Number of found documents: 320310
Published from to

Ochrana životního prostředí a vlastnické právo.
Dub, Ondřej; Franková, Martina; Stejskal, Vojtěch
2024 - Czech
1 Abstract Protection of property rights and the enviroment In this diploma thesis I deal with the relationship between environmental protection and property law. I divide it into four parts. In the first one, I describe the right to property, the limits of the right to property, expropriation for environmental protection, the ownership of individual components of the environment, environmental protection and the conflict between the right to property and the protection of the environment. In it, I deal specifically with the ownership of waters, wildlife, mineral wealth and caves. The second part focuses on the types of restrictions on property rights for environmental protection and their typology. It is a division into internal and external, according to the method of origin and according to the obligations imposed on the addressee. In it, I also define the public and general interest. In the third part, I discuss the limitations for the protection of agricultural land, forest protection, water protection, and the protection of nature and landscape. I deal with the principles of protection of agricultural land and the obligations of the owner in its management, change in the type of agricultural land, forest management, general use of forests, restrictions and prohibitions in forest protection and... Ochrana životního prostředí a vlastnické právo V této diplomové práci se zabývám vztahem ochrany životního prostředí a vlastnického práva. Člením ji do čtyř částí. V první popisuji vlastnické právo, meze vlastnického práva, vyvlastnění pro ochranu životního prostředí, vlastnictví jednotlivých složek životního prostředí, ochranu životního prostředí a střet mezi vlastnickým právem a ochranou životního prostředí. Zabývám se v ní konkrétně vlastnictvím vod, volně žijících živočichů, nerostného bohatství a jeskyň. Druhá část se soustředí na druhy omezení vlastnického práva pro ochranu životního prostředí a jejich typologii. Jedná se o dělení na vnitřní a vnější, podle způsobu vzniku a podle povinností uložených adresátu. Vymezuji v ní také veřejný a obecný zájem. Ve třetí části rozebírám omezení pro ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu lesa, ochranu vod a přírody a krajiny. Zabývám se principy ochrany zemědělského půdního fondu a povinnostmi vlastníka při hospodařením na něm, změnou druhu zemědělské půdy, hospodařením v lese, obecným užíváním lesů, omezeními a zákazy při ochraně lesů a úpravou náhrad v lesním zákoně. V ochraně vod rozebírám plošnou ochranu vod, náhrady v zákonu o vodách, práva a povinnosti vlastníků koryta, ochranu před povodněmi a omezení související s prováděním nápravných... Keywords: vlastnictví; ochrana životního prostředí; omezení vlastnického práva; Property right; Environmental protection; Restriction of property right Available in a digital repository NRGL
Ochrana životního prostředí a vlastnické právo.

1 Abstract Protection of property rights and the enviroment In this diploma thesis I deal with the relationship between environmental protection and property law. I divide it into four parts. In the ...

Dub, Ondřej; Franková, Martina; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

Právní úprava zvláštních nástrojů ochrany ovzduší
Filípek, Zdeněk; Stejskal, Vojtěch; Fabšíková, Tereza
2024 - Czech
Legal Regulation of the Special Instruments of the Air Protection The topic of this diploma thesis is special instruments of the air protection. In the first chapter the author deals with air protection from a more general point of view. First, he places air protection legislation in the system of Czech law and then mentions the history of this legislation in the Czech territory. This history goes back to the 1950s. The importance of air protection and its perception in society has changed considerably over the years. At the end of the first chapter, the author also mentions the protection of the Earth's ozone layer and the protection of the Earth's climate system, topics that are also related to the release of pollutants into the air. The next chapter focuses on the National Emissions Reduction Programme of the Czech Republic. The National Emission Reduction Programme has its origins in European law. It consists of an analysis of pollution and pollution levels, scenarios for the development of the situation, the objectives of the programme, a description of specific measures and their expected benefits, the responsible authorities and indicators for assessing the implementation of the programme. Air quality improvement programmes are the subject of the third chapter. Theoretically, they should... Právní úprava zvláštních nástrojů ochrany ovzduší Tématem této diplomové práce jsou zvláštní nástroje ochrany ovzduší. V první kapitole se autor věnuje ochraně ovzduší z obecnějšího hlediska. Nejprve zařazuje právní úpravu ochrany ovzduší do systému českého práva a poté zmiňuje historii této právní úpravy na českém území. Tato historie sahá zhruba do padesátých let dvacátého století. Důležitost ochrany ovzduší a její vnímání se ve společnosti v průběhu let podstatně změnilo. Na závěr první kapitoly autor zmiňuje i ochranu ozonové vrstvy Země a ochranu klimatického systému Země, což jsou témata, která s vypouštěním znečišťujících látek do ovzduší také souvisí. Další kapitola se zaměřuje na Národní program snižování emisí České republiky. Národní program snižování emisí má svůj původ v evropském právu. Je tvořen analýzou úrovní znečištění a znečišťování, scénáři vývoje situace, cíli programu, popisem konkrétních opatření a jejich předpokládaným přínosem, uvedením odpovědných orgánů a indikátorů pro hodnocení plnění programu. Tématem třetí kapitoly jsou programy zlepšování kvality ovzduší. Teoreticky by měly být zpracovány pouze pro zóny a aglomerace, kde došlo k překročení imisního limitu. Prakticky však v minulosti došlo k překročení imisních limitů ve všech zónách a aglomeracích na území České... Keywords: Ochrana ovzduší; nízkoemisní zóna; smogová situace; Air protection; low emission zone; smog situation Available in a digital repository NRGL
Právní úprava zvláštních nástrojů ochrany ovzduší

Legal Regulation of the Special Instruments of the Air Protection The topic of this diploma thesis is special instruments of the air protection. In the first chapter the author deals with air ...

Filípek, Zdeněk; Stejskal, Vojtěch; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Postavení vedoucích zaměstnanců
Horáková, Karolína; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
2024 - Czech
Status of senior employees This thesis deals with a special category of employees who have the task of managing, organising and checking the work of subordinate employees. It is often crucial for the employer's operations to have these senior employees in the company, especially to better ensure the organisation of work, where the employer may not have sufficient overview of all their employees, especially if it employs a large number of people. Managers thus act as a necessary link between employers and rank-and-file employees, fulfilling the employer's will through their activities, thus facilitating the performance of the employer's activities, but also making it easier to manage a larger number of employees, which can also lead to greater success of the company. Since this is a significant part of (almost) every work group, it can be considered more than appropriate to define as much knowledge as possible regarding the position of senior employees within one specific job type, where for this purpose not only various professional articles in periodicals, the authors of which are used with senior employees have dealt with in the past, but above all in this work, court jurisprudence is processed, with regard to insight into employment relations in practice. Due to the nature of the chosen topic,... Postavení vedoucích zaměstnanců Diplomová práce se zabývá zvláštní kategorií zaměstnanců, která má za úkol řídit, organizovat a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců. Pro činnost zaměstnavatele je mnohdy klíčové tyto vedoucí zaměstnance v podniku obsazovat, a to především pro lepší zajištění organizace práce, kdy zaměstnavatel nemusí mít dostatečný přehled o všech jeho zaměstnancích, zvlášť pokud zaměstnává velký počet osob. Vedoucí zaměstnanci tak plní funkci nezbytného článku mezi zaměstnavateli a řadovými zaměstnanci, kdy prostřednictvím svých činností naplňují vůli zaměstnavatele, a tím dochází jak k ulehčení výkonu činnosti zaměstnavatele, tak ale i k snazšímu vedení početnějšího množství zaměstnanců, což zároveň může vést k větší prosperitě daného podniku. Protože se jedná o významnou součást (téměř) každého pracovního kolektivu, lze považovat za více než vhodné vymezit co nejvíce poznatků ohledně postavení vedoucích zaměstnanců v rámci jedné konkrétní práce, kdy za tímto účelem jsou využívány nejenom různé odborné články v periodicích, jejichž autoři se vedoucími zaměstnanci v minulosti zabývali, především však v této práci je zpracována soudní judikatura, a to s ohledem na vhled do pracovněprávní praxe. Kvůli povaze zvoleného tématu bylo zapotřebí pracovat zejména s deskriptivní... Keywords: vedoucí zaměstnanec; odvolání z pracovního místa; souběh funkcí; senior employee; dismissal; concurrence of functions Available in a digital repository NRGL
Postavení vedoucích zaměstnanců

Status of senior employees This thesis deals with a special category of employees who have the task of managing, organising and checking the work of subordinate employees. It is often crucial for the ...

Horáková, Karolína; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Vizualizace zločinu v normalizační kinematografii
Škopková, Andrea; Urban, Michal; Agha, Petr
2024 - Czech
67 Visualisation of crime in the Normalization cinema Abstract The thesis deals with the question to what extent and in what way the Czechoslovak Normalisation through state-controlled cinema influenced the portrayal of crime/criminality in crime and detective films. The present work attempts to capture the schemes and boundaries within which the dramaturgy of Czech film genre production moved during the so-called Normalisation. The work is based on comparing available data and studies on real crime with its filmic portrayal. The thesis includes a chapter devoted to interdisciplinary, especially sociological, contexts of researching crime and its reflection in society. Another part of the text includes the historical and legal-historical context of the topic under study and the transformations of criminal law. Together with a description of some selected motifs of the film narratives and with an assessment of the extent to which and in what ways selected criminological topics (e.g. recidivism, the problem of social pathologies) are reflected in contemporary professional literature (or statistics) and film, the thesis illustrates with specific examples the ways in which the ideology of Normalization may manifested itself in film productions primarily for the entertainment of the audience (the public). The... 66 Vizualizace zločinu v normalizační kinematografii Abstrakt Práce se zabývá otázkou, nakolik a jakým způsobem se normalizace prostřednictvím státem řízené kinematografie podepsala na podobě zobrazování zločinu a zločinnosti ve snímcích kriminálního a detektivního žánru. Předkládaná práce se pokouší zachytit schémata a mantinely, ve kterých se pohybovala dramaturgie české filmové žánrové produkce během tzv. normalizace. Práce vychází z možností porovnání dostupných dat a studií o reálné kriminalitě s jejím filmovým obrazem. Součástí práce je kapitola věnovaná mezioborovým, zejména sociologickým souvislostem zkoumání zločinu a jeho reflektování společností. Další část textu zahrnuje historický a právně-historický kontext zkoumaného tématu, resp. proměn trestního práva. Společně s popisem některých vybraných motivů filmového vyprávění a zhodnocením, nakolik a jakým způsobem jsou vybraná kriminologická témata (např. recidiva, problém sociálních patologií) reflektována dobovou odbornou literaturou (případně statistikami) a filmem, ilustruje práce na konkrétních příkladech, jakými způsoby se normalizační ideologie mohla projevit ve filmové produkci sloužící primárně k zábavě diváků (veřejnosti). Dovětkem práce zhodnocuje i další možnosti analýzy takového souboru, včetně nastínění některých limitů, které jsou jí... Keywords: zločin; trestní právo; film; obraz zločinu ve filmu; kriminální film; mediální analýza; normalizace; právní historie; sociologie práva; crime; criminal law; cinema; image of crime in cinema; crime cinema; media analysis; normalization; legal history; sociology of law Available in a digital repository NRGL
Vizualizace zločinu v normalizační kinematografii

67 Visualisation of crime in the Normalization cinema Abstract The thesis deals with the question to what extent and in what way the Czechoslovak Normalisation through state-controlled cinema ...

Škopková, Andrea; Urban, Michal; Agha, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Očkování zaměstnanců
Herčíková, Tereza; Štefko, Martin; Matějka Řehořová, Lucie
2024 - Czech
Vaccination of employees Abstract In her thesis the author looks at the topic of vaccination of employees. This issue is very actual, especially in the context of the recent pandemic of the covid-19 disease. Nevertheless, vaccination from the labour law point of view is a neglected topic in which many issues remain unresolved or interpreted contradictorily by the doctrine. The thesis besides an introduction and a conclusion consists of four chapters, in which a number of warnings about deficiencies in the legislation and suggestions de lege ferenda are presented. The first chapter of the thesis focuses on the legal regulation of vaccination against infectious diseases in the Czech Republic and its sources at the international and European level. The focus is mainly on the analysis of compulsory types of vaccination; however, the regulation of voluntary vaccination is not omitted. Furthermore, the conclusions of recent case law of the Constitutional Court and the European Court of Human Rights related to the compulsory vaccination are analysed and critically evaluated. The second chapter deals with the labour law aspects of vaccination. The author focuses on partial institutes of labour law and their application in connection with vaccination of employees. The chapter includes an analysis of the obligations... Očkování zaměstnanců Abstrakt Autorka se v diplomové práci věnuje tématu očkování zaměstnanců. Tato problematika je velmi aktuální, především v souvislosti s nedávnou pandemií nemoci covid-19. Přesto je očkování z pracovněprávního hlediska opomíjeným tématem, v jehož rámci zůstává řada otázek nevyřešených či doktrínou rozporuplně vykládaných. Diplomová práce se kromě úvodu a závěru skládá ze čtyř kapitol, v jejichž rámci je předestřena řada upozornění na nedostatky právní úpravy a podnětů de lege ferenda. První kapitola diplomové práce se zaměřuje na právní úpravu očkování proti infekčním nemocem v České republice a její prameny na mezinárodní i evropské úrovni. Pozornost je věnována především rozboru povinných druhů očkování, opomenuta však není ani úprava dobrovolného očkování. Dále jsou rozebrány a kriticky zhodnoceny závěry recentní judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva vztahující se k očkovací povinnosti. Obsahem druhé kapitoly jsou pracovněprávní souvislosti očkování. Autorka se zaměřuje na dílčí instituty pracovního práva a jejich uplatnění ve spojení s očkováním zaměstnanců. Součástí kapitoly je rozbor jednotlivých povinností zaměstnance a zaměstnavatele se zaměřením na možnost stanovení očkovací povinnosti zaměstnavatelem a následkům nesplnění očkovací povinnosti... Keywords: očkování zaměstnanců; povinné očkování; újma na zdraví způsobená očkováním; očkování proti covid-19; vaccination of employees; compulsory vaccination; damage to health caused by vaccination; vaccination against covid-19 Available in a digital repository NRGL
Očkování zaměstnanců

Vaccination of employees Abstract In her thesis the author looks at the topic of vaccination of employees. This issue is very actual, especially in the context of the recent pandemic of the covid-19 ...

Herčíková, Tereza; Štefko, Martin; Matějka Řehořová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Exekuční řízení. Vybrané aspekty postavení a činnosti soudních exekutorů.
Nešpor Nováková, Hana; Holčapek, Tomáš; Dvořák, Bohumil
2024 - Czech
AND KEY WORDS Thesis focused on: Execution proceeding. Selected aspects of the position and activity of private Executors. Key words: Private Executor. Code of Execution. Actual problems of legal regulation of Private Executors. This thesis is devoted to the topic of private Executors. The Author focuses on selected aspects of status of private Executors and their execution activity, the interesting and current ones. The private Executor, natural person, has to meet legal requirements and be appointed by the Minister of Justice. The private Executor enforces that obligations, which have not been fulfilled voluntarily. This is an intervention to a person`s privacy, which makes them unpopular. In addition, public perceive of the Executors and debt collectors (not regulated by the Code of executions neither the Code of Civil procedure and often acting on the edge of the law), as the same institute. Therefore, a short chapter addresses the issue of this problematics. As well this chapter deals with Insolvency Administrators, because their status is commonly compared with status of Executors, and also there is comparison of their remunerations. The Executor can employ the executor`s apprentice and a candidate. These persons strive to be appointed to an executioner office pro futuro. Private Executor is... A KLÍČOVÁ SLOVA Diplomová práce na téma: Exekuční řízení. Vybrané aspekty postavení a činnosti soudních exekutorů. Klíčová slova: Soudní exekutor. Exekuční řád. Aktuální problémy právní úpravy exekutorů. Diplomová práce se zaobírá osobou soudního exekutora, avšak nemá ambici vydávat se za komplexní pojednání. Předmětem se staly vybrané aspekty jeho postavení a činnosti, autorka se zaměřovala hlouběji na ta témata, která se jí subjektivně jevila jako zajímavá a aktuální. Soudní exekutor, jakožto fyzická osoba, splňující vymezené zákonné předpoklady a jmenovaná do exekučního úřadu, provádí nucený výkon exekučním titulem přiznaných povinností, které nebyly dobrovolně splněny, čímž zasahuje do soukromé sféry osob, tudíž nebývá vnímán příliš pozitivně. Ovšem exekutorský stav je mnohdy zaměňován s vymahači, což k tomuto negativnímu postoji ze strany společnosti přispívá, a tak byla krátká stať věnována i těmto osobám, a dále insolvenčnímu správci, se kterým je často porovnáváno vzájemné postavení, zejména v diskuzích ohledně finančních podmínek činnosti. Zmíněni byli též zaměstnanci exekutora tendující pro futuro ke jmenování do exekutorského úřadu, a totiž exekutorští koncipienti a kandidáti. Exekutor je v současné době zároveň v postavení orgánu veřejné moci a v postavení samostatného podnikatele.... Keywords: Soudní exekutor. Exekuční řád. Aktuální problémy právní úpravy exekutorů; Private Executor. Code of Execution. Actual problems of legal regulation of Private Executors Available in a digital repository NRGL
Exekuční řízení. Vybrané aspekty postavení a činnosti soudních exekutorů.

AND KEY WORDS Thesis focused on: Execution proceeding. Selected aspects of the position and activity of private Executors. Key words: Private Executor. Code of Execution. Actual problems of legal ...

Nešpor Nováková, Hana; Holčapek, Tomáš; Dvořák, Bohumil
Univerzita Karlova, 2024

Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století
Bullová, Veronika; Kühn, Zdeněk; Maršálek, Pavel
2024 - Czech
Islam and the legal system of the Czech republic in the context of changes at the beginning of the twenty first century Abstract The theme of this diploma thesis is Islam and the Czech law in the context of the changes at the beginning of the 21st century. The aim of the thesis is to evaluate the mutual compatibility of Islamic and Czech law. The introduction points out the fact that Islam is the fastest growing religion in the world. The first chapter introduces Islamic law, investigates its main characteristics and roots. The following chapter compares the chosen legal branches. The thesis tries to identify the points of conflict between Islamic and Czech law and cites concrete examples. In the realm of religious freedom, the thesis concludes that by the reason of the determination of punishment for apostasy from faith and the absence of equal access to persons of different religious beliefs, or to persons without faith, the Islamic legal legislation is not compatible with the Czech legal legislation. The thesis also examines from both views the area of private law legislation, concretely the family law legislation, the inheritance law, and the law of obligations. In the area of family law, the thesis concludes that the Islamic legal legislation is not compatible for the reason of the unequal status of... Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století Abstrakt Tématem této diplomové práce je islám a český právní řád v kontextu proměn na počátku 21. století. Cílem práce je zhodnotit vzájemnou kompatibilitu islámského a českého práva. Úvodem je poukázáno na skutečnost, že islám je nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě. První kapitola seznamuje s islámským právem, zkoumá jeho hlavní charakteristiky a prameny. V další kapitole je provedeno srovnání vybraných právních odvětví. Práce se snaží identifikovat body konfliktu mezi islámským a českým právem a uvádí konkrétní příklady.V oblasti náboženské svobody práce dospívá k závěru, že z důvodu stanovení trestu za odpadlictví od víry a absence rovného přístupu k osobám jiného náboženského vyznání či k osobám bez vyznání, kompatibilita islámského práva s českým právem nenastává. Dále práce rovněž z obou pohledů zkoumá oblast soukromého práva, a to konkrétně právo rodinné, dědické a závazkové. V oblasti rodinného práva práce uzavírá, že z důvodu nerovného postavení žen v islámském právu kompatibilita nenastává. Rovněž islámské dědické právo je rozporné se zásadou rovnosti, a proto ani zde kompatibilita nenastává. Práce však připouští, že některé účinky islámského práva by mohly být českým právem hodnoceny jako přípustné.V oblasti závazkového... Keywords: Islámské právo; Kompatibilita; Islamgesetz; Islamic law; Compatibility; Islamgesetz Available in a digital repository NRGL
Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století

Islam and the legal system of the Czech republic in the context of changes at the beginning of the twenty first century Abstract The theme of this diploma thesis is Islam and the Czech law in the ...

Bullová, Veronika; Kühn, Zdeněk; Maršálek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Rozhodování individuálních pracovněprávních sporů
Bohačík, Stanislav; Pichrt, Jan; Matějka Řehořová, Lucie
2024 - Czech
Adjudication of individual labour disputes Abstract The thesis examines the adjudication of individual labour disputes and aims to provide an overview of the issue, including a historical background and presentation of selected foreign legislation, along with the author's own proposed solutions. The first chapter defines labour disputes and explores different ways to categorize them. The second chapter provides a historical overview of how individual labour disputes were handled in the Austro-Hungarian Empire, the first Czechoslovak Republic, the Protectorate, and the early post-war years. It covers the trade courts, the specialized Czechoslovak labour courts, and their disappearance due to the adoption of soviet doctrinal Law on the Humanization of the Judiciary. The third chapter discusses the period of turbulent changes in labour dispute arbitration after the communist takeover in 1948 and during the period of normalisation after the "Prague Spring" in 1968. It examines different methods used of resolving individual labour disputes, analyses their instruments, and explains the differences between the applied institutes. The fourth chapter focuses on the current international, European, and Czech legal regulations for individual labour disputes. It looks into the detail at the lay judge as a lay element... Rozhodování individuálních pracovněprávních sporů Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozhodování individuálních pracovněprávních sporů. Cílem autora je poskytnout základní vhled do této problematiky, včetně historického exkurzu a prezentace vybrané zahraniční úpravy a vlastních návrhů řešení. První kapitola se zabývá vymezením a možnými hledisky dělení pracovněprávních sporů. V druhé kapitole je poskytnout historický exkurz do rozhodovací praxe individuálních sporů v období Rakousko-Uherska, první republiky, protektorátu a v poválečném období. Od živnostenských soudů starého a nového typu, přes specializované československé pracovní soudy až po zánik pracovního soudnictví v důsledku přijetí zákona o zlidovění soudnictví. Třetí kapitola je věnována období turbulentních změn v rozhodování pracovněprávních sporů po vítězném únoru 1948 a v průběhu normalizace. Autor popisuje jednotlivé způsoby řešení individuálních sporů, rozebírá jejich nástroje a vysvětluje rozdíly aplikovaných institutů. Čtvrtá kapitola je věnována současné mezinárodní, evropské a české právní úpravě rozhodování individuálních pracovněprávních sporů, se zaměřením na jejich soudní řešení. Autor se zde blíže věnuje přísedícímu jako laickému prvku v rozhodování pracovněprávních sporů, zkoumá jeho roli, systémové ukotvení a... Keywords: laický prvek; pracovní soudy; individuální pracovněprávní spory; Lay element; Labour courts; Individual labour disputes Available in a digital repository NRGL
Rozhodování individuálních pracovněprávních sporů

Adjudication of individual labour disputes Abstract The thesis examines the adjudication of individual labour disputes and aims to provide an overview of the issue, including a historical background ...

Bohačík, Stanislav; Pichrt, Jan; Matějka Řehořová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Nájemní bydlení jako způsob uspokojování práva na bydlení a aktuální problémy jeho dostupnosti
Roznětinská, Barbora; Zvára, Michael; Salač, Josef
2024 - Czech
RENTAL HOUSING AS A WAY OF FULFILLING THE RIGHT TO HOUSING AND THE CURRENT DIFFICULTIES OF ITS AVAILABILITY Abstract This thesis deals with a few current issues of fulfilling the right to housing by rental housing. Firstly, it aims to find out how sufficient is the valid law. Secondly, it tries and answer the question of whether there is a change in housing - from owning a house or a flat to renting one instead. In the first chapter, housing as one of the fundamental human needs is outlined and is pointed out to the importance of this subject not only in law but also in human life in general. In the second chapter, I describe the basics of the law most relevant to the explored object, including filling the topic into public (international and constitutional) law context. Followed by the explanation of the key parts of the Czech Civil Code. What is more, the state housing policy as a tool for housing development and the availability of flats is not left behind. I consider that policy as one of the results of the fundamental human right to housing. Although one is not entitled to housing, there are state duties resulting from that fundamental right. Thus, the state is required to establish (legal) conditions for people to be able to aim at fulfilling their right to housing. The third chapter deals with a few... NÁJEMNÍ BYDLENÍ JAKO ZPŮSOB USPOKOJOVÁNÍ PRÁVA NA BYDLENÍ A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY JEHO DOSTUPNOSTI Abstrakt Tato práce pojednává o několika aktuálních problémech uspokojování práva na bydlení pomocí nájmů bytů, a to s cílem zjistit, jak dostatečná je z tohoto hlediska platná právní úprava. Sekundárně se snaží zodpovědět, zda nastává přechod od vlastnického bydlení k nájemnímu. V práci je nejdříve představeno bydlení jako jedna ze základních lidských potřeb a je poukázáno na obecnou důležitost tohoto tématu nejen v právu, ale pro život člověka jako takový. Dále se text zabývá základní právní úpravou pro zvolené téma, včetně zasazení tématu do veřejnoprávního (mezinárodního a ústavního) kontextu a následně jsou objasněny nejdůležitější pasáže občanského zákoníku. Stranou pozornosti není ponechána také bytová politika státu jako strategický nástroj rozvoje bydlení a jeho dostupnosti. Tuto politiku považuji za jeden z důsledků základního práva na bydlení, které ač není nárokem, klade na stát určité požadavky co do vytvoření takových podmínek, aby se jednotlivci vůbec mohli o bydlení brát. Ve třetí kapitole je pojednáno o několika hlavních příčinách stavu, který dnes nazýváme bytovou krizí. Primárně se zabývám hledisky jako jsou vývoj cen nemovitostí, a to i v posledních letech po vypuknutí pandemie COVID-19 (viz... Keywords: právo na bydlení; nájemní bydlení; bytová krize; Right to Housing; Rental Housing; Housing Crisis Available in a digital repository NRGL
Nájemní bydlení jako způsob uspokojování práva na bydlení a aktuální problémy jeho dostupnosti

RENTAL HOUSING AS A WAY OF FULFILLING THE RIGHT TO HOUSING AND THE CURRENT DIFFICULTIES OF ITS AVAILABILITY Abstract This thesis deals with a few current issues of fulfilling the right to housing by ...

Roznětinská, Barbora; Zvára, Michael; Salač, Josef
Univerzita Karlova, 2024

Prevence v občanském zákoníku
Prokeš, Martin; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
2024 - Czech
Prevention in the Civil Code The topic of my thesis is prevention in the Civil Code. This thesis examines the definition of the concept of prevention within the Civil Code as a key aspect in the provision of general rules of mutual coexistence in our main legal code. Prevention is not only understood here as an effort to prevent illegal actions, but is extended to a broader concept of preventing damage or injury to the health and life of individuals in society, when its essence goes beyond the concept of law. The work reflects the development of the concept of prevention and its anchoring in the Civil Code, with an emphasis on various historical concepts and the development of legal regulations. The first chapter of the thesis analyzes various concepts of prevention mainly in a general sense, focusing on its importance in various fields, including medicine, social sciences and criminology. The content of other types of prevention such as primary and secondary or general and specific is also defined here. The second chapter is devoted to a brief summary of the development of the Civil Code as a legal code, with an emphasis on its development in Roman society, the Middle Ages and modern times. This part of the work also traces the transformation of the prevention institute itself in these individual... Prevence v občanském zákoníku Téma mé diplomové práce je prevence v občanském zákoníku. Tato práce zkoumá vymezení pojmu prevence v rámci občanského zákoníku jako klíčového aspektu v ustanovení obecných pravidel vzájemného soužití v našem hlavním právním kodexu. Prevence zde není chápána pouze jako snaha zabránit protiprávnímu jednání, nýbrž je rozšířena na širší pojetí zabránění vzniku škody či újmy na zdraví a životě jednotlivců ve společnosti, kdy její podstata přesahuje pojetí práva. Práce reflektuje vývoj pojmu prevence a jeho zakotvení v občanském zákoníku, s důrazem na různá historická pojetí a vývoj právních předpisů. První kapitola práce analyzuje různá pojetí prevence především v obecném smyslu, přičemž se zaměřuje na jeho význam v různých oblastech, včetně medicíny, sociálních věd a kriminologie. Je zde také vymezen obsah dalších druhů prevence jako primární a sekundární či generální a specifická. Druhá kapitola se již věnuje stručnému shrnutí vývoje občanského zákoníku jako právního kodexu, s důrazem na jeho vývoj v římské společnosti, středověku a moderních dobách. Tato část práce sleduje také proměnu samotného institutu prevence v těchto jednotlivých částech historie. Stěžejní část práce (kapitoly tři až pět) se zaměřuje na aktuální pojetí prevence v NOZ, který pojem prevence již... Keywords: Prevence; obecná prevenční povinnost; nový občanský zákoník; škoda; odpovědnost; Prevention; general preventive duty; new Civil Code; damage; liability Available in a digital repository NRGL
Prevence v občanském zákoníku

Prevention in the Civil Code The topic of my thesis is prevention in the Civil Code. This thesis examines the definition of the concept of prevention within the Civil Code as a key aspect in the ...

Prokeš, Martin; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases