Number of found documents: 286
Published from to

Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - dílčí zpráva č. 3
Kajzar, Vlastimil
2022 - Czech
Útlum zbylých, dosud činných dolů OKD, a.s. bude znamenat zánik primárního důvodu čerpání důlních vod z dolů, kterým je zajištění bezpečnosti práce a provozu v podzemí. Zároveň se tím eliminuje potřeba udržování v současnosti stanovené hladiny důlních vod v již utlumené části ostravsko-karvinského revíru (OKR), tedy v ostravské (ODP) a petřvaldské (PDP) části OKR, kterou nyní zajišťují vodní jámy Jeremenko (ODP) a Žofie (PDP). Po ukončení veškerých aktivit v podzemí OKR by tak mohl být spuštěn proces zatápění opuštěných důlních prostor. Cílem této práce je stanovit možná rizika způsobená geomechanickými a reologickými změnami v horninovém masívu, porušeném hornickou činností a především s tím spojená možná rizika ovlivnění zemského povrchu. Attenuation of the remaining, still active mines of OKD company will mean the end of the primary reason for pumping mine water from mines, which is to ensure the safety of work and operation underground. At the same time, this eliminates the need to maintain the currently determined level of mine water in the already attenuated part of the Ostrava-Karviná district (OKR), i.e. in the Ostrava (ODP) and Petřvald (PDP) parts of the OKR, which are now ensured by the Jeremenko (ODP) and Žofie (PDP) water shafts. After the end of all activities in the OKR underground, the process of flooding of the abandoned mine could be started. The aim of this work is to determine the possible risks caused by geomechanical and rheological changes in the rock massif disturbed by mining activity and, above all, the associated possible risks of affecting the earth's surface.\n Keywords: risks of the terrain surface influencing; geomechanical changes; flooding of the mining environment Available on request at various institutes of the ASCR
Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - dílčí zpráva č. 3

Útlum zbylých, dosud činných dolů OKD, a.s. bude znamenat zánik primárního důvodu čerpání důlních vod z dolů, kterým je zajištění bezpečnosti práce a provozu v podzemí. Zároveň se tím eliminuje ...

Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2022

Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - dílčí zpráva č. 2
Kajzar, Vlastimil
2022 - Czech
Útlum zbylých, dosud činných dolů OKD, a.s. bude znamenat zánik primárního důvodu čerpání důlních vod z dolů, kterým je zajištění bezpečnosti práce a provozu v podzemí. Zároveň se tím eliminuje potřeba udržování v současnosti stanovené hladiny důlních vod v již utlumené části ostravsko-karvinského revíru (OKR), tedy v ostravské (ODP) a petřvaldské (PDP) části OKR, kterou nyní zajišťují vodní jámy Jeremenko (ODP) a Žofie (PDP). Po ukončení veškerých aktivit v podzemí OKR by tak mohl být spuštěn proces zatápění opuštěných důlních prostor. Cílem této práce je stanovit možná rizika způsobená geomechanickými a reologickými změnami v horninovém masívu, porušeném hornickou činností a především s tím spojená možná rizika ovlivnění zemského povrchu. Attenuation of the remaining, still active mines of OKD company will mean the end of the primary reason for pumping mine water from mines, which is to ensure the safety of work and operation underground. At the same time, this eliminates the need to maintain the currently determined level of mine water in the already attenuated part of the Ostrava-Karviná district (OKR), i.e. in the Ostrava (ODP) and Petřvald (PDP) parts of the OKR, which are now ensured by the Jeremenko (ODP) and Žofie (PDP) water shafts. After the end of all activities in the OKR underground, the process of flooding of the abandoned mine could be started. The aim of this work is to determine the possible risks caused by geomechanical and rheological changes in the rock massif disturbed by mining activity and, above all, the associated possible risks of affecting the earth's surface. Keywords: risks of the terrain surface influencing; geomechanical changes; flooding of the mining environment Available on request at various institutes of the ASCR
Zhodnocení rizik ovlivnění povrchu terénu z hlediska geomechanických změn horninového masívu při zatápění důlního prostředí ostravské a petřvaldské dílčí pánve OKR důlní vodou - dílčí zpráva č. 2

Útlum zbylých, dosud činných dolů OKD, a.s. bude znamenat zánik primárního důvodu čerpání důlních vod z dolů, kterým je zajištění bezpečnosti práce a provozu v podzemí. Zároveň se tím eliminuje ...

Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2022

3D skenování komor BK1 a BK2 Flascharova dolu – monitoring deformačních změn
Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
2022 - Czech
Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo opakované skenování kritických míst tohoto dolu. The research report evaluates the results of 3D laser scanning of chambers BK1, BK2 of the “Flascharův důl” slate mine. The purpose of the scan was to repeatedly scan the critical places of this mine. Keywords: 3D laser scanning; TLS; slate mine Available on request at various institutes of the ASCR
3D skenování komor BK1 a BK2 Flascharova dolu – monitoring deformačních změn

Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo opakované skenování kritických míst tohoto dolu....

Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
Ústav geoniky, 2022

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2022 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk; Rösnerová, Markéta; Kaláb, Tomáš
2022 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2022. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2022. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; mining water; Jeroným Mine Available at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2022 a sledování stability komory K1

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2022. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Rösnerová, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2022

Structural mapping of exploration geotechnical boreholes walls within 1st phase – Ore Zone
Waclawik, Petr; Vavro, Martin; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír; Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
2021 - English
Structural-geological analysis, i.e. fracturing assessment of the walls of geotechnical boreholes (CIS12, CIS14, CIS31 and CIS37) within the Ore Zone lithium exploratory area was carried out on the basis of optical (OPTV) and acoustic televiewer (HiRAT) records evaluation. HiRAT and OPTV probes are part of the Robertson Geologging logging equipment. The apparatus has an electric winch with a four-core logging cable, which transmits the data recorded by the probes via a data logger to a computer. The spatial data obtained from interpretation of the geotechnical boreholes records were structurally analysed. The submitted research report comprehensively summarises the findings obtained from the structural mapping of geotechnical boreholes. On the basis measured data the rock mass quality evaluation of boreholes walls were additionally done. The complex data have been allowed very precise analysis of rock mass structural conditions, which are necessary for construction geomechanical model. Keywords: geotechnical boreholes; structural mapping; rock mass quality Available at various institutes of the ASCR
Structural mapping of exploration geotechnical boreholes walls within 1st phase – Ore Zone

Structural-geological analysis, i.e. fracturing assessment of the walls of geotechnical boreholes (CIS12, CIS14, CIS31 and CIS37) within the Ore Zone lithium exploratory area was carried out on the ...

Waclawik, Petr; Vavro, Martin; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír; Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
Ústav geoniky, 2021

Měření konvergencí náraží výdušné jámy na 3. patře při dobývání porubu č. 292 200/4
Koníček, Petr; Kajzar, Vlastimil; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír
2021 - Czech
Na základě uzavřené smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení časoprostorových a dynamických změn v souvislosti s dobývání porubu 292 200/4. Pro měření konvergencí byl vybrán úsek náraží 3. patra výdušné jámy. Práce na díle je možné rozdělit 3 samostatné části - pozemní laserové skenování výdušné jámy z úrovně 3. patra, pilotní laserové skenování výdušné jámy z podvěsu skipové nádoby a hodnocení seizmologické aktivity registrované při dobývání porubu 292 200/4. On the basis of a contract, the Institute of Geonics of the CAS realized repeated convergence measurement of selected part of the mining roads and appropriate part of vent shaft on the 3rd floor in the vicinity of the ČSM Sever vent shaft. The main reason was to capture spatio-temporal and dynamic changes in relation to the mining of the coalface No. 200 200/4. A section of the embankment of the 3rd floor of the vent shaft was selected for the convergence measurement. The work can be divided into 3 separate tasks - terrestrial laser scanning of the vent shaft from level of the 3rd floor, pilot laser scanning of the vent shaft from the skip elevator and evaluation of seismological activity registered during the mining of the coalface No. 292 200/4. Keywords: convergence measurement; spatio-temporal and dynamic changes; laser scanning; evaluation of seismological activity Available at various institutes of the ASCR
Měření konvergencí náraží výdušné jámy na 3. patře při dobývání porubu č. 292 200/4

Na základě uzavřené smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí vybrané části překopu na 3. patře v okolí výdušné jámy ČSM Sever za účelem zachycení ...

Koníček, Petr; Kajzar, Vlastimil; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2021

Výzkum použití geotechnických metod - Etapová zpráva – Etapa C
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Schuchová, Kristýna; Gong, Libin; Kubina, Lukáš; Zajícová, Vendula; Nohejl, Zdeněk; Rutar, Tomáš
2021 - Czech
Hlavním cílem projektu č. FV20294 (GEOSTAB) byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získanými různými geotechnickými metodami. Z tohoto důvodu byla etapa C - Výzkum využití geotechnických metod, řešena paralelně a v těsné součinnosti s etapou B – Výzkum použití geofyzikálních metod. Geotechnické průzkumné experimenty in situ tak byly provedeny ve stejných lokalitách, kde byly aplikovány geofyzikální metody. Za tímto účelem bylo vybráno několik podzemních důlních děl lokalizovaných v rozdílných litologických a geomechanických podmínkách. Ve vulkanických horninách byla vybrána Experimentální štola Josef, metamorfovaný horninový masiv byl zastoupen podzemními díly bývalého hlubinného uranového dolu Rožná a sedimentární prostředí bylo zkoumáno v bývalém břidlicovém dole Modrá štola. Etapová zpráva shrnuje výsledky geotechnických, laboratorních a numerických metod ze všech uvedených lokalit. The main goal of project No. FV20294 (GEOSTAB) was the verification of measured geophysical quantities with data obtained by various geotechnical methods. For this reason, stage C - Research of geotechnical methods was solved in parallel and in close cooperation with stage B - Research of geophysical methods. The geotechnical experiments in situ were carried out in the same localities where geophysical methods were applied. For this purpose, several underground mining workings located in different lithological and geomechanical conditions were selected. Experimental gallery Josef was selected in volcanic rocks, the metamorphic rock mass was represented by underground workings of the former deep uranium mine Rožná and the sedimentary environment was examined in the old slate mine Modrá štola. The stage research report summarizes the results of geotechnical, laboratory and numerical methods from all the mentioned localities. Keywords: geotechnical methods; laboratory methods; numerical simulations Available at various institutes of the ASCR
Výzkum použití geotechnických metod - Etapová zpráva – Etapa C

Hlavním cílem projektu č. FV20294 (GEOSTAB) byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získanými různými geotechnickými metodami. Z tohoto důvodu byla etapa C - Výzkum využití ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Schuchová, Kristýna; Gong, Libin; Kubina, Lukáš; Zajícová, Vendula; Nohejl, Zdeněk; Rutar, Tomáš
Ústav geoniky, 2021

Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2021
Halas, Petr; Kallabová, Eva
2021 - Czech
Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho doprovodných aktivit) na biodiverzitu a strukturu krajiny. Periodic (annual) monitoring of ecosystems takes place on 24 areas of the Rožná deposit and on 5 comparison areas of the Bukovský brook. The effects of the uranium industry (and its accompanying activities) on biodiversity and landscape structure are identified and evaluated. Keywords: ecosystem monitoring; uranium mining; Rožná Available at various institutes of the ASCR
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2021

Periodické (každoroční) monitorování ekosystémů probíhá na 24 plochách ložiska Rožná a na 5 srovnávacích plochách Bukovského potoka. Zjišťují a hodnotí se vlivy činnosti uranového průmyslu (a jeho ...

Halas, Petr; Kallabová, Eva
Ústav geoniky, 2021

3D skenováni komor BKl a BK2 Flascharova dolu za účelem navržení monitoringu deformačních změn a potencionálního stabilitního zajištění
Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
2021 - Czech
Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo vytvoření referenčního mračna bodů pro účely časoprostorové analýzy v následujících létech. The research report evaluates the results of 3D laser scanning of chambers BK1, BK2 of the Flascharův důl slate mine. The purpose of the scanning was to create a reference point cloud for the purpose of spatio-temporal analysis in the following years. Keywords: 3D laser scanning; TLS; slate mine Available on request at various institutes of the ASCR
3D skenováni komor BKl a BK2 Flascharova dolu za účelem navržení monitoringu deformačních změn a potencionálního stabilitního zajištění

Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo vytvoření referenčního mračna bodů pro účely časoprostorové analýzy v ...

Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
Ústav geoniky, 2021

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2021 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk; Rösnerová, Markéta; Kaláb, Tomáš
2021 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2021. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Stručně je popsáno měření objemové aktivity radonu a opad horniny v říjnu 2021. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2021. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. The measurement of radon volume activity is briefly described. The fall down of rock in October 2021 is also mentioned. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; mining water; Jeroným Mine Available on request at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2021 a sledování stability komory K1

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2021. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Rösnerová, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases