Number of found documents: 148
Published from to

Molokani v Ruské říši a v Zakavkazsku
Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2020 - Russian
The Molokans are one of the most remarkable representatives of Russian sectarianism from the early 19th century, belonging to spiritual Christianity. Due to their isolation from the Russian Orthodox Church and different belief system, followers of the Molokan movement were expelled to the Transcaucasian countries, where they became a unifying element in the cultures of Russia and the peoples of Transcaucasia. This topic is an aspect of the current day question of relations between Russia and the countries of the Transcaucasia, which retains its importance today. This work examines the history of the Molokan community in the context of the history of three Transcaucasian countries: Georgia, Armenia and Azerbaijan, and also analyzes the role of this phenomenon in the Transcaucasian region. Keywords: Molokans, spiritual Christianity, Transcaucasia, sectarianism, Russian Empire, Georgia, Armenia, Azerbaijan, history Molokani jsou jedni z nejpozoruhodnějších představitelů ruského sektářství z počátku 19.století, patřící k duchovnímu křesťanství. Kvůli své izolaci od ruské pravoslavné církve a odlišné věrouce byli stoupenci molokanského hnutí vyhoštěni do zakavkazských zemí, kde se stávají sjednocujícím elementem v kulturách Ruska a národů Zakavkazska. Toto téma je aspektem aktuální otázky vztahů mezi Ruskem a zeměmi jižního Kavkazu, který si zachovává svůj význam i v dnešní době. Táto práce zkoumá historii molokanské komunity v kontextu dějin tří zakavkazských zemí: Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu, a také analyzuje roli tohoto jevu v Zakavkazsku. Klíčová slova: molokani, duchovní křesťanství, Zakavkazsko, sektářství, Ruská říše, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, dějiny Keywords: Молокане|Россия|Кавказ; Molokans|Russia|Caucasus Available in a digital repository NRGL
Molokani v Ruské říši a v Zakavkazsku

The Molokans are one of the most remarkable representatives of Russian sectarianism from the early 19th century, belonging to spiritual Christianity. Due to their isolation from the Russian Orthodox ...

Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2020

Konceptuální metafory v migračním diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice (na základě projevů V. Žirinovského a T. Okamury)
Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
2020 - Russian
Currently one of the key political issues is the search for effective solutions to overcome the migration crisis. Rapid growth of social and political tension, which leads to the intensification of activity of right-wing parties and movements around the world, can be observed. During the political struggle, politicians are able to form certain stereotypes, beliefs and values of the audience with the help of special linguistic means. The aim of the study is to analyze the conceptual metaphors that the "right-wing" politicians use in the discourse about immigration and immigrants. The analysis of the representation of the image of migrants in the discourse of "right-wing" politicians in Russia and the Czech Republic in a comparative aspect is carried out. V současné době jedním z klíčových politických problémů je hledání efektivních způsobů překonání migrační krize. Lze pozorovat rychlý růst sociálního a politického napětí, který vede ke zvýšení činnosti pravicových stran a hnutí po celém světě. V průběhu politické soutěže politici vytvářejí určité stereotypy a hodnoty u publika pomocí specifických jazykových prostředků. Cílem práce je analýza konceptuálních metafor, které pravicoví politici používají v diskurzu o migraci a migrantech. Výzkum se zaměřuje na popis a určení jazykových prostředků, které vytvařejí obraz uprchlíků v diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice ve srovnávacím aspektu. Keywords: diskurz|politický diskurz|konceptuální metafora|pojmová metafora|kognitivní lingvistika; discourse|political discourse|conceptual metaphor|cognitive linguistics Available in a digital repository NRGL
Konceptuální metafory v migračním diskurzu pravicových politiků v Rusku a České republice (na základě projevů V. Žirinovského a T. Okamury)

Currently one of the key political issues is the search for effective solutions to overcome the migration crisis. Rapid growth of social and political tension, which leads to the intensification of ...

Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2020

Obraz kinto v ruské kultuře
Vikhrova, Hanna; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2020 - Russian
The work reveals the topic of the origin of kinto, the specifics of its behavior, national belonging, its place and connection with Russian culture. The work also mentions the image of this phenomenon of the urban culture of Tiflis in the works of the classics of Russian literature. The work deals with the topic of relations between Georgia and Russia, their cooperation, history in a diplomatic, economic and cultural context. Also, the topic of the Armenian society in modern Tbilisi and the areas of their activity is being analyzed. The work contains sources that show the ethnic diversity of the city of Tiflis and describes the role of Armenians in the formation of the city of Tbilisi. Key words: Kinto, stereotype, image, Georgia, Caucasus. Práce odhaluje téma původu kinto, zvláštnosti jeho chování, národnost. Jeho místo v ruské kultuře a propojení s ruskou kulturou. Práce také zmiňuje obraz tohoto jevu městské kultury Tiflisu v dílech klasiků ruské literatury. Práce se zabývá tématem vztahů mezi Gruzií a Ruskem, jejich spoluprací, historií v diplomatickém, ekonomickém a kulturním kontextu. Analyzuje se také téma arménské společnosti v moderním Tbilisi a oblasti jejich činnosti. Práce obsahuje zdroje, které ukazují na etnickou rozmanitost města Tiflis a také popisuje roli Arménů ve formování města Tbilisi. Klíčová slova: Kinto, stereotyp, obraz, Gruzie, Kavkaz. Keywords: Kinto|Tbilisi|stereotyp|obraz|Gruzie|Kavkaz; Kinto|Tbilisi|stereotype|image|Georgia|Caucasus Available in a digital repository NRGL
Obraz kinto v ruské kultuře

The work reveals the topic of the origin of kinto, the specifics of its behavior, national belonging, its place and connection with Russian culture. The work also mentions the image of this phenomenon ...

Vikhrova, Hanna; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2020

Onomatopoie zvířat: Porovnání v ruštině, ukrajinštině a češtině.
Konstantynivska, Daryna; Rajnochová, Natalie; Kitzlerová, Jana
2020 - Russian
The aim of this work is to research differences in animal onomatopoeia in some Slavic languages, as well as the differences between the hearing perception of native speakers of different languages. The comparative picture of onomatopoeia is presented in three Slavic languages, two of them are East Slavic (Russian, Ukrainian) and one is West Slavic (Czech). The theoretical part is devoted to the research of onomatopoeia inclusion into the general language structure. The theory is based on a practical comparison of animal onomatopoeia. Key words: onomatopoeia, comparative analysis, Slavic languages, sounds of animals Cílem práce je výzkum rozdílů onomatopoie zvuků zvířat v některých slovanských jazycích, a také rozdíly mezi sluchovým vnímáním těchto zvuků mluvčími různých jazyků. Srovnání je provedeno ve třech slovanských jazycích, z nichž dva jsou východoslovanské (ruský, ukrajinský) a jeden je západoslovanský(če ský). Teoretickáčá st je věnována výzkumu problematiky inkluze onomatopoeie do obecné struktury jazyka. Teoretickáčá st je podložena praktickým porovnáním onomatopoie zvířat. Klíčová slova: onomatopoie, komparativní analýza, slovanské jazyky, onomatopoie zvířat Keywords: onomatopoie|komparativní analýza|slovanské jazyky|onomatopoie zvířat; Cross-linguistic onomatopoeias|Onomatopoeias|Comparative analysis|Sounds of animals Available in a digital repository NRGL
Onomatopoie zvířat: Porovnání v ruštině, ukrajinštině a češtině.

The aim of this work is to research differences in animal onomatopoeia in some Slavic languages, as well as the differences between the hearing perception of native speakers of different languages. ...

Konstantynivska, Daryna; Rajnochová, Natalie; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Projevy jazykové interference v řeči ruskymluvící mládeže na českém internetu
Dubova, Anastasija; Rajnochová, Natalie; Stranz-Nikitina, Veronika
2020 - Russian
(in English) There are a lot of young Russian-speaking people who live in Czech Republic and study Czech language. When immersing into a foreign language they face a fusion of languages - native and studied. In other words - interference. In this diploma thesis we will examine the particularity in written communication of young people who live in Czech Republic. Based on learned academic literature, we will reveal the main errors and miscommunication, which will be then sorted out in groups and sub-groups. (český) V České republice žije velké množství mladých ruskymluvících lidí, kteří studují český jazyk. Při důkladném zkoumání systému cizího jazyka se setkavájí s problémem jazykové kontaminace (interference) - mateřského a nového jazyku. V této práci bude prostudována specifika písemné komunikace ruské mládeže, která dlouhodobě žije v České republice. Příkladem bude písemná komunikace mládeže na ruské webové stránce vk.com, konkretně ve skupině "Kdoví", kde se ve formě otázka - odpověď dozvídají o životě v České republice. S pomocí odborné literatury bude proveden pokus popsat nejčastější chyby a problémy v komunikaci, které budou později roztříděny do určitých skupin a podskupin. Keywords: молодёжная речь|интернет|богемизмы|словообразование|интерференция|калькирование|ассимиляция|социальные сети; slang|internet|bohemisms|wold formation|interference|calquing|assimilation|social media Available in a digital repository NRGL
Projevy jazykové interference v řeči ruskymluvící mládeže na českém internetu

(in English) There are a lot of young Russian-speaking people who live in Czech Republic and study Czech language. When immersing into a foreign language they face a fusion of languages - native and ...

Dubova, Anastasija; Rajnochová, Natalie; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2020

Lékařský slang v Rusku a České Republice
Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
2020 - Russian
Medical slang in Russia and Czech Republic In this work there are analysis and comparison of medical slang in Russian and Czech society. The theoretical part is based on available specialized literature; the practical part is focused on various ways of enriching the medical officers' vocabulary, and also on comparison of this slang in two languages. The purpose of writing this work is to study medical slang, determine reasons, why it is used, study its word- formation, and to form semantic classification in two languages. As well, there were dictionaries of gathered words and phrases (in Russian and Czech) with their interpretation enclosed to this work. Lékařský slang v Rusku a České Republice V této práci se probírá analýza a srovnání lékařského slangu v ruské a české společnosti. Teoretická část je záložena na dostupné odborné literatuře; praktická část je zaměřena na různé způsoby obohacení slovní zásoby lékařů, a taky na srovnání daného slangu ve dvou jazycích. Cílem napsání je zkoumát lékařský slang, definovat důvody, proč se používá, jeho slovotvorbu a taky sestavit sémantickou klasifikaci ve dvou jazycích. Taky k této práci byly přiložené slovníčky sebraných slov a výrazů (v ruštině a češtině) s jejich vysvětlením. Keywords: lékařský sleng|medicína|stylistická analýza|klasifikace|tajný jazyk; Medical slang|medicine|stylistic analysis|classification|secret language Available in a digital repository NRGL
Lékařský slang v Rusku a České Republice

Medical slang in Russia and Czech Republic In this work there are analysis and comparison of medical slang in Russian and Czech society. The theoretical part is based on available specialized ...

Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2020

Názvy filmů: překladatelský problém
Hnylianska, Yuliia; Kitzlerová, Jana; Stranz-Nikitina, Veronika
2020 - Russian
The bachelor's work on the topic «Film Names: translation problem» studies and describes the pragmatics ofthe names of English films into Russian and Czech. The purpose of this research is to determine the specifics of the translation of films names from English into Russian and Czech, to explain the reasons for the differences in the translation, to describe the specifics of the emerging trends in the translation of film names. This work consists of two parts: theoretic and practical. The theoretical part describes the problem of translating films titles and its features. In the practical part, specific examples of movie namesselected by rating and release date of the film are. Materials were taken from the websites of IMDb and Česko-slovenská filmová databáze. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bakalářská práce na téma "Názvy filmů: překladatelský problém" studuje a popisuje pragmatiku názvů anglických filmů do ruštiny a češtiny.Účelem tohoto výzkumu je určit specifika překladu názvů filmů z angličtiny do ruštiny a češtiny, vysvětlit důvody rozdílů v překladu, popsat specifika vznikajících trendů v překladu názvů filmů.Tato práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část popisuje problematiku překladu filmových titulů a jejich rysy. V praktické části jsou uvedeny konkrétní příklady názvů filmů vybraných podle hodnocení a data 6vydání filmu. Materiály byly převzaty z webových stránek IMDb a Česko-slovenská filmová databáze. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: названия фильмов|заголовок|проблематика перевода|прагматика перевода; film titles|title|translation problem|pragmatics of translation Available in a digital repository NRGL
Názvy filmů: překladatelský problém

The bachelor's work on the topic «Film Names: translation problem» studies and describes the pragmatics ofthe names of English films into Russian and Czech. The purpose of this research is to ...

Hnylianska, Yuliia; Kitzlerová, Jana; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2020

Analýza výslovnostních stylů ruského jazyka na základě promluv televizních hlasatelů
Razinkova, Ekaterina; Konečný, Jakub; Vasilyeva, Elena
2020 - Russian
Keywords: výslovnostní styly; ortoepie; ortoepické normy; intonace; melodie; analýza; speech style; orthoepy; standard pronunciation; intonation; melody; analysis Available in a digital repository NRGL
Analýza výslovnostních stylů ruského jazyka na základě promluv televizních hlasatelů

Razinkova, Ekaterina; Konečný, Jakub; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2020

Vlog jako prostor pro vyjádřeni jazykové osobnosti (popis a analýza ruskojazyčných videoblogů)
Mushchinina, Polina; Konečný, Jakub; Rozboudová, Lenka
2020 - Russian
Keywords: internet; youtube; komunikace; video; jazyková osobnost; internet; youtube; communication; video; linguistic identity Available in a digital repository NRGL
Vlog jako prostor pro vyjádřeni jazykové osobnosti (popis a analýza ruskojazyčných videoblogů)

Mushchinina, Polina; Konečný, Jakub; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2020

Srovnání způsobů překladu anglických reklamních sloganů v ruském a českém jazyce
Babisheva, Olesya; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
2020 - Russian
An advertising slogan is one of the main ways how a brand communicates with a customer. The success of the company in the market depends on how it will be formulated. In the current economic situation, when brands operate internationally, the translation of advertising slogans is an equally important aspect. The purpose of this work is to find out which methods of translation of English advertising slogans exist, and also to find out which of them are most often used in Russian, and which are in Czech languages. Key words: advertising, advertising text, advertising slogan, translation, translation methods, translation of advertising slogan, English language, Russian language, Czech language Reklamní slogan je jedním z hlavních způsobů komunikace obchodní značky se zákazníkem. Na tom, jak bude formulován, závisí úspěch společnosti na trhu. V současné ekonomické situací, kdy značky působí mezinárodně, je také důležitým aspektem jejich propagace i překlad reklamních sloganů. Cílem této práce je zjistit, jaké metody překladu anglických reklamních sloganů existují, a také určit, které z nich se nejčastěji vyskytují v ruštině a které jsou v češtině. Klíčová slova: reklama, reklamní text, reklamní slogan, překlad, způsoby překladu, překlad reklamního sloganu, anglický jazyk, ruský jazyk, český jazyk Keywords: překlad|komparace|srovnávácí metody|reklamní slogany|čeština|ruština; translation|komparation|russian and czech languages Available in a digital repository NRGL
Srovnání způsobů překladu anglických reklamních sloganů v ruském a českém jazyce

An advertising slogan is one of the main ways how a brand communicates with a customer. The success of the company in the market depends on how it will be formulated. In the current economic ...

Babisheva, Olesya; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases