Number of found documents: 90
Published from to

Nová expresivní slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií)
Nisheva, Bozhana
2012 - Czech
Příspěvek je zaměřen na novou expresivní slovní zásobu užívanou v jazyce tištěných českých a bulharských médií z posledních 20 let. Na základě konfrontační analýzy jsou sledovány slovotvorné modely tvoření současného českého a bulharského expresivního lexika. Pozornost je zaměřena na vztahy expresivizace a procesů charakteristických pro současnou slovotvornou dynamiku. K nim patří zejména sériové uplatnění tzv. „přechodových“ morfémů při tvoření nových slov, tvoření neologizmů pomocí univerbizace a juxtapozice, aktivizace tvoření abstrakt. Expresivita neologizmů je pojata jako výsledek kombinace slovotvorných prostředků s neshodnými genetickými a komunikačně-stylovými rysy, nejčastěji tedy jde o obměnu spisovných a nespisovných slovotvorných formantů a uplatňování domácích a přejatých (internacionálních) slovotvorných prvků v rámci jednoho slova. Expresivita nových slov je v příspěvku viděna jako neoddělitelná součást jejich slovotvorného významu. The paper focuses on new expressive nouns of the masculine grammatical gender used in the language of Czech and Bulgarian press over the last twenty years. Based on synchronic contrastive analysis, it deals with the most frequent word-formation models of Czech and Bulgarian expressive words. Attention is also paid to word-formation ways, models and means used at the formation of new expressive neologisms. The expressivity of neologisms is conceived of as a result of word-formation means combinations with different genetic and communication-style features, thus modifications of literary and non-literary word-formation formants are concerned as well as the exercitation of native and taken over (international) word-formation elements within a single word. In the paper, the expressivity of new words is discussed as an indivisible part of their word-formation meaning and, in compliance with the theory of J. Zima, it is termed as inherent expressivity. Keywords: new expressive nouns; language of the press; word-formation models; Czech; Bulgarian Available at various institutes of the ASCR
Nová expresivní slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií)

Příspěvek je zaměřen na novou expresivní slovní zásobu užívanou v jazyce tištěných českých a bulharských médií z posledních 20 let. Na základě konfrontační analýzy jsou sledovány slovotvorné modely ...

Nisheva, Bozhana
Slovanský ústav, 2012

Sémantické diateze v češtině a dalších slovanských jazycích
Skwarska, Karolína
2012 - Czech
V článku jsou zkoumány různé typy tak zvaných sémantických diatezí v češtině, ruštině a polštině. Diateze je chápána jako vztah dvou konstrukcí se stejným situačním obsahem a týmž slovesným lexémem, které jsou různě syntakticky strukturovány. Zdůrazněn je srovnávací aspekt - rozdíly jsou sledovány na povrchové a hloubkově úrovni. Analyzovány jsou určité sémantické skupiny sloves a jejich schopnost být základním členem příslušné diateze. Komplikované vztahy jsou demonstrovány na lexémech léčit, prořezat a jejich polských a ruských protějšcích. In the presented paper different types of so called semantic diatheses in Czech, Russian and Polish are examined. Diathesis is understood as a relation between two constructions of the same situational content and one verb lexeme, which are syntactically structured in different ways. The comparative approach is emphasized – the differences among languages are studied on surface and deep layers. We analyze certain semantic groups of verbs and their ability to function as a basic member of specific diatheses. Very complicated relations are demonstrated on lexemes léčit, prořezat and its Polish and Russian counterparts. Keywords: diathesis; verb meaning; comparative research of Slavonic Languages; valency Available at various institutes of the ASCR
Sémantické diateze v češtině a dalších slovanských jazycích

V článku jsou zkoumány různé typy tak zvaných sémantických diatezí v češtině, ruštině a polštině. Diateze je chápána jako vztah dvou konstrukcí se stejným situačním obsahem a týmž slovesným lexémem, ...

Skwarska, Karolína
Slovanský ústav, 2012

Využití paralelního korpusu InterCorp k získávání ekvivalentů pro chorvatsko-český slovník
Jirásek, Karel
2011 - Czech
Paralelní chorvatsko-český korpus, který je součástí projektu InterCorp, v roce 2010 přesáhl rozsah 10 milionů textových slov v obou jazykových verzích, a proto bylo možno přistoupit k jeho praktickému využití při hledání ekvivalentů pro připravované chorvatsko-české slovníky. Uvedená velikost korpusu se ukázala jako vcelku postačující pro zpracování slovníku středního rozsahu, který by měl obsahovat přibližně 20 tisíc hesel. U frekventovaných hesel již tato velikost korpusu díky konfrontaci dvou jazyků umožňuje zaznamenat polysémii slov nezřídka lépe, než jak to činí některé stávající výkladové a překladové slovníky. To je velkou výhodou zejména pro tvorbu překladových slovníků mezi úzce příbuznými jazyky. In the year 2010, the parallel Croatian-Czech corpus, which is part of the InterCorp project, exceeded 10 million tokens in both language versions and therefore it was possible to proceed to its practical use in finding equivalents for the Croatian-Czech dictionaries being prepared. The indicated size of the corpus has proved to be quite adequate for building a medium size dictionary, which should contain approximately 20 thousand entries. In the case of frequent entries, due to the confrontation of two languages, this corpus size is often adequate to capture the polysemy of words better than some existing explanatory or bilingual dictionaries. This is a great advantage, especially for the creation of bilingual dictionaries of two closely related languages. Keywords: Intercorp; dictionaries; Croatian language; Czech language; lexicography Available at various institutes of the ASCR
Využití paralelního korpusu InterCorp k získávání ekvivalentů pro chorvatsko-český slovník

Paralelní chorvatsko-český korpus, který je součástí projektu InterCorp, v roce 2010 přesáhl rozsah 10 milionů textových slov v obou jazykových verzích, a proto bylo možno přistoupit k jeho ...

Jirásek, Karel
Slovanský ústav, 2011

Cesty ikon. Madona Svatotomská a Jan Jindřich, Karel IV., Štěpán Dušan a Ioannes V. Palaiologos / Die Wege der Ikonen. Die Madonna von Sankt Thomas und Johann Heinrich, Karl IV., Stephan Dušan und Johannes V. Palaiologos
Havlíková, Lubomíra
2011 - Czech
Příspěvek se z historického hlediska zabývá cestami, kterými se mohla ikona svatotomské Bohorodičky – palladium města Brna a gemma Moraviae, umístěná nyní ve starobrněnské bazilice Nanebevstoupení Panny Marie, dostat do českých zemí, na Moravu. / Diese Artikel beschäftigt sich aus der historischen Perspektive mit den Wege, die die Mutter Gottes Ikone – Palladium der Stadt Brünn und gemma Moraviae, jetzt in der Altbrünner Basilika Mariä Himmelfahrt befindet sich, bis zu den tschechischen Ländern, in Mähren, bekommen könnte. The article deals from the historical point of view with the routes, by which the icon of Our Lady of St. Thomas – icon (palladium) of the City of Brno and gemma Moraviae, placed now in the Old Brno Basilica of the Assumption of Our Lady, could travel to the Czech Lands, in Moravia. Keywords: history; icons; our Lady of St. Thomas; Byzantine studies; Balkan studies; Brno; Moravia Available at various institutes of the ASCR
Cesty ikon. Madona Svatotomská a Jan Jindřich, Karel IV., Štěpán Dušan a Ioannes V. Palaiologos / Die Wege der Ikonen. Die Madonna von Sankt Thomas und Johann Heinrich, Karl IV., Stephan Dušan und Johannes V. Palaiologos

Příspěvek se z historického hlediska zabývá cestami, kterými se mohla ikona svatotomské Bohorodičky – palladium města Brna a gemma Moraviae, umístěná nyní ve starobrněnské bazilice Nanebevstoupení ...

Havlíková, Lubomíra
Slovanský ústav, 2011

Užívání jazyka jako kreativní proces
Savický, Nikolaj
2010 - Czech
Pozornost je věnována dynamickým procesům probíhajícím v jazyce, zejména inovacím, v nichž se projevuje kreativita mluvčích. Close attention paid to dynamic processes proceeding in languages conduces systematic revealing of language innovations, in which language users´ creative potencies are evident. Keywords: language usage; linguistics Available at various institutes of the ASCR
Užívání jazyka jako kreativní proces

Pozornost je věnována dynamickým procesům probíhajícím v jazyce, zejména inovacím, v nichž se projevuje kreativita mluvčích....

Savický, Nikolaj
Slovanský ústav, 2010

K povaze lexika církevněslovanské legendy o svaté Anastázii
Čajka, František
2009 - Czech
Studie hodnotí lexikální charakter církevněslovanské legendy o svaté Anastázii. Analýza ukázala enormní shodu s památkami českocírkevněslovanskými. Závěry studie jsou podstatné pro řešení otázky místa a doby vzniku původního překladu legendy. This study evaluates the lexical character of the Church Slavonic Legend of Saint Anastasia. The analysis of the text results in discovering a high affinity (concordances) of lexical items of this legend with Old Church Slavonic texts of the Czech origin. The conclusions submitted by this paper are important for answering questions concerning the origin of this legend (the place and the time of birth). Keywords: hagiography; Saint Anastasia Available at various institutes of the ASCR
K povaze lexika církevněslovanské legendy o svaté Anastázii

Studie hodnotí lexikální charakter církevněslovanské legendy o svaté Anastázii. Analýza ukázala enormní shodu s památkami českocírkevněslovanskými. Závěry studie jsou podstatné pro řešení otázky místa ...

Čajka, František
Slovanský ústav, 2009

Archeologický ústav Kondakova v letech 1938-1945
Jančárková, Julie
2009 - Czech
Stat‘ja posvjaščena rabote Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova v period 1938-1945 gg., a imenno probleme pereezda instituta v Belgrad, osnovaniju tam otdelenija, sporu pražskogo i belgradskogo otdelenij. V tjaželyje gody Vtoroj mirovoj vojny Institu smog izdat´tri naučnych sbornika, zančitelńo popolnit´ biblioteku, sobranije ikon, sobranie monet i provesti restavraciju ikon. V lekcijach i diskussijach prinjali učastije K. Schwarzenberg, J. Vašica, K. Svoboda, J. Girsa, J. Klecanda, F. Gerke, A. V. Florovskij, S. V. Marakujev, A. D. Grigorjev i dr. The article is devoted to scientific work of Kondakov’s Institute in Prague in the period of 1938–1945. The question is a removal of the Institute to Belgrad and foundation of a filial there, a controversy between Prague’s department and Belgrad’s filial. In the course hard times of WWII the Institute was able to publish 3 collections of scientific articles, to supplement considerable its librery, its collections of icons and coins and to accomplish a restoration of icons. Such scientists as K. Schwarzenberg, J. Vašica, K. Svoboda, J. Girsa, J. Klecanda, F. Gerke, A. V. Florovskij, S. V. Marakujev, A. D. Grigorjev i dr. were partisipants of lections and discusions. Keywords: Kondakov Archaeological Institute; Seminarium Kondakovianum; Kondakov, N. P.; Schwarzenberg, Karl Available at various institutes of the ASCR
Archeologický ústav Kondakova v letech 1938-1945

Stat‘ja posvjaščena rabote Archeologičeskogo instituta im. N. P. Kondakova v period 1938-1945 gg., a imenno probleme pereezda instituta v Belgrad, osnovaniju tam otdelenija, sporu pražskogo i ...

Jančárková, Julie
Slovanský ústav, 2009

Mozaiky v Apamei - mozaika jako text
Drbal, Vlastimil
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá vybranými mozaikami ze syrské Apameie a načrtává jejich možnou interpretaci v kontextu pozdní antiky. The contribution deals with some mosaics from Apamea in Syria and tries to interpret them in the context of Late Antiquity. Keywords: mosaics; linguistics; Syria Available at various institutes of the ASCR
Mozaiky v Apamei - mozaika jako text

Příspěvek se zabývá vybranými mozaikami ze syrské Apameie a načrtává jejich možnou interpretaci v kontextu pozdní antiky....

Drbal, Vlastimil
Slovanský ústav, 2008

Několik slov úvodem – Vstăpitelni dumi
Černý, Marcel; Grigorov, D.
2008 - Czech
Keywords: Czech-Bulgarian cultural, literary and economic relations; Czech-Bulgarian reciprocity Available at various institutes of the ASCR
Několik slov úvodem – Vstăpitelni dumi

Černý, Marcel; Grigorov, D.
Slovanský ústav, 2008

Matematik s básnivou duší. Nad bulharistickým dílem Vladislava Šaka (1860-1941)
Černý, Marcel
2008 - Czech
Studie se zabývá činností matematika, novináře a překladatele Vladislava Šaka (1860-1941) v oblasti česko-bulharských kulturních vztahů. Snaží se syntetizovat znalosti o Šakově bulharistickém přínosu (překládal Ch. Boteva, I. Vazova, K. Christova, E. Bagrjanu, K. Veličkova aj.; napsal mj. sbírku sonetů Pod Vitoší, 1905; Bulharsko-český slovník, 1910-1913; Knihu bulharsko-české konversace, 1913; Česko-bulharský slovník, 1926) na základě dostupné literatury i doposud badatelsky nevyužitých archivních pramenů (např. Šakovy autobiografie, jejíž edice je součástí studie, či jediného rozsáhlejšího souboru jeho korespondence, Šakových listů Adolfu Černému, hlavnímu redaktorovi Slovanského přehledu, do něhož Šak přispíval; částečně pod pseudonymem Martin Prentov). Zcela nově jsou zpracovány Šakovy osobní a pracovní styky s K. Veličkovem. The study puts emphasis on the Czech-Bulgarian cross cultural works of a mathematician, journalist and translator Vladislav Šak (1860-1941). The study aspires to merge knowledge regarding Šak’s bulgarian studies contribution (he has translated Ch. Botev, I. Vazov, K. Christov, E. Bagrjana, K. Veličkov and others; among others he has written set of sonnets "Pod Vitoší", 1905; "Bulharsko-český slovník", 1910-1913; "Kniha bulharsko-české konversace", 1913; "Česko-bulharský slovník", 1926) on the basis of available literature as well as so far unexplored sources (e.g. Šak’s autobiography that has been published within this study, or the only broader correspondence collection, Šak’s letters addressed to Adolf Černy, the main editor of "Slovanský přehled", into which Šak used to regularly contribute partly under the pen-name Martin Prentov). Both Šak’s personal and professional relationships with K. Veličkov have been described for the first time. Keywords: Czech-Bulgarian literary relations; Czech interpreters; Šak, Vladislav, 1860-1941; Černý,Adolf, 1864-1952 Available at various institutes of the ASCR
Matematik s básnivou duší. Nad bulharistickým dílem Vladislava Šaka (1860-1941)

Studie se zabývá činností matematika, novináře a překladatele Vladislava Šaka (1860-1941) v oblasti česko-bulharských kulturních vztahů. Snaží se syntetizovat znalosti o Šakově bulharistickém přínosu ...

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases