Number of found documents: 371
Published from to

Aerodynamic Measurements on Subsonic Compressor Blade Cascades KR-D-7 and KR-D-8
Šimurda, David; Hála, Jindřich; Luxa, Martin; Radnic, Tomáš
2023 - English
This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on two variant subsonic compressor blade cascades with MCA profile (KR-D-7) and DCA profile (KR-D-8) at transonic flow regimes. Keywords: compressor blade cascade; experiment; transonic flow; subsonic flow; MCA profile; DCA profile Available at various institutes of the ASCR
Aerodynamic Measurements on Subsonic Compressor Blade Cascades KR-D-7 and KR-D-8

This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on two variant subsonic compressor blade cascades with MCA profile (KR-D-7) and DCA profile (KR-D-8) at transonic flow ...

Šimurda, David; Hála, Jindřich; Luxa, Martin; Radnic, Tomáš
Ústav termomechaniky, 2023

Aerodynamic Measurements on Transonic Compressor Blade Cascades KR-D-9 and KR-D-10
Šimurda, David; Hála, Jindřich; Luxa, Martin
2023 - English
This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on two variant transonic compressor blade cascades with MCA profile (KR-D-10) and DCA profile (KR-D-9) at transonic flow regimes. Keywords: compressor blade cascade; experiment; transonic flow; MCA profile; DCA profile Available at various institutes of the ASCR
Aerodynamic Measurements on Transonic Compressor Blade Cascades KR-D-9 and KR-D-10

This report contains results and evaluation of aerodynamic measurements conducted on two variant transonic compressor blade cascades with MCA profile (KR-D-10) and DCA profile (KR-D-9) at transonic ...

Šimurda, David; Hála, Jindřich; Luxa, Martin
Ústav termomechaniky, 2023

Předběžné výsledky měření na HVAC jednotce pro H2-Bus s chladivy R454C a R513A
Blahut, Aleš; Kordík, Jozef; Šulc, V.; Vinš, Václav
2023 - Czech
Technická zpráva shrnuje předběžné vyhodnocení experimentálních zkoušek chladící jednotky a tepelného čerpadla (HVAC) pro vodíkový autobus s chladivy R454C a R513A. V klimakomoře Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. v Praze Troji byla v říjnu 2023 podrobně testována zkušební HVAC jednotka v režimech klimatizace a tepelného čerpadla při teplotách okolí od -25 °C do +45 °C. Ve zprávě jsou analyzovány základní výkonové parametry HVAC jednotky zahrnující topný a chladící výkon na kondenzátoru, resp. výparníku, topné a chladící faktory okruhu a izoentropickou účinnost kompresoru. Available at various institutes of the ASCR
Předběžné výsledky měření na HVAC jednotce pro H2-Bus s chladivy R454C a R513A

Technická zpráva shrnuje předběžné vyhodnocení experimentálních zkoušek chladící jednotky a tepelného čerpadla (HVAC) pro vodíkový autobus s chladivy R454C a R513A. V klimakomoře Elektrotechnického ...

Blahut, Aleš; Kordík, Jozef; Šulc, V.; Vinš, Václav
Ústav termomechaniky, 2023

Modální analýza pryží odpruženého kola Stadler se dvěma variantami listových tlumičů
Šnábl, Pavel; Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav
2023 - Czech
Cílem těchto modálních analýz bylo identifikovat vlastní frekvence a tlumení pryžo-odpruženého kola a porovnat jak obě varianty tlumičů mezi sebou sebou, tak s dřívějším měřením gumo-odpruženého kola typu Stadler bez tlumičů. Experimentální modální analýza probíhala v laboratoři ÚT s použitím jednobodového buzení (SIMO) na pryžo-odpruženém kole. Z této dynamické analýzy byly získány vlastní frekvence a tvary kmitání kola v pásmu do 6,4 kHz. Následně byly provedeny i detailnější analýzy v úzkém frekvenčním pásmu zaměřené na chování tlumičů se smykovým elementem v důležitých rezonancích pro vznik valivého a kvílivého hluku. The aim of this work was an experimental modal analysis of the Stadler tram wheel for two shock absorber variants: a) standard leaf shocks, b) leaf shear shocks. In the report the measurement methodology is described and the results of the modal analysis are tabulated. The results of the modal behaviour of each damper variant give an assessment of their effectiveness in suppressing significant resonances and the corresponding mode shapes. Standard leaf dampers designed as an open steel-rubber sandwich contributed most to the damping enhancement for the R3 shape, followed by R2. Newly developed leaf shear dampers provided a significant increase in damping for the R2 shape compared to standard dampers. Keywords: rail-way wheel; vibration dampers; modal analysis Available at various institutes of the ASCR
Modální analýza pryží odpruženého kola Stadler se dvěma variantami listových tlumičů

Cílem těchto modálních analýz bylo identifikovat vlastní frekvence a tlumení pryžo-odpruženého kola a porovnat jak obě varianty tlumičů mezi sebou sebou, tak s dřívějším měřením gumo-odpruženého kola ...

Šnábl, Pavel; Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav
Ústav termomechaniky, 2023

Vyjádření ke zprávě ÚJV DITI 2301/1308 – Analýzy dopadu zvýšení výkonu na hodnocení radiačního bobtnání, radiačního tečení a IASCC VČR
Štefan, Jan; Gabriel, Dušan
2023 - Czech
Tato technická zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci expertní podpory v oblasti hodnocení pevnosti a životnosti. Zpráva byla zpracována jako posudek k technické zprávě: ÚJV DITI 2301/1308: Analýzy dopadu zvýšení výkonu na hodnocení radiačního bobtnání, radiačního tečení a IASCC VČR, vypracované pracovníky oddělení Hodnocení pevnosti a životnosti ÚJV Řež, a. s. Účelem zprávy T575/23 bylo podat SÚJB nezávislé vyjádření k výrokům autorů zprávy ÚJV. V souladu s požadavkem SÚJB byl při zpracování posudku kladen důraz zejména na materiálové aspekty dané problematiky. Posuzovatel zaujal k předložené zprávě ÚJV souhlasné stanovisko s jedinou významnější námitkou vůči jednomu aspektu problematiky radiačního bobtnání a s několika minoritními připomínkami vesměs formální povahy. This technical report has been elaborated for the State Office for Nuclear Safety (SÚJB) in the framework of expert support in the field of strength and durability assessment. The report was elaborated as a review on the technical report: ÚJV DITI 2301/1308: Analýzy dopadu zvýšení výkonu na hodnocení radiačního bobtnání, radiačního tečení a IASCC VČR elaborated by the staff of the Strength and lifetime evaluation department of ÚJV Řež, a. s. The purpose of the report T575/23 was to provide the SÚJB with an independent review of the statements made by the authors of the ÚJV report. In accordance with the requirement of SÚJB, the emphasis was placed on the material aspects of the issue. The reviewer expressed a favourable attitude towards the submitted UJV report with only one major objection to one aspect of the issue of radiation swelling and a few minor comments of a mostly formal nature. Keywords: nuclear energy; material engineering; safety assessment Available at various institutes of the ASCR
Vyjádření ke zprávě ÚJV DITI 2301/1308 – Analýzy dopadu zvýšení výkonu na hodnocení radiačního bobtnání, radiačního tečení a IASCC VČR

Tato technická zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci expertní podpory v oblasti hodnocení pevnosti a životnosti. Zpráva byla zpracována jako posudek k technické ...

Štefan, Jan; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2023

Přehledná dokumentace vrubů vyrobených technologií laserového vypalování do potrubních těles v rámci projektu TK01030108 (NEMENUS)
Štefan, Jan
2023 - Czech
Tato technická zpráva byla zpracována v rámci projektu DP_04_02_04: Výzkum aplikovatelnosti moderních SHM (Structural Health Monitoring) systémů pro zvýšení spolehlivosti a ekonomičnosti provozu jaderných elektráren (stávajících, nových i malých modulárních reaktorů). Účel této zprávy spočívá v přehledné dokumentaci zkušeností s technologií laserového vypalování, která byla v letech 2020 až 2022 úspěšně aplikována v rámci předchozího projektu TAČR TK01030108 (projekt NEMENUS) pro výrobu vrubů do potrubních zkušebních těles, a která může být dle předpokladů s výhodou využita také v experimentálním programu stávajícího projektu. Informace shromážděné v tomto dokumentu napomohou při specifikaci zadání poskytovateli této služby (spol. ATG, s. r. o.), a při optimalizaci parametrů laseru pro daný účel. This technical report has been prepared within the project DP_04_02_04: Research of applicability of modern SHM (Structural Health Monitoring) systems for increasing reliability and economic efficiency of nuclear power plant operation (existing, new and small modular reactors). The purpose of this report is to provide an overview documentation of the experience with laser technology, which has been successfully applied in the previous TAČR project TK01030108 (NEMENUS project, 2020 and 2022) for the production of notches into pipe test specimens, and which is expected to be advantageously used also in the experimental program of the current project. The information gathered in this document will help in the specification of the assignment to the provider of this service (ATG, s.r.o.), and in the optimization of the laser parameters for the purpose. Keywords: material testing; high-cycle fatigue; laser technology Available at various institutes of the ASCR
Přehledná dokumentace vrubů vyrobených technologií laserového vypalování do potrubních těles v rámci projektu TK01030108 (NEMENUS)

Tato technická zpráva byla zpracována v rámci projektu DP_04_02_04: Výzkum aplikovatelnosti moderních SHM (Structural Health Monitoring) systémů pro zvýšení spolehlivosti a ekonomičnosti provozu ...

Štefan, Jan
Ústav termomechaniky, 2023

Measurements on Turbine Cascade KOBRA
Luxa, Martin; Hála, Jindřich; Šimurda, David
2023 - English
The report contains results and evaluation of aerodynamic measurement on a blade cascade representing the section imitating the conical stream line in the last rotor row of a gas trubine under considerable off-design condition. The research report contains detailed specifications of the measured model, overview of the results of the optical measurements (interferometry, schlieren method in Toepler configuration) and pneumatic measurements (traversing with five hole conical probe downstream the cascade). Keywords: turbine cascade; turbine off-design condition; tarnsonic flow Available at various institutes of the ASCR
Measurements on Turbine Cascade KOBRA

The report contains results and evaluation of aerodynamic measurement on a blade cascade representing the section imitating the conical stream line in the last rotor row of a gas trubine under ...

Luxa, Martin; Hála, Jindřich; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2023

Vysokonapěťový pulzní zdroj a řídící jednotka
Gruber, Jan; Janovec, Jiří; Šonský, Jiří; Němec, Tomáš
2022 - Czech
Zpráva obsahuje popis sestavy vysokonapěťového pulzního zdroje (PPSU) a řídící jednotky (SPCU), které jsou využívány v kombinaci s výbojovou komorou a párem elektrod k aerosolové syntéze nanomateriálů. Uvedena jsou schémata zapojení, seznam elektronických i mechanických součástek, jakožto i popis konektorů a zřetězeného propojení více soustav. Zpráva rovněž obsahuje informace o referenčních parametrech výbojů a popis komunikačního protokolu včetně nastavitelných proměnných. The report contains description of Pulsed Power Source Unit (PPSU) and Spark Control Unit (SPCU), which are utilized in combination with Spark Discharge Chamber and pair of electrodes for aerosol synthesis of nanomaterials. The report includes electronic schematics, list of components, description of connectors and way to chain-link and operate more sets of units. The report also includes information about discharge reference parameters and description of communication protocol and its variables. Keywords: electrotechnics; high-voltage; power transformation; pulse generators Available at various institutes of the ASCR
Vysokonapěťový pulzní zdroj a řídící jednotka

Zpráva obsahuje popis sestavy vysokonapěťového pulzního zdroje (PPSU) a řídící jednotky (SPCU), které jsou využívány v kombinaci s výbojovou komorou a párem elektrod k aerosolové syntéze ...

Gruber, Jan; Janovec, Jiří; Šonský, Jiří; Němec, Tomáš
Ústav termomechaniky, 2022

Annular impinging jets and an active control of hysteretic effects
Devani, Yogendrasasidhar; Antošová, Zuzana; Trávníček, Zdeněk
2022 - English
An annular air jet with and without flow control was studied experimentally using flow visualization and measurements of the wall pressure and flow velocity by the Pitot and Prandtl probes and the hot-wire anemometer. To investigate flow control swirling effects, eight synthetic jets were generated from the annular nozzle center body.The experiments cover Reynolds numbers 4000–10000 (evaluated from the outer exit diameter of the annular nozzle). For Re<9000, the bistability and hysteresis were identified and two different flow field patterns (A and B) were found under the same boundary conditions. For A pattern, a small recirculation area (bubble) of separated flow is attached to the nozzle center body. For B pattern, a large recirculation area of separated flow bridges entire nozzle-to-wall distance. For higher Re > 9000, the bistability and hysteresis were not found.Flow control swirling effects causes suppression of the hysteresis. Moreover, weak flow control causes that the entire annular jet is forced into a precessing motion. Keywords: annular jet; impinging jet; bistability; hysteresis Available at various institutes of the ASCR
Annular impinging jets and an active control of hysteretic effects

An annular air jet with and without flow control was studied experimentally using flow visualization and measurements of the wall pressure and flow velocity by the Pitot and Prandtl probes and the ...

Devani, Yogendrasasidhar; Antošová, Zuzana; Trávníček, Zdeněk
Ústav termomechaniky, 2022

Analytické postupy řešení kmitání lopatek pro použití u metody Blade Tip Timing - teoretický popis metody
Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Mekhalfia, Mohammed Lamine
2022 - Czech
Práce je zaměřena na analytický přístup k řešení problematiky kmitání lopatek turbíny a kompresoru metodou Blade Tip Timing. Ve zprávě je navržena nová metoda, pro niž byly stanoveny podmínky řešení. Ověření metody bylo provedeno prostřednictvím simulace, kdy byla vyhodnocena spolehlivost, u které byla zadávána správná vstupní data a výpočet probíhal po dostatečně dlouhou dobu, zatímco na základě záměrně zkreslených vstupních dat byla ověřována její přesnost. Součástí zprávy je také vazba výsledků výpočtu frekvence kolísajících otáček, získaných deterministickou metodou, která byla popsána v předchozích pracích, a s nimiž lze dosáhnout přesnějšího výpočtu frekvence a amplitudy kmitání lopatek v reálných podmínkách.\n\n The report focuses on an analytical approach to solving the problem of turbine and compressor blade vibration using the Blade Tip Timing method. The report contains a description of the new method with defined solution requirements. Verification of the method was performed by simulation, where the correct input data was used in the analysis of the reliability of the method when the calculation was repeated at a sufficiently large number of revolutions, while in the accuracy analysis, intentionally distorted input data was used. The report also includes connection to the results of frequency and amplitude calculation for fluctuating speeds obtained by the deterministic method, which was described in previous works aimed at achieving a precise calculation of the frequency and amplitude of blade vibration in real conditions. Keywords: vibration; blade; analytical method; frequency; amplitude; turbine; compressor; sensor Available at various institutes of the ASCR
Analytické postupy řešení kmitání lopatek pro použití u metody Blade Tip Timing - teoretický popis metody

Práce je zaměřena na analytický přístup k řešení problematiky kmitání lopatek turbíny a kompresoru metodou Blade Tip Timing. Ve zprávě je navržena nová metoda, pro niž byly stanoveny podmínky řešení. ...

Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Mekhalfia, Mohammed Lamine
Ústav termomechaniky, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases