Number of found documents: 170
Published from to

Protura and Diplura succession on chemical factory deposits
Rusek, Josef
2005 - English
Primary succession of Protura and Diplura was studied on deposits of a former chemical factory at Petrovice u Karviné, NE Moravia, Czech Republic, in 1978-1979, 1993 and in 2002-2004. Chemically loaded deposits were 15, 25 and 60 years old in 1979 and a primary succession without plant re-cultivation took place there. The succession was delayed on small humps and slopes where the deposited substrate was covered by terrestrial algae, lichens and mosses. Protura did not enter the primary succession before a moss cover occurred on the 15 years old heap and they were represented only by .i.Acerentulus traegardhi./i.. Three species of Protura were established in the 20 years old grass-covered stage as well as on the 49 years old heap. They occurred in low densities up to the 74 years old stage (and older), in which a proturan community of 4-6 species was established. Primární sukcese Protura a Diplura byla studována na haldách bývalé chemické továrny v Petrovicích u Karviné, SV Morava, Česká republika, v letech 1978-1979,1993 a 2002-2004. Chemicky extrémní substráty byly v roce 1979 staré 15, 25 a 60 let a probíhala na nich primární sukcese bez rekultivačních zásahů. Sukcese byla zpomalená na svazích a malých hromadách substrátu, na nichž byly na začátku pouze porosty půdních řas, lišejníků a mechů. Jeden druh Protura se začal objevovat až na 15 leté haldě s porostem mechů. Tři druhy byly zjištěné teprve na 20 leté haldě s porostem trav. Vyskytovaly se v nízké početnosti až do stádia 74 leté haldy, na níž byla zastoupena již společenstva 4-6 druhů v hustotách 5400-10200 jedinců.m-2. Diplura vstoupila do sukcese na 20 leté haldě (2 druhy), ale pouze .i.Campodea suensoni./i. byla zastoupena v pozdějších stádiích. Přítomnost obou skupin euedafických bezobratlých dokládá příznivý vývoj edafických poměrů v sukcesní řadě. Keywords: Protura; Diplura; chemical factory deposits Available at various institutes of the ASCR
Protura and Diplura succession on chemical factory deposits

Primary succession of Protura and Diplura was studied on deposits of a former chemical factory at Petrovice u Karviné, NE Moravia, Czech Republic, in 1978-1979, 1993 and in 2002-2004. Chemically ...

Rusek, Josef
Ústav půdní biologie, 2005

The effect of cultivation conditions on cryopreservation of soil algae and cyanobacteria
Lukešová, Alena
2005 - English
Fundamental principles of both conservative and vitrification cryopreservation methods are presented, and factors affecting cryopreservation of algae and cyanobacteria are summarized. These factors include factors connected with the cryopreservation process itself as well as factors connected with pre- and post-cryopreservation manipulation with samples. Attention is paid to cultivation conditions, mainly to the temperature in the context of application of cold acclimation before cryopreservation. Both literature data and our experience indicate that the response of soil algae and cyanobacteria to particular factors is species or strain specific and optimization of condition can enhance post-cryopreservation viability of cryopreservation recalcitrant strain. V příspěvku jsou prezentovány základní principy kryoprezervačních metod, a to jak konzervativních tak vitrifikačních technik, a shrnuty faktory, které mohou ovlivnit úspěšnost kryoprezervace řas a sinic. Jedná se o faktory související s vlastním procesem kryoprezervace, které jsou specifické pro jednotlivé techniky i o faktory související s přípravou a manipulací vzorků před a po kryoprezervaci. Pozornost je věnována zejména vlivu kultivačních podmínek, především teplotě, v souvislosti s možností aplikace chladové aklimace při kryoprezervaci půdních řas. Jak z literárních údajů tak z naší zkušenosti vyplývá, že odezva půdních řas a sinic na jednotlivé faktory je druhově či kmenově specifická a že jejich optimalizace může vést k úspěšné kryoprezervaci řady dosud nezmrazitelných kmenů. Keywords: cultivation conditions; cryopreservation; soil algae Available at various institutes of the ASCR
The effect of cultivation conditions on cryopreservation of soil algae and cyanobacteria

Fundamental principles of both conservative and vitrification cryopreservation methods are presented, and factors affecting cryopreservation of algae and cyanobacteria are summarized. These factors ...

Lukešová, Alena
Ústav půdní biologie, 2005

Earthworms in an arable field-forest ecotone
Pižl, Václav; Zeithaml, J.
2005 - English
The effects of a forest-field ecotone on the density, biomass and species composition of earthworm communities were assessed. Five sites (blocks) differing in type of crop rotation used in the field were studied near Kostelec nad Černými Lesy, Czech Republic. At each block, soil samples were taken in seven parallel rows perpendicular to a transect from the oak forest to the centre of the field. Individual rows were located: in the forest (5 m from the edge), on the foresf edge, and in the field in distances of 5,10, 25, 50, 100 m from the edge of the forest. Six samples were taken in each row in spring 2001. Digging and hand sorting of soil samples, followed by formalin application was used to extract earthworms. Nine species and subspecies of earthworms were identified, among which .i.Aporrectodea caliginosa./i. predominated. Per block, the species number varied from 5 to 7. Vliv ekotonu pole - les na společenstva žížal byl sledován na pěti plochách (blocích) lišících se osevním postupem na poli. V každém bloku bylo vytyčeno sedm linií kolmých k transektu z lesa do centra pole a v každé na jaře 2001 odebráno 6 půdních vzorků. K získání žížal byla použita kombinovaná metoda ručního rozboru půdních vzorků a formalínové extrakce. Celkem bylo nalezeno 9 druhů žížal (5-7 na jednotlivých lokalitách), mezi nimiž dominovala .i.Aporrectodea caliginosa./i.. Pozice v transektu ovlivnila abundanci i biomasu žížal. Oba parametry byly nejnižší v lese, vzrostly na rozhraní pole - les, opět poklesly ve vzdálenosti 5 - 10 metrů od okraje lesa a pak kontinuálně rostly směrem k centru pole. Keywords: earthworms; ecotone; edge effect Available at various institutes of the ASCR
Earthworms in an arable field-forest ecotone

The effects of a forest-field ecotone on the density, biomass and species composition of earthworm communities were assessed. Five sites (blocks) differing in type of crop rotation used in the field ...

Pižl, Václav; Zeithaml, J.
Ústav půdní biologie, 2005

Interesting and rare saprotrophic microfungi isolated from excrements and other substrata in the Domica and Ardovská Caves (Slovak Karst National Park, Slovakia)
Nováková, Alena
2005 - English
A broad spectrum of saprotrophic microfungi representing possible food sources for cave invertebrates was isolated from different substrata (invertebrates, bat and marten excrements, bat guano, cave sediment, air) from the Domica and Ardovská Caves. .i.Pidoplitchkoviella terricola./i. and .i.Thielavia hyrcaniae./i. are rather rarely isolated micromycetes. The species interesting from the point of view of the colony appearance or microscopic properties were .i.Penicillium glandicola, Beauveria brongniartii, Chaetomium indicum, Penicillium hirsutum, Penicillium hordei, Rhinocladiella./i. sp., .i.Aspergillus versicolor, Echinobotryum./i. state of .i.Doratomyces stemonitis./i., and .i.Oidiodendron cerealis./i.. Široké spektrum saprotrofních mikroskopických hub představující možný zdroj potravy jeskynních bezobratlých bylo izolováno z různých substrátů (exkrementy netopýrů, bezobratlých a kuny, netopýří guano, jeskynní sediment) jeskyně Domica a Ardovské jeskyně. .i.Pidoplitchkoviella terricola./i. a .i.Thielavia hyrcaniae./i. patří mezi poněkud méně často izolované mikromycety. Druhy zajímavé jak vzhledem kolonií i z mikroskopického hlediska byly izolovány .i.Penicillium glandicola, Beauveria brongniartii, Chaetomium indicum, Penicillium hirsutum, Penicillium hordei, Rhinocladiella./i. sp., .i.Aspergillus versicolor, Echinobotryum./i. state of .i.Doratomyces stemonitis./i. a .i.Oidiodendron cerealis../i. Keywords: saprotrophic micromycetes; caves; guano Available at various institutes of the ASCR
Interesting and rare saprotrophic microfungi isolated from excrements and other substrata in the Domica and Ardovská Caves (Slovak Karst National Park, Slovakia)

A broad spectrum of saprotrophic microfungi representing possible food sources for cave invertebrates was isolated from different substrata (invertebrates, bat and marten excrements, bat guano, cave ...

Nováková, Alena
Ústav půdní biologie, 2005

Influence of grass sowing on oribatid mite communities (Acari: Oribatida) in initial successive stages during rich meadow recovery
Starý, Josef
2005 - English
Altogether 400 quantitative soil samples were taken from 8 stationary plots in the localities Výzkum and Čertoryje in the Bílé Karpaty Mts. during the years 1999-2002. The present study is based on material of 10563 oribatid specimens belonging to 62 oribatid species. The lowest species richness and mean abundance were recorded on the plot with agricultural management.The highest mean abundance was found on the old sub-xerothermic meadow in Čertoryje. The eurytopic species .i.Scheloribates laevigatus./i. and .i.Tectocepheus velatus./i. as well as the heliophilous .i.Punctoribates punctum./i. were eudominant in all studied plots. These eudominant species were complemented by the dominant and recedent eurytopic species .i.Microppia minus, Hemileius initialis, Achipteria coleoptrata./i. and .i.Medioppia subpectimata./i.. The rare xerophilous species .i.Lucoppia burrowsi./i. was found in the plots sowed by different grass mixtures and in the fallow. Celkem bylo odebráno 400 kvantitativních půdních vzorků z 8 stacionárních ploch na lokalitách Výzkum a Čertoryje v Bílých Karpatech v letech 1999–2002. Výsledky jsou založeny na studiu 10563 jedinců pancířníků patřících k 62 druhům. Nejnižší druhová bohatost a průměrná abundance byly zjištěny na ploše reprezentované zemědělsky obdělávaným polem. Nejvyšší průměrná abundance byla zjištěna na staré sub-xerotermní pastvině v Čertoryjích. Na všech studovaných plochách výrazně dominovaly eurytopní druhy .i.Scheloribates laevigatus./i. a .i.Tectocepheus velatus./i. a heliofilní druh .i.Punctoribates punctum./i.. Tyto eudominantní druhy byly doplněny dominantními a recedentními druhy .i.Microppia minus, Hemileius initialis, Achipteria coleoptrata./i. a .i.Medioppia subpectinata./i.. Vzácný xerofilní druh .i.Lucoppia burrowsi./i. byl nalezen na plochách osetých různou travní směsí a také na úhoru. Keywords: Oribatida; rich meadow recovery; community structure Available at various institutes of the ASCR
Influence of grass sowing on oribatid mite communities (Acari: Oribatida) in initial successive stages during rich meadow recovery

Altogether 400 quantitative soil samples were taken from 8 stationary plots in the localities Výzkum and Čertoryje in the Bílé Karpaty Mts. during the years 1999-2002. The present study is based on ...

Starý, Josef
Ústav půdní biologie, 2005

Nematodes in clay colliery spoil dumps and experimentally introduced strips of meadow soil
Háněl, Ladislav
2005 - English
Soil nematodes were studied in coal-mining clay spoil denuded by a landslide of the upper part of a colliery dump three years ago. This control plot was compared with nematodes in introduced strips of fresh meadow soil heaped up on the spoil and in spoil strips between these soil strips. .i.Ecumenicus monohystera./i. (25% of all nematode individuals) and .i.Aporcelaimellus obtusicaudatus./i. (23%) dominated in the control spoil whereas in spoil between soil strips their population densities decreased. The greatest number of nematode species and genera was present in the soil strips. The number of species and genera increased in spoil strips adjacent to soil strips and proportions between trophic groups partially changed. Introduction of fresh meadow soil into colliery spoils may influence nematode assemblages in post-mining clays. Nevertheless, clay patches can harbour peculiar nematode assemblages that can contribute to the overall diversity of a post-mining landscape. Půdní hlístice byly studovány v jílovitém odvalu po těžbě uhlí, který byl před třemi lety obnažen po skluzu horní části haldy. Tato plocha, představující kontrolu, byla porovnána s hlísticemi v introdukovaných pásech čerstvé luční půdy, které byly navezeny na jílovitý odval a v pásech jílovitých odvalů vmezeřených mezi pásy navezené luční půdy. Druhy .i.Ecumenicus monohystera./i. (25% všech jedinců hlístic) a .i.Aporcelaimellus obtusicaudatus./i. (23%) dominovaly na kontrolní ploše odvalu, zatímco v odvalech mezi pásy introdukované půdy jejich populační hustoty poklesly. Nejvíce druhů a rodů hlístic bylo přítomno v pásech půdy. Počet druhů a rodů hlístic v pásech odvalů sousedících s pásy půdy narostl a proporce mezi trofickými skupinami se částečně změnily. Ukázalo se, že introdukce čerstvé luční půdy do odvalů uhelných dolů může ovlivnit společenstva hlístic obývající jíly zbylé po těžbě uhlí. Keywords: nematoda; trophic groups; landscape reclamation Available at various institutes of the ASCR
Nematodes in clay colliery spoil dumps and experimentally introduced strips of meadow soil

Soil nematodes were studied in coal-mining clay spoil denuded by a landslide of the upper part of a colliery dump three years ago. This control plot was compared with nematodes in introduced strips of ...

Háněl, Ladislav
Ústav půdní biologie, 2005

Microscopic fungi in soil and litter of an oak forest and in the intestine and casts of .i.Dendrobaena mrazeki./i. Earthworm
Nováková, Alena; Pižl, Václav
2005 - English
Species diversity and quantitative parameters (mycelial length, CFU counts) of saprotrophic microfungi assemblages were studied in the intestine and casts of .i.D. mrazeki./i. and compared with those in soil and litter at four plots of a thermophilous oak forest in Southern Moravia (Czech Republic) in 2004. Soil dilution plate method and soil washing technique and three isolation media were used for the isolation of fungi. Differences in species number and composition of fungi assemblages were found both among individual substrates studied and between the results of different isolation methods. Number of species isolated by the soil dilution plate method was higher in earthworm casts than in soil, however, the opposite results were obtained using soil washing technique. CFU counts reached the highest values in leaf litter. .i.Dendrobaena mrazeki./i. (Lumbricidae) je endemický druh vyskytující se v několika málo místech na území naší republiky. Mikroskopické houby z hlediska jejich druhového složení a kvantitativního zastoupení byly sledovány v dubnu 2004 ve střevním traktu a v exkrementech .i.Dendrobaena mrazeki./i., v půdě a v opadu dubového lesa (obora Bulhary u Mikulova) a listopadu 2004 pouze v půdě a opadu. Pro izolaci mikromycetů byly používány zřeďovací a promývací metoda, jako izolační médium byla používána tři různá izolační média. Pro stanovení kvantitativního zastoupení byly sledovány počty CFU a délka mycelia (epifluorescenční metoda). Získané výsledky ukazují rozdíly nejen v druhovém složení mikromycetů při srovnání dvou izolačních metod (tyto rozdíly jsou výrazem rozdílného výskytu mikromycetů ve formě spor a aktivního mycelia ve studovaných substrátech) ale také mezi jednotlivými substráty. Keywords: microscopic fungi; litter of an oak forest; Dendrobaena mrazeki Available at various institutes of the ASCR
Microscopic fungi in soil and litter of an oak forest and in the intestine and casts of .i.Dendrobaena mrazeki./i. Earthworm

Species diversity and quantitative parameters (mycelial length, CFU counts) of saprotrophic microfungi assemblages were studied in the intestine and casts of .i.D. mrazeki./i. and compared with ...

Nováková, Alena; Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 2005

Dlouhodobý půdně-zoologický výzkum v CHKO Jeseníky
Rusek, Josef; Starý, Josef; Tajovský, Karel; Pižl, Václav
2005 - Czech
CHKO Jeseníky a její přírodní rezervace představují z hlediska půdně-zoologického velmi cennou oblast, v níž se na malém území setkávají arkto-alpínské elementy s teplomilnými prvky na jedné straně a karpatské elementy se sudetskými na straně druhé a seskupují se do charakteristických a bohatých společenstev v závislosti na vysoké ekosystémové diversifikací území. Půdní fauna je vůdčím půdotvorným činitelem a podmiňuje i zdejší výskyt reliktních tundrových půd. Management chráněných území musí vycházet z komplexních vědeckých poznatků a ekosystémových přístupů a půda musí být jejich nedílnou součástí. Keywords: soil-zoological research; Protected Landscape Area Jeseníky Available at various institutes of the ASCR
Dlouhodobý půdně-zoologický výzkum v CHKO Jeseníky

CHKO Jeseníky a její přírodní rezervace představují z hlediska půdně-zoologického velmi cennou oblast, v níž se na malém území setkávají arkto-alpínské elementy s teplomilnými prvky na jedné straně a ...

Rusek, Josef; Starý, Josef; Tajovský, Karel; Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 2005

Using actinomycete-specific PCR primers to characterize the bacterial communities of wormcasts
Hill, P.; Krištůfek, Václav; Feijoo, A. M.; Gallego, G.
2005 - English
Tropical geophageous earthworms stimulate soil bacterial activity in soil that they ingest; it is uncertain if they affect the whole bacterial population or only subgroups. We sampled .i.Martiodrillus heterostichon, Polypheretima elongata./i. and bulk soil from a Bamboo plantation near Cali, Colombia. Pots of 1500 g of an adjacent tobacco field soil were brought to field capacity and two worms of each species placed in each pot. .i.Martiodrillus./i. gut contents and wormcasts from the soil surface and within tunnels were sampled after three months. The soil was maintained at field capacity for a further five months during which the worms continued to produce casts. Worm cast Amplified ribosomal DNA restriction analysis ARDRA (using Tag I) with actinomycete specific primers gave two strong bands at approximately 750 and 370 bp. ARDRA patterns from the three bamboo grove and four field soils had several additional bands notably at 140 and 126 bp. Studie se zabývala tropickými žížalami - .i.Martiodrillus heterostichon, Polypheretima elongata./i.. Tyto druhy žížal stimulují aktivitu bakterií v půdě, kterou požírají; není dosud známé, zda ovlivňují celou bakteriální populaci nebo pouze sub-skupiny. Technikami ARDRA, BLAST A DNAMAN byla zjištěna selekce skupiny aktinomycetů - .i.Nocardioides./i. - v průběhu trávení půdy sledovanými druhy geofágních žížal. Keywords: actinomycetes; Colombia; earthworms Available at various institutes of the ASCR
Using actinomycete-specific PCR primers to characterize the bacterial communities of wormcasts

Tropical geophageous earthworms stimulate soil bacterial activity in soil that they ingest; it is uncertain if they affect the whole bacterial population or only subgroups. We sampled .i.Martiodrillus ...

Hill, P.; Krištůfek, Václav; Feijoo, A. M.; Gallego, G.
Ústav půdní biologie, 2005

Application of microbial identification system (Sherlock MIS) for identification of forest litter bacterial strains - preliminary results
Jirout, Jiří; Petrásek, Jiří; Elhottová, Dana; Krištůfek, Václav; Nováková, Alena; Rusek, Josef
2004 - English
This work has been related to the effect of climatic changes (especially warming) on communities of forest litter bacteria. We simulated this effect with use of litter bags with beech and/or oak litter transported to beech and spruce forest. After 2, 6 and 12 months of exposition we collected and analysed the samples. We measured quantitative and qualitative characteristics of bacteria and micromycetes community structure in all variants of forest/litter combinations (number of CFU, description of bacterial morphotypes, identification of dominant bacterial morphotypes with MIDI Sherlock Microbial Identification System). We found out that there were differencies in diversity in all variants in exposition time. From the first to the third sampling the CFU bacterial number has decreased whereas CFU micromycetes number has increased. Multivariate comparison (PCA based on relative distribution of bacterial morphotypes in samples) separated the oak litter bacterial community in spruce forest soil as the most different variant among the others. Studie se vztahuje k vlivu klimatických změn (zejména globálnímu oteplování) na společenstva bakterií a mikromycét lesního opadu. Tento vliv byl simulován prostřednictvím manipulačního terénního pokusu s uměle zaneseným bukovým a dubovým opadem do smrkového lesa. Po 2, 6 a 12 měsících byla provedena kvalitativní a kvantitativní analýza bakteriálního a mikromycetového společenstva exponovaného opadu. Rozdíly v biodiverzitě byly zjištěny ve všech variantách během expozice opadu. Bakteriální počty během expozice klesaly zatímco počty mikromycétů vzrůstaly. Mnohorozměrná analýza (PCA), založená na relativním zastoupení bakteriálních morfotypů ve vzorcích, oddělila jako nejvíce odlišné společenstvo dubového opadu exponovaného ve smrkovém lese. Keywords: Sherlock MIS; identification; forest litter bacterial strains Available at various institutes of the ASCR
Application of microbial identification system (Sherlock MIS) for identification of forest litter bacterial strains - preliminary results

This work has been related to the effect of climatic changes (especially warming) on communities of forest litter bacteria. We simulated this effect with use of litter bags with beech and/or oak ...

Jirout, Jiří; Petrásek, Jiří; Elhottová, Dana; Krištůfek, Václav; Nováková, Alena; Rusek, Josef
Ústav půdní biologie, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases