Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 371266
Published from to

Hygiena stravovacího provozu z pohledu krajských hygienických stanic
Bereznajová, Klára; Rödlová, Sylva; Dlouhý, Pavel
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Hygiena stravovacího provozu z pohledu krajských hygienických stanic

Bereznajová, Klára; Rödlová, Sylva; Dlouhý, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Traktát De alveo Bartola de Saxoferrato
Grulichová, Sylvie; Bělovský, Petr
2024 - Czech
This paper is dealing with tractatus De alveo of the main representative of the medieval Italian school of commentators, Bartolus de Saxoferrato. His text, is part of the works dealing with legal questions connected with changes of a river bad called Tyberiadis, is about abandoned riverbed. Content of this work is comprised of an analysis of the tractatus in the context of legal sources mentioned in it, such as Digests, Code, Institutions of Iustinian, Novellae, Clamentinae, Glossa ordinaria and work of Azo, and work of other commentators like Baldus de Ubaldis, Iason de Mayno or Alessando Tartagni. Even thought, the name of Bartolus's work is tractatus, it is comprised of a commentary of Dig. 41.1.7.5-6 (Gaius lib. 2 re. cott. sive aur.), where the author is dealing with its words or their connections. Especially, words "incipit" and "amissa propria forma" led him to considerations very distant to the main topic of the tractatus, which has a philosophical connotations, that are consequent upon adoption of the antic philosophy by the medieval one. Key words: commentators, Bartolus de Saxoferrato, abandoned riverbed. Tato práce se věnuje traktátu De alveo, který je dílem předního představitele středověké, italské školy komentátorů Bartola de Saxoferrato. Jeho text, který je jednou součástí jeho souhrnného pojednání o právních otázkách souvisejících se změnami říčního koryta, se zabývá opuštěným řečištěm. Obsah této práce tvoří analýza traktátu v kontextu právních pramenů své doby, kterými je podkládán, jako jsou Digesta, Codex, justiniánské Instituce, Novellae, Clementinae, Glossa ordina a dílo Azona, popřípadě v kontextu dalších děl jak Bartola de Saxoferrato, tak i dalších představitelů komentátorské školy, jako Baldus de Ubaldis, Iason de Mayno či Alessando Tartagni. Přestože se dílo nazývá traktát, tvoří ho komentář k Dig. 41.1.7.5- 6 (Gaius lib. 2 re. cott. sive aur.), který se věnuje jeho jednotlivým slovům či slovním spojením, čímž se často odchyluje od původního obsahu fragmentu z Digest. Zvláště v souvislosti, se slovem "incipit" a "amissa propria forma" se věnuje jiným, nesouvisejícím otázkám s přesahem do kategorií, které vychází z antické filosofie přejímanou středověkou filosofií. Klíčová slova: komentátoři, Bartolus de Saxoferrato, opuštěné řečiště. Keywords: komentátoři; Bartolus de Saxoferrato; opuštěné řečiště; commentators; Bartolus de Saxoferrato; abandoned riverbed Available in a digital repository NRGL
Traktát De alveo Bartola de Saxoferrato

This paper is dealing with tractatus De alveo of the main representative of the medieval Italian school of commentators, Bartolus de Saxoferrato. His text, is part of the works dealing with legal ...

Grulichová, Sylvie; Bělovský, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií
Králová, Eliška
2024 - Czech
Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new words to a large extent even today. This does not apply only to terminologies of various scientific fields but also to the naming of phenomena and facts of our everyday life. In connection with globalization and the general effort for language internationalization, classical languages, thanks to their flexibility and ability to link with domestic and foreign word-forming components, are very intensively involved in neology. The aim of this dissertation is to demonstrate how high the level of understanding of word-forming components from Latin and Greek is shown by students in the 1st and 4th year of the four-year general grammar school, and to what extent possible unfamiliarity prevents them from a correct understanding of similarly formed expressions. The tool for determining the scope of knowledge among students was a didactic test administered at five four-year grammar schools in the Czech Republic, and every time, for comparison, in all parallels of the 1st and 4th year. The results of the research may help to improve the didactic processing of the curriculum in Czech language classes, and to enhance... Klasické jazyky - latina a řečtina - ovlivňovaly slovní zásobu českého jazyka po celou dobu jeho samostatného vývoje. Na vzniku nových slov se oba jazyky podílí velkou měrou i v současnosti. Nejedná se pouze o terminologie rozličných vědních oborů, ale jde i o pojmenování jevů a skutečností naší každodenní reality. V souvislosti s globalizací a všeobecnou snahou o jazykovou internacionalizaci se klasické jazyky díky své flexibilitě a schopnosti pojit se s domácími i cizími slovotvornými komponenty zapojují do neologického procesu velmi intenzivně. Cílem této disertační práce je ukázat, jak vysokou míru porozumění slovotvorným komponentům z latiny a řečtiny vykazují žáci v 1. a 4. ročníku všeobecného gymnázia a do jaké míry jim případná neznalost brání ve správném pochopení podobně utvářených výrazů. Nástrojem ke zjišťování úrovně znalostí mezi žáky je didaktický test, který byl zadán na pěti čtyřletých gymnáziích v České republice, a to vždy pro srovnání ve všech paralelkách 1. a 4. ročníku. Výsledky výzkumu mohou napomoci k lepšímu didaktickému zpracování učiva v hodinách českého jazyka a k mezipředmětovému propojení s ostatními obory, jako jsou například fyzika, biologie, dějepis či cizí jazyky. Klíčová slova Prefixy, prefixoidy, latinské slovotvorné komponenty, řecké slovotvorné komponenty, cizí... Keywords: Prefixy; prefixoidy; latinské slovotvorné komponenty; řecké slovotvorné komponenty; cizí slova v češtině; Prefixes; prefixoids; Latin word-forming components; Greek word-forming components; foreign words in Czech Available in a digital repository NRGL
Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií

Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new ...

Králová, Eliška
Univerzita Karlova, 2024

Zobecněné gama rozdělení
Komprda, Matěj; Hudecová, Šárka; Komárek, Arnošt
2024 - Czech
Keywords: Zobecněné gama rozdělení|metoda maximální věrohodnoti|momentová metoda; Generalized gamma distribution|maximum likelihood estimation|method of moments Available in a digital repository NRGL
Zobecněné gama rozdělení

Komprda, Matěj; Hudecová, Šárka; Komárek, Arnošt
Univerzita Karlova, 2024

Dovolání
Königová, Kateřina; Šámal, Pavel; Říha, Jiří
2024 - Czech
1 Abstract The diploma thesis is focused on the analysis of the legal regulation of extraordinary appeal. The extraordinary appeal is the latest extraordinary legal remedy in the Czech criminal proceedings, which was incorporated into the Code of Criminal procedure by Act No. 265/2001 Coll., which entered into force on 1 January 2002. This topic is nonetheless also very relevant these days, as Act No. 220/ 2021 Coll introduced further changes in the legal regulation of extraordinary appeal. Introduction of this thesis is dedicated to the general characteristics of extraordinary appeal and a comparison of individual extraordinary legal remedies. This is followed by a chapter focused on the admissibility of extraordinary appeals. The most extensive part of this thesis is centered around discussing individual reasons for the extraordinary appeal. With the above-mentioned amendment, a new reason of extraordinary appeal was inserted into the Code of Criminal procedure according to § 265b paragraph 1 letter g), which is directly related to the development of the jurisprudence of the Supreme Court and the Constitutional Court regarding the so-called issue of extreme contradiction. The Constitutional Court ruled that in cases of so- called extreme contradiction, the Supreme Court should also review factual findings... 1 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na rozbor právní úpravy dovolání. Dovolání je nejmladší mimořádný opravný prostředek v českém trestím řízení, který byl do trestního řádu včleněn zákonem č. 265/2001 Sb, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2002. Nyní se jedná opět o téma velice aktuální, jelikož zákonem č. 220/2021 Sb. došlo v zákonné úpravě dovolání k určitým změnám. Na začátku práce je uvedena obecná charakteristika dovolání a srovnání jednotlivých mimořádných opravných prostředků. Poté lze v této diplomové práci nalézt kapitolu věnovanou přípustnosti dovolání. Nejrozsáhlejší část této práce je věnována jednotlivým dovolacím důvodům. Výše zmiňovanou novelou byl do trestního řádu vložen nový dovolací důvod dle § 265b odst. 1 písm. g), což je bezprostředně spjato s vývojem judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu týkající se tzv. problematiky extrémního rozporu. Ústavním soudem bylo totiž judikováno, že v případech tzv. extrémního rozporu mají být Nejvyšším soudem přezkoumávána i skutková zjištění, aby byla dodržena práva obviněného na spravedlivý proces, což bylo Nejvyšším soudem akceptováno, a tedy pouze na základě extenzivního výkladu dovolacího důvodu dle § 265b odst. 1 písm. h) trestního řádu došlo k rozšíření dovolacích důvodů nad zákonný rámec. Toto přispělo k tomu, že byl novelou do trestního... Keywords: dovolání; dovolací důvody; trestní řád; extraordinary appeal; reasons for the extraordinary appeal; Code of Criminal procedure Available in a digital repository NRGL
Dovolání

1 Abstract The diploma thesis is focused on the analysis of the legal regulation of extraordinary appeal. The extraordinary appeal is the latest extraordinary legal remedy in the Czech criminal ...

Königová, Kateřina; Šámal, Pavel; Říha, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Ambulantní porody z pohledu laické veřejnosti
Fílová, Šárka; Buryanek, Adam; Lukavec, Vojtěch
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with outpatient birth from the perspective of the general public. Outpatient birth is defined as a birth in the maternity ward after which the woman leaves at her own request sooner than 72 hours after hospitalization. This thesis is conceived as theoretical-practical. The theoretical part provides a complex overview about outpatient birth including its definition, legislation, preparation, phases, the process itself and a discussion about its advantages and disadvantages. The theoretical part also deals with potential complications in the puerperium. The practical part focuses on analyzing data obtained from an anonymous questionnaire which 212 people have completed. The main goal of the questionnaire was to find out the level of awareness and perception of outpatient birth by the general public. The results show that the majority of respondents have basic knowledge about outpatient births, but there still exists a significant number of people who came into contact with this concept for the first time through this questionnaire or they have insufficient information about the subject. Key words Outpatient birth, females, human, birth, gestation Tato bakalářská práce se věnuje ambulantním porodům z pohledu laické veřejnosti. Ambulantní porod je definován jako porod v porodnici, po kterém žena odchází na vlastní žádost do domácí péče dříve jak za 72 hodin hospitalizace. Tato práce je koncipována jako teoreticko-praktická. Teoretická část poskytuje komplexní přehled o ambulantních porodech, včetně jejich definice, legislativy, přípravy, průběhu, fází, diskusí o výhodách a nevýhodách, a rovněž se zabývá potenciálními komplikacemi v šestinedělí. Praktická část se soustředí na analýzu dat získaných z anonymního dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 212 osob. Cílem šetření bylo zjistit míru povědomí a percepci ambulantních porodů mezi laickou veřejností. Výsledky ukazují, že většina respondentů má základní znalosti o ambulantních porodech, avšak stále existuje významný počet lidí, kteří se s konceptem setkali poprvé prostřednictvím tohoto šetření nebo mají o tématu nedostatečné informace. Klíčová slova Ambulantní porod, ženské pohlaví, lidé, porod, těhotenství Keywords: Lidé; těhotenství; porod; ženské pohlaví; ambulantní péče; Humans; pregnancy; birth; female; outpatient care Available in a digital repository NRGL
Ambulantní porody z pohledu laické veřejnosti

This bachelor thesis deals with outpatient birth from the perspective of the general public. Outpatient birth is defined as a birth in the maternity ward after which the woman leaves at her own ...

Fílová, Šárka; Buryanek, Adam; Lukavec, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

Šití porodního poranění v kompetencích porodní asistentky.
Danišová, Klára; Šmatláková, Lenka; Přáda, Jan
2024 - Czech
The bachelor thesis deals with the topic of perineal laceration repair within the scope of a midwife's competence. The aim of the thesis is to create an educational video that can serve as instructional material for midwifery students. Fulfilling the main objective of the thesis is related to achieving the following specific goals: creating a comprehensive theoretical compilation of available resources related to the topic of the thesis, developing a video script, and capturing footage with expert personnel. The thesis thoroughly examines the anatomy of soft tissues and subsequently focuses on the profession of midwifery, including competencies and education. In further sections, it explores the diagnosis and prevention of childbirth injuries, encompassing practices for both women before childbirth and midwives during labor. Simultaneously, it describes the procedures for treating injuries and the relevant materials and tools. The conclusion of the thesis addresses the subsequent care of injuries during the postpartum period and possible complications. The accompanying educational video addresses topics such as postpartum genital examination and injury management, depicting and describing them in detail with voiceover commentary. Keywords: childbirth injuries, midwife, vaginal delivery, rupture,... Bakalářská práce se zabývá tématem šití porodního poranění v kompetenci porodní asistentky. Cílem práce je vytvoření edukačního videa, které může sloužit jako výukový materiál pro studentky porodní asistence. Se splněním hlavního cíle práce souvisí naplnění následujících dílčích cílů: vytvoření uceleného teoretického sborníku dostupných zdrojů souvisejících s tématem BP, vytvoření scénáře videa a pořízení záběrů s odborným personálem. Práce detailně zkoumá anatomii měkkých tkání a následně se zaměřuje na profesi porodní asistentky, včetně kompetencí a vzdělání. V dalších částech zkoumá diagnostiku a prevenci porodních poranění, zahrnující praktiky jak pro ženy před porodem, tak pro porodní asistentky během porodu. Současně jsou zde popsány postupy ošetření poranění a příslušné materiály a nástroje. Závěr práce se zabývá následnou péčí o poranění v období šestinedělí a možnými komplikacemi. Přiložené edukační video se zabývá tématy vyšetření rodidel po porodu a ošetření poranění, které detailně vyobrazuje a popisuje hlasovým komentářem. Klíčová slova: porodní poranění, porodní asistentka, vaginální porod, ruptura, poranění hráze, epiziotomie, porodní poloh Keywords: porodní poranění; porodní asistentka; ruptura; poranění hráze; epiziotomie; porodní poloha; vaginální porod; obstetric injury; midwife; rupture; perineal injury; episiotomy; labor position; vaginal delivery Available in a digital repository NRGL
Šití porodního poranění v kompetencích porodní asistentky.

The bachelor thesis deals with the topic of perineal laceration repair within the scope of a midwife's competence. The aim of the thesis is to create an educational video that can serve as ...

Danišová, Klára; Šmatláková, Lenka; Přáda, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vliv pohybových aktivit a korekce sedu na posturu žáků první třídy: nerandomizovaná intervenční studie
Momutová, Viktorie; Bartlová, Petra; Baranová, Eva
2024 - Czech
This thesis examines the influence of school and school environment on children's posture. Given the increasing number of children with musculoskeletal problems, poor posture and increased time spent sitting, the aim of this thesis was to find out whether giving children a few extra minutes of daily physical activity and correcting their sitting would improve their posture or at least prevent the progression of poor posture. The descriptive part of the thesis focuses on school environmental factors such as the height of school furniture and the weight of school bags. The observation took place at the Elementary School in Zvole, involving first-grade pupils. A total of 33 children participated. It was found that 91% of the children carry bags that are too heavy relative to their body weight. The optimal desk height setting according to the ČSN EN 1729-1:2007 standard was appropriate in 52 % of cases. Results from the assessment of proper sitting posture show that none of the pupils in the first class maintained an ideal sitting posture during lessons, with the biggest issue being the correct positioning of the lower body. The intervention part of the study investigated the impact of sitting posture correction and physical activities on children's posture. A total of 10 children from two first-grade... Bakalářská práce zkoumá vliv školy a školního prostředí na posturu dítěte. Vzhledem k rostoucímu počtu dětí s problémy pohybového aparátu, vadným držením těla a prodlužující mu se času stráveným sezením bylo cílem této práce zjistit, zda když dětem denně přidáme pár minut pohybu navíc a budeme korigovat jejich sed, dojde ke zlepšení držení těla, nebo se alespoň zamezí progresi VDT. Deskriptivní část práce se zaměřuje na faktory školního prostředí, jako je výška školního nábytku a hmotnost aktovky. Sledování bylo prováděno na Základní škole ve Zvoli a účastníky byli žáci prvních tříd. Celkem se zapojilo 33 dětí. Bylo zjištěno, že 91 % dětí nosí příliš těžké tašky vzhledem k jejich tělesné hmotnosti. Optimální nastavení velikosti lavic dle normy ČSN EN 1729-1:2007 vyhovovalo v 52 % případů. Výsledky hodnocení správného sedu ukazují, že ani jeden žák první třídy nezaujímal během vyučování ideální sed. Největší problém měly děti se správným nastavením dolní části těla. Intervenční část zahrnovala samotný vliv korekce sedu a pohybových aktivit na posturu dětí. Celkem bylo sledováno 10 dětí, ze dvou tříd prvních ročníků. Žáci z 1.A tvořili kontrolní skupinu, žáci z 1.B patřili do skupiny experimentální, která každý den začínala 3-5 minutovou rozcvičkou a během dne se hlídal jejich sed. Sběr dat probíhal... Keywords: školní prostředí; vadné držení těla; hmotnost aktovky; ideální sed; školní lavice; cvičení; school environment; poor posture; weight of school bags; ideal sitting posture; school furniture; exercise Available in a digital repository NRGL
Vliv pohybových aktivit a korekce sedu na posturu žáků první třídy: nerandomizovaná intervenční studie

This thesis examines the influence of school and school environment on children's posture. Given the increasing number of children with musculoskeletal problems, poor posture and increased time spent ...

Momutová, Viktorie; Bartlová, Petra; Baranová, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Rizikové chování ve vztahu k poruchám příjmu potravy u dospívajících
Vilímovská, Adéla; Schneidrová, Dagmar; Rambousková, Jolana
2024 - Czech
Aims: The aim of the bachelor thesis was to summarize the knowledge about risky behaviours in relation to eating disorders (prevalence, etiology, characterics, prevention, treatment and the role of nutritional therapist) and to map and compare risky eating behaviours and abnormal weight proportionality in adolescents in elementary school and multi-year grammar school. Methodology: The return rate of the questionnaire was 100 % and the total number of respondents was 80 (40 elementary school, 40 students of multi-year grammar school). The age category of respondents was 13-15 years. Weight proportionality (underweight, overweight and obesity) and risky eating behaviour were evaluated. The data obtained were evaluated with Excel and a faculty statistical program to evaluate the statistical signifikance of differences between these subgroups. Results: A higher prevalence of risky eating behaviours (e.g. misreporting own weight, skipping daily meals) was found in a Prague elementary school compared to a small town multi-year grammar school and a higher prevalence of risky eating behaviours in girls compared to boys. In terms of weight proportionality, there was a higher prevalence of overweight and obesity in boys compared to girls and a higher prevalence of underweight in girls compared to boys.... SOUHRN Cíle: Cílem bakalářské práce bylo shrnout poznatky o rizikovém chování ve vztahu k poruchám příjmu potravy (výskyt, etiologie, charakteristika, prevence, léčba a úloha nutričního terapeuta) a zmapovat a porovnat rizikové jídelní chování a abnormální hmotnostní proporcionalitu adolescentů na základní škole a víceletém gymnáziu. Metodika: Byla zvolena metoda dotazníkového šetření ve spolupráci s pedagogy dvou vybraných škol. Návratnost dotazníku byla 100 % a celkový počet respondentů byl 80 (40 žáků základní školy a 40 studentů víceletého gymnázia). Věková kategorie respondentů byla 13-15 let. Byla hodnocena hmotnostní proporcionalita (podváha, nadváha a obezita) a rizikové jídelní chování. Získaná data byly hodnocena programem Excel a fakultním statistickým programem pro hodnocení statistické významnosti rozdílů daných podskupin. Výsledky: Zjištěn byl vyšší výskyt rizikového jídelního chování (např. nepravdivé sdělování své váhy, vynechávání denních jídel) na pražské základní škole oproti víceletému gymnáziu na malém městě a vyšší výskyt rizikového jídelního chování dívek oproti chlapcům. Co se týče hmotnostní proporcionality byl zjištěn vyšší výskyt nadváhy a obezity u chlapců oproti dívkám a vyšší výskyt podváhy u dívek oproti chlapcům. Závěr: Bylo by vhodné využít již vytvořené edukační programy... Keywords: rizikové chování; poruchy příjmu potravy; dospívající; risk behaviour; eating disorders; adolescents Available in a digital repository NRGL
Rizikové chování ve vztahu k poruchám příjmu potravy u dospívajících

Aims: The aim of the bachelor thesis was to summarize the knowledge about risky behaviours in relation to eating disorders (prevalence, etiology, characterics, prevention, treatment and the role of ...

Vilímovská, Adéla; Schneidrová, Dagmar; Rambousková, Jolana
Univerzita Karlova, 2024

Aktuárské výpočty založené na Gompertzově-Makehamově úmrtnosti
Mlčoušek, Jakub; Cipra, Tomáš; Mazurová, Lucie
2024 - Czech
The study focuses on applying the Gompertz-Makeham mortality law in actuarial calculations for life insurance. This method simplifies actuarial calculations by relying on the gamma function, which requires only a few parameters. The study explains and ap- plies specific estimation methods to evaluate life annuities within the Czech population. 1 Práce se zaměřuje na aplikaci Gompertzova-Makehamova zákona úmrtnosti v kon- textu aktuárských výpočtů, prováděných v rámci oblasti životního pojištění. Tento pří- stup umožňuje základní aktuárské výpočty založit na gama funkci, která je odhadnuta pomocí omezeného počtu parametrů. V této studii jsou detailně popsány příslušné odha- dové postupy, jež jsou aplikovány pro ocenění životních důchodů v české populaci. 1 Keywords: gama funkce|Gompertzova-Makehamova úmrtnost|komutační funkce|životní pojištění|životní důchod; gamma function|Gompertz-Makeham mortality|commutation functions|life insurance|life annuity Available in a digital repository NRGL
Aktuárské výpočty založené na Gompertzově-Makehamově úmrtnosti

The study focuses on applying the Gompertz-Makeham mortality law in actuarial calculations for life insurance. This method simplifies actuarial calculations by relying on the gamma function, which ...

Mlčoušek, Jakub; Cipra, Tomáš; Mazurová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases