Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 452
Published from to

Sborník abstraktů Konference ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 2022
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2022 - Czech
Keywords: životní prostředí; environment Available in a digital repository NRGL
Sborník abstraktů Konference ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 2022

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Pardubickém kraji 2021
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Pardubickém kraji 2021

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2022

Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2021
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2021

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2022

NIKM – distribuce KM/PKM v SO ORP České republiky
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2022 - Czech
Národní inventarizace kontaminovaných míst (projekt NIKM 2) byla dokončena v prosinci 2021. Představujeme výstup týkající se distribuce inventarizovaných kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM)) v 205 správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP). V Hlavním městě Praha, které je krajem i obcí, a tudíž i ORP, má obdobnou působnost jako ORP všech 22 městských částí. Naplněná databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) slouží jako hlavní zdroj pro tzv. územně analytické podklady, tj. pro územní plánování na úrovni ORP. Doposud byly používány neúplné podklady o KM/PKM, takže územní dokumentace nemusela reflektovat reálnou situaci v kontaminaci území. Po dokončení inventarizace mohou být aktualizace územně analytických podkladů v této problematice založeny na relevantních datech. Keywords: kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; inventarizace kontaminovaných míst; evidence kontaminovaných míst; distribuce kontaminovaných míst; databáze SEKM; contaminated sites; distribution of contaminated sites; inventory of contaminated sites; potentially contaminated sites; records of contaminated sites; SEKM database Available in a digital repository NRGL
NIKM – distribuce KM/PKM v SO ORP České republiky

Národní inventarizace kontaminovaných míst (projekt NIKM 2) byla dokončena v prosinci 2021. Představujeme výstup týkající se distribuce inventarizovaných kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2022

NIKM – Distribuce kontaminovaných míst ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností České republiky
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2022 - Czech
Keywords: databáze SEKM; distribuce kontaminovaných míst; evidence kontaminovaných míst; inventarizace kontaminovaných míst; kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; contaminated sites; distribution of contaminated sites; inventory of contaminated sites; potentially contaminated sites; records of contaminated sites; SEKM database Available in a digital repository NRGL
NIKM – Distribuce kontaminovaných míst ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností České republiky

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2022

Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost
Seidlová, Jana; Polák, Mojmír; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2022 - Czech
Keywords: skládka; laguna; dálkový průzkum; klasifikace; landfill; lagoon; remote sensing; classification Available in a digital repository NRGL
Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost

Seidlová, Jana; Polák, Mojmír; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

Využití nanosatů v dálkovém průzkumu
Doubrava, Pavel
2022 - Czech
Keywords: data dálkového průzkumu; nanosatelit; remote sensing data; nanosatellite Available in a digital repository NRGL
Využití nanosatů v dálkovém průzkumu

Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

Problematika vstupů na pozemky a do objektů v rámci terénních prací environmentálních projektů realizovaných ve veřejném zájmu
Suchánek, Zdeněk
2022 - Czech
Ve veřejném zájmu jsou prováděny i různé terénní činnosti, což se týká řady přírodovědeckých disciplín. V environmentálních oborech je pozorování přímo na místě, případně odběry vzorků, základním nástrojem sběru informací, které se obvykle zpracovávají do záznamů evidenčních databází. V případě projektu inventarizace kontaminovaných míst není v České republice právo návštěv lokalit a sběr informací na místě nijak specifikované zákonnými předpisy. Naopak, terénní pracovník musí respektovat zákonné požadavky, týkající se ochrany majetku, soukromí i zpracování osobních údajů. V projektu Národním inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) bylo terénní ověřování poměrů na známých nebo podezřelých lokalitách jednou ze základních metod aktualizace a doplnění evidenční databáze kontaminovaných míst. Do terénního ověřování bylo zahrnuto cca 30 tis. lokalit. Projekt NIKM byl dokončen ke konci roku 2021. Následně jsme v prezentované případové studii vyhodnotili rozsah a druhy problémů, které byly spojeny s návštěvami lokalit a analyzovali důvody pro jejich neprozkoumání „in situ“. Vzhledem k tomu, že zápis nenavštívení a/nebo neprovedení rekognoskace lokality na místě není možno v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) povinně vyplňovat do samostatné rubriky a není ani předepsán nebo vyžadován přesný výrok, který by mohl být použit jako vyhledávací / filtrovací parametr, bylo pro analýzy databáze použito fulltextové vyhledávání v tabulkových exportech ve formátu EXCEL, a to podle různých relevantních výroků, slov a částí slov. V projektu NIKM tvořil podíl 317 případů nenavštívení lokality pouhých 1,1 % z celkového počtu schválených (hodnocených a vyloučených) lokalit a podíl 171 nenavštívených hodnocených lokalit z počtu hodnocených lokalit je 1,7 %. Počet 171 hodnocených lokalit zároveň představuje pouze 0,6 % ze všech schválených lokalit. To jsou hodnoty, které je možno považovat za přijatelné z pohledu kvality záznamů celé databáze SEKM. Various field activities are also carried out in the public interest, which concerns a few natural science disciplines. In environmental fields, on-site observation or sampling is the basic tool for collecting information, which is usually processed into records of registration databases. In the case of the contaminated site inventory project, the right to visit sites and collect information on site is not specified by law in the Czech Republic. On the contrary, the field worker must respect the legal requirements regarding the protection of property, privacy, and the processing of personal data. In the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM) project, a field verification of conditions at known or suspected sites was one of the basic methods of updating and supplementing the registry database of contaminated sites. About 30,000 locations were included in the field verification. The project NIKM was completed by the end of 2021. Subsequently, in the presented case study, we evaluated the extent and types of problems that were associated with site visits and analyzed the reasons for not examining them "in situ". Since the entry of non-visiting and/or non-reconnaissance of the site cannot be completed in a separate section in the Contaminated Sites Registration System (SEKM) and sice there is no prescribed or required exact statement that could be used as a search / filtering parameter, a full-text search in tabular exports in EXCEL format was used for database analyses, according to various relevant statements, words, and parts of words. In the NIKM project, the share of 317 cases of non-visiting the location was only 1.1% of the total number of approved (evaluated and excluded) locations, and the share of 171 unvisited evaluated locations from the number of evaluated locations was 1.7%. At the same time, the number of 171 evaluated locations represents only 0.6% of all approved locations. These are values that can be considered acceptable from the point of view of the quality of the records of the entire SEKM3 database. Keywords: soupis kontaminovaných míst; registrace kontaminovaných lokalit; databáze kontaminovaných míst; průzkum in situ; inventory of contaminated sites; registration of contaminated sites; database of contaminated sites; in situ survey Available in a digital repository NRGL
Problematika vstupů na pozemky a do objektů v rámci terénních prací environmentálních projektů realizovaných ve veřejném zájmu

Ve veřejném zájmu jsou prováděny i různé terénní činnosti, což se týká řady přírodovědeckých disciplín. V environmentálních oborech je pozorování přímo na místě, případně odběry vzorků, základním ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Aktivity Laboratoře dálkového průzkumu
Seidlová, Jana
2022 - Czech
Keywords: data dálkového průzkumu; radar; multispektrál; termal; hyperspektral; remote sensing data; radar; multispectral; thermal; hyperspectral Available in a digital repository NRGL
Aktivity Laboratoře dálkového průzkumu

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

SEEPIA – Využití dat pro socio-ekonomický výzkum v oblasti životního prostředí
Svobodová, Lucie; Mertl, Jan; Škopková, Hana; Kochová, Tereza; Havránek, Miroslav
2022 - Czech
Keywords: datová analýza; životní prostředí; socioekonomický výzkum; Fit for 55; Zelená dohoda pro Evropu; data analysis; environment; socioeconomic research; Fit for 55; European Green Deal Available in a digital repository NRGL
SEEPIA – Využití dat pro socio-ekonomický výzkum v oblasti životního prostředí

Svobodová, Lucie; Mertl, Jan; Škopková, Hana; Kochová, Tereza; Havránek, Miroslav
CENIA, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases