Number of found documents: 185
Published from to

Stanovení prvkových nečistot v polymerních materiálech elektrických kabelů bezpečnostních systémů jaderných elektráren neutronovou aktivační analýzou
Kučera, Jan; Kubešová, Marie; Bartoníček, B.
2013 - Czech
Instrumentální neutronová aktivační analýza (INAA) byla použita k prvkové charakterizaci jednotlivých součástí elektrických kabelů v současnoti používaných v bezpečnostních systémech jaderných elektráren (JE). Analýzou byla získána informace o obsazích 35 prvků. Bylo zjištěno, že kabely nesplňují požadavky na kvalifikaci pro novou generaci JE podle „The European Utility Requirements for LWR Nuclear Power Plants”, protože obsahy několika prvků přesáhly maximální přípustné hodnoty pro nečistoty. Bylo prokázáno, že INAA je vhodnou metodou pro prvkovou charakterizaci polymerních materiálů elektrických kabelů při jejich kvalifikaci pro použití v JE. Instrumental neutron activation analysis (INAA) was employed for elemental characterization of individual components of electrical cables currently used in safety systems of nuclear power plants (NPP). The analysis yielded information about the content of 35 elements. It has been found that the cables do not satisfy requirements of qualification set for the new generation of NPP by „The European Utility Requirements for LWR Nuclear Power Plants”, because content of several elements exceeded the maximal impurity levels. INAA proved to be a method of choice for elemental characterization of polymer materials of electrical cables as part of their qualification for use in NPP. Keywords: instumental neutron activation analysis; polymer materials of electrical cables; impurity levels; qualification for use in nuclear power plants Available at various institutes of the ASCR
Stanovení prvkových nečistot v polymerních materiálech elektrických kabelů bezpečnostních systémů jaderných elektráren neutronovou aktivační analýzou

Instrumentální neutronová aktivační analýza (INAA) byla použita k prvkové charakterizaci jednotlivých součástí elektrických kabelů v současnoti používaných v bezpečnostních systémech jaderných ...

Kučera, Jan; Kubešová, Marie; Bartoníček, B.
Ústav jaderné fyziky, 2013

Stanovení jódu v biologických materiálech neutronovou aktivační analýzou
Kučera, Jan
2012 - Czech
Jsou vyhodnoceny výhody a nevýhody různých postupů neutronové aktivační analýzy (NAA), zejména instrumentální NAA (INAA), epithermální NAA (ENAA) a radiochemické NAA (RNAA) pro stanovení jódu v biologických materiálech, zejména ve vzorcích potravin a stravy. Jsou uvedeny příklady stanovení jódu ve vzorcích stravy z Asie metodami ENAA a RNAA. Správnost výsledků byla potvrzena analýzou četných biologických referenčních materiálů amerického NIST. The advantages and disadvantages of various modes of neutron activation analysis (NAA), such as instrumental NAA (INAA), epithermal NAA (ENAA), and radiochemical NAA (RNAA) for iodine determination in biological materials, namely in food and diet samples are briefly reviewed. Examples are given of iodine determination in Asian diet samples by ENAA and RNAA. The accuracy of the results obtained was proved by analyses of numerous US NIST reference materials (RMs) of biological origin. Keywords: Iodine; neutron activation analysis; food; diet Available at various institutes of the ASCR
Stanovení jódu v biologických materiálech neutronovou aktivační analýzou

Jsou vyhodnoceny výhody a nevýhody různých postupů neutronové aktivační analýzy (NAA), zejména instrumentální NAA (INAA), epithermální NAA (ENAA) a radiochemické NAA (RNAA) pro stanovení jódu v ...

Kučera, Jan
Ústav jaderné fyziky, 2012

Využití výpočtu aktivit 14CO2 pro rekonstrukci změn obsahu radiouhlíku v atmosféře
Světlík, Ivo; Fejgl, M.; Turek, Karel; Pachnerová Brabcová, Kateřina; Tomášková, Lenka
2012 - Czech
Cenné údaje pro upřesnění parametrů transportu uhlíku v přírodě poskytuje atmosférický 14CO2. Radioaktivní 14C umožňuje lépe vyčíslit některé údaje spojené s dobou zdržení uhlíku v jeho přirozených zásobnících nebo s rychlostí toku uhlíku mezi jednotlivými přírodními složkami jako jsou ovzduší, oceány a biota. Obsahem práce je odhad změn obsahu 14CO2 v atmosféře s využitím radiouhlíkové kalibrační křivky IntCal09 a údajů o koncentracích CO2 v ovzduší v průběhu posledních 50 tisíc let. Atmospheric 14CO2 provides valuable information for better specification of carbon transport in nature. Radioactive 14C allows calculating some data related to the residence time of carbon in natural sinks as the atmosphere, oceans and biota. The work presents the estimation of 14CO2 content temporal changes in the atmosphere using the radiocarbon calibration curve IntCal09 and data about CO2 concentration during last 50 thousands years. Keywords: Radiocarbon; 14CO2; volume activity; atmosphere; temporal changes Available at various institutes of the ASCR
Využití výpočtu aktivit 14CO2 pro rekonstrukci změn obsahu radiouhlíku v atmosféře

Cenné údaje pro upřesnění parametrů transportu uhlíku v přírodě poskytuje atmosférický 14CO2. Radioaktivní 14C umožňuje lépe vyčíslit některé údaje spojené s dobou zdržení uhlíku v jeho přirozených ...

Světlík, Ivo; Fejgl, M.; Turek, Karel; Pachnerová Brabcová, Kateřina; Tomášková, Lenka
Ústav jaderné fyziky, 2012

Nedestruktivní stanovení dusíku v biologických a jiných materiálech fotonovou aktivační analýzou
Krausová, Ivana; Mizera, Jiří; Chvátil, David; Krist, Pavel; Řanda, Zdeněk; Kučera, Jan; Štursa, Jan
2012 - Czech
Je uveden postup stanovení dusíku v biologických materiálech instrumentální fotonovou aktivační analýzou (IPAA). Stanovení je založeno na měření nespecifického anihilačního záření gama o energii 511 keV radionuklidu 13N, produktu fotojaderné reakce 14N(γ, n)13N, který je čistým pozitronickým zářičem. Bylo testováno stanovení dusíku v koncentracích pod 1 % v biologických referenčních materiálech - NIST RM 8433 Corn Bran, 1547 Peach Leaves, 8414 Bovine Muscle a 1577b Bovine Liver. Optimalizovaný postup byl použit pro stanovení dusíku v přáškových nanodiamantech pro lékařské účely. The study presents a procedure for assaying nitrogen in biologocial materials by means of instrumental photon activation analysis (IPAA). The determination has been based on counting of the non-specific 511 keV annihilation gamma rays of 13N, product of the photonuclear reaction 14N(γ, n)13N, which is a pure positron emitter. IPAA allowed determination of nitrogen down to 1 wt.%. in selected biological reference materials - NIST RM 8433 Corn Bran, 1547 Peach Leaves, 8414 Bovine Muscle, and 1577b Bovine Liver. The optimized procedure was applied also to assaying nitrogen in pulverized nanodiamond intended for medical purposes. Keywords: Instrumental photon activation analysis; nitrogen; biological materials; nanodiamonds Available at various institutes of the ASCR
Nedestruktivní stanovení dusíku v biologických a jiných materiálech fotonovou aktivační analýzou

Je uveden postup stanovení dusíku v biologických materiálech instrumentální fotonovou aktivační analýzou (IPAA). Stanovení je založeno na měření nespecifického anihilačního záření gama o energii 511 ...

Krausová, Ivana; Mizera, Jiří; Chvátil, David; Krist, Pavel; Řanda, Zdeněk; Kučera, Jan; Štursa, Jan
Ústav jaderné fyziky, 2012

Odlišení stop průchozích částic v detektoru stop v pevné fázi
Pachnerová Brabcová, Kateřina; Ambrožová, Iva
2011 - Czech
Keywords: cosmic-ray; Liulin detector; solar energetic particles Available at various institutes of the ASCR
Odlišení stop průchozích částic v detektoru stop v pevné fázi

Pachnerová Brabcová, Kateřina; Ambrožová, Iva
Ústav jaderné fyziky, 2011

Program zabezpečování jakosti pro činnosti dle §59 odst. 1 písm a), e) a f) vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb
Kubančák, Ján; Malušek, Alexandr
2011 - Czech
Práce slouží jako nezbytný dokument potřebný a) pro získání povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k výkonu služeb osobní dozimetrie leteckých posádek a b) k samotné realizaci služby osobní dozimetrie pro členy posádek společností registrovaných v ČR. Je vytvořen ve formě programu zajištění jakosti, kterého součástí jsou metodiky nezbytné pro vykonávání služby. Work poses document which is necessary a) to obtain the permission from the State Office for the Nuclear Safety of the Czech Republic to provide personal aircrew dosimetry service and b) to realize the service itself for aircrew of the companies registered in the Czech Republic. It is written as a quality assurance program which is based on methodology developed in the NPI for this purpose. Keywords: aircrew dosimetry; cosmic radiation; CERF Available at various institutes of the ASCR
Program zabezpečování jakosti pro činnosti dle §59 odst. 1 písm a), e) a f) vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb

Práce slouží jako nezbytný dokument potřebný a) pro získání povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k výkonu služeb osobní dozimetrie leteckých posádek a b) k samotné realizaci služby ...

Kubančák, Ján; Malušek, Alexandr
Ústav jaderné fyziky, 2011

Výpočet dynamiky chování microtronu MT 25 a jeho rychlá simulace
Krist, Pavel; Bíla, J.; Chvátil, David
2011 - Czech
Článek se zabývá návrhem matematického modelu, který je vyvíjen z důvodu nastavení a testování fuzzy řídicího systému mikrotronu MT 25. Mikrotron MT 25 je cyklický urychlovač elektronů. Tento typ urychlovače je doposud řízen pouze manuálně operátorem. Matematický model je založen na výpočtu pohybu elektronů v urychlovací dutině a ve vakuové komoře urychlovače. Simulace urychlovače je pak provedena v prostředí Matlab – Simulink. This paper presents the design of a mathematical model and its fast simulation developed for the setup of the control system of the MT 25 microtron, which is a cyclic electron accelerator. This type of accelerator has been controlled manually until now. The mathematical model is based on calculations of the electron motion in the accelerating cavity and vacuum chamber. The simulation diagram was created in Matlab – Simulink. Keywords: Microtron; electron accelerator; electron source; LaB6; beam simulation Available at various institutes of the ASCR
Výpočet dynamiky chování microtronu MT 25 a jeho rychlá simulace

Článek se zabývá návrhem matematického modelu, který je vyvíjen z důvodu nastavení a testování fuzzy řídicího systému mikrotronu MT 25. Mikrotron MT 25 je cyklický urychlovač elektronů. Tento typ ...

Krist, Pavel; Bíla, J.; Chvátil, David
Ústav jaderné fyziky, 2011

K problematice řízení klasického typu mikrotronu a využití fuzzy logiky
Krist, Pavel; Bíla, J.
2011 - Czech
Práce se zabývá problematikou řízení klasického typu mikrotronu s Kapitzovým urychlovacím rezonátorem. Zde je využito fuzzy regulátoru. Hlavním problémem, který vede k použití takovéhoto regulátoru, je problematické měření velikosti urychlovacího napětí. Toto napětí musí být nastaveno velmi pečlivě, jinak nedojde ke splnění urychlovacích podmínek. This work deals with control problems of the classical microtron with Kapitza type of the accelerating cavity. Fuzzy controller is used. The main problem, which led to use this type of controller, is a problematical measurement of the radio-frequency electric field inside accelerating cavity. Careful setting of this electric field is necessary for accelerating condition fulfillment. Keywords: Microtron; Electron accelerator; Accelerator controller; Fuzzy logic Available at various institutes of the ASCR
K problematice řízení klasického typu mikrotronu a využití fuzzy logiky

Práce se zabývá problematikou řízení klasického typu mikrotronu s Kapitzovým urychlovacím rezonátorem. Zde je využito fuzzy regulátoru. Hlavním problémem, který vede k použití takovéhoto regulátoru, ...

Krist, Pavel; Bíla, J.
Ústav jaderné fyziky, 2011

Charakteristika neutronových toků na mikrotronu MT25
Chvátil, David; Králik, M.; Granja, C.; Krist, Pavel
2011 - Czech
Mikrotron je malý cyklický urychlovač elektronů. Jestliže má být využit jako zdroj neutronů, urychlené elektrony musí být konvergovány na neutrony pomocí jaderných reakcí. K měření spekter neutronů produkovaných vysokoenergetickým gama zářením v olověném a uranovém terči byla použita sada Bonnerových koulí vybavených pasivními detektory termálních neutronů. Výtěžek neutronů z uranového terče je přibližně dvakrát vyšší než z terče olověného. Microtron is a small cyclic electron accelerator. When it is used as a source of neutrons, electrons must be converted to neutrons by means of nuclear reactions. Spectra of neutrons produced by high energy X-ray photons in lead and uranium targets installed on the microtron MT25 were measured by the Bonner sphere spectrometer with passive detectors of thermal neutrons. Neutron yield from uranium target was nearly two times higher than from the lead one. Keywords: Microtron; electron accelerator; neutron source; U target; Pb target; Bonner sphere; NAA; Mn foil Available at various institutes of the ASCR
Charakteristika neutronových toků na mikrotronu MT25

Mikrotron je malý cyklický urychlovač elektronů. Jestliže má být využit jako zdroj neutronů, urychlené elektrony musí být konvergovány na neutrony pomocí jaderných reakcí. K měření spekter neutronů ...

Chvátil, David; Králik, M.; Granja, C.; Krist, Pavel
Ústav jaderné fyziky, 2011

Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti ABS JETS, a.s. za rok 2009
Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
2010 - Czech
Keywords: individual dosimetry; aircrew exposure; radiation transport codes Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení úrovně ozáření posádek letadel společnosti ABS JETS, a.s. za rok 2009

Kovář, Ivan; Malušek, Alexandr; Orčíková, Hana; Spurný, František
Ústav jaderné fyziky, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases