Number of found documents: 611
Published from to

SMV-2020-26: Jodové kyvety
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2020 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určené k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v oblasti vlnových délek 633 nm. The contractual research was oriented towards development of the optical frequency references intended for frequency stabilization of compact laser sources. These optical references were based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and they allow precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. The cells will serve as the references of optical frequencies in systems of primary length standards (633 nm wavelength). Keywords: absorption cell; laser spectroscopy; stabilized laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-26: Jodové kyvety

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založena na bázi absorpčních kyvet plněných ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-19: Reliéfní struktury na principu difraktivní optiky
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2020 - Czech
Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury. Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording material supported by a silicon or glass board. The research covers the analysis of the graphical or optical motive, research and application of relief structures implementing the required graphic and optical properties, research and modeling of the physical possibilities of implementation of relief structures, preparation and analysis of technology of implementation of relief structures with regard to the limits of current scientific instruments, verification of theoretical considerations by means of relief structure sample exposure. Keywords: diffractive optical structures; relief structure; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-19: Reliéfní struktury na principu difraktivní optiky

Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-09: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových dílů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and development of procedures of temperature stabilisation of metal part. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. The significant experimental demands were characteristic for this project. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-09: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-12: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metallic materials by electron beam welding and vacuum brazing. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-12: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-14: Vývoj pájených spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was further development of permanent joints of metal materials by vacuum brazing. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-14: Vývoj pájených spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-16: Vývoj svařování zirkoniové slitiny
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. The subject of the project was research and development of permanent joints of zirconium alloys by electron beam welding for the needs of the nuclear industry. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies verified by test series. Keywords: electron beam welding; zirconium alloy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-16: Vývoj svařování zirkoniové slitiny

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-40: Odborná údržba Dewarových nádob na LHe
Srnka, Aleš
2020 - Czech
Dlouhodobý aktivní provoz Dewarových nádob na kapalné hélium je spojen s nebezpečím jejich poškození, které může způsobit značné finanční ztráty jejich provozovateli a rovněž ohrozit bezpečnost jejich obsluhy. Předmětem výzkumu je optimalizace provozu s důrazem na bezpečnost provozu a jeho ekonomickou výhodnost. Nádoby jsou intervalově testovány na vakuovou těsnost a je měřen jejich aktuální odpar. Dále jsou kontrolovány bezpečnostní ventily nádob a je optimalizován způsob chlazení nádob. K činnosti jsou využívány dlouholeté zkušenosti v oblasti kryogenní techniky a vybavení speciálními kryogenními přístroji. Výzkum je prováděn na základě Smlouvy mezi MU – CEITEC a ÚPT AV ČR Brno, v.v.i. ze dne 3.2.2020.\n Long-term active operation of Dewar vessels for liquid helium is connected with the risk of their damage that could caused significant financial losses and as well danger for their operators. The goal of the research is to guarantee the safe operation and its economical benefit. Vessels are periodically tested for vacuum tightness and relevant boil of rate is measured. Simultaneously are tested security valves and cooling processes of vessels are optimized. We use long time know-how in the field of cryogenics and also our specialized cryogenics equipments and apparatuses. The research is conducted according Contract between MU - CEITEC and ÚPT AV ČR Brno, v.v.i., signed on the 3.2.2020. \n Keywords: Dewar vessel; iquid helium; vacuum leakage Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-40: Odborná údržba Dewarových nádob na LHe

Dlouhodobý aktivní provoz Dewarových nádob na kapalné hélium je spojen s nebezpečím jejich poškození, které může způsobit značné finanční ztráty jejich provozovateli a rovněž ohrozit bezpečnost ...

Srnka, Aleš
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-33: Lascam_laserové_otavování_hran
Mrňa, Libor
2020 - Czech
Testování možností využití laserového svazku pro otavení hran dodaných vzorků ocelových dílů, včetně metalografického posouzení změny geometrie hrany. Testing the possibilities of using a laser beam to melt the edges (laser deburring) of delivered samples of steel parts, including metallographic assessment of the change in the geometry of the edge. Keywords: laser deburring Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-33: Lascam_laserové_otavování_hran

Testování možností využití laserového svazku pro otavení hran dodaných vzorků ocelových dílů, včetně metalografického posouzení změny geometrie hrany....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-35: Lexron_lasersvar_repase_skříň_turbína
Mrňa, Libor
2020 - Czech
Smluvní výzkum v oblasti repase velkorozměrového ocelového odlitku pomocí technologie laserového svařování, včetně metalografie svarů a měření rozměrových odchylek vzniklých svařováním. Contract research in the field of overhaul of large-scale steel casting using laser welding technology, including metallography of welds and measurement of dimensional deviations caused by welding. Keywords: laser welding; steam turbine repair Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-35: Lexron_lasersvar_repase_skříň_turbína

Smluvní výzkum v oblasti repase velkorozměrového ocelového odlitku pomocí technologie laserového svařování, včetně metalografie svarů a měření rozměrových odchylek vzniklých svařováním....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-37: VUT_FSI_3D_tisk_WAAM_ocelG3Si1
Mrňa, Libor
2020 - Czech
3D tisk vzorků experimentálních metodou WAAM, metalografická analýza. 3D printing of experimental samples by WAAM method, metallographic analysis. Keywords: 3D printing; WAAM; ferritic steel Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-37: VUT_FSI_3D_tisk_WAAM_ocelG3Si1

3D tisk vzorků experimentálních metodou WAAM, metalografická analýza.


3D printing of experimental samples by WAAM method, metallographic analysis.

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases