Number of found documents: 17
Published from to

Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu
Lišková, Michaela
2015 - Czech
Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována především materiálovým zdrojům, zařazování lexémů do hesláře, výkladu významu a exemplifikaci. The article presents the preparation of the new monolingual dictionary of contemporary Czech and the new Dictionary Writing System Alexis that is being developed at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the CR, v. v. i. Special attention is given to the material resources, including lexemes to the list of entries, meaning definitions and exemplification. Keywords: monolingual dictionary; dictionary writing system; dictionary resources; list of entries; microstructure, meaning definition; exemplification; contemporary vocabulary Fulltext is available at external website.
Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu

Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována ...

Lišková, Michaela
Ústav pro jazyk český, 2015

Blending v rámci neologické excerpční databáze
Neprašová, Renáta
2015 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na blending jakožto jeden z typů mechanického skládání slov. Zkoumaný materiál vychází z interní neologické excerpční databáze oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR v. v. i., jejíž lexikální obsah vzniká excerpcí převážně publicistických textů. V příspěvku jsou uvedeny typy lexémů vzniklých blendingem, jež se v databázi vyskytují. Na základě těchto příkladů je představen vznik a zpracování neologického materiálu v databázi. Materiál je klasifikován podle vzniku na blendy z českých a cizo jazyčných komponentů, blendy hybridní, blendy z vlastních jmen a geografických názvů a na nezařaditelné slovní hříčky. Materiál je analyzován z hlediska sémantického a dle výskytu lexémů v konkrétních druzích textu. This paper focuses on blending as a type of mechanical compounding. The researched material results from the internal neologism excerption database of the current lexicology and lexicography department of ÚJČ AV ČR v. v. i. (Institute of the Czech Language of the AS CR, v. v. i.), whose lexical content arises by excerption of mainly journalistic texts. The paper presents the types of lexemes arised from blending, which is found in the database. The formation and processing of neologism material in the database are based on these examples. The material is classified according to the formation to blends of the Czech and foreign-language components, hybrid blends, blends of proper names and geographical names and the unclassifiable puns. The material is analyzed in terms of semantic and by occurrence of lexemes in specific types of text. Keywords: blending; mechanical compouding; neologism excerption database Fulltext is available at external website.
Blending v rámci neologické excerpční databáze

Příspěvek se zaměřuje na blending jakožto jeden z typů mechanického skládání slov. Zkoumaný materiál vychází z interní neologické excerpční databáze oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ...

Neprašová, Renáta
Ústav pro jazyk český, 2015

Staročeský rukopis sbírky nálezů brněnsko-jihlavských
Jamborová, Martina
2015 - Czech
Článek upozorňuje na staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, jehož lexikální hodnota spočívá v tom, že se zde vyskytují glosy a výklady jednotlivých slov, překlady německých a latinských termínů, staročeská terminologická synonyma aj. Studiujm rukopisu přispívá ke zkoumání jazyka českých právních textů z 15. století. Rukopis je důležitý též tím, že se stal zdrojem Knihy městských práv M. Brikcího z Ličska vydané r. 1536 a prostřednictvím této právní sbírky i Práv městských Kristiána Koldína z r. 1579. The paper points out the old Czech translation of the collection of Judgments from Brno and Jihlava, whose lexical value lies in the fact that there exist glosses and interpretations of individual words, translations of German and Latin terms, terminological synonymous and others. Studying of the manuscript contributes to language research Czech legal texts of 15 . century. The manuscript is also important, because it became a source of Book of Municipal Law by M. Brikcí from Ličsko (1536) and the Municipal Law by Kristián Koldín (1579). Keywords: Old Czech; Manuscript; Municipal Law; vocabulary; lexical meaning Fulltext is available at external website.
Staročeský rukopis sbírky nálezů brněnsko-jihlavských

Článek upozorňuje na staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, jehož lexikální hodnota spočívá v tom, že se zde vyskytují glosy a výklady jednotlivých slov, překlady německých a ...

Jamborová, Martina
Ústav pro jazyk český, 2015

K obtížnému shánění (korpusových dat pro fonetický výzkum)
Štěpánová, Veronika
2015 - Czech
Příspěvek se věnuje korpusu Monolog, ukazuje možnosti práce s ním, ale i jeho omezení. Korpus Monolog byl vybudován především jako zdroj pro fonetický výzkumu výslovnostního úzu v českých médiích, jeho vznik podnítila snaha rozšířit počet korpusů mluvené češtiny. Příspěvek přináší výsledky analýz dvou výslovnostních jevů: 1) výskyt rázu v sekvenci neslabičná předložka + slovo začínající na samohlásku; 2) výslovnost hláskové skupiny zapisované jako sh (např. ve slovech typu shánění, shoda). The paper presents the corpus Monolog, its applications and also its possibilities and restrictions. This corpus was built as a source for analyses of pronunciation in Czech mass media and its mission is to fill partly the gap in the field of the Czech spoken corpora. The paper also shows the results of two analyses concerning the standard pronunciation of Czech: 1) the occurrence of glottal stops in sequences of non-syllabic prepositions + words with vowels in the initial position; 2) the pronunciation of consonant groups sh (i.e. in words like shánění, shoda). Keywords: pronunciation; Czech language; corpus of spoken language; phonetic research Fulltext is available at external website.
K obtížnému shánění (korpusových dat pro fonetický výzkum)

Příspěvek se věnuje korpusu Monolog, ukazuje možnosti práce s ním, ale i jeho omezení. Korpus Monolog byl vybudován především jako zdroj pro fonetický výzkumu výslovnostního úzu v českých médiích, ...

Štěpánová, Veronika
Ústav pro jazyk český, 2015

Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i
Černá, Alena M.; Lehečka, Boris; Nejedlý, Petr; Šimek, Štěpán; Vajdlová, Miloslava
2015 - Czech
Příspěvek představuje dva internetové zdroje ke studiu staršího českého jazyka, které vytvořilo a provozuje oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je to především Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz), který zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové materiály ke studiu historické češtiny. Jedná se zejména o moderní i historické slovníky, mezi nimiž zastává stěžejní místo postupně vznikající Elektronický slovník staré češtiny, který zpracovává staročeské lexikum od počátků historické češtiny do konce 15. století. Vokabulář dále obsahuje elektronické edice děl pocházejících z období 13. až počátku 19. století prezentované jako souvislé texty i v korpusové podobě, digitalizované kopie starších českých mluvnic, základní odbornou literaturu, audioknihy starších českých památek a softwarové nástroje využívané při práci s historickými texty. Druhý zdrojem je Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz/). Ta zachycuje českou slovní zásobu 16.–18. století na základě excerpce autentických dobových textů (starých tisků i rukopisů): dokládá ji přímými citáty i s uvedením pramene a částečně tak nahrazuje chybějící slovník češtiny tohoto období. The article introduces two internet sources designated to the study of Older Czech language (13th to 18th centuries); both have been designed and run by The Department of Language Development at The Institute of the Czech Language at the Academy of Sciences of the Czech Republic. The first source, Vokabulář webový [Web Vocabulary] (http://vokabular.ujc.cas.cz), makes texts, images and audio materials available to the study of Older Czech language. The accessible materials are, primarily, both modern and historical dictionaries, amongst which the most salient is the, gradually growing, Elektronický slovník staré češtiny [Electronic Old-Czech Vocabulary] that treats Old-Czech lexicon from the dawn of Czech language to the end of the 15th century. Furthermore, Vokabulář includes electronic editions of the works originating in the period from the 13th century to the beginning of the 19th century, presented both as continuous texts and in the corpus version; digitalized copies of Older-Czech grammar books; basic scientific literature; audiobooks of Older-Czech texts; and software tools utilized for the work with historical texts. The second source is Lexikální databáze hu-manistické a barokní češtiny [Lexical Database of Humanistic and Baroque Czech] (http://madla.ujc.cas.cz). It records the Czech vocabulary of the 16th to 18th centuries based on the excerption of the authentic contemporary texts (both old prints and manuscripts): Lexical database illustrates the Czech vocabulary with direct quotations, including stating the source. Thus, Lexical Database partly substitutes the missing Czech vocabulary of the mentioned period. Keywords: Older Czech language; internet site Vokabulář webový; database Fulltext is available at external website.
Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i

Příspěvek představuje dva internetové zdroje ke studiu staršího českého jazyka, které vytvořilo a provozuje oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je to především Vokabulář webový ...

Černá, Alena M.; Lehečka, Boris; Nejedlý, Petr; Šimek, Štěpán; Vajdlová, Miloslava
Ústav pro jazyk český, 2015

Ke staročeským lexémům natrhlý a natrhlina
Voleková, Kateřina
2014 - Czech
Příspěvek se věnuje dvěma dosud neznámým staročeským lexémům natrhlý a natrhlina z latinsko-českého slovníku z ostřihomského rukopisu z druhé poloviny 15. století. This paper focuses on two previously unknown Old Czech lexemes natrhlý a natrhlina from the Latin-Czech glossary in an Esztergom manuscript from the second half of the 15th century. Keywords: Old Czech; word formation; hapax legomenon Fulltext is available at external website.
Ke staročeským lexémům natrhlý a natrhlina

Příspěvek se věnuje dvěma dosud neznámým staročeským lexémům natrhlý a natrhlina z latinsko-českého slovníku z ostřihomského rukopisu z druhé poloviny 15. století....

Voleková, Kateřina
Ústav pro jazyk český, 2014

Modul digitalizovaných mluvnic: co k čemu, pro koho
Koupil, Ondřej
2012 - Czech
Příspěvek představuje virtuální studijní prostředí specializované digitální knihovny tisků 16.–19. století zvané „modul digitalizovaných mluvnic“, umístěné ve webovém hnízdu Vokabulář webový, provozovaném oddělením vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zabývá se jeho obsahem, koncepcí i uživatelskými možnostmi nyní i do budoucna. The paper presents a virtual environment in a specialized digital library in the World Wide Web, called “modul digtalizovaných mluvnic“ (MDM, module of digitized grammars). MDM is located on the websites Vokabulář webový (Web Vocabulary), run by Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (Academy of Sciences of the Czech Republic – Czech Language Institute). Begun in 2012, MDM contains digital „facsimilia“ of prints from the 16th to 19th century, mainly of grammars of the Czech language, and their characteristics in text, annotations and references. The paper deals with the concept of the project and its prospects. Keywords: grammars of Czech; digital library; histrory of culture; linguistics; internet; Czech language Fulltext is available at external website.
Modul digitalizovaných mluvnic: co k čemu, pro koho

Příspěvek představuje virtuální studijní prostředí specializované digitální knihovny tisků 16.–19. století zvané „modul digitalizovaných mluvnic“, umístěné ve webovém hnízdu Vokabulář webový, ...

Koupil, Ondřej
Ústav pro jazyk český, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases