teorie motivace a její zdroje. V praktické části je charakterizována vybraná společnost, její produktové portfolio a jednotlivá střediska. Mezi stěžejní kapitoly bakalářské práce patří popis motivačního systému podniku a dotazníkové šetření. Cílem šetření je zjistit, jak zaměstnanci společnosti hodnotí současný motivační systém a jaké motivační prvky preferují. Poslední kapitola praktické části je tvořena navrženými opatřeními, která jsou stanovena na základě výsledků dotazníkového šetření. Opatření jsou určena ke zlepšení motivačního systému, jedná se hlavně o zavedení variabilní složky mzdy, 13. platu, příspěvku na dopravu a vzdělávání vedoucích pracovníků. Keywords: motiv; stimul; motivace; pracovníci; pracovní motivace; motivační systém Available in the ZČU Library.
Motivace pracovníků ve vybraném podniku

Bakalářská práce je zaměřena na téma motivace pracovníků ve vybraném podniku. Cílem práce je zhodnotit motivační systém zvolené společnosti z pohledu jejích pracovníků a následně navrhnout opatření ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Návrh multifunkční sportovní helmy vyráběné za využití aditivních technologií výroby
2022 -
Bakalářská práce obsahuje návrh multifunkční sportovní helmy vyráběné za pomoci aditivních technologií. Obsahuje metodu zpracování dat ze skenu površky hlavy. Obsahuje volbu vhodné porézní struktury pro tvorbu nárazové vrstvy helmy. Keywords: aditivní technologie výroby; skenovací metody; design; porézní struktury Available in the ZČU Library.
Návrh multifunkční sportovní helmy vyráběné za využití aditivních technologií výroby

Bakalářská práce obsahuje návrh multifunkční sportovní helmy vyráběné za pomoci aditivních technologií. Obsahuje metodu zpracování dat ze skenu površky hlavy. Obsahuje volbu vhodné porézní struktury ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
2022 -
Předmětem bakalářské práce je analýzu konkurenceschopnosti podniku Regina Obaly s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou část. V první části jsou definovány základní pojmy spojené s vybraným tématem. V praktické části je charakterizovaný vybraný podnik. Dále jsou využívány analýzy a metody pro zhodnocení vnějšího a vnitřního okolí. Analýza PESTLE je použita pro makroprostředí podniku, Porterův model pěti konkurenčních sil pro mezoprostředí podniku a analýza zdrojů společně s finanční analýzou využívající poměrové ukazatele pro mikroprostředí podniku. Výsledky všech analýz jsou shrnuty do analýzy SWOT. V závěru práce jsou navrženy strategie pro posílení konkurenceschopnosti podniku Regina Obaly s.r.o. Keywords: konkurence; konkurenceschopnost; konkurenční strategie; pestle analýza; porterův model pěti konkurenčních sil; swot analýza Available in the ZČU Library.
Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku

Předmětem bakalářské práce je analýzu konkurenceschopnosti podniku Regina Obaly s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou část. V první části jsou definovány základní pojmy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Náhrada menších svařovaných konstrukcí 3D tiskem
2022 -
Bakalářská práce obsahuje základní teoretické znalosti z oblasti aditivních technologií se zaměřením na PBF-SLM(DMLS) a základní poznatky z technologie navařování. Teoretická část se zaobírá součástí vyráběnou ze dvou materiálů, z nichž jeden je natištěný. V některých případech na rozhraní těchto materiálů vznikají trhliny. Cílem bakalářské práce je provést analýzu poskytnutých dat z metalografie a z mechanických zkoušek. Na základě těchto výstupů se navrhlo vhodné řešení, které může zabránit vzniku trhlin. Keywords: am; navařování; dmls; ms1; h11; metalografie; mechanické zkoušky; forma pro tlakové lití; trhliny; tahová zkouška; analýza dat. Available in the ZČU Library.
Náhrada menších svařovaných konstrukcí 3D tiskem

Bakalářská práce obsahuje základní teoretické znalosti z oblasti aditivních technologií se zaměřením na PBF-SLM(DMLS) a základní poznatky z technologie navařování. Teoretická část se zaobírá součástí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Produktové a procesní inovace
2022 -
Předložená bakalářská práce je zaměřena na projektové řízení a inovace. V první části práce je čtenář seznámen se základními pojmy projektového managementu a managementu inovací. Je zde popsán životní cyklus projektu, projektové plány a druhy inovací. Druhá, praktická část popisuje projekt Automatizace výrobního procesu na lince Finishing BMW ve společnosti Valeo ve výrobním závodě Žebrák. Je zde popsán výrobní proces na této lince a vyhotoveny projektové plány, které jsou popsány v první části bakalářské práce. V závěru je zhodnocení dosažených cílů práce a doporučení pro společnost Valeo. Keywords: projekt; inovace; automatizace Available in the ZČU Library.
Produktové a procesní inovace

Předložená bakalářská práce je zaměřena na projektové řízení a inovace. V první části práce je čtenář seznámen se základními pojmy projektového managementu a managementu inovací. Je zde popsán životní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Význam a projevy psychologické smlouvy v podnikové praxi
2022 -
Bakalářská práce se věnuje problematice psychologické smlouvy v posuzované organizaci a je zaměřena na zkoumání oblasti utváření a udržování psychologických smluv zaměstnanců vybrané organizace. Hlavním cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit projevy psychologické smlouvy v posuzované organizaci a následně navrhnout doporučení pro vhodné využití psychologické smlouvy v řízení organizace. Dílčím cílem je objasnit význam, pojetí a souvislosti uplatnění psychologické smlouvy v organizacích. Součástí práce je shrnutí důležitých výsledků a formulace závěrů a poznatků práce. Keywords: psychologická smlouva; projevy psychologické smlouvy; získávání zaměstnanců; motivace zaměstnanců; rozvoj a vzdělávání zaměstnanců; komunikace; hodnocení zaměstnanců; odměňování zaměstnanců Available in the ZČU Library.
Význam a projevy psychologické smlouvy v podnikové praxi

Bakalářská práce se věnuje problematice psychologické smlouvy v posuzované organizaci a je zaměřena na zkoumání oblasti utváření a udržování psychologických smluv zaměstnanců vybrané organizace. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Podnik a jeho okolní vlivy
2022 -
Tématem této bakalářské práce je podnik a jeho okolní vlivy. Cílem této práce je analyzovat okolí podniku a podnik samotny. Společnosti Ekomaziva s.r.o. jsou navrhnuta opatření na základě vysledků analyz, která povedou ke zlepšení její konkurenceschopnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první časti jsou vymezeny základní pojmy související s tématem této práce. V druhé časti je představen podnik a jeho specifika, ktery je následně podroben analyze makrookolí, mezookolí a jeho mikrookolí. K rozboru okolí byly využity analytické nástroje jako je PEST analyza, Porterův model pěti sil, finanční analyza a marketingovy mix. Na základě vystupů těchto analyz jsou finálně vyhodnoceny ve SWOT analyze, načež je definována strategie a navrhnuty opatření vedoucí k posílení konkurenceschopnosti podniku. Keywords: podnik; okolí podniku; vnější okolí; vnitřní okolí; makrookolí; mezookolí; mikrookolí; pest analyza; porterův model pěti sil; finanční analyza; marketingovy mix; swot analyza Available in the ZČU Library.
Podnik a jeho okolní vlivy

Tématem této bakalářské práce je podnik a jeho okolní vlivy. Cílem této práce je analyzovat okolí podniku a podnik samotny. Společnosti Ekomaziva s.r.o. jsou navrhnuta opatření na základě vysledků ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases