Number of found documents: 274
Published from to

Out of Scope? Open science monitoring and grey literature
Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène
2019 - English
Příspěvek hodnotí, zda a jak EU a francouzský Open Science Monitor poskytují kvalitativní a kvantitativní údaje o šedé literatuře, jako jsou např. konferenční příspěvky, vysokoškolské kvalifikační práce, zprávy, working papers nebo preprinty. Jak je šedá literatura zahrnuta ve zdrojích dat, v metodice a ukazatelích, v publikovaných průzkumech a případových studiích? Autoři zkontaktovali projektové týmy Monitoru, aby se dozvěděli více o jejich budoucích projektech a zda zamýšlejí věnovat větší pozornost nekomerční oblasti akademické komunikace. The paper will assess if and how the EU and the French Open Science Monitors provide qualitative and quantitative data on grey literature such as conference papers, theses and dissertations, reports, working papers or preprints. How is grey literature included in their data sources, in the methodology and indicators, in published surveys and case studies? The authors will contact the Monitor project teams to learn more about their future projects and if they intend to give more importance to the non-commercial part of academic communication. Keywords: otevřená věda; open science; Open Science Monitor; šedá literatura; hodnocení; monitoring Available in the NTK library.
Out of Scope? Open science monitoring and grey literature

Příspěvek hodnotí, zda a jak EU a francouzský Open Science Monitor poskytují kvalitativní a kvantitativní údaje o šedé literatuře, jako jsou např. konferenční příspěvky, vysokoškolské kvalifikační ...

Schöpfel, Joachim; Prost, Hélène
Národní technická knihovna, 2019

Šedá literatura a Národní archiv
Šimůnková, Karolína; Kunt, Miroslav
2019 - English
Národní archiv provádí výběr archiválií u pestré palety původců – od ústředních úřadů státní správy, přes výzkumné instituce až po fyzické osoby. V archiváliích se tak nacházejí všechny typy šedé literatury – výzkumné zprávy, cestovní zprávy, dříve utajované tisky, digitální věstníky, mapy, studie aj. Specifickým příkladem jsou internetové a intranetové stránky. Příspěvek na příkladech ukazuje nakládání s šedou literaturou, která v archivnictví není odlišována od jiné (úřední) produkce. Seznámí posluchače také s možnostmi Národního archivního portálu při popisu a ukládání jednotlivých datových souborů určených k trvalému uchování. National Archives selects the archival records from a various range of creators – from central agencies of the state administration and research institutions to individuals. All types of grey literature are present in the archives – research reports, travel reports, originally secret prints, digital journals, maps and studies etc. Internet and intranet websites are specific example. The paper on examples shows handling with the grey literature, which is not distinguished from other (official) production in the archival practice. The paper also introduces the National Archival Portal and its options for description and submission of the individual data files designated for long term preservation. Keywords: Národní digitální archiv; Národní archivní portál; National Archives Portal; šedá literatura; archivy; archiválie Available in the NTK library.
Šedá literatura a Národní archiv

Národní archiv provádí výběr archiválií u pestré palety původců – od ústředních úřadů státní správy, přes výzkumné instituce až po fyzické osoby. V archiváliích se tak nacházejí všechny typy šedé ...

Šimůnková, Karolína; Kunt, Miroslav
Národní technická knihovna, 2019

The Challenges of Incorporating Grey Literature Into A Scholarly Platform
Reece, Alistair
2019 - English
GeoScienceWorld kromě stávající sbírky tradičních publikací (recenzované časopisy a knihy z oblasti geověd) plánuje také shromažďování velkého množství šedé literatury a její začlenění do svého úložiště. Co se stane, když se poskytovatel tradičního vědeckého obsahu rozhodne začlenit šedou literaturu do své online platformy? Jaké se objevují výzvy při přípravě šedé literatury pro její zveřejnění a dobrou vyhledatelnost? Jak ovlivňuje přítomnost šedé literatury v databázi proces křížového vyhledávání? Bude možné sladit různé obchodní modely a sloučit různé typy publikací v jednotné platformě pro zpřístupnění uživatelům? GeoScienceWorld are in the process of acquiring, converting, and loading a major content repository with a significant amount of grey literature, to be hosted alongside our existing collection of peer-reviewed journals and books in the geosciences. What happens when a traditionally scholarly content provider decides to incorporate grey literature into their online content platform? What are the challenges of preparing the content for publication and discoverability? How does the presence of grey literature in the database affect cross search? How do differing business models find a common home in a unified content platform? Keywords: vědy o Zemi; obchodní model; publikační platforma; geosciences; business model; publishing platform; šedá literatura; projektový management; XML; vyhledávání informací Available in the NTK library.
The Challenges of Incorporating Grey Literature Into A Scholarly Platform

GeoScienceWorld kromě stávající sbírky tradičních publikací (recenzované časopisy a knihy z oblasti geověd) plánuje také shromažďování velkého množství šedé literatury a její začlenění do svého ...

Reece, Alistair
Národní technická knihovna, 2019

Measuring the value of open access ETDs in the Algerian digital repositories: an evaluative study
Mettai, Khaled; Boumarafi, Behdja
2019 - English
V posledních letech vzniká stále více šedé literatury a zejména vysokoškolských závěrečných prací v digitální podobě. Alžírsko se umístilo na prvním místě mezi arabskými zeměmi s 15 digitálními repozitáři. Elektronické vysokoškolské závěrečné práce představují velké procento obsahu těchto úložišť. Ve 14 z nich jsou shromažďovány i vysokoškolské závěrečné práce, včetně disertačních, stejně tak i jiné typy dokumentů, jako články, zprávy atd., které jsou nadefinovány v obsahových politikách (content policies). Využívanost závěrečných prací vysokoškoláky stále exponenciálně roste. Tato studie se zaměřuje na nástroje užívané k měření využívanosti závěrečných prací uložených v digitálních repozitářích, zhodnocení jejich dostupnosti a zjištění dalších informací o využívání závěrečných prací a jejich uživatelích. Over the past years, grey literature in general and ETDs in particular has been growing more and more digitally. Algeria ranked first among Arab countries with 15 digital repositories. Electronic Digital Theses (EDTs) represent a huge percentage of the repositories content. There are 14 repositories in which their content policies collect theses and dissertations as well as other types of documents such as articles, reports, etc. The usage of ETDs by undergraduates has been exponentially increased. The study aims to highlight and evaluate the tools for measuring the usage of ETDs in the digital repositories and their availability, the extent of using ETDs by users and evaluation methodology. Keywords: hodnocení VŠKP; statistika využití; ETDs; University of Constantine 2; usage statistics; valorization of ETDs; šedá literatura; otevřený přístup; vysokoškolské práce; digitální knihovny; statistika Available in the NTK library.
Measuring the value of open access ETDs in the Algerian digital repositories: an evaluative study

V posledních letech vzniká stále více šedé literatury a zejména vysokoškolských závěrečných prací v digitální podobě. Alžírsko se umístilo na prvním místě mezi arabskými zeměmi s 15 digitálními ...

Mettai, Khaled; Boumarafi, Behdja
Národní technická knihovna, 2019

Digital Transformation and Grey Literature Professionals
Savić, Dobrica
2019 - English
Příspěvek se zabývá dopadem digitální transformace na pracovní síly obecně, přičemž zvláštní důraz je kladen na odborníky v oblasti informačního managementu, a konkrétně v oblasti šedé literatury. Příspěvek se dále zaměřuje na následující problémy - měnící se charakter práce se šedou literaturou, požadované změny na personální úrovni, dopad na organizaci práce a nově definovaná role vedení (leadership). Předpokládá se, že přes jistou náročnost a obtížnost digitální transformace představuje také významnou příležitost pro odborníky na šedou literaturu. This paper looks at the impact of digital transformation on the workforce in general, while the special emphasis is placed on information management professionals working in the field of grey literature. The following areas are reviewed - the changing nature of grey literature work, changes required on a personal level, the impact on work organization, and the redefined role of leadership. It is assumed that although challenging, digital transformation also represents an important opportunity for grey literature professionals. Keywords: digitální transformace; informační technologie; digital transformation; information technology; information management profession; šedá literatura; informační management Available in the NTK library.
Digital Transformation and Grey Literature Professionals

Příspěvek se zabývá dopadem digitální transformace na pracovní síly obecně, přičemž zvláštní důraz je kladen na odborníky v oblasti informačního managementu, a konkrétně v oblasti šedé literatury. ...

Savić, Dobrica
Národní technická knihovna, 2019

Integrace VŠKP do Univerzitního repozitáře TUL
Vencláková, Jitka; Trykarová, Markéta
2019 - English
Příspěvek mapuje proces budování a zprovozňování digitálního repozitáře Technické univerzity v Liberci. Stručně se věnuje i stavu, jenž předcházel zprovoznění repozitáře, a původním možnostem ukládání a zpřístupňování kvalifikačních prací i publikační činnosti. Na výstavbu repozitáře je nahlíženo z pozice přímých účastníků procesu, a příspěvek je tudíž sumarizací praktických zkušeností a příkladů dobré praxe, přičemž se ale nevyhýbá ani demonstraci nezdařených postupů. Součástí příspěvku je též popis nynějšího stavu činných procesů repozitáře a stručný plán jeho dalšího rozvoje a zdokonalení. The paper maps the entire process of building and commissioning the digital repository of the Technical University of Liberec. It also briefly discusses the preparation phase, and primary options for storing and accessing theses and publications. The whole process of assembling the repository has been seen from a direct participant’s point of view. This contribution is a summary of practical experience and examples of good practice, and moreover, points out the demonstration of failed processes. In addition, the contribution includes a description of the current state of active repository processes and a brief proposal for its further development and improvement Keywords: archivace; DSpace; univerzitní repozitář; archiving; DSpace; university repository; šedá literatura; vysokoškolské práce; elektronické zdroje; digitální knihovny Available in the NTK library.
Integrace VŠKP do Univerzitního repozitáře TUL

Příspěvek mapuje proces budování a zprovozňování digitálního repozitáře Technické univerzity v Liberci. Stručně se věnuje i stavu, jenž předcházel zprovoznění repozitáře, a původním možnostem ukládání ...

Vencláková, Jitka; Trykarová, Markéta
Národní technická knihovna, 2019

Increasing the visibility of grey literature in Algerian institutional repositories
Ahcene, Babori; Nabil, Aknouche
2019 - English
Cílem tohoto příspěvku je definovat přínosy a vliv institucionálních repozitářů, jejich role při podpoře vědeckého výzkumu a zvýšení globální viditelnosti a významu šedé literatury prostřednictvím zodpovězení následujících otázek: Jaké jsou nejlepší postupy pro zlepšení viditelnosti šedé literatury? Jak bychom mohli dosáhnout náležitého zviditelnění šedé literatury v institucionálním repozitáři v Alžírsku? This paper aims to discover the benefits and the impact of institutional repositories and its role to support the scientific research and enhancing the global visibility and impact of grey literature through answering the following questions: Which are the best practices to improve the visibility of grey literature? How could we achieve a high visibility of grey literature in Algerian institutional repository? Keywords: institucionální repozitáře; Alžírsko; zviditelnění; institutional repositories; Algeria; visibility; šedá literatura; digitální knihovny Available in the NTK library.
Increasing the visibility of grey literature in Algerian institutional repositories

Cílem tohoto příspěvku je definovat přínosy a vliv institucionálních repozitářů, jejich role při podpoře vědeckého výzkumu a zvýšení globální viditelnosti a významu šedé literatury prostřednictvím ...

Ahcene, Babori; Nabil, Aknouche
Národní technická knihovna, 2019

Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů
Myška, Matěj
2019 - English
Pro činnost knihoven a repozitářů jsou z nově přijaté směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nejrelevantnější ustanovení týkající se výjimek a omezení. Tento příspěvek se ale zaměří na ostatní ustanovení (zejména opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva, tj. zprofanovaný čl. 17, týkající se užívání chráněného obsahu poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a čl. 15. týkající se práv k publikacím). Příspěvek podává přehled a kritický rozbor možného dopadu těchto ustanovení a analyzuje možnosti českého zákonodárce při jejich implementaci. For libraries and repositories, the articles regulating new exceptions and limitations are the most relevant in the newly adopted Directive on Copyright in the Digital Single Market. This contribution however will focus on other provisions (in particular measures to achieve a well-functioning market for copyright, i.e. Article 17, concerning the use of protected content by online content-sharing service providers and Article 15 on protection of press publications). The paper gives an overview and a critical analysis of the potential impact of these provisions and explores the possibilities of the Czech legislator in their implementation. Keywords: jednotný digitální trh; Digital Single Market; šedá literatura; knihovny; digitální knihovny; autorské právo Available in the NTK library.
Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů

Pro činnost knihoven a repozitářů jsou z nově přijaté směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nejrelevantnější ustanovení týkající se výjimek a omezení. Tento příspěvek se ale zaměří ...

Myška, Matěj
Národní technická knihovna, 2019

CLARIN-DSpace repozitář v LINDAT/CLARIN
Straňák, Pavel; Košarko, Ondřej; Mišutka, Jozef
2019 - English
Prezentujeme softwarové řešení a zkušenosti s provozem repozitáře pro jazyková data a nástroje pro zpracování přirozených jazyků - LINDAT/CLARIN. Představíme unikátní podporu licencování s důrazem na Open Access a to, jak podporujeme všechny 4 klíčové principy FAIR. Ukážeme vytváření záznamů včetně volby licence, jejich schvalování a publikaci editory, i prostředí pro administraci repozitáře včetně definice licencí, jejich podepisování a kontroly přístupu. Ukážeme také integrace repozitáře s dalšími službami a provozní statistiky. We will present a software solution for and experience in running a digital repository for language data and natural language processing tools - LINDAT/CLARIN. We will present unique support for licensing with an emphasis on Open Access, and how we support all 4 key FAIR principles. We will show the submission workflow including license choice, approval and publishing or submissions by editors, as well as the repository administration environment including license definition, signing and access control. We will also present repository integration with other services, and statistics of operation. Keywords: datový repozitář; citace dat; softwarové nástroje; výměna metadat; integrace služeb; jazyková data; data repository; data citations; software tools; metadata exchange; service integration; community standards; language data; digitální knihovny; otevřený software; licence Available in the NTK library.
CLARIN-DSpace repozitář v LINDAT/CLARIN

Prezentujeme softwarové řešení a zkušenosti s provozem repozitáře pro jazyková data a nástroje pro zpracování přirozených jazyků - LINDAT/CLARIN. Představíme unikátní podporu licencování s důrazem na ...

Straňák, Pavel; Košarko, Ondřej; Mišutka, Jozef
Národní technická knihovna, 2019

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases