Number of found documents: 101
Published from to

Odlučitelná předpona preč a prefix wot- ve starší hornolužické srbštině a jejich role při gramatikalizaci slovesného vidu
Brankatschk, Katja
2012 - Czech
Tento příspěvek se věnuje hornolužické odlučitelné předponě preč ve srovnání se synonymním prefixem wot-. Klade si otázku, zda pomocí těchto dvou elementů je možné tvořit vidové páry typu preč hić (ipf.) – woteńć (pf.). Na základě korpusu z překladu bible do starší hornolužické srbštiny analyzují se ca. 100 příkladů s předponou preč a 50 príkladů s wot-. Zdá se, že je odlučitelná předpona dostačně integrovaná do slovotvorného systému, aby mohla převzít tuto funkci. V korpuse se najde ovšem pouze jeden potentiální vidový pár preč hić / (preč) woteńć. Tyto slovesa ukazují navíc jen slabé příznaky vidovosti. Silněji se při použití předpony preč projevuje vliv konkrétního německého ekvivalentu s odpovídající předponou nebo jiné lexikální factory. Celkově se zdá, že vid ve starší Hornolužické srbštině je gramatikalizován jen na nízké úrovni, potřeba vytvořit ipf. vidového partnera pro sloveso s prefixem wot- se nevyskytuje často. Zůstává otázkou, jakou roli hrajou tyto příklady v narativním kontextu, kde se kombinují pf. tvary aoristu s ipf. imperfektu. Větší korpus narativních textů by měl ukázat, do jaké míry je volba vidu v těchto textech daná lexikálně, náhodně nebo zda tu existuje funkční rozdělení podobně jako v češtině. This paper deals with the Upper Sorbian verb particle preč in comparison to its synonymous prefix wot-. The question is raised, whether those two elements can form aspect pairs of the type preč hić (ipf.) – woteńć (pf.). On the basis of a corpus of an Older Sorbian Bible translation, about 100 examples of the particle preč and about 50 examples of the prefix wot- are examined. According to the examples from the examined text, it seems that the particle preč is as much integrated into the system of Sorbian word formation, as would be necessary to form such ipf. aspect partners systematically. In the corpus, there is only one potential aspect pair preč hić / (preč) woteńć. However, those verbs show only a low level of aspectuality. Where the particle preč is used in Older as well as in modern Upper Sorbian, the influence of the German equivalent of the verb and other lexical factors are of greater importance. In addition, verbal aspect in Older Upper Sorbian seems to be gramaticalized only to a low degree. Therefore the necessity to form an ipf. partner for a prefix verb does not occur very often. A question of debate remain those examples in narrative passages, where pf. (aorist) forms are combined with ipf. (imperfekt) ones. A larger corpus of narrative texts should show, whether the choice of aspect in those passages is given lexically or by co-accidence, or whether there is a functional distribution similarely as in Czech. Keywords: verbal prefix; verbal aspect; Upper Sorbian; language contact Available at various institutes of the ASCR
Odlučitelná předpona preč a prefix wot- ve starší hornolužické srbštině a jejich role při gramatikalizaci slovesného vidu

Tento příspěvek se věnuje hornolužické odlučitelné předponě preč ve srovnání se synonymním prefixem wot-. Klade si otázku, zda pomocí těchto dvou elementů je možné tvořit vidové páry typu preč hić ...

Brankatschk, Katja
Slovanský ústav, 2012

Nová expresivní slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií)
Nisheva, Bozhana
2012 - Czech
Příspěvek je zaměřen na novou expresivní slovní zásobu užívanou v jazyce tištěných českých a bulharských médií z posledních 20 let. Na základě konfrontační analýzy jsou sledovány slovotvorné modely tvoření současného českého a bulharského expresivního lexika. Pozornost je zaměřena na vztahy expresivizace a procesů charakteristických pro současnou slovotvornou dynamiku. K nim patří zejména sériové uplatnění tzv. „přechodových“ morfémů při tvoření nových slov, tvoření neologizmů pomocí univerbizace a juxtapozice, aktivizace tvoření abstrakt. Expresivita neologizmů je pojata jako výsledek kombinace slovotvorných prostředků s neshodnými genetickými a komunikačně-stylovými rysy, nejčastěji tedy jde o obměnu spisovných a nespisovných slovotvorných formantů a uplatňování domácích a přejatých (internacionálních) slovotvorných prvků v rámci jednoho slova. Expresivita nových slov je v příspěvku viděna jako neoddělitelná součást jejich slovotvorného významu. The paper focuses on new expressive nouns of the masculine grammatical gender used in the language of Czech and Bulgarian press over the last twenty years. Based on synchronic contrastive analysis, it deals with the most frequent word-formation models of Czech and Bulgarian expressive words. Attention is also paid to word-formation ways, models and means used at the formation of new expressive neologisms. The expressivity of neologisms is conceived of as a result of word-formation means combinations with different genetic and communication-style features, thus modifications of literary and non-literary word-formation formants are concerned as well as the exercitation of native and taken over (international) word-formation elements within a single word. In the paper, the expressivity of new words is discussed as an indivisible part of their word-formation meaning and, in compliance with the theory of J. Zima, it is termed as inherent expressivity. Keywords: new expressive nouns; language of the press; word-formation models; Czech; Bulgarian Available at various institutes of the ASCR
Nová expresivní slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií)

Příspěvek je zaměřen na novou expresivní slovní zásobu užívanou v jazyce tištěných českých a bulharských médií z posledních 20 let. Na základě konfrontační analýzy jsou sledovány slovotvorné modely ...

Nisheva, Bozhana
Slovanský ústav, 2012

Sémantické diateze v češtině a dalších slovanských jazycích
Skwarska, Karolína
2012 - Czech
V článku jsou zkoumány různé typy tak zvaných sémantických diatezí v češtině, ruštině a polštině. Diateze je chápána jako vztah dvou konstrukcí se stejným situačním obsahem a týmž slovesným lexémem, které jsou různě syntakticky strukturovány. Zdůrazněn je srovnávací aspekt - rozdíly jsou sledovány na povrchové a hloubkově úrovni. Analyzovány jsou určité sémantické skupiny sloves a jejich schopnost být základním členem příslušné diateze. Komplikované vztahy jsou demonstrovány na lexémech léčit, prořezat a jejich polských a ruských protějšcích. In the presented paper different types of so called semantic diatheses in Czech, Russian and Polish are examined. Diathesis is understood as a relation between two constructions of the same situational content and one verb lexeme, which are syntactically structured in different ways. The comparative approach is emphasized – the differences among languages are studied on surface and deep layers. We analyze certain semantic groups of verbs and their ability to function as a basic member of specific diatheses. Very complicated relations are demonstrated on lexemes léčit, prořezat and its Polish and Russian counterparts. Keywords: diathesis; verb meaning; comparative research of Slavonic Languages; valency Available at various institutes of the ASCR
Sémantické diateze v češtině a dalších slovanských jazycích

V článku jsou zkoumány různé typy tak zvaných sémantických diatezí v češtině, ruštině a polštině. Diateze je chápána jako vztah dvou konstrukcí se stejným situačním obsahem a týmž slovesným lexémem, ...

Skwarska, Karolína
Slovanský ústav, 2012

Využití paralelního korpusu InterCorp k získávání ekvivalentů pro chorvatsko-český slovník
Jirásek, Karel
2011 - Czech
Paralelní chorvatsko-český korpus, který je součástí projektu InterCorp, v roce 2010 přesáhl rozsah 10 milionů textových slov v obou jazykových verzích, a proto bylo možno přistoupit k jeho praktickému využití při hledání ekvivalentů pro připravované chorvatsko-české slovníky. Uvedená velikost korpusu se ukázala jako vcelku postačující pro zpracování slovníku středního rozsahu, který by měl obsahovat přibližně 20 tisíc hesel. U frekventovaných hesel již tato velikost korpusu díky konfrontaci dvou jazyků umožňuje zaznamenat polysémii slov nezřídka lépe, než jak to činí některé stávající výkladové a překladové slovníky. To je velkou výhodou zejména pro tvorbu překladových slovníků mezi úzce příbuznými jazyky. In the year 2010, the parallel Croatian-Czech corpus, which is part of the InterCorp project, exceeded 10 million tokens in both language versions and therefore it was possible to proceed to its practical use in finding equivalents for the Croatian-Czech dictionaries being prepared. The indicated size of the corpus has proved to be quite adequate for building a medium size dictionary, which should contain approximately 20 thousand entries. In the case of frequent entries, due to the confrontation of two languages, this corpus size is often adequate to capture the polysemy of words better than some existing explanatory or bilingual dictionaries. This is a great advantage, especially for the creation of bilingual dictionaries of two closely related languages. Keywords: Intercorp; dictionaries; Croatian language; Czech language; lexicography Available at various institutes of the ASCR
Využití paralelního korpusu InterCorp k získávání ekvivalentů pro chorvatsko-český slovník

Paralelní chorvatsko-český korpus, který je součástí projektu InterCorp, v roce 2010 přesáhl rozsah 10 milionů textových slov v obou jazykových verzích, a proto bylo možno přistoupit k jeho ...

Jirásek, Karel
Slovanský ústav, 2011

Cesty ikon. Madona Svatotomská a Jan Jindřich, Karel IV., Štěpán Dušan a Ioannes V. Palaiologos / Die Wege der Ikonen. Die Madonna von Sankt Thomas und Johann Heinrich, Karl IV., Stephan Dušan und Johannes V. Palaiologos
Havlíková, Lubomíra
2011 - Czech
Příspěvek se z historického hlediska zabývá cestami, kterými se mohla ikona svatotomské Bohorodičky – palladium města Brna a gemma Moraviae, umístěná nyní ve starobrněnské bazilice Nanebevstoupení Panny Marie, dostat do českých zemí, na Moravu. / Diese Artikel beschäftigt sich aus der historischen Perspektive mit den Wege, die die Mutter Gottes Ikone – Palladium der Stadt Brünn und gemma Moraviae, jetzt in der Altbrünner Basilika Mariä Himmelfahrt befindet sich, bis zu den tschechischen Ländern, in Mähren, bekommen könnte. The article deals from the historical point of view with the routes, by which the icon of Our Lady of St. Thomas – icon (palladium) of the City of Brno and gemma Moraviae, placed now in the Old Brno Basilica of the Assumption of Our Lady, could travel to the Czech Lands, in Moravia. Keywords: history; icons; our Lady of St. Thomas; Byzantine studies; Balkan studies; Brno; Moravia Available at various institutes of the ASCR
Cesty ikon. Madona Svatotomská a Jan Jindřich, Karel IV., Štěpán Dušan a Ioannes V. Palaiologos / Die Wege der Ikonen. Die Madonna von Sankt Thomas und Johann Heinrich, Karl IV., Stephan Dušan und Johannes V. Palaiologos

Příspěvek se z historického hlediska zabývá cestami, kterými se mohla ikona svatotomské Bohorodičky – palladium města Brna a gemma Moraviae, umístěná nyní ve starobrněnské bazilice Nanebevstoupení ...

Havlíková, Lubomíra
Slovanský ústav, 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 - Slovanský ústav AV ČR
Ulbrechtová, Helena
2010 - Czech
Keywords: philology Available at various institutes of the ASCR
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 - Slovanský ústav AV ČR

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2010

Užívání jazyka jako kreativní proces
Savický, Nikolaj
2010 - Czech
Pozornost je věnována dynamickým procesům probíhajícím v jazyce, zejména inovacím, v nichž se projevuje kreativita mluvčích. Close attention paid to dynamic processes proceeding in languages conduces systematic revealing of language innovations, in which language users´ creative potencies are evident. Keywords: language usage; linguistics Available at various institutes of the ASCR
Užívání jazyka jako kreativní proces

Pozornost je věnována dynamickým procesům probíhajícím v jazyce, zejména inovacím, v nichž se projevuje kreativita mluvčích....

Savický, Nikolaj
Slovanský ústav, 2010

K povaze lexika církevněslovanské legendy o svaté Anastázii
Čajka, František
2009 - Czech
Studie hodnotí lexikální charakter církevněslovanské legendy o svaté Anastázii. Analýza ukázala enormní shodu s památkami českocírkevněslovanskými. Závěry studie jsou podstatné pro řešení otázky místa a doby vzniku původního překladu legendy. This study evaluates the lexical character of the Church Slavonic Legend of Saint Anastasia. The analysis of the text results in discovering a high affinity (concordances) of lexical items of this legend with Old Church Slavonic texts of the Czech origin. The conclusions submitted by this paper are important for answering questions concerning the origin of this legend (the place and the time of birth). Keywords: hagiography; Saint Anastasia Available at various institutes of the ASCR
K povaze lexika církevněslovanské legendy o svaté Anastázii

Studie hodnotí lexikální charakter církevněslovanské legendy o svaté Anastázii. Analýza ukázala enormní shodu s památkami českocírkevněslovanskými. Závěry studie jsou podstatné pro řešení otázky místa ...

Čajka, František
Slovanský ústav, 2009

Archeologický ústav Kondakova v letech 1938-1945
Jančárková, Julie
2009 - Czech
Stat‘ja posvjaščena rabote Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova v period 1938-1945 gg., a imenno probleme pereezda instituta v Belgrad, osnovaniju tam otdelenija, sporu pražskogo i belgradskogo otdelenij. V tjaželyje gody Vtoroj mirovoj vojny Institu smog izdat´tri naučnych sbornika, zančitelńo popolnit´ biblioteku, sobranije ikon, sobranie monet i provesti restavraciju ikon. V lekcijach i diskussijach prinjali učastije K. Schwarzenberg, J. Vašica, K. Svoboda, J. Girsa, J. Klecanda, F. Gerke, A. V. Florovskij, S. V. Marakujev, A. D. Grigorjev i dr. The article is devoted to scientific work of Kondakov’s Institute in Prague in the period of 1938–1945. The question is a removal of the Institute to Belgrad and foundation of a filial there, a controversy between Prague’s department and Belgrad’s filial. In the course hard times of WWII the Institute was able to publish 3 collections of scientific articles, to supplement considerable its librery, its collections of icons and coins and to accomplish a restoration of icons. Such scientists as K. Schwarzenberg, J. Vašica, K. Svoboda, J. Girsa, J. Klecanda, F. Gerke, A. V. Florovskij, S. V. Marakujev, A. D. Grigorjev i dr. were partisipants of lections and discusions. Keywords: Kondakov Archaeological Institute; Seminarium Kondakovianum; Kondakov, N. P.; Schwarzenberg, Karl Available at various institutes of the ASCR
Archeologický ústav Kondakova v letech 1938-1945

Stat‘ja posvjaščena rabote Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova v period 1938-1945 gg., a imenno probleme pereezda instituta v Belgrad, osnovaniju tam otdelenija, sporu pražskogo i ...

Jančárková, Julie
Slovanský ústav, 2009

Mozaiky v Apamei - mozaika jako text
Drbal, Vlastimil
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá vybranými mozaikami ze syrské Apameie a načrtává jejich možnou interpretaci v kontextu pozdní antiky. The contribution deals with some mosaics from Apamea in Syria and tries to interpret them in the context of Late Antiquity. Keywords: mosaics; linguistics; Syria Available at various institutes of the ASCR
Mozaiky v Apamei - mozaika jako text

Příspěvek se zabývá vybranými mozaikami ze syrské Apameie a načrtává jejich možnou interpretaci v kontextu pozdní antiky....

Drbal, Vlastimil
Slovanský ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases