Number of found documents: 35
Published from to

Management stanovišť ohrožených druhů denních a nočních motýlů v České republice
Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Spitzer, Lukáš; Bartoňová, Alena; Zapletal, Michal
2017 - Czech
Metodika se zabývá péčí o biotopy motýlů (Lepidoptera) zařazených do Červeného seznamu bezobratlých ČR. Zabývá se denními i nočními motýly z tradiční skupiny Macrolepidoptera. Popisuje principy a zásady různých způsobů péče o stanoviště motýlů a zásady managementu pro jednotlivé typy biotopů. V další části metodiky jsou vymezeny oblasti ČR, které jsou prioritní pro ochranu zájmových druhů. Pro vybrané lokality je navržen způsob péče. This methodology concerns the care of the biotopes of butterflies (Lepidoptera) included in the Red List of Invertebrates of the Czech Republic. It deals with day and night butterflies from the traditional „Macrolepidoptera“ group. It describes the principles of various types of care for butterfly habitats, and also management principles for particular biotope types. The other part of the methodology defines the areas of the Czech Republic, which are priority for the protection of species of interest. For selected location there is management designed. Keywords: conservation; management; Lepidoptera recent distribution Fulltext is available at external website.
Management stanovišť ohrožených druhů denních a nočních motýlů v České republice

Metodika se zabývá péčí o biotopy motýlů (Lepidoptera) zařazených do Červeného seznamu bezobratlých ČR. Zabývá se denními i nočními motýly z tradiční skupiny Macrolepidoptera. Popisuje principy a ...

Konvička, Martin; Beneš, Jiří; Spitzer, Lukáš; Bartoňová, Alena; Zapletal, Michal
Biologické centrum, 2017

Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy
Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Bače, R.; Beneš, Jiří; Doležal, J.; Dvorský, M.; Miklín, J.; Svoboda, M.
2017 - Czech
Metodika popisuje význam světlých lesů pro biodiverzitu, historii a současný stav světlých lesů v České republice a způsoby péče, které lze využít při obnově, udržování a ochraně lesních porostů s otevřenou strukturou. Metodika slouží jako obecné vodítko pro subjekty hospodařící na lokalitách s výskytem světlých lesů nebo s výskytem druhů na světlé lesy vázaných. The methodology describes the importance of open woodlands for biodiversity, the history and current state of the open woodlands in the Czech Republic, and management strategies that can be used in restoration, maintenance, and conservation of forests with open structure of the canopy. The methodology serves as general guidelines for managers on sites where open woodlands or their associated specialized species are still present. Keywords: open woodlands; conservation biology; active management Available at various institutes of the ASCR
Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy

Metodika popisuje význam světlých lesů pro biodiverzitu, historii a současný stav světlých lesů v České republice a způsoby péče, které lze využít při obnově, udržování a ochraně lesních porostů s ...

Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Bače, R.; Beneš, Jiří; Doležal, J.; Dvorský, M.; Miklín, J.; Svoboda, M.
Biologické centrum, 2017

Metodika lokalizace sedimentů a stanovení jejich vlastností za účelem sanace
Borovec, Jakub; Jan, Jiří; Vrzák, J.; Knotek, J.
2017 - Czech
Studie byla vytvořena za cílem nalezení metodických postupů pro cílenou a efektivní lokalizaci a kvantifikaci dnových sedimentů v daných zónách vodních nádrží, včetně základního posouzení jejich vlivu na kvalitu vody. Ve studii je shrnuta celková problematika sedimentů a posouzeny výhody a nevýhody používaných metod a zařízení pro odběr vzorků sedimentů a postupy pro jeho kvantifikaci. Výsledkem je vyvinutý optimální metodický postup pro správnou prostorovou lokalizaci sedimentů a stanovení jejich mocností v daných zónách. Metodika zahrnuje přesný postup k hodnocení jeho chemických parametrů včetně cyklu P v sedimentech a určení rizikovosti sedimentu na kvalitu vody v nádržích. The study was designed to find methodical procedures for effective and accurate detection and quantification of bottom sediments in water reservoirs, including an assessment of their impact on the quality of water in the reservoirs. The study summarizes the overall problem of sediments in the water bodies. Advantages and disadvantages of methods and equipment widely used for sediment sampling procedures for their quantification are assessed. The result is a developed optimal methodical procedure for proper spatial localization of sediments and determination of their volumes in given zones. The methodology also includes a precise procedure for the evaluation of its chemical parameters and the P cycle with further determination of the sediment potential to deteriorate water quality in the reservoirs. Keywords: bottom sediments; characterization; methodology Available in digital repository of the ASCR
Metodika lokalizace sedimentů a stanovení jejich vlastností za účelem sanace

Studie byla vytvořena za cílem nalezení metodických postupů pro cílenou a efektivní lokalizaci a kvantifikaci dnových sedimentů v daných zónách vodních nádrží, včetně základního posouzení jejich vlivu ...

Borovec, Jakub; Jan, Jiří; Vrzák, J.; Knotek, J.
Biologické centrum, 2017

Chloroplastová sekvenační\nhaplotypizace dubu pro stanovení\npůvodu a homogenity populací
Vlasák, Josef; Cvrčková, H.; Máchová, P.
2016 - Czech
Účelem této publikace je prezentovat novou metodu izolace DNA z mladých listů dubu, která umožňuje efektivní amplifikaci chloroplastové oblasti trnD-trnT a přímé sekvenování z nepřečištěné PCR reakční směsi. Sekvenační data z trnD-trnT oblasti byla využita pro studium variability populací dubu letního a dubu zimního. The aim of this publication is to present new method of DNA isolation from young\noak leaves that enables efficient amplification of trnD-trnT region of chloroplast\nDNA and direct sequencing of crude PCR reaction mixture. Sequence data of trnDtrnT region have been used to examine Quercus robur and Q. petraea populations variability. High discrimination power of this method is demonstrated, comparable with previously used restriction analysis of four similar chloroplast DNA regions. Variable positions in trnT-trnD chloroplast DNA fragment are mapped and their use for oak haplotyping indicated. As an example, 20 Czech Republic oak populations were analyzed and their history, geografical origin and homo/heterogeneity were revealed. Keywords: cpDNA; DNA analysis; Quercus robur; Quercus petraea Available at various institutes of the ASCR
Chloroplastová sekvenační\nhaplotypizace dubu pro stanovení\npůvodu a homogenity populací

Účelem této publikace je prezentovat novou metodu izolace DNA z mladých listů dubu, která umožňuje efektivní amplifikaci chloroplastové oblasti trnD-trnT a přímé sekvenování z nepřečištěné PCR reakční ...

Vlasák, Josef; Cvrčková, H.; Máchová, P.
Biologické centrum, 2016

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus)
Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro kovaříka fialového u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahovost nebo omezení kácení starých stromů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů s dutinami a jejich cílené pěstování u nás zatím ani nezačaly. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii kovaříka fialového, tak v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší postupy, které umožňují zachovat populace kovaříka fialového a snaží se nalézt kompromis mezi zajištěním ochrany tohoto mezinárodně chráněného brouka a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of the Violet Click Beetle (Limoniscus violaceus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on care for and creation of habitat trees. It thus delivers effective guidelines to management of sites inhabited by this species.Application of management measures described within this guide will ensure survival of existing populations of this highly threatend species as well as their spread to wider surroundings of currently inhabited sites. Keywords: conservation; management; Violet Click Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

Management lokalit pro kovaříka fialového u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahovost nebo omezení kácení starých stromů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství ...

Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro tesaříka obrovského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých dubů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství starých dubů a jejich cílené pěstování jsou u nás velice vzácné. Naopak běžné jsou případy, kdy populace tesaříka obrovského ohrožuje absence potřebné péče přímo ve zvláště chráněných územích. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii tesaříka obrovského tak v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace tesaříka obrovského s minimálními náklady, a je tak snahou o nalezení vhodného kompromisu mezi zajištěním ochrany jednoho z evropsky významných druhů brouků, které se vyskytují na našem území, a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of the Great Capricon Beetle (Cerambyx cerdo) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species. The guidebook thus delivers effective guidelines to care for populations of this species protected by European Union./nApplication of the management measures described within this guide will ensure survival existing populations of the Great Capricorn Beetle and their spread to wider environs of currently inhabited sites in the long term. Keywords: conservation; management; Great Capricon Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Management lokalit pro tesaříka obrovského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých dubů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství starých dubů a ...

Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Roháč obecný (Lucanus cervus)
Čížek, Lukáš; Konvička, Ondřej; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro roháče obecného u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých stromů. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů a jejich cílené pěstování jsou u nás velice vzácné. Naopak běžné jsou případy, kdy populace roháče obecného ohrožuje absence potřebné péče přímo ve zvláště chráněných územích. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii roháče, tak o nejnovější poznatky v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace roháče, a je snahou o nalezení kompromisu mezi zajištěním ochrany tohoto mezinárodně chráněného brouka a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků a správců lesů a dalších ploch osídlených roháčem. This guidebook to care for populations of the Great Stag Beetle (Lucanus cervus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species. The guidebook thus delivers effective guidelines for care for populations of this icon of biodiversity associated with dead wood and open woodlands. The application of active management measuresa described within the guide will ensure survival existing populations of this species. Keywords: conservation; management; Great Stag Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Roháč obecný (Lucanus cervus)

Management lokalit pro roháče obecného u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých stromů. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů ...

Čížek, Lukáš; Konvička, Ondřej; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Optimalizovaná biologická metoda pro zjištění vnímavosti odrůd jetele lučního k infekci virem mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV) a virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, RCMV) v klimatických podmínkách České republiky
Jakešová, H.; Fránová, Jana
2015 - Czech
Jetel luční je nezastupitelnou pícninou v osevním postupu na orné půdě, v dočasných i trvalých jetelotravních porostech. Vytrvalost jetelů je negativně ovlivněna škůdci a chorobami, které napadají kořenové i nadzemní části rostlin. V průběhu studia výskytu virových onemocnění (2007-2011) byly v porostech jetelovin na území České republiky nejčastěji detekovány virus mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV, rod Potexvirus, čeleď Alphaflexiviridae) a virus strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, RCMV, rod Comovirus, čeleď Secoviridae). RCMV výrazně snižoval výnosy i vytrvalost porostu jetele lučního. Vzhledem k tomu, že doposud neexistuje žádná přímá ochrana proti těmto virům, jako perspektivní se jeví zejména šlechtění rostlin se zvýšenou odolností k WClMV i RCMV. Oba viry jsou mechanicky přenosné. Red clover is a very important leguminous plant used in crop rotations on arable land, in temporary as well as permanent clover and grass stands. The persistence of clovers is negatively influenced by pests and diseases that attack the root and shoot parts of the plant. In the course of studies into the presence of viral diseases (2007–2011), the most frequently detected viruses were White clover mosaic virus, (WClMV, genus Potexvirus, family Alphaflexiviridae) and Red clover mottle virus (RCMV, genus Comovirus, family Secoviridae). The two viruses were observed in populations of clover throughout the Czech Republic. RCMV significantly reduced the yield and stand persistence of red clover. Given that no direct protection has yet been developed against the viruses, plant breeding directed to enhancing resistance to both WClMV and RCMV offers good prospects. Both viruses are mechanically transmissible. Keywords: Red clover; White clover mosaic virus; Red clover mottle virus Available at various institutes of the ASCR
Optimalizovaná biologická metoda pro zjištění vnímavosti odrůd jetele lučního k infekci virem mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV) a virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, RCMV) v klimatických podmínkách České republiky

Jetel luční je nezastupitelnou pícninou v osevním postupu na orné půdě, v dočasných i trvalých jetelotravních porostech. Vytrvalost jetelů je negativně ovlivněna škůdci a chorobami, které napadají ...

Jakešová, H.; Fránová, Jana
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
Čížek, Lukáš; Hauck, David; Konvička, Ondřej; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Metodika se opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii lesáka rumělkového a předkládá jednoduché způsoby jak jeho populace podpořit. Lesák rumělkový se poměrně rychle šíří. To znamená, že mu stav krajiny momentálně vyhovuje a není proto k jeho ochraně třeba jakkoli upravovat management většiny jím osídlených lokalit. Nicméně zvýšený tlak na využití obnovitelných zdrojů může vést ke snížení dostupnosti mrtvého dřeva. V metodice uvedená základní pravidla by proto měla být dodržována na lokalitách, kde je lesák rumělkový předmětem ochrany. A pokud se jeho šíření zastaví nebo dokonce začne ustupovat, je třeba zásady péče o populace lesáka rumělkového uvedené v této metodice aplikovat ve zvláště chráněných území a dalších lokalitách s možným nebo doloženým výskytem druhu. This guidebook to care for populations of the Flat Bark Beetle (Cucujus cinnaberinus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. Since the beetle currently spreads in Central Europe, no specific measures are needed to support its populations at most sites. Basic rules proposed in the guide should be applied at sites designed for protections of the Flat Bark Beetle. And since the pressure on exploitation of renewable resources might soon result in decrease of dead wood availability in the region, thus leading to decline of the beetle populations. In such case, the rules presented in the guide should be applied to woodlands inhabited by the species. Keywords: conservation; management; Flat Bark Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Metodika se opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii lesáka rumělkového a předkládá jednoduché způsoby jak jeho populace podpořit. Lesák rumělkový se poměrně rychle šíří. To ...

Čížek, Lukáš; Hauck, David; Konvička, Ondřej; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík alpský (Rosalia alpina)
Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro tesaříka alpského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na ponechávání mrtvého dřeva a bezzásahový režim na několika plošně omezených lokalitách. Tento přístup je ale nezbytné kombinovat s metodami aktivního managementu cíleného na podporu tesaříka alpského na osídlených lokalitách i úpravou lesnického hospodaření v jejich širším okolí. Metodika se opírá o nejnovější vědecké poznatky o biologii a stanovištních požadavcích cílového druhu a přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace tesaříka alpského. Pokouší se najít kompromis mezi zajištěním ochrany jednoho z nemnoha prioritních druhů EU, které se vyskytují na našem území, a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of the Alpine Longhorn Beetle (Rosalia alpina) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species, including measures such as active creation of its habitat trees. The guidebook thus delivers effective guidelines for care for populations of this „priority“ species protected by European Union. The application of active and passive management measures described within this guide will ensure survival existing populations of this highly threatened species as well as their spread to wider surroundings of currently inhabited sites. Keywords: conservation; management; Alpine Longhorn Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík alpský (Rosalia alpina)

Management lokalit pro tesaříka alpského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na ponechávání mrtvého dřeva a bezzásahový režim na několika plošně omezených lokalitách. Tento ...

Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases