Number of found documents: 278
Published from to

The Language of Food Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Food Advertisements
Mrkáčková, Michaela
2015 - English
Předkládaná bakalářská práce pojednává o jazykových prostředcích v tištěných reklamách na jídlo. Jazykové prostředky zkoumá v morfologické, lexikální a syntaktické rovině jazyka. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Po úvodu je věnována pozornost marketingu, především marketingovému mixu. Dále je uvedeno několik definic reklamy a dochází k podrobnějšímu zkoumání reklam pro různé cílové skupiny. Autorka se převážně zabývá reklamami pro muže a ženy a také uvádí stručné popisy nejrozšířenějších medií. Poslední kapitola teoretické části pojednává o vybraných jazykových prostředcích, které jsou pak, v praktické části ukázány na konkrétních příkladech nalezených v anglických tištěných reklamách na jídlo. V příloze jsou pro ilustraci a lepší orientaci uvedeny analyzované reklamy. The main objective of the Bachelor´s thesis is to analyse selected language means in printed English food advertisements. The Bachelor´s thesis is divided into the theoretical and practical part. The first chapter provides the explanation of marketing mix. The following chapter is concerned with the various definitions of advertising, the advertisements for various target groups as well as with advertising media. It attempts to discuss the differences between advertisements for men and women and the most used advertising media are mentioned. Food advertisements are also specified. Finally, particular morphological, lexical and syntactic language means are dealt with and they are supported by the examples found in the analysed advertisements. Keywords: marketingový mix; reklamy; reklamní media; jazykové roviny; slovní druhy; způsoby tvoření slov; druhy vět; marketing mix; advertisements; advertising media; language levels; parts of speech; word-formation processes; types of sentences Available in digital repository of ZČU.
The Language of Food Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Food Advertisements

Předkládaná bakalářská práce pojednává o jazykových prostředcích v tištěných reklamách na jídlo. Jazykové prostředky zkoumá v morfologické, lexikální a syntaktické rovině jazyka. Bakalářská práce je ...

Mrkáčková, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Translation from the field of housing and interior decoration with a commentary and glossary
Švecová, Lenka
2015 - English
Bakalářská práce se zabývá překladem tří vybraných textů z oblasti bydlení a interiérových dekorací. Všechny překlady jsou doplněny komentářem a glosářem. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je uveden krátký přehled základních překladatelských metod, rozdíly mezi literárním a neliterárním překladem a vymezení funkčních stylů, které se vyskytují v anglickém jazyce.Praktická část obsahuje překlady tří textů z angličtiny do češtiny. Každý překlad je doplněn komentářem, který se skládá z makroanalýzy, která se zabývá původním textem a mikroanalýzy, která komentuje cílový text a překladatelské problémy. Poté následuje glosář termínů, kde jsou uvedeny odborné termíny z výchozích textů, jejich definice a české ekvivalenty. The Bachelor´s thesis deals with the translation of three selected text from the field of housing and interior decoration. All translated texts are supplemented with the commentary and glossary. The whole thesis is divided into two main parts, the theoretical one and the practical one. The theoretical part provides the brief overview of the theory of translation, the differences between literary and non-literary translation and the description of functional styles used in English language.The practical part contains the translation of three English texts into Czech. Each translation is supplemented with the commentary consisting of macro approach analysis dealing with the source text and micro approach analysis commenting on the target text and translation problems. Than the following glossary of terms contains terms from source texts, their definitions and Czech equivalents. Keywords: překlad; překladatelské metody; funkční styly; glosář; interiér; dekorace; design; bydlení; translation; translation methods; functional styles; glossary; interior; decoration; design; housing Available in digital repository of ZČU.
Translation from the field of housing and interior decoration with a commentary and glossary

Bakalářská práce se zabývá překladem tří vybraných textů z oblasti bydlení a interiérových dekorací. Všechny překlady jsou doplněny komentářem a glosářem. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, ...

Švecová, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Zpravodajství o jevu antisociálního chování popsaném v britském tisku
Zíslerová, Tereza
2015 - English
Cílem této bakalářské práce je poukázat na antisociální jevy v britském tisku a médiích celkově. Jejím hlavním cílem je prezentovat rozdíly mezi jednotlivými médii a také jaký mají vliv na čtenáře. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. Ta první popisuje součastnou Velkou Britanii a její společnost, antisociální jevy a přináší přehled Britského tisku. Práce je především založena na analýzách antisociálních jevů prezentovaných v médiích: alkoholismus nezletilých, nepokoje ve Velké Británii v roce 2011 a kriminalita prostřednictvím nože. Celkový závěr této práce tvrdí, že média mají v současné době velký vliv na čtenáře. Postoj médii se dost změnil a jejich hlavním cíle je v současnosti zisk. Konkurence je velká a tak média musí rychle reagovat na jednotlivé události. The bachelor thesis aims at the anti-social behaviour in the British media. The main objective is to present the influence of media on readers and present the difference how the newspapers publish the information. It is divided into two main chapters. The first chapter deals with the current British society, anti-social behaviour and the summary of the British press. The bachelor thesis mainly consists of the analyses of the issues dealing with anti-social behaviour. Three topics were used for these analyses: underage drinking, the UK riots in 2011 and knife crime. It was summarized that the media has a huge power on readers. The stances of media are different with regards to various issues. However, its main goal is the profit. The competition is very high nowadays, so the media has to react very fast on the new affaires. Keywords: britská media; antisociální chování; analýza; british press; anti-social behaviour Available in digital repository of ZČU.
Zpravodajství o jevu antisociálního chování popsaném v britském tisku

Cílem této bakalářské práce je poukázat na antisociální jevy v britském tisku a médiích celkově. Jejím hlavním cílem je prezentovat rozdíly mezi jednotlivými médii a také jaký mají vliv na čtenáře. ...

Zíslerová, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

A Comparative Analysis of Two Translations of As You Like It
Mačejovská, Jana
2015 - English
Available in digital repository of ZČU.
A Comparative Analysis of Two Translations of As You Like It

Mačejovská, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Výskyt a vliv anglického jazyka v korejské populární kultuře
Nam, Daniel
2015 - English
Tato bakalářská práce se zabývá přítomností a vlivem angličtiny v korejské populární kultuře, konkrétně se zaměřuje na reklamy a populární písně. Teoretická část se soustřeďuje na toto dané téma z hlediska sociolingvistického a kulturních studií. Součástí je původ, rozvoj a historické souvilosti těchto dvou odlišných jazyků. Práce se bude dále zajímat o přehled a stručné vysvětlení fenoménu tzv. mísení kódů a jeho využití a vlivu v kontextu masových médií a populární kultury. Další otázky, které budou zodpovězeny, jsou: Je tato jazyková anomálie způsobena globalizací, či byl tento fenomén přítomný již předtím? V poslední části bakalářské práce se budu zabývat konkrétními případy angličtiny v korejském jazyce. Bude se převážně jednat o praktický výzkum s materiály nasbíranými z masových médií, např. televizní reklamy, internetové reklamy, angličtina v každodenní mluvě, angličtina v korejských populárních písničkách, atd. Užití anglického jazyka bude také zanalyzována také z hlediska jeho určenosti k dané věkové kategorii. Odpovědi na otázky typu: Kdy byla angličtina poprvé patrná v korejské společnosti? Je její přítomnost znatelná v dnešní Koreji? Proč používají Korejci mísení kódů? Rozumějí těmto slovům? Týká se tento fenomén čistě médií? Která věková kategorie je tímto nejvíc ovlivněna? Jaký je postoj Korejců vůči tomuto jazykovému fenoménu? This undergraduate thesis seeks to explore and explain the occurrence and influence of the English language in Korean popular culture, specifically with a focus on advertisements and pop songs. The first part of the work lays a theoretical background from a sociolinguistics and cultural studies perspective. The origin, development, and historical connection of these two languages is also be examined. The thesis consists of a brief overview and explanation of the phenomenon of code mixing and its usage and influence within the context of mass media and popular culture. Moreover the question of whether this is an anomaly caused by globalization or whether this linguistic reality has been present before - and, if so, why - will be another focus of the thesis. The last part of the thesis deals with the concrete manifestations of English in Korea. It is based on field research and tangible material from mass media resources, such as television advertisements, internet advertisements, English in everyday speech, English in Korean pop songs, etc. The use of the English language is examined as well, including whether its usage is common only to a certain social group or age group. Answers are sought to such questions as when English first entered Korean society; how visible its presence is in Korea today; why is code mixing used; are these words understood; is this phenomenon restricted to media; which age or social group does this influence; how is this phenomenon perceived? Keywords: mísení kódů; korejština; původ; vývoj; média; společnost; code mixing; korean; origin; development; social group; media Available in digital repository of ZČU.
Výskyt a vliv anglického jazyka v korejské populární kultuře

Tato bakalářská práce se zabývá přítomností a vlivem angličtiny v korejské populární kultuře, konkrétně se zaměřuje na reklamy a populární písně. Teoretická část se soustřeďuje na toto dané téma z ...

Nam, Daniel
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Postavení dítěte v britské literatuře 19 st.
Kuzebauch, Jan
2015 - English
Předmětem této bakalářské práce je popsat období 19. století ve Velké Británii a poukázat na život obyčejných dětí a zejména dětí z chudých rodin. Jejich životy byly krutě poznamenány nástupem průmyslové revoluce. Mnoho rodin muselo změnit svůj tradiční způsob života a bylo nuceno se přestěhovat se z vesnic do rychle rostoucích měst. Tento jev nezůstal nezachycen v soudobé literatuře. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které se věnují románům Charlese Dickense Oliver Twist, Charlotte Brontëové Jane Eyrové román Neblahý Juda Thomase Hardyho. Každý z těchto románů popisuje jinou oblast obtíží, se kterými se mohli potýkat děti v 19. století. Osudy hrdinů těchto románů jsou porovnány s reálnými příklady z historie. Práce také popisuje, jaký vliv měli tyto romány na soudobou společnost a jak byly přijaty jak kritikou, tak i veřejností. The object of this undergraduate thesis is to cover the period of the 19th century in Great Britain and to show lives of children of ordinary people and the poor. Their lives were severely influenced by the industrial revolution. Changes connected with the period uprooted many families and caused a huge movement of people from the countryside to rapidly growing cities. The situation could not become unnoticed by the contemporary authors. The thesis is divided into three chapters that are respectively devoted to Charles Dickens and his novel Oliver Twist, Charlotte Brontë and Jane Eyre and finally to Thomas Hardy and his novel Jude the Obscure. Every novel describes various problems that children in 19th century could suffer from. The destinies of their fictional heroes and heroines are compared with real examples from the history. The thesis as well monitors the influence of the novels on the contemporary society and the way how the novels were received by reviewers and public. Keywords: velká británie; děti; průmyslová revoluce; britská literatura; charles dickens; charlotte brontë; thomas hardy; child labour; 19. století; great britain; children; industrial revolution; british literature; charles dickens; charlotte brontë; thomas hardy; child labour; 19th century Available in digital repository of ZČU.
Postavení dítěte v britské literatuře 19 st.

Předmětem této bakalářské práce je popsat období 19. století ve Velké Británii a poukázat na život obyčejných dětí a zejména dětí z chudých rodin. Jejich životy byly krutě poznamenány nástupem ...

Kuzebauch, Jan
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Gibraltar and its Significance for Britain and its Inhabitants
Hromiaková, Michala
2015 - English
Tato bakalářská práce se zabývá Gibraltarem, britským zámořským územím, a jeho vztahem s Británií. Cílem práce je zjistit, v čem je tento poloostrov důležitý pro Británii a jaký případný přínos znamená pro Brity. Na začátku je čtenář seznámen se základními informacemi o tomto poloostrově. Následně jsou prezentována vysvětlení z historického hlediska. V další kapitole je objasněno využití strategické polohy území se zaměřením na období druhé světové války a také na dopravní, komunikační a zpravodajskou vybavenost až do současnosti. Dále jsou zdůrazněny silné stránky a případné výhody pro britské podnikatele ve srovnání s Británií. Jedna z částí práce se také zabývá cestovním ruchem a pokouší se určit, v jakém rozsahu je Gibraltar žádanou destinací mezi britskými turisty a cestovateli. Cílem následující kapitoly je stanovit míru důležitosti pro Brity samotné z hlediska obchodních příležitostí a životní úrovně. Pro větší autentičnost jsou uvedeny také názory občanů Gibraltaru stejně jako Britských obyvatel. The Bachelor's thesis is concerned with the Rock of Gibraltar, a British overseas territory, and its relation with Britain. The objective is to determine a significance of the peninsula to Britain and its potential contribution to the British. At the beginning the reader gains basic facts about the territory. Subsequently, there are given explanations from the historical point of view. In the following chapter, the use of the Rock's strategic location is clarified with focus on the period of the Second World War as well as on transport, communications and intelligence facilities up to the present. Next chapter emphasizes its strong points and potential benefits for British businessmen in comparison with the United Kingdom. One of the parts also deals with tourism and attempts to indicate in which extent this destination is sought-after among British tourists and travellers. The goal of the following chapter is to determine the rate of Gibraltar's importance for the British themselves from the point of view of business opportunities and living standards. The opinions of Gibraltar's citizens as well as those of UK residents are presented to add authenticity. Keywords: Gibraltar; historie; strategická poloha; vojenská základna; obchodní příležitosti; turistická destinace; Gibraltar; history; strategic location; military base; business opportunities; tourist destination. Available in digital repository of ZČU.
Gibraltar and its Significance for Britain and its Inhabitants

Tato bakalářská práce se zabývá Gibraltarem, britským zámořským územím, a jeho vztahem s Británií. Cílem práce je zjistit, v čem je tento poloostrov důležitý pro Británii a jaký případný přínos ...

Hromiaková, Michala
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Depiction of Roaring Twenties in the Works of F.S.Fitzgerald
Kreuzerová, Kateřina
2015 - English
Bakalářská práce se zabývám obdobím tzv. Bouřlivých dvacátých let americké historie. Cílem práce je představit zmíněné období a krátce informovat o Ztracené generaci spisovatelů, zvláště pak Francisu Scottu Fitzgeraldovi a jeho dílech, která jsou předmětem analýzy v praktické části této práce. V práci jsou rozebírána díla Velký Gatsby a Krásní a Prokletí, přičemž se analýza soustředí na znaky dvacátých let dvacátého století, abychom mohli dokázat jejich historickou hodnotu pro popis tohoto období. The Bachelor Thesis is focused on the period of the Roaring Twenties of the American history. The aim of this work is to introduce mentioned period of time and discuss the Lost generation writers, especially Francis Scott Fitzgerald and his books, which are subject of the analysis in the practical part of the thesis. In the Bachelor Thesis, we study the books The Great Gatsby and The Beautiful and Damned, paying specially attention to the features of the 1920s described in them, as a proof that the books are chronicles ot this period of time. Keywords: bouřlivá dvacátá léta; ztracená generace; francis scott fitzgerald; velký gatsby; krásní a proletí; roaring twenties; lost generation; francis scott fitzgerald; the great gatsby; the beautiful and damned Available in digital repository of ZČU.
Depiction of Roaring Twenties in the Works of F.S.Fitzgerald

Bakalářská práce se zabývám obdobím tzv. Bouřlivých dvacátých let americké historie. Cílem práce je představit zmíněné období a krátce informovat o Ztracené generaci spisovatelů, zvláště pak Francisu ...

Kreuzerová, Kateřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Chicago Czech Community- Its History and Recent State
Mlezivová, Patricie
2015 - English
Tato práce se zabývá tématem České komunity v Chicagu, její historií a současným stavem. Práce přináší rozsáhlý přehled o České komunitě v Chicagu, počínaje začátky emigrace od 50. let 19. století. Podstatná část práce je věnována prvnímu etnickému majorovi města Chicaga, jímž byl Čechoameričan Antonín Čermák. Popsaný je také vztah T.G. Masaryka k městu Chicago. Práce dále přináší podrobný obraz o současné situaci České komunity v Chicagu. The thesis deals with the topic Chicago Czech community, its history and the recent state. It gives a vast summary of the Czech community in Chicago, starting from the beginnings of the Czech immigration in the early 1850s. A large part of the thesis is devoted to the first ethnic mayor of Chicago, Antonín Čermák. Another very important personality which is connected to the Czech community in Chicago is T.G.Masaryk, to whom is also devoted a significant part of this thesis. The thesis provides vast depiction of the situation of the Chicago Czech community. Keywords: emigrace; česká komunita; Chicago; Spojené Státy Americké; Antonín Čermák; Tomáš Garrigue Masaryk; Cicero; Berwyn; čtvrť; immigration; czech community; Chicago; United States of America; Antonín Čermák; Tomáš Garrigue masaryk; Cicero; Berwyn; district Available in digital repository of ZČU.
Chicago Czech Community- Its History and Recent State

Tato práce se zabývá tématem České komunity v Chicagu, její historií a současným stavem. Práce přináší rozsáhlý přehled o České komunitě v Chicagu, počínaje začátky emigrace od 50. let 19. století. ...

Mlezivová, Patricie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

The Subculture of Christian Terrorist Organizations in the USA
Ryklová, Markéta
2015 - English
V úvodní části jsou popsány hlavní části bakalářské práce a některé použité zdroje. Stať se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je za prvé popsán terorizmus a křesťanství. V praktické části je popis několika křesťanských teroristických skupin ve Spojených státech amerických, které jsou nebo byly spojené s křesťanstvím. Praktický část se soustředí na teroristické organizace jejich aktivitu a kromě toho je v praktické části zmínka i o několika právech na interrupci ve Spojených státech amerických In the introductory part, there are described the main parts of the bachelor thesis and the used sources. The body consists of two parts theoretical and practical part. In the theoretical part, there is firstly described terrorism and Christianity. In the practical part there is a description of certain Christian terrorist groups in the United States of America, which are or was connected to Christianity. The practical part is focused on the paticular terrorist organizations its activity besides there is mention of certain abortion laws in the USA. Keywords: terorizmus; křesťanství; interrupce; terrorism; christianity; abortion Available in digital repository of ZČU.
The Subculture of Christian Terrorist Organizations in the USA

V úvodní části jsou popsány hlavní části bakalářské práce a některé použité zdroje. Stať se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je za prvé popsán terorizmus a křesťanství. V ...

Ryklová, Markéta
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases